Regeringsrätten referat RÅ 1993 ref. 70

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1993 ref. 70
Målnummer
674-1992
Avgörandedatum
1993-09-22
Rubrik
Fråga om administrativ påföljd enligt lagen om handel med drycker för utskänkningsinnehavare.
Lagrum
•  64 §, 70 § och 71 § lagen (1977:293) om handel med drycker
•  9 § förordningen (1977:305) om handel med drycker

Fresh Food Altnäs Gård AB (bolaget), som drev rörelse avseende försäljning av alkoholdrycker, lämnade inte i rätt tid in statistikuppgifter beträffande denna försäljning för de fyra sista månaderna av 1990. Länsstyrelsen påtalade förseningen för bolaget den 14 mars 1991. Ärendet avskrevs och bolaget uppmanades att i fortsättningen inkomma med rapportering i rätt tid. Bolaget lämnade inte heller in statistikuppgifter i rätt tid för första halvåret av 1991. Länsstyrelsen påminde bolaget om förseningen den 12 september 1991 och bolaget lämnade in uppgifterna den 25 i samma månad. Bolaget underrättades den 10 oktober 1991 om att länsstyrelsen övervägde att vidtaga åtgärder enligt 64 § lagen (1977:293) om handel med drycker, LHD.

Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den 17 oktober 1991, med stöd av 64 § första stycket LHD, att meddela bolaget varning.

I besvär hos kammarrätten yrkade bolaget att varningen skulle undanröjas.

Kammarrätten i Stockholm (1992-01-13, Bondestam, Pernold, Tenne, referent) ändrade inte länsstyrelsens beslut.

I besvär hos Regeringsrätten fullföljde bolaget sin talan och anförde i huvudsak följande. Sedan starten 1981 hade bolaget alltid sänt in de statistiska uppgifterna i tid. En av orsakerna till den i målet aktuella förseningen var att bolagets nya bokföringssystem inte hade fungerat tillfredsställande. En annan orsak till förseningen var sjukdom. Den av de anställda som skötte bokföringen ringde emellertid till länsstyrelsen och meddelade att uppgifterna skulle bli försenade. Den tjänsteman på länsstyrelsen som hon talade med upplyste henne om att förseningen inte skulle få några konsekvenser.

Prövningstillstånd meddelades.

Socialstyrelsen avgav yttrade i målet.

Regeringsrätten (1993-10-18, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, von Bahr) yttrade: Enligt 64 § LHD skall ett tillstånd som har meddelats med stöd av lagen återkallas, om försäljningen av alkoholdrycker föranleder olägenheter i fråga om ordning, nykterhet och trevnad. Detsamma gäller om bestämmelserna i LHD eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen inte har iakttagits. I stället för återkallelse kan varning eller särskilda föreskrifter meddelas, om det finns anledning att antaga att tillfredsställande förhållanden ändå kan åstadkommas.

Av 70 § LHD framgår att den som driver rörelse, som avser försäljning av alkoholdrycker, är skyldig att lämna statistiska uppgifter i enlighet med närmare föreskrifter av regeringen eller Socialstyrelsen. Enligt 71 § LHD har tillsynsmyndigheten rätt att på anfordran få upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

I förarbetena till lagstiftningen (prop. 1976/77:108, s. 89) anger departementschefen bl.a. att administrativa påföljder (varning, återkallelse av tillstånd, särskilda föreskrifter) skall tillgripas mot den som bryter mot bestämmelser i lag eller särskilda föreskrifter. Det framgår vidare att tillsynsmyndigheten i första hand bör försöka nå rättelse på frivillig väg genom överläggningar med tillståndshavaren.

I målet är ostridigt att bolaget vid två tillfällen inte har lämnat statistiska uppgifter i rätt tid och att bolaget efter den första förseningen blev uppmanat att i fortsättningen inkomma med rapporteringen inom de föreskrivna tidsfristerna. Det har inte visats att bolaget beviljats anstånd med rapporteringen. Bolaget får därigenom anses ha brustit i uppfyllelsen av sina förpliktelser enligt LHD. Med beaktande härav finner Regeringsrätten att administrativ åtgärd enligt 64 § LHD är motiverad. Underinstansernas beslut att tilldela bolaget varning är således rätteligen grundade. – Regeringsrätten fastställer kammarrättens domslut.

Föredraget 1993-09-22, föredragande Karlsson,

målnummer 674-1992