Regeringsrätten referat RÅ 1994 ref. 30

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1994 ref. 30
Målnummer
6410-93
Avdelning
2
Avgörandedatum
1994-04-13
Rubrik
Styrelsen för lokalradiotillstånd har genom beslut förklarat ett antal sökande behöriga att deltaga i auktion om sändningstillstånd. I mål om resning har medsökande som också förklarats behöriga ansetts ha rätt föra talan mot beslutet.
Lagrum
•  39 § lokalradiolagen (1993:120)
•  22 § förvaltningslagen (1986:223)
Rättsfall
•  RÅ 1946:18
•  RÅ 1963:20
•  RÅ 1992 ref. 13
•  RÅ 1992 ref. 26

Den 8 juli 1993 kungjorde Styrelsen för lokalradiotillstånd att 38 sändningstillstånd var lediga för ansökan. Sista ansökningsdag var den 29 juli 1993. 302 ansökningar kom in. Ett antal ansökningar avsåg sändningsområdet Södertälje D01 däribland ansökningar från Tälje Radio & TV-Kanal AB, AB Salbe, L.N-P. och B-M.O.

Styrelsen granskade vid sammanträde den 3 augusti 1993 samtliga ansökningar med avseende på behörigheten enligt 6 och 7 §§ lokalradiolagen. Efter granskningen fann styrelsen att inte någon sökande skulle avvisas som obehörig. I brev daterat den 4 augusti 1993 som sändes till samtliga sökande, informerades dessa om styrelsens ståndpunkt. Någon besvärshänvisning lämnades inte.

Radio Nova och Radioutgivareföreningen, vilka inte hade sökt tillstånd inom aktuellt sändningsområde, överklagade styrelsens beslut den 3 augusti 1993. Som grund för överklagandet anfördes att Tälje Radio & TV-Kanal AB kontrollerades av Södertälje kommun och därför inte var behörigt att söka tillstånd. Kammarrätten, som fann att ett överklagbart beslut förelåg, avvisade i beslut den 10 november 1993 överklagandet då beslutet inte påverkade Radio Novas och Radioutgivareföreningens rättsliga ställning eller berörde ett av rättsordningen erkänt intresse på sådant sätt att de kunde anses ha besvärsrätt avseende förevarande beslut.

Radio Nova ansökte om prövningstillstånd. Genom beslut den 21 februari 1994 meddelade Regeringsrätten ej prövningstillstånd.

I december 1993 inkom till Regeringsrätten ansökningar om resning från AB Salbe, L.N-P. och B-M.O. Som grund för resning anfördes att Styrelsen för lokalradiotillstånd fattat sitt beslut den 3 augusti 1993 i uppenbar strid mot lokalradiolagen, eftersom Tälje Radio & TV-Kanal AB kontrollerades, finansierades och majoritetsägdes av Södertälje kommun.

Regeringsrätten (1994-04-13, Wahlgren, Voss, Wadell, Ragnemalm) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. För rätt att sända lokalradio krävs enligt 4 § lokalradiolagen tillstånd av Styrelsen för lokalradiotillstånd. I 5 § samma lag föreskrivs bl.a. att ett tillstånd att sända lokalradio skall omfatta ett sändningsområde och att sändningsområdena skall utformas så att ett stort antal tillstånd kan lämnas. Enligt 11 § skall styrelsen kungöra när ett tillstånd för ett sändningsområde blir ledigt till ansökan. Om styrelsen finner att en sökande inte är behörig, skall dennes ansökan avvisas. Om det finns två eller flera behöriga sökande, skall styrelsen i enlighet med reglerna i 12 och 13 §§ kalla dessa till en auktion om sändningstillstånden. Har ett beslut meddelats om avvisning av en ansökan, får auktionen inte hållas förrän beslutet vunnit laga kraft. Regler om till vem ett sändningstillstånd får ges finns i 6 och 7 §§. Enligt 6 § och 7 § första stycket 3. kan inte kommun, vare sig direkt eller genom företag i vilket kommunen på grund av aktie- eller andelsinnehav eller avtal ensam har ett bestämmande inflytande, få tillstånd att sända lokalradio. Beslut av Styrelsen för lokalradiotillstånd får enligt huvudregeln i 39 § överklagas hos kammarrätten.

Regeringsrätten har vid sin bedömning haft tillgång till akten i ett av Kammarrätten i Stockholm den 10 november 1993 avgjort mål (mål nr 8018-1993) avseende samma beslut av Styrelsen för lokalradiotillstånd som avses med de förevarande resningsansökningarna. Av handlingarna i kammarrättens akt framgår att styrelsen varit av den uppfattningen att talan inte kunde föras mot styrelsens ifrågavarande beslut annat än i samband med ett beslut om sändningstillstånd. Kammarrätten fann emellertid enligt sitt beslut den 10 november 1993 med hänvisning till reglerna i 7, 12 och 13 §§ lokalradiolagen om behörighet för sökande och om avvisning av icke behöriga sökande att styrelsens beslut den 3 augusti 1993 var ett sådant beslut som var överklagbart. Regeringsrätten delar kammarrättens uppfattning.

Av handlingarna i det nu förevarande målet framgår att sökandena själva ansökt om sändningstillstånd hos Styrelsen för lokalradiotillstånd i det aktuella ärendet och att de förklarats vara behöriga sökande. Beslutet att förklara även Tälje Radio & TV-Kanal AB vara behörig sökande, varigenom bolaget således enligt reglerna i lokalradiolagen tillsammans med sökandena fått rätt att delta i den föreskrivna auktionen om sändningstillstånden ifråga, får anses beröra sökandenas intresse på sådant sätt att de har besvärsrätt. Av handlingarna framgår emellertid att sökandena försuttit möjligheten att få sina ifrågavarande yrkanden prövade i ordinär ordning. Mot bakgrund av det anförda tar Regeringsrätten upp sökandenas resningsansökningar till prövning.

Vad beträffar själva sakfrågan har sökandena inte visat att skäl för resning föreligger.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna.

Föredraget 1994-03-23, föredragande Lundgren, målnummer 6410-1993