Regeringsrätten referat RÅ 1993 ref. 87

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1993 ref. 87
Målnummer
4358-1993
Avgörandedatum
1993-09-08
Rubrik
I beslut om bildande av naturreservat har täktverksamhet på bl.a. allmänt vattenområde förbjudits. Fråga om beslutet innefattat myndighetsutövning mot företag som haft tillstånd till täkt inom området. Rättsprövning.
Lagrum
•  8 kap. 2 §, 3 § regeringsformen
•  7 §, 8 § naturvårdslagen (1964:822)
•  1 §, 2 § och 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
•  1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut

I beslut den 8 september 1992 förklarade Länsstyrelsen i Malmöhus län med stöd av 7 § naturvårdslagen det allmänna vattenområdet i Vellinge kommun intill ett djup av 15 meter samt enskilt vattenområde tillhörande Vellinge kommun som naturreservat. I samma beslut förordnade länsstyrelsen med stöd av 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i markägares och andra sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet. Bland annat meddelades förbud att bedriva täktverksamhet inom detta område.

Ahlsell Mineral AB överklagade beslutet hos regeringen med yrkande att detta skulle undanröjas i den del som avsåg förbud att bedriva täktverksamhet.

Regeringen (miljö- och naturresursdepartementet) avslog överklagandet i beslut den 13 maj 1993.

Bolaget ansökte om rättsprövning och hemställde att Regeringsrätten skulle undanröja regeringsbeslutet samt gjorde gällande att beslutet stred mot rättsreglerna i lagen om kontinentalsockeln, i första hand mot dess 3 § som stadgar tillstånd för utvinning av naturtillgångar på kontinentalsockeln avseende "bestämt område och viss tid". Bolaget gjorde därvid gällande att det förelåg en lagkonkurrens mellan kontinentalsockellagen och naturvårdslagen. Bolaget ansåg att kontinentalsockellagen såsom varande ett utflöde av en av Sverige biträdd internationell konvention hade en högre dignitet och skulle ges företräde, vartill kom dess karaktär av speciallag i förhållande till naturvårdslagen med dess generella karaktär.

Regeringsrätten (1993-10-22, Björne, Brink) yttrade: Enligt 1 § första stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall, på ansökan av enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen, Regeringsrätten pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angett eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. De föreskrifter som anges i nämnda lagrum i regeringsformen är dels föreskrifter om enskildas personliga ställning eller om deras personliga eller ekonomiska förhållanden inbördes (8 kap. 2 §), dels sådana föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller åligganden för enskilda eller som i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden (8 kap. 3 §).

Förevarande ansökan om rättsprövning avser ett beslut att med stöd av naturvårdslagen bilda ett naturreservat inom både allmänt och enskilt vattenområde och att för reservatets tryggande föreskriva inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet m.m. De rådighetsinskränkningar som sålunda föreskrives genom beslutet medför att ärendet får anses röra förhållande som avses i 8 kap. 3 § regeringsformen (se prop. 1987/88:69 s. 21, 34 och 163).

Enligt 1 § andra stycket i lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut kan rättsprövning gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde. I målet uppkommer fråga om regeringens beslut innebär myndighetsutövning mot Ahlsell Mineral AB. Regeringsrätten gör i denna fråga följande bedömning.

Enligt 1 § första stycket lagen om kontinentalsockeln utgör havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde en del av kontinentalsockeln. Enligt andra stycket samma paragraf avses med kontinentalsockelns naturtillgångar bl.a. mineraliska och andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess underlag. I 2 § föreskrivs att rätten att utvinna kontinentalsockelns naturtillgångar tillkommer staten. Enligt 3 § äger regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddela tillstånd för annan än staten att bl.a. utvinna naturtillgångar från denna. Sådant tillstånd skall avse bestämt område och viss tid. Det kan framhållas att svensk lag och således också naturvårdslagen är tillämplig på nu ifrågavarande område (se prop. 1966:114 s. 29 och 47).

Av handlingarna i målet framgår att bolaget meddelats tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln till täkt på visst område inom det allmänna vattenområdet på den del av kontinentalsockeln som omfattas av det med stöd av naturvårdslagen bildade naturreservatet. Enligt det överklagade avgörandet skulle utvinning enligt gällande tillstånd få fortgå till dess tillstånden upphörde.

Eftersom rätten att utvinna mineraliska tillgångar på kontinentalsockeln inom allmänt vattenområde tillkommer staten och då bolaget enligt det överklagade beslutet får utnyttja meddelat tillstånd till täkt till dess detta upphör innebär beslutet inte någon myndighetsutövning gentemot bolaget. Detta har därför inte rätt till överprövning av regeringens beslut enligt lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut.

Regeringsrätten avvisar ansökningen.

Regeringsråden B. Sjöberg och von Bahr var skiljaktiga i fråga om motiveringen och anförde: Vad gäller frågan om regeringens beslut, såvitt gäller Ahlsell Mineral AB, kan bli föremål för rättsprövning, gör vi följande bedömning.

Av handlingarna i målet framgår att bolaget meddelats tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln till täkt på visst område inom det allmänna vattenområdet på den del av kontinentalsockeln som omfattas av det med stöd av naturvårdslagen bildade naturreservatet. Enligt det överklagade avgörandet får bolagets utvinning enligt gällande tillstånd fortgå till dess tillståndet löper ut. Något rättsligt grundat anspråk på att efter denna tidpunkt få fortsätta med täktverksamheten kan bolaget inte göra gällande. Vi finner mot denna bakgrund att det av regeringen prövade ärendet, såvitt gäller Ahlsell Mineral AB, inte kan anses röra något i 8 kap. 2 eller 3 § regeringsformen angivet förhållande. Regeringens beslut kan därför inte på yrkande av bolaget bli föremål för överprövning enligt lagen om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut.

Föredraget 1993-09-08, föredragande Cernoch,

målnummer 4358-1993