Regeringsrätten referat RÅ 1994 ref. 71

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1994 ref. 71
Målnummer
4006-94
Avdelning
1
Avgörandedatum
1994-11-10
Rubrik
Fråga om författningsstöd förelegat för förklaring att utländskt körkort till följd av misstänkt trafikförseelse tills vidare inte skall godkännas i Sverige.
Lagrum
•  16 § punkt 4, 19 §, 21-22 §§, 23 § första stycket 2, 41 § andra stycket körkortslagen (1977:477)
•  3 § och 4 § förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort
Rättsfall
RÅ 1994 ref. 41 I-III

Allmänna ombudet i körkortsfrågor ansökte hos Länsrätten i Hallands län om körkortsingripande mot J.H. avseende prövning om hans danska körkort under viss tid alltjämt kan godkännas i Sverige. Allmänna ombudet yrkade jämväl interimistiskt beslut och anförde bl.a. följande. J.H. var misstänkt för att den 9 februari 1994 på väg E6 vid Långås i Falkenbergs kommun ha kört med en hastighet av 161 km/tim trots att högsta tillåtna hastighet varit 110 km/tim.

Länsrätten i Hallands län (1994-03-30, ordförande Marcus) yttrade: Enligt 3 § förordningen (1981:96) om godkännande och utbyte av utländska körkort gäller bestämmelserna i körkortslagen och körkortsförordningen om skyldighet att medföra körkort samt om särskild utredning och omhändertagande av körkort i tillämpliga delar även den som har ett utländskt körkort. Vidare skall länsrätten enligt 4 § samma förordning, om det föreligger sedan återkallelsegrund som avses i 16 § körkortslagen (1977:477), pröva om ett utländskt körkort alltjämt kan godkännas i Sverige. – Enligt den av allmänna ombudet åberopade primärrapporten är J.H. misstänkt för att ha kört med en hastighet av 161 km/tim mot tillåtna 110 km/tim. Endast misstanke om hastighetsöverträdelse är inte en sådan återkallelsegrund som avses i 16 § körkortslagen. Med hänsyn härtill föreligger det f.n. inte grund för att vägra godkännande av J.H:s danska körkort i Sverige med stöd av bestämmelserna i 3 och 4 §§ förordningen om godkännande och utbyte av utländska körkort. Då polismyndigheten inte har beslutat om omhändertagande av hans körkort ger bestämmelserna inte heller stöd för att tills vidare vägra godkännande av körkortet i Sverige. Allmänna ombudets ansökan skall därför avslås. – Länsrätten avslår allmänna ombudets ansökan.

Allmänna ombudet överklagade och anförde följande. Hastighetsöverträdelse utgjorde återkallelsegrund enligt 16 § 4. körkortslagen. En annan sak var att det i 18 § samma lag stadgades att lagakraftvunnen dom eller dylikt skall läggas till grund för återkallelse av körkort till följd av brottslig gärning. Av 19 § framgick emellertid att ett körkort skall återkallas tills vidare i avvaktan på slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att slutligt återkallas enligt bl.a. 16 § 4. Enligt 4 § andra stycket förordningen om utbyte av utländskt körkort gällde bestämmelserna i körkortslagen i tillämpliga delar om det förelåg någon sådan återkallelsegrund som avsågs i 16 § körkortslagen. På grund härav var länsrättens beslut att avslå ansökan felaktigt.

Kammarrätten i Göteborg (1994-06-10, Koch, Bodin, referent, Nyquist) instämde i länsrättens bedömning och ändrade därför inte det överklagade beslutet.

Allmänna ombudet fullföljde sin talan i Regeringsrätten.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten 1994-11-10, Wahlgren, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, Rundqvist) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 19 § körkortslagen skall ett körkort återkallas tills vidare i avvaktan på slutligt avgörande av återkallelsefrågan, om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att slutligt återkallas på någon av de grunder som avses i 16 § 1-7 samma lag.

Av 4 § första stycket förordningen om godkännande och utbyte av utländska körkort följer att, om det föreligger någon sådan återkallelsegrund som avses i 16 § körkortslagen, länsrätten efter ansökan av det allmänna ombudet skall pröva om det utländska körkortet alltjämt kan godkännas i Sverige. Enligt andra stycket samma paragraf gäller, i fall som avses i första stycket, körkortslagen och körkortsförordningen i tillämpliga delar. Det har i målet ifrågasatts om dessa bestämmelser ger tilläckligt stöd för ett beslut att tills vidare inte godkänna det utländska körkortet.

Som framgår av 3 § förordningen kan ett utländskt körkort omhändertas, varvid körkortslagen gäller i tillämpliga delar. Enligt 23 § första stycket 2 körkortslagen skall ett körkort omhändertas, om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt bl.a. 16 § 4. Av 41 § andra stycket körkortslagen följer att, om ett körkort är omhändertaget enligt 23 §, länsrätten utan dröjsmål skall pröva om körkortet skall återkallas tills vidare eller återställas. Således förutsätter förordningen att ett utländskt körkort som är omhändertaget också kan – som stadgandet får tolkas – förklaras tills vidare inte kunna godkännas i Sverige. Att annat skulle gälla i ett fall då frågan om en sådan förklaring aktualiseras utan att körkortet dessförinnan varit omhändertaget kan inte utläsas. Härav följer att det inte saknats stöd i författning för ett körkortsingripande tills vidare.

Vad gäller bedömningen om ingripande skall ske i förevarande fall bör bl.a. vad som är känt om omständigheterna vid den aktuella körningen beaktas. Av handlingarna framgår att Jörgen H. är misstänkt för att på förmiddagen den 9 februari 1994 ha fört personbil med en hastighet av 161 km/tim på E6, där högsta tillåtna hastigheten var 110 km/tim. Av minnesanteckningar som bifogats polisens primärrapport framgår bl.a. att vägbanan var våt och trafiken normal.

Den hastighetsöverträdelse som J.H. är misstänkt för kan inte anses som ringa. Inte heller kan antas att varning kommer att utgöra en tillräcklig åtgärd. J.H:s körkort skall därför tills vidare inte godkännas i Sverige. Giltighetstiden för beslutet bör bestämmas till två månader.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens och länsrättens beslut och förordnar att J.H:s danska körkort tills vidare inte skall godkännas i Sverige. Giltighetstiden för beslutet bestäms till två månader från den dag J.H. får del av detta beslut.

Föredraget 1994-10-20, föredragande Persson, målnummer 4006-1994