Regeringsrätten referat RÅ 1994 ref. 99

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1994 ref. 99
Målnummer
2574-89
Avdelning
1
Avgörandedatum
1994-12-20
Rubrik
Patentbesvär. Ändrade patentkrav har ansetts ha tillräckligt stöd i grundhandlingarna. Nyhetskravet men ej kravet på uppfinningshöjd har ansetts vara uppfyllt.
Lagrum
2 § och 13 § patentlagen (1967:837)
Rättsfall
•  RÅ 1982 2:12
•  RÅ 1984 Ab 80
•  RÅ 1985 Bb 155
•  RÅ 1987 not. 192
•  Patentbesvärsrättens avgörande den 31 januari 1990 angående p. ans 8106994 0

General Electric Company ansökte den 29 september 1978 hos Patent  och registreringsverket (PRV) om patent på en uppfinning avseende ett kärnbränsleelement (p. ans. 7810262-1). Elementet bestod av en långsträckt, rörformig kompositkapslingsbehållare för inneslutning av kärnbränslematerial. Behållaren var på insidan försedd med ett spärrskikt som avskärmade den yttre delen av röret från klyvningsprodukter m.m. och skyddade det mot spänningskorrosionssprickning. Det som huvudsakligen kännetecknade uppfinningen var att spärrskiktet bestod av måttligt rent zirkonium med en föroreningshalt av 1000-5000 milliondelar.

Tvärsnitt av kärn- bränsleelement enligt uppfinningen. 21 rör av en zirkoniumlege                          (BILD, utesluten här) ring. 22 spärrskikt. 16 kärnbränslematerial.

Ansökningen godkändes för utläggning. Mot ansökningen invände ASEA AB och Sandvik AB.

Som hinder mot patent anfördes bl.a. sökandebolagets äldre patentansökan 7511581 6, offentliggjord före den nu aktuella ansökningens prioritetsdag. Innehållet i denna ansökan avvek från den nu patentsökta uppfinningen huvudsakligen endast genom uppgifter om att renheten hos metallspärrskiktet var betydelsefull och att det "i allmänhet förefinns mindre än cirka 1000 milliondelar föroreningar i spärrskiktet". Enligt ett utföringsexempel i den tidigare ansökningen skulle den använda zirkoniumkvaliteten vara högren.

PRV fann i beslut den 18 mars 1987 att patent inte kunde meddelas därför att ett intervall 5 30 procent i prövade patentkrav beträffande spärrskiktets tjocklek i förhållande till den totala godstjockleken hos röret saknade stöd i grundhandlingarna samt att på grund av ordet "cirka" den äldre ansökningens "mindre än cirka 1000 milliondelar" föll inom det nu sökta "minst cirka 1000 milliondelar".

I besvär hos Patentbesvärsrätten vidhöll bolaget sin ansökan med ändrade patentkrav.

Patentkrav 1 fanns i en huvudversion och tre alternativa utformningar (alternativ 1-3). I huvudversionen angavs bl.a. att spärrskiktet utgjordes av "zirkonium med en föroreningshalt som uppgick till minst ca 1000 milliondelar men mindre än 5000 milliondelar" samt att spärrskiktet skulle ha en tjocklek av "från 5 till 30 procent" av behållarens totaltjocklek. I alternativ 1-3 hade gjorts den ytterligare begränsningen att spärrskiktet skulle bestå av "zirkoniumsvamp av reaktorkvalitet" med den i huvudversionen angivna föroreningshalten. Alternativ 2 skilde sig från övriga versioner genom att det lägre gränsvärdet hade uteslutits genom förbehållet "med undantag av ca 1000 milliondelar". Gemensamt för alternativ 2 och 3 var att spärrskiktets tjocklek hade begränsats till "från 5 till 15 procent" av totaltjockleken (i stället för den enligt huvudversionen och alternativ 1 gällande tjockleken "från 5 till 30 procent"). Klaganden hade subsidiärt angett att uttrycket "ca" framför "1000 milliondelar" skulle utgå och att det i alternativ 2 intagna undantaget för det lägre gränsvärdet skulle införas också i huvudversionen och i alternativ 1.

Huvudversionen av krav 1 hade följande lydelse:

Kärnbränsleelement som innefattar en långsträckt kompositkapslingsbehållare, som minimerar angreppet på kapslingen av vatten, vattenånga och gaser som är reaktiva i förhållande till kapslingen från insidan av bränsleelementet, med ett rör av zirkoniumlegering innehållande andra beståndsdelar än zirkonium i en mängd överstigande 5000 milliondelar och ett invändigt spärrskikt, som avskärmar zirkoniumlegeringsröret från kärnbränslematerialet och klyvningsprodukter samt gaser och skyddar legeringsröret mot spänningskorrosionssprickning, en central kärna av en kropp av kärnbränslematerial bestående av föreningar av uran, plutonium, torium eller blandningar därav anordnad i och delvis utfyllande behållaren med kvarlämnande av ett gap mellan behållaren och kärnan, samt ett invändigt hålrum vid ena ändan av behållaren samt tillslutningsorgan som tillsluter behållarens båda ändar, kännetecknat därav, att spärrskiktet utgöres av zirkonium med en föroreningshalt som uppgår till minst ca 1000 milliondelar men är mindre än 5000 milliondelar, varav syre inom området ca 200 till ca 1200 milliondelar, samt att spärrskiktet är metallurgiskt bundet till innerytan av röret av zirkoniumlegering och har en tjocklek av från 5 till 30 procent av kompositkapslingsbehållarens tjocklek.

Patentbesvärsrätten (1989 04 13, Truve, referent, Pernold, Schulze) biföll inte besvären och yttrade: Kravet 1 innehåller bestämningar som saknar motsvarighet i grundhandlingarna, nämligen "5000 milliondelar" (i båda fallen /såväl i ingressen som den kännetecknande delen av kravet, anm. här/ p.g.a. att uttrycket "ca" utelämnats trots att i grundhandlingarna saknas uppgift om att det exakta värdet "5000 milliondelar" skulle medföra en annan effekt än området "ca 5000 milliondelar") samt "har en tjocklek av från 5 till 30 procent av kompositkapslingsbehållarer tjocklek". Utöver dessa bestämningar saknar i kravet 1 enligt alternativ 1 även "av reaktorkvalitet" motsvarighet i grundhandlingarna. Sistnämnda bestämning förekommer även i kravet 1 enligt alternativ 2 och 3, i vilka motsvarighet i grundhandlingarna även saknas till de nya bestämningar som uppstått genom att "ca" utgått före "5000" samt före "5". Motsvarighet saknas i alternativ 2 även till uttrycket "med undantag av ca 1000 milliondelar". Patentansökningen kan redan av denna anledning ej godkännas med något av de gällande kravalternativen. Rätten gör emellertid även följande bedömning av patenterbarheten. – Genom svenska patentansökningen 7511581-6 är förut känt ett kärnbränsleelement enligt ingressen till kravet 1. Vid den kända anordningen är spärrskiktet av zirkonium med i allmänhet mindre än cirka 1000 miljondelar föroreningar, varav mindre än cirka 200 miljondelar syre. Spärrskiktet är även metallurgiskt bundet till innerytan av röret av zirkoniumlegering och har en tjocklek av cirka 1-30 procent, företrädesvis av storleksordningen 5-15 procent av kapslingens tjocklek. På grund av den överlappning av haltområdena som uppkommer genom användningen av uttrycket "cirka" är således det i kravet 1 angivna kärnbränsleelementet förut känt. Det framstår även som närliggande att pröva om det, såsom antyds i den anförda patentansökningen, är möjligt att till spärrskiktet använda mindre rent zirkonium, t.ex., såsom anges i krav 1 enligt alternativ 1 3, mycket billigare och i mycket större mängd förekommande zirkoniumsvamp av reaktorkvalitet med en föroreningshalt som uppgår till minst cirka 1000 miljondelar men är mindre än 5000 milliondelar, varav syre inom området 200 till 1200 miljondelar (jfr. Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, Band 19, tredje uppl., 1969, p. 184, tredje stycket). Rätten finner därför att inget av de gällande kraven 1 anger någon patenterbar uppfinning – och detta oavsett ovan angivna formella brister. En ändring av kraven på inledningsvis angivet, av sökanden föreslaget sätt skulle inte ändra rättens bedömning.

I besvär hos Regeringsrätten yrkade bolaget att Regeringsrätten med ändring av Patentbesvärsrättens dom skulle bifalla bolagets patentansökan. Invändarna bestred ändring.

I Regeringsrätten åberopade bolaget två rättsutlåtanden av professor Berndt Godenhielm samt två tekniska expertutlåtanden av professor Gustaf Östberg.

Av invändarna åberopade Sandvik AB ett tekniskt expertutlåtande av professor

Rune Lagneborg och ASEA AB ett rättsutlåtande av professor Fiedrich Karl Beier och ett tekniskt expertutlåtande av professor Kjell Pettersson.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1994-12-20, Tottie, Dahlman, Bouvin, Swartling, Lavin) redovisade under rubriken Skälen för Regeringsrättens avgörande inledningsvis uppfinningen och vad som huvudsakligen kännetecknade den, patentkravet 1 samt mothållet på sätt som framgått ovan. Därefter yttrades:

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten prövar först om patentkrav 1 står i överensstämmelse med grundhandlingarna.

Patentbesvärsrätten har i den överklagade domen anmärkt att uttrycket "ca" framför "5000 milliondelar" utelämnats i krav 1 trots att i grundhandlingarna saknas uppgift om att det exakta värdet "5000 milliondelar" skulle medföra en annan effekt än det i grundhandlingarna angivna värdet "ca 5000 milliondelar".

Enligt Regeringsrättens bedömning är redan användningen av ett avrundat siffervärde som "5000 milliondelar" – liksom övriga i patentkravet förekommande siffervärden – ägnad att markera att det föreligger en viss grad av osäkerhet eller inexakthet. Uttrycket "ca" ger i förevarande fall inte någon ytterligare teknisk information och är närmast att uppfatta som en överbestämning som därför utan konsekvenser bör kunna strykas.

Enligt den överklagade domen saknar även den i huvudversionen och alternativ 1 intagna uppgiften om att spärrskiktet skall ha en tjocklek av "från 5 till 30 procent" av behållarens tjocklek stöd i grundhandlingarna.

Vid bedömningen av tillåtligheten av denna uppgift bör beaktas att grundhandlingarna anger såväl totalintervallet "från 1 till 30 procent" som det enligt samma handlingar föredragna delintervallet "från 5 till 15 procent", intervallangivelser som också förekommer i klagandens äldre ansökan. Uppgiften "från 5 till 30 procent" omfattar således dels det i grundhandlingarna särskilt angivna delintervallet "från 5 till 15 procent", dels det ytterligare delintervall som sträcker sig från 15 procent upp till den övre gränsen för totalintervallet. Denna kombination av två delintervall kan inte anses ha inneburit att patentkravet har tillförts något som saknar motsvarighet i grundhandlingarna. Att något nytt inte tillförts belyses också av att det kombinerade intervallet inte innebär någon nyhetskapande avgränsning gentemot den äldre ansökningen.

I Patentbesvärsrättens dom anges vidare att en materialdefinition innefattande uttrycket "av reaktorkvalitet" i alternativ 1-3 inte har stöd i den ursprungliga beskrivningen. På s. 11 däri framgår emellertid att, bortsett från vissa krav avseende den totala föroreningsgraden och syrehalten, föroreningarna skall beträffande andra ämnen ligga inom de normala gränserna för "kommersiell zirkoniumsvamp av reaktorkvalitet". Även om det här inte framgår exakt det som anges i dessa kravalternativ torde det enkelt kunna härledas ur denna passus i beskrivningen. I vart fall kan uttrycket inte anses innefatta något nytt. För en fackman torde det stå klart att det zirkoniummaterial, som används i kapsling för kärnbränsleelement, skall vara av reaktorkvalitet.

När det gäller patentkravets förhållande till grundhandlingarna har Patentbesvärsrätten också funnit att det i alternativ 2 intagna undantaget för gränsvärdet "ca 1000 milliondelar" saknar stöd i grundhandlingarna.

Syftet med detta undantag är att förhindra överlappning i förhållande till den mothållna patentansökningen 7511581-6. I förarbetena till 1978 års ändringar i patentlagen har visserligen uttalats att förbehåll som innebär att ett sökt skydd skall omfatta endast vad som inte skyddas av en tidigare ansökan "i princip" inte bör tillåtas, eftersom förbehåll av detta slag kan försvåra handläggningen och skapa osäkerhet för tredje man (prop. 1977/78:1 del A s. 212). I förevarande fall väcker förbehållet emellertid inte några sådana betänkligheter. Undantaget för gränsvärdet "ca 1000 milliondelar" är närmast att uppfatta som en precisering i förtydligande syfte och kan inte antas skapa någon osäkerhet. Med hänsyn härtill bör undantaget godtas.

I enlighet med det hittills anförda finner Regeringsrätten att patentkrav 1 i de angivna hänseendena har tillräckligt stöd i grundhandlingarna.

När det gäller patenterbarheten har Regeringsrätten till en början att ta ställning till frågan om nyhetskravet är uppfyllt. Patentbesvärsrätten har vid en jämförelse mellan förevarande ansökan och den tidigare ansökningen 7511581-6 funnit att användningen i de båda ansökningarna av uttrycket "ca" framför gränsvärdet "1000 milliondelar" medför en överlappning av haltområdena. Anmärkningen träffar inte alternativ 2 i förevarande ansökan, eftersom detta alternativ innefattar det nyss behandlade undantaget för själva gränsvärdet. Beträffande övriga versioner av patentkrav 1 delar Regeringsrätten uppfattningen att en viss överlappning föreligger, främst på grund av den osäkerhet som i enlighet med det föregående är förknippad med en sådan värdeangivelse som "1000 milliondelar". Det kan hävdas att denna överlappning är av närmast formell natur eller i varje fall har ringa materiell betydelse. En sammanställning av de båda ansökningarna ger nämligen vid handen att dessa i första hand är inriktade på användning av zirkonium med föroreningshalter som inte bara ligger utanför och på skilda sidor om gränsområdet utan också på visst avstånd från detta. För att risken för osäkerhet vid en tolkning av patentkravet så långt möjligt skall reduceras fordras emellertid att kravet inte bara materiellt utan också i formellt hänseende är noga avgränsat från vad som motsvarar teknikens ståndpunkt. Mot denna bakgrund kan den aktuella överlappningen inte anses förenlig med nyhetskravet. Inte heller i övrigt föreligger, som också Patentbesvärsrätten funnit, sådana avvikelser att detta krav är uppfyllt för huvudversionen. Som nyss berörts undanröjs överlappningen genom det undantag som tagits in i alternativ 2. Klaganden har subsidiärt angett att undantaget skall införas också i huvudversionen och alternativ 1. Efter en sådan komplettering är nyhetskravet uppfyllt även i fråga om dessa versioner av patentkrav 1.

Det senast sagda innebär emellertid inte att den aktuella uppfinningen är patenterbar. Regeringsrätten delar Patentbesvärsrättens uppfattning att det i förhållande till ansökningen 7511581-6 framstår som närliggande att pröva om det är möjligt att till spärrskiktet använda den billigare och mer lättillgängliga kvalitet som betecknas zirkoniumsvamp, en kvalitet som har föroreningshalter som faller inom ramen för den nu aktuella uppfinningen. Uppfinningen uppfyller därmed inte kravet på uppfinningshöjd. Vad nu sagts gäller samtliga versioner av patentkrav 1.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Patentbesvärsrättens domslut.

Föredraget 1994-09-07, föredragande Axberger, målnummer 2574-1989