Regeringsrätten referat RÅ 1994 ref. 35

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1994 ref. 35
Målnummer
6536-93
Avdelning
2
Avgörandedatum
1994-06-09
Rubrik
I samband med nyemission av aktier i Föreningsbanken AB har företräde till tilldelning av aktier erbjudits personer som öppnar aktiesparkonto i banken. Fråga om denna företrädesrätt skall föranleda beskattning av kontoinnehavaren för inkomst av kapital för det fall att aktiernas marknadsvärde visar sig överstiga teckningskursen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
3 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt

Till inkomst av kapital räknas enligt 3 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, löpande avkastning, vinster och annan intäkt som härrör från egendom, i den mån intäkten inte är att hänföra till näringsverksamhet.

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde J.R. i huvudsak följande: Vid Sveriges Föreningsbanks ordinarie stämma den 22 maj 1992 samt vid extra stämma den 21 oktober 1992 beslutades att banken med anslutna lokala föreningsbanker skulle upplösas utan likvidation samt ombildas till bankaktiebolag. – Föreningsbanken AB hade för avsikt att under hösten 1993 genomföra en nyemission. Nyemissionen bestod av tre trancher. Trancherna II och III riktade sig till s.k. institutionella placerare resp. ett konsortium av företag företrädesvis inom lantbrukskooperationen som också garanterade nyemissionen i tranch I. – Tranch I, som uppgick till 1 200 mkr, var förbehållen medlemmarna i Sveriges Föreningsbank men var öppen för en var till den del som medlemmarna inte utnyttjade sin rätt att teckna. – Med medlemmar avsågs medlemmar som deltog i ombildningen. Det var i princip fråga om alla som var medlemmar den 1 januari 1992. – I syfte att skapa ett intresse för nyemissionen bland bankens medlemmar, kunder och övrig allmänhet introducerade banken hösten 1992 ett aktiesparkonto. Någon begränsning i kretsen av personer som fick teckna kontot fanns inte. Den enda förmån som banken hade förbundit sig att utge till den som sparade på ett aktiesparkonto var – utöver en marknadsmässig ränta – en s.k. bonusränta om 1,5 procent på sparat belopp beräknat på årsbasis. Bonusräntan utgick endast om kontoinnehavaren tecknade sig för aktier i nyemissionen. Det fanns inte något krav att aktiekontoinnehavaren faktiskt tilldelades aktier för att erhålla bonusränta. Banken hade inte heller förbundit sig att tilldela kontoinnehavaren några aktier i samband med nyemissionen. – Det var i samband med nyemissioner vanligt att överteckning förekom. En fördelningsgrund måste då tillgripas (jfr 4 kap. 6 § 8 p. bankaktiebolagslagen). Exempel på fördelningsgrund kunde vara företagets kunder, svenska medborgare med personnummer eller genom slumpen utvalda. Den situationen kunde uppkomma vid Föreningsbankens nyemission att medlemmarna inte tecknade sig för de 1 200 mkr som tranch I omfattade och att det återstående utrymmet blev övertecknat. Det var mot denna bakgrund som Föreningsbankens styrelse avsåg att tillämpa en fördelningsgrund som innebar att allmänhet som tecknat aktiesparkonto gick före övrig allmänhet. – J.R. som varken har varit eller kunde bli medlem i Sveriges Föreningsbank, var dock kund i Föreningsbanken AB och hade öppnat ett sådant aktiesparkonto som omnämns ovan. Han var inte anställd i banken och hade inte heller någon annan anknytning till banken än att han som allmänhet hade tecknat ett aktiesparkonto. – J.R. ville ha svar på bl.a. följande fråga. – Skall han vid 1994 års inkomsttaxering – om han på grund av sitt innehav av aktiesparkonto i Föreningsbanken AB vid 1993 års nyemission i banken förvärvade aktie till ett pris understigande aktiens marknadsvärde vid emissionstillfället – beskattas för skillnadsbeloppet som inkomst av kapital?

Skatterättsnämnden (1993-12-06, Sandström, ordförande, Melz, Nord, Tollerz) yttrade: – Förhandsbesked. – Ett belopp motsvarande skillnaden mellan marknadsvärdet på de av Johan R. förvärvade aktierna och vad han erlägger för dem skall behandlas som sådan annan intäkt som härrör från egendom som avses i 3 § 1 mom. SIL. – Motivering. – Föreningsbanken AB skall genomföra en nyemission. Emissionsbeloppet är uppdelat i tre "trancher". De medlemmar i Sveriges Föreningsbank som deltar i ombildningen till aktiebolag har företrädesrätt att teckna sammanlagt 1 200 mkr. Företräde till det belopp som medlemmarna inte tecknar skall ges till personer som öppnat ett aktiesparkonto i Föreningsbanken AB. Storleken av den eventuella tilldelningen är inte beroende av kontobehållningen. På sparmedlen utgår sedvanlig ränta med tillägg av en bonusränta om 1,5 procent. Bonusräntan bortfaller eller reduceras om spararen inte tecknar aktier i emissionen eller tecknar aktier för ett lägre belopp än sparbeloppet. – J.R. – som inte är medlem i Sveriges Föreningsbank – har öppnat ett aktiesparkonto i Föreningsbanken AB. Han frågar om han på grund av sitt kontoinnehav skall beskattas för intäkt av kapital om han vid nyemissionen förvärvar aktie till ett pris som understiger aktiens marknadsvärde vid emissionstillfället. – Nämnden gör följande bedömning. Genom att öppna ett aktiesparkonto i Föreningsbanken AB ökar J.R:s möjligheter att få tilldelning vid emissionen. Dessa ökade möjligheter kan – beroende på marknadsförväntningarna – i sig representera ett värde. Det kan dock inte komma i fråga att beskatta J.R. redan vid det tillfälle då kontot öppnas (jfr RÅ 1986 ref. 44). Förutsättningarna för beskattning ändras emellertid om han tilldelas aktier vid emissionen och teckningen sker till ett pris som understiger marknadspriset. Skillnaden mellan marknadsvärdet av de av J.R. förvärvade aktierna och vad han erlägger för dem bör behandlas som sådan annan intäkt som härrör från egendom (i detta fall fordringen på Föreningsbanken AB) som avses i 3 § 1 mom. SIL.

Ledamöterna Wingren, Colver, Johansson och Rosen var skiljaktiga och anförde med instämmande av nämndens sekreterare Gilbe: Enligt de villkor som gäller för emissionen har medlemmar i Sveriges Föreningsbank rätt till tilldelning av nytecknade aktier inom ett belopp om 1 200 mkr. Om denna "tranch" inte blivit fulltecknad av medlemmarna sker tilldelning till allmänheten och då i första hand till kunder i Föreningsbanken AB som innehar s.k. aktiesparkonto. – Aktiesparkontot har introducerats i syfte att skapa ett intresse bl.a. hos allmänheten att delta i den aktuella emissionen. Möjligheten att öppna ett aktiesparkonto står öppen för envar och kontoinnehavaren erhåller en marknadsmässig ränta på insatta medel. För att stimulera till teckning av aktier ger kontot därutöver en bonusränta som utgår på det belopp för vilket aktier tecknats oavsett den senare tilldelningen av aktier. Kontoinnehavaren har inte genom avtalet om aktiesparkonto förbundit sig att teckna aktier och banken har inte heller lämnat någon utfästelse om tilldelning. Sedan tilldelning skett avslutas kontot oavsett om den enskilde kontoinnehavaren har tilldelats några aktier. – Innehavet av ett aktiesparkonto som tilldelningsgrund får således ett särskilt värde vid emissionen endast om ett utrymme inom tranchen återstår outnyttjat av medlemmarna och detta övertecknas av allmänheten samt tilldelningen blir ekonomiskt fördelaktig. Förutsättningar skall således vara uppfyllda för att förmånen skall uppkomma som varken banken eller kontoinnehavaren kan påverka. – Av emissionsvillkoren följer vidare att tilldelning av tecknade aktier vid överteckning av restkvoten inte är bestämd i förhållande till det insatta kapitalet utan görs med lika antal aktier till alla kontoinnehavare med en övre gräns som följer av antalet aktier var och en tecknat inom ramen för sparbeloppet. Tilldelningen är alltså knuten snarare till kontoinnehavet och den därigenom etablerade speciella kundrelationen än till det insatta kapitalet. Förvärvet av aktier sker inte i övrigt på förmånligare villkor än dem som gäller för andra som tilldelas aktier. – Med hänsyn bl.a. till de räntevillkor som gäller för kontot kan en på ovan angivet sätt begränsad företrädesrätt och en därigenom uppkommen förmån inte anses som en särskild prestation som banken utger för att fram till den tidpunkt då kontot avslutas få disponera det insatta kapitalet. Tilldelningen och förmånen framstår istället främst som grundad på kontoinnehavet som sådant i vad detta ger uttryck för ett intresse från innehavaren att bli aktieägare genom ett sparande som banken velat stimulera genom de fördelaktiga räntevillkoren och således inte som en förmån som härrör från det på kontot insatta kapitalet. – Mot bakgrund av det ovan anförda finner vi att en tilldelning av aktier grundad på innehav av aktiesparkonto inte bör föranleda beskattning av sökanden. Förhandsbeskedet hade bort utformas med utgångspunkt häri.

Johan R. överklagade och yrkade att Skatterättsnämndens beslut skulle omprövas och att Regeringsrätten skulle förklara att en tilldelning av aktier grundad på aktiesparkonto i Föreningsbanken inte skulle föranleda beskattning.

Regeringsrätten (1994-06-09, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt emissionsvillkoren skall, såvitt i målet är av intresse, en tranch om 1 200 mkr stå till förfogande för i första hand medlemmarna i Sveriges Föreningsbank. Varje medlem har möjlighet att i nyemissionen teckna sig för lägst 70 aktier à 15 kr och utan någon övre begränsning av antalet nytecknade aktier. Vid överteckning bland medlemmarna fördelas tillgängliga aktier mellan dessa efter viss fördelningsgrund. I den mån medlemmarna inte tecknar fullt ut får tilldelning i andra hand ske till allmänheten. Därvid ges företräde till personer som för ändamålet öppnat ett aktiesparkonto i Föreningsbanken och tecknat sig för minst 70 aktier. I sista hand tilldelas aktier sådana personer som inte öppnat aktiesparkonto. Tilldelningen sker därvid i poster om lägst 500 aktier; om nödvändigt genom lottning. Nyemissionen kan utökas med maximalt 500 mkr, varvid styrelsen bestämmer ökningens storlek och vilken eller vilka trancher som skall ökas.

Villkoren för aktiesparkontot visar i sammanfattning följande: Minimisaldo som berättigar till bonus är 1 000 kr. Räntesatsen är 0,25 procent under räntesatsen för bankens Placeringskonto. En räntebonus om 1,5 procent betalas på kontobehållningen i vad den svarar mot det belopp, för vilket aktier tecknats i nyemissionen (oavsett om tilldelningen blir mindre). Förtida uttag belastas med 2 procent uttagsränta. Syftet med kontot anges så, att det skall stimulera medlemmar och andra kunder genom att de får en möjlighet att spara till aktieköp. När nyemissionen genomförts avslutas kontot.

Av det förut anförda framgår att öppnandet av ett aktiesparkonto medför en viss företrädesrätt till deltagande i nyemissionen för den som inte är medlem i Föreningsbanken. Företrädesrätten har emellertid ett värde endast under vissa förutsättningar. Således kommer företrädesrätten att sakna allt intresse om medlemmarna i Föreningsbanken fullt ut utnyttjar sin företrädesrätt till teckning, vilket torde kunna inträffa särskilt om emissionskursen framstår som fördelaktig. Å andra sidan blir företrädesrätten för kontoinnehavare ointressant även i det fall emissionen får ett svalt mottagande och det alltså blir möjligt att få tilldelning också för den utomstående som inte öppnar aktiesparkonto i banken. I ett mellanläge, där emissionsvolymen inte förslår för att tillgodose både medlemmar och utomstående innehavare av aktiesparkontot, begränsas såvitt framgår av emissionsvillkoren värdet av företrädesrätten av att alla kontoinnehavare – inom den övre ram som följer av tecknat antal – tilldelas samma antal aktier oavsett om den enskilde tecknat sig för ett större antal.

I den mån öppnandet av aktiesparkontot över huvud taget leder till tilldelning av aktier i emissionen, framstår således företrädesrätten snarare som knuten till innehavet av kontot än till kapitalinsatsen. Härför talar också att räntevillkoren för kontot får anses som marknadsmässiga samt att antalet aktier som tilldelas inte, såvitt framgått, är beroende av storleken på kontobehållningen. Ett förvärv av aktier sker inte i övrigt på förmånligare villkor än som gäller för andra som tilldelas aktier i emissionen.

En på nyss angivet sätt konstruerad företrädesrätt, som dessutom står öppen för alla som önskar utnyttja den, kan inte anses som en särskild motprestation från bankens sida för att, till dess nyemissionen genomförts, få disponera det på aktiesparkontot insatta kapitalet, och därmed inte ses som en särskild förmån. Konstruktionen med aktiesparkontot får i stället ses som ett sätt att stimulera medlemmarnas och allmänhetens intresse för den förestående nyemissionen. Regeringsrätten finner mot denna bakgrund att en skillnad mellan marknadsvärdet på de av J.R. förvärvade aktierna och det lägre belopp som han erlägger för dem inte är att hänföra till sådan annan intäkt som härrör från egendom, som avses i 3 § 1 mom. SIL.

Förhandsbeskedet skall ändras i enlighet härmed.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten besvarar, med ändring av förhandsbeskedet, ansökningen på så sätt att en tilldelning av aktier i nyemissionen, som grundas på innehav av aktiesparkonto i Föreningsbanken, inte skall föranleda beskattning.

Föredraget 1994-05-18, föredragande Sundberg, målnummer 6536-1993