Regeringsrätten referat RÅ 1994 ref. 75

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1994 ref. 75
Målnummer
2462-94
Avdelning
3
Avgörandedatum
1994-11-24
Rubrik
Fråga om visst projekt är att hänföra till sådan vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning som avses i 9 § andra stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Lagrum
•  7 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100)
•  9 § andra stycket lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Rättsfall
•  RÅ 1983 Ab 158
•  RÅ 1988 ref. 103
•  RÅ 1988 not. 694
•  RÅ 1989 not. 457
•  RÅ 1990 ref. 67
•  RÅ 1990 not. 458
•  RÅ 1991 not. 62
•  RÅ 1992 not. 284

J.B. begärde hos säkerhetspolisen (SÄP0) att få ta del av handlingar och tidningar rörande nazistiska partier och organisationer. Uppgifterna skulle användas till en bok om nazismen i Skåne under 1930- och 40-talen. Han gav även in ett intyg från Historiska Institutionen vid Lunds Universitet.

SÄP0 (1994-02-16) avslog J.B:s begäran med följande motivering: Regeringsrätten har i domar den 5 december 1988 och den 26 juni 1990 fastslagit att SÄPO:s person- och sakakter skall anses utgöra del av polisregister enligt lag (1965:94) om polisregister m.m. (polisregisterlagen). – Enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen (1980:100) råder absolut sekretess för uppgift i polisregister. I 3 § polisregisterlagen och 17 § polisregisterkungörelsen (1968:38) har meddelats i vilka fall uppgift i polisregister får utlämnas till enskild. Något sådant fall föreligger inte här. – Inte heller det ändamål för vilket J.B. har begärt uppgifterna kan anses uppfylla de krav som uppställs i 9 § andra stycket polisregisterlagen om vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning. För att SÄPO skall kunna godkänna ett utlämnande på denna grund skall forskningen bedrivas på lägst doktorandnivå vid en högskola.

I ett beslut om omprövning (1994-03-21) yttrade SÄPO: SÄPO beviljar efter omprövning av sitt beslut av den 16 februari 1994 att J.B. får ta del av de delar av det material som han, i skrivelser daterade den 20 januari och 14 februari 1994, begärt utlämnat, som inte innehåller uppgift om enskilds personliga förhållanden. – J.B. bereds tillfälle att ta del av 44 pärmar. (De pärmarna redovisas inte här). – Ur materialet har vissa delar uteslutits eftersom de innehåller uppgifter om enskildas personliga förhållanden. De omfattas därför av polisregistersekretess jämlikt 7 kap. 17 § sekretesslagen. (De sidor som uteslutits är ej redovisade här).

I överklagande vidhöll J.B. sin begäran och anförde bl.a. att i det ingivna intyget vitsordades att hans arbete uppfyllde ifrågavarande rekvisit enligt 9 § polisregisterlagen.

Kammarrätten i Stockholm (1994-04-25, Sundlöf, referent, Hermansson) yttrade: Kammarrätten finner inte vad J.B. anfört ge tillräckligt stöd för antagande att det angivna ändamålet utgör sådan vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning som avses i 9 § andra stycket polisregisterlagen. Med hänsyn härtill och till vad SÄPO i övrigt anfört avslår kammarrätten överklagandet. Jfr RÅ 1992 not. 284.

Lagmannen Bergh var skiljaktig och anförde: I intyget från Historiska institutionen i Lund anför professorn B.A. bl.a. följande. Jag har tagit del av J.B:s skriftliga beskrivning av sitt projekt och även i samtal med honom dryftat innebörden och omfattningen av hans tilltänkta undersökning. Han avser främst att inrikta sig på nz-rörelsens förankring i Skåne, dess koppling till missnöjet bland jordbrukarna men också med anslutning till W:s avhandling från 1965 om Sveriges nationella ungdomsförbund och högern (1928-34) som dryftar förhållandena bland de intellektuella, särskilt i Lund under denna tid. – J.B. visar i sin projektplan en god förtrogenhet med sitt forskningsområde och hans problemställningar är relevanta och av allmänt intresse. Jag kan därför vitsorda, att hans planerade undersökning uppfyller redan det inledande rekvisitet i lagtexten: "vetenskaplig eller därmed jämförbar undersökning." – Mot bakgrund särskilt av vad B.A. anfört anser jag att J:B:s projekt uppfyller kravet i 9 § andra stycket polisregisterlagen på vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning. SÄPO:s beslut, i vad J.B:s ansökan ej bifallits, borde därför ha upphävts. Vidare borde målet ha visats åter till SÄPO för prövning av i vad mån förutsättningar i övrigt föreligger för utlämnande av begärda handlingar.

J.B. vidhöll i överklagande hos Regeringsrätten sin begäran.

Regeringsrätten (1994-11-24, Brink, Palm, Wadell, von Bahr, Ragnemalm) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen gäller i fråga om utlämnande av uppgift från polisregister vad som är föreskrivet i polisregisterlagen och förordning som har stöd i sistnämnda lag. J.B. har till stöd för ett utlämnande av de i målet ifrågavarande handlingarna åberopat det undantag från sekretess som föreskrivs i 9 § andra stycket polisregisterlagen. Enligt denna bestämmelse får uppgifter och anteckningar, som tillförts polisregister, utlämnas för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning, såvida trygghet kan anses vara för handen att det ej kommer att missbrukas till men för enskild. Underinstanserna har funnit att förutsättningar inte föreligger för tillämpning av lagrummet.

Professor B.A. Historiska institutionen, Lunds Universitet, har i ett av J.B. åberopat intyg den 7 juni 1994 anfört bl.a. att han tagit del av dennes skriftliga beskrivning av sitt projekt och även i samtal med honom dryftat innebörden och omfattningen av hans til1tänkta undersökning. B.A. anför sammanfattningsvis i intyget att J.B. i sin projektplan visar en god förtrogenhet med sitt forskningsområde och att hans problemställningar är relevanta och av allmänt intresse. I intyget vitsordas därför att den planerade undersökningen uppfyller redan det inledande rekvisitet i lagtexten: "vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning".

Av handlingarna i målet framgår vidare bl.a. att J.B. är frilansjournalist i Malmö och att han arbetat med att samla material till en bok om nazismen i Skåne under 30- och 40-talen. Han uppger att avsikten varit att sakligt och objektivt skildra de svenska nazisternas verksamhet i södra Sverige under denna tidsperiod. Vidare anför han att han som journalist inte kan göra anspråk på att hans arbete är vetenskap då han inte formellt är knuten till något universitet men att det däremot är "vetenskapligt eller därmed jämförligt" för det fall han arbetar med samma källkritiska metoder och med samma krav på saklighet, opolitiskhet och objektivitet som är den vetenskaplige forskarens.

Regeringsrätten finner att J.B. inte genom vad han anfört och åberopat visat att hans i målet aktuella arbete utgör sådan vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning som avses i 9 § andra stycket polisregisterlagen. På grund härav och då inte heller annat skäl föreligger att utlämna flera av de begärda handlingarna än underinstanserna gjort skall J.B:s yrkande hos Regeringsrätten inte bifallas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom.

Föredraget 1994-11-01, föredragande Belfrage, målnummer 2462-1994