Regeringsrätten referat RÅ 1993 ref. 68

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1993 ref. 68
Målnummer
1188-1993
Avgörandedatum
1993-09-22
Rubrik
En utbildningsledare och trafiklärare har gjort sig skyldig till rattfylleri. Alkoholkoncentrationen i blodet uppgick till 0,19 mg alkohol per liter utandningsluft. Med beaktande av samtliga omständigheter har Regeringsrätten funnit att det kan antagas att han kommer att låta sig rätta utan att det för honom meddelade godkännandet som utbildningsledare och trafiklärare återkallas. Han har i stället meddelats varning.
Lagrum
68 § och 69 § körkortsförordningen (1977:722)
Rättsfall
RÅ 1991 not. 264

C.Å. innehade sedan 1973 godkännande som trafiklärare och sedan 1980 godkännande som utbildningsledare vid trafikskola. Enligt godkänt strafföreläggande gjorde han sig skyldig till rattfylleri den 12 oktober 1991. Alkoholkoncentrationen uppgick till 0,19 mg alkohol per liter utandningsluft. Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 11 mars 1992 att återkalla hans körkort. Spärrtiden bestämdes till två månader.

Trafiksäkerhetsverket beslutade den 9 november 1992, med stöd av 68 § körkortsförordningen, att återkalla C.Å:s godkännande som utbildningsledare och trafiklärare.

C.Å. överklagade Trafiksäkerhetsverkets beslut. Till stöd för sin talan åberopade han de omständigheter som framkommit vid handläggningen hos verket respektive i mål angående återkallelse av hans körkort samt anförde därutöver följande. Ingenting tydde på att han var dålig som utbildare. Han hade försökt skaffa sig ett annat arbete, vilket visade sig vara omöjligt och hans ekonomi var körd i botten. C.Å. ingav två yttranden med redogörelser för sin ekonomiska och sociala situation.

Kammarrätten i Sundsvall (1993-02-04, Kareld, Grip, referent) anslöt sig till Trafiksäkerhetsverkets bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet.

Kammarrättsrådet Heidling var skiljaktig och anförde: Enligt 68 § körkortsförordningen får Trafiksäkerhetsverket (numera Vägverket), om verket finner att den som godkänts som utbildningsledare eller trafiklärare är olämplig, återkalla godkännandet. Kan det antagas att han skulle låta sig rätta utan sådan åtgärd, får enligt 69 § samma förordning varning i stället meddelas. – Av handlingarna framgår att C.Å. haft körkort sedan 1966, att han godkändes som trafiklärare 1973 och som utbildningsledare 1980 och att han sedan 1990 tillsammans med annan innehar B trafikskola. Enligt godkänt strafföreläggande förde han den 12 oktober 1991 personbil efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,19 mg per liter. Utredningen i målet angående återkallelse av C.Å:s körkort tyder inte på att någon konkret trafikfara förelegat vid körningen. Några andra anmärkningar har såvitt känt är inte riktats mot C.Å. under hans långvariga verksamhet som trafiklärare. – Det trafiknykterhetsbrott C.Å. gjort sig skyldig till utgör i sig grund för återkallelse av de för honom meddelade godkännandena som utbildningsledare och trafiklärare. Emellertid finner jag med beaktande av samtliga omständigheter att det kan antas att C.Å. kommer att låta sig rätta utan den mycket ingripande åtgärd som en återkallelse innebär för honom. Jag anser således att förutsättningar föreligger att meddela honom varning i stället för återkallelse. – Jag upphäver därför Trafiksäkerhetsverkets beslut och meddelar C.Å. varning.

I Regeringsrätten yrkade C.Å. att få behålla sitt godkännande som utbildningsledare och trafiklärare och att varning i stället skulle meddelas honom. Som skäl anförde han bl.a. följande. Han var tillfälligt anställd vid V trafikövningsplats, hos ett aktiebolag. Arbetsuppgifterna bestod av alla förekommande sysslor men huvudsakligen var han lärare med Vägverkets godkännande. Bolagets halkbana hade en beläggning av 3000-4000 elever om året och som lärare kom han i kontakt med de flesta av dem. På den trafikskola där han arbetade tidigare kom han i kontakt med 150-200 elever om året. Det var därför märkligt att han fick arbeta på en halkbana men inte på en trafikskola.

Prövningstillstånd meddelades.

Vägverket avgav yttrande i målet.

Regeringsrätten (1993-10-18, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, von Bahr) yttrade: Enligt 68 § körkortsförordningen får Trafiksäkerhetsverket (numera Vägverket) återkalla godkännande för trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare, om denne är olämplig. Av 69 § samma förordning framgår att varning i stället får meddelas, om det kan antagas att innehavare av tillstånd kan låta sig rätta utan återkallelse.

C.Å. gjorde sig skyldig till rattfylleri den 12 oktober 1991. Alkoholkoncentrationen uppgick till 0,19 mg alkohol per liter utandningsluft. Han godkände ett i anledning av brottet utfärdat strafföreläggande. Kammarrätten i Sundsvall beslutade den 11 mars 1992 att återkalla hans körkort. Spärrtiden bestämdes till två månader.

Regeringsrätten har i ett tidigare rättsfall (RÅ 1991 not. 264) funnit skäl att för en trafikskolechef återkalla ett godkännande för honom som trafikskolechef, utbildningsledare och trafiklärare. Av rättsfallet framgår bl.a. att alkoholkoncentrationen i dennes blod efter en bilfärd uppgått till minst 0,79 promille ca tio timmar efter det han intagit den sista alkoholen och att han vid företagna tillsynsbesök uppträtt på ett sådant sätt som gav anledning att ifrågasätta hans lämplighet som trafikskolechef m.m.

I det nu aktuella målet är följande omständigheter av betydelse. C.Å. har haft körkort sedan 1966. Han godkändes som trafiklärare 1973 och som utbildningsledare 1980. Tillsammans med annan innehar han B trafikskola. Någon kritik har inte såvitt känt riktats mot C.Å. under hans långvariga verksamhet som trafiklärare. Hans alkoholkoncentration var vid trafikbrottet väsentligt lägre än den som låg till grund för återkallandet i det nyss nämnda rättsfallet. Det har inte framkommit att någon konkret trafikfara förelegat vid körningen.

Det trafiknykterhetsbrott som C.Å. gjort sig skyldig till utgör i sig grund för återkallelse av det för honom meddelade godkännandet som utbildningsledare och trafiklärare. Emellertid finner Regeringsrätten med beaktande av samtliga omständigheter att det kan antagas att C.Å. kommer att låta sig rätta utan den ingripande åtgärd som en återkallelse innebär. Förutsättningar för meddelande av varning i stället för återkallelse får därmed anses föreligga.

Regeringsrätten ändrar trafiksäkerhetsverkets beslut och kammarrättens dom och meddelar C.Å. varning.

Föredraget 1993-09-22, föredragande Karlsson,

målnummer 1188-1993