Regeringsrätten referat RÅ 1994 ref. 89

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1994 ref. 89
Målnummer
5655-93
Avdelning
1
Avgörandedatum
1994-12-13
Rubrik
Särskilda skäl har ansetts föreligga att låta tillstånd att använda övervakningskamera omfatta rätt att spela in bilder i butiken där det förekommit stölder och hot mot personal.
Lagrum
6 § lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m.
Rättsfall
•  RÅ 1992 not. 545
•  RÅ 1994 ref. 33

AB Gulins ansökte om tillstånd att använda övervakningskameror i klädbutik belägen i Haninge Centrum. Ansökningen innefattade också en begäran att få spela in bilderna. Enligt ansökningen hade butikspersonalen mottagit hot om våldtäkt, mord, misshandel och stöld.

Länsstyrelsen i Stockholms län (1993-01-22) lämnade det sökta tillståndet samt meddelade vissa föreskrifter rörande rätten att spela in bilder. Tillståndet tidsbegränsades till att gälla t.o.m. den 1 februari 1994.

Justitiekanslern överklagade länsstyrelsens beslut såvitt avsåg rätten till inspelning och yrkade att beslutet i denna del skulle upphävas.

Kammarrätten i Stockholm (1993-10-01, Hallberg, Avellan-Hultman, referent, Nyquist) yttrade: Enligt 5 § första stycket lagen (1990:484) om övervakningskameror m.m. krävs för tillstånd att använda en övervakningskamera att sökanden kan anses ha ett befogat intresse av att få använda övervakningskameran och att detta intresse inte lika väl kan tillgodoses på något annat sätt. Om dessa grundläggande förutsättningar är uppfyllda, skall enligt andra stycket såvitt nu är i fråga tillstånd meddelas om den information som kan förmedlas genom kameran kan antas vara av ringa betydelse för enskildas personliga integritet med hänsyn till den utrustning som skall användas, det område som skall övervakas och övriga omständigheter. I andra fall än som avses i andra stycket skall enligt paragrafens tredje stycke tillstånd meddelas bara om intresset av att tillgodose det avsedda ändamålet med övervakningen är så starkt att det skall ges företräde framför intresset av att värna enskildas personliga integritet.

I fall som avses i 5 § andra stycket och i sådana andra fall där övervakningskameran är avsedd att användas för att förebygga brott, förhindra olyckor eller tillgodose något annat därmed jämförligt ändamål får, enligt 6 §, ett tillstånd förenas med rätt att med någon teknisk anordning behandla eller bevara bilder, som tas upp av kameran, om sökanden av särskilda skäl har behov av detta.

Ändamålet i detta fall med att bevara bilder som tas upp av övervakningskamerorna, är att skydda personalen mot våldsverkare och att försöka identifiera dessa. Med hänsyn till den restriktivitet som bör gälla vid tillståndsprövningen kan bolaget inte anses ha visat att det av särskilda skäl har behov av tillstånd att behandla eller bevara bilder. Justitiekanslerns talan skall därför bifallas. – Kammarrätten bifaller överklagandet.

I besvär till Regeringsrätten yrkade AB Gulins att länsstyrelsens beslut angående tillstånd att inspela och bevara upptagna bilder skulle fastställas.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1994-12-13, Tottie, Bouvin, B. Sjöberg, Swartling, Rundqvist) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Om vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda enligt 5 § första stycket lagen om övervakningskameror m.m. skall enligt andra stycket tillstånd att använda övervakningskamera meddelas, om den information som kan förmedlas genom kameran och den rätt att behandla eller bevara upptagna bilder som kan komma att förenas med tillståndet kan antas vara av ringa betydelse för enskildas personliga integritet med hänsyn till den utrustning som skall användas, det område som skall övervakas och övriga omständigheter. I andra fall än som avses i andra stycket skall enligt paragrafens tredje stycke tillstånd meddelas bara om intresset av att tillgodose det avsedda ändamålet med övervakningen är så starkt att det skall ges företräde framför intresset av att värna enskildas personliga integritet. I 6 § är angivet under vilka förutsättningar ett tillstånd att använda övervakningskamera får förenas med rätt att behandla eller bevara bilder som tas upp av kameran. Tillstånd till inspelning får således ges bl.a. när övervakningskameran är avsedd att användas för att förebygga brott, om sökanden av särskilda skäl har behov av detta.

Av förarbetena framgår bl.a. följande. Bestämmelsen i 6 § skall tillämpas restriktivt med hänsyn till att förfarandet är integritetskänsligt. För att övervakningen skall bli meningsfull bör emellertid tillstånd att behandla eller bevara upptagna bilder kunna meddelas när övervakningen syftar till att förebygga brott. Exempelvis kan det vara väl motiverat att sökanden får denna rätt när det gäller upptagning av bilder i en bank av misstänkta brottshändelser. En samlad bedömning skall ske vid tillståndsprövningen (prop. 1989/90:119 s. 22 och 50).

I det nu aktuella fallet har butiken och dess personal varit utsatta för konkreta och påtagliga hot om våld m.m. Såvitt framgår av utredningen har varken butiken, vaktpersonalen eller polisen kunnat komma till rätta med detta. Hotbilden mot butiken måste enligt Regeringsrättens mening anses ha varit så allvarlig att det varit påkallat med särskilda åtgärder för att uppnå tillfredsställande skydd mot den befarade fortsatta allvarliga brottsligheten. En samlad bedömning leder till att det intresse som uppburit önskemålet om inspelning av bilder i detta fall varit så starkt att det bort ges företräde framför intresset av att värna enskildas personliga integritet. Med hänsyn härtill får det anses ha förelegat särskilda skäl att låta det bolaget medgivna tillståndet att använda övervakningskamera omfatta rätt att spela in bilder med kamerorna.

Tiden för det av länsstyrelsen meddelade tillståndet att använda övervakningskamera har numera gått till ända. Bolagets talan föranleder därför inte något vidare yttrande i målet från Regeringsrättens sida.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet.

Föredraget: 1994-11-15, föredragande Lundgren, målnummer 5655-1993