Regeringsrätten referat RÅ 1994 ref. 100

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1994 ref. 100
Målnummer
3302-93
Avdelning
3
Avgörandedatum
1994-12-22
Rubrik
I mål om disciplinpåföljd enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen har klaganden, som ådömts disciplinpåföljd, avlidit innan överklagandet prövats. Klagandens efterlämnade hustru har ansetts ha rätt att överta den avlidnes talan. Den disciplinpåföljd som tilldelats den avlidne har - med beaktande av hur hustrun fört talan - undanröjts i samband med att målet avskrivits.
Lagrum
•  40 § punkt 3 lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
•  22 § förvaltningslagen (1986:223) jfr med 21 kap. 1 § rättegångsbalken
Rättsfall
•  NJA 1989, s. 862
•  NJA 1990, s. 21
•  NJA 1992, s. 226
•  RÅ 1967 not. 96.

Efter ansökan av Socialstyrelsen tilldelade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (1992-12-22) med stöd av 12 § första stycket lagen (1980:11) om tillsyn över hälso-och sjukvårdspersonalen m.fl. läkaren X varning på grund av dennes åtgärder i samband med en operation.

X överklagade och yrkade att ansvarsnämndens beslut skulle undanröjas.

Kammarrätten i Stockholm (1993-05-19, Montgomery, Widebäck, referent, Hellner) tilldelade på anförda skäl med ändring av ansvarsnämndens beslut X en erinran.

I överklagande, som kom in till Regeringsrätten den 14 juni 1993, yrkade X att målet skulle tas upp till prövning och att den erinran som Kammarrätten i Stockholm tilldelat honom skulle undanröjas.

X:s hustru, som i skrivelse den 19 oktober 1993 upplyste att hennes make avlidit den 17 oktober 1993, yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja varje påföljd gentemot X.

Prövningstillstånd meddelades.

Socialstyrelsen, som bestred bifall till överklagandet, anförde i avgivet yttrande dessutom bl.a. att Socialstyrelsen förordade en analog tillämpning av 21 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken såvitt avsåg talerätten för anhöriga.

Regeringsrätten (1994-12-22, Palm, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. En disciplinpåföljd enligt lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. utgör en sådan sanktion som enligt allmänna principer inte skall kvarstå om klaganden avlider innan ett överklagande blivit prövat. Den icke lagakraftvunna påföljden skall i detta läge undanröjas i samband med att ärendet avskrivs. Vad X:s hustru anfört i Regeringsrätten kan inte uppfattas så att hon under dessa omständigheter begär en ytterligare prövning av kammarrättens dom.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer den erinran som X tilldelats genom domen och avskriver målet från vidare handläggning.

Föredraget 1994-08-10 och 1994-11-03, föredragande Karlberg, målnummer 3302-1993