Regeringsrätten referat RÅ 1995 ref. 22

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1995 ref. 22
Målnummer
147-93
Avdelning
2
Avgörandedatum
1995-04-06
Rubrik
Förutsättningarna för tillstånd att sända närradio (I och II).
Lagrum
4 § närradiolagen (1982:459)

I.

Lidingö Gourmetklubb, som bedrivit verksamhet sedan 1990, var inriktad på matkultur. Klubben hade tagit kontinuerliga kontakter med olika restauranger för att möjliggöra studiebesök för klubbens medlemmar och att anordna föredrag om mat. Klubben ansökte den 26 oktober 1992 hos dåvarande Närradionämnden om tillstånd att sända närradio över sändaren i Lidingö. I närradioprogrammen, som skulle sändas under 15 minuter en gång i veckan, skulle klubben ha en mathörna, ge lyssnarna recept på olika rätter samt ge tips och råd om hur man kan tillaga måltider till ej alltför höga priser m.m.

Närradionämnden (1992-11-20) yttrade: Enligt 4 § närradiolagen får tillstånd att sända närradio bl.a. ges till lokala ideella föreningar som bedriver verksamhet inom sändningsområdet. – Av förarbetena till lagen framgår att tillfälliga grupper och sammanslutningar med enda syfte att sända närradio inte hör hemma i närradion. Föreningarna skall bedriva annan huvudsaklig verksamhet än närradio som skall ha tagit sig uttryck i yttre aktiviteter. Sammanslutningarnas verksamhet måste således ha viss varaktighet, karaktär och omfattning för att de skall kunna erhålla sändningstillstånd. Tillämpningen av reglerna om sändningstillstånd hör till de områden närradionämnden skall ägna särskild uppmärksamhet (prop. 1981/82:127 s. 14 och 105 samt prop. 1984/85 s. 20). – Av handlingarna framgår att klubbens verksamhet huvudsakligen bestått i att föreningsmedlemmarna besökt restauranger tillsammans och därutöver sysslat med olika former av matlagning. – Närradionämnden finner att klubbens verksamhet inte har sådan karaktär och omfattning som krävs för att den skall kunna erhålla sändningstillstånd och lämnar ansökan utan bifall.

I överklagande vidhöll klubben sin ansökan.

Kammarrätten i Stockholm (1992-12-16, Konradsson, Pernold, referent, Pålsson) delade Närradionämndens bedömning och ändrade därför inte det överklagade beslutet.

Hos Regeringsrätten fullföljde klubben sin talan.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1995-04-06, Björne, Tottie, Bouvin, Sjöberg, Lindstam) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande.  Enligt 4 § närradiolagen (1982:459) kan, såvitt i målet är aktuellt, tillstånd att sända närradio ges till lokala ideella föreningar som bedriver verksamhet inom sändningsområdet. Om särskilda skäl inte föranleder till annat, får tillståndet ges endast under förutsättning att verksamheten har bedrivits i minst ett år före ansökningsdagen.

Lokalt verksamma ideella föreningar har rätt att erhålla sändningstid (prop. 1992/93:70 s. 32). Däremot skall tillfälliga grupper och sammanslutningar med enda syfte att sända radio inte kunna få sändningstillstånd. Av förarbetena till 4 § närradiolagen framgår att det därför i lagtexten krävs att föreningen "bedriver verksamhet" inom sändningsområdet och att så skett i minst ett år före ansökningsdagen (prop. 1981/82:127 s. 14). En förening skall få sända närradio endast om den bedriver annan verksamhet som är dess huvudsakliga uppgift och om verksamheten kan dokumenteras och tagit sig uttryck i yttre aktiviteter (samma prop. s. 104 f.). Dessa lagens krav har också uttryckts så, att verksamheten skall ha viss varaktighet, karaktär och omfattning (prop. 1984/85:145 s. 20).

Av handlingarna i målet framgår att Lidingö Gourmetklubb antagit stadgar och valt styrelse och att klubben även i övrigt uppfyller kraven på en ideell förening. Det framgår vidare att verksamheten bedrivits sedan år 1990. Intresset är inriktat på matkultur. Klubben har, enligt företedd verksamhetsberättelse år 1990, tagit kontinuerliga kontakter med olika restauranger för att möjliggöra studiebesök för klubbens medlemmar. Inom klubben hålls föredrag om mat. I närradioprogram – 15 minuter en gång i veckan – har klubben tänkt sig ha en mathörna, ge lyssnarna recept på olika rätter samt ge tips och råd om hur man kan tillaga måltider till ej alltför höga priser m.m.

Enligt den utredning som klubben ingivit får den anses uppfylla kraven för att erhålla sändningstillstånd. Någon grund för att antaga att klubben, mot vad handlingarna utvisar, skulle ha som enda eller huvudsakliga syfte att sända närradio föreligger inte. Klubbens överklagande skall därför bifallas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar, med ändring av kammarrättens dom, Lidingö Gourmetklubb tillstånd att sända närradio över sändaren i Lidingö.

II.

Vallentuna Dart Club var medlem i Svenska Dartförbundet och hade bedrivit sin verksamhet sedan i vart fall 1989. Verksamheten bestod i att klubben bl.a. ordnade träning och tävling i dartsporten i egna lokaler. Klubben ansökte den 5 november 1992 hos dåvarande Närradionämnden om tillstånd att sända närradio över sändaren i Vallentuna.

Närradionämnden (1992-11-19) yttrade: Närradionämnden kan enligt 4 § närradiolagen bevilja bland annat ideell förening tillstånd att sända närradio. Närradionämnden är tillsynsmyndighet vad gäller närradioverksamheten. Kommersiell reklam är inte tillåten i närradion och överträdelse av denna regel föranleder regelmässigt återkallelse av den sändande sammanslutningens tillstånd (10 § närradiolagen jmrft med 13 § första stycket 4 p. närradiolagen). – Klubben har klart uttalat att den tänker överträda närradiolagens bestämmelser i angivet avseende. Närradionämnden, som ansvarar för närradioverksamheten, finner inte det möjligt att under dessa förhållanden och då klubben uppenbart söker utnyttja lagen och  tillståndsförfarandet i strid mot lagstiftningens grundläggande intentioner, meddela klubben tillstånd. – Närradionämnden avslår klubbens ansökan.

I överklagande vidhöll klubben sin ansökan och anförde bl.a. att den inte skulle komma att sända reklam förrän det blev tillåtet.

Kammarrätten i Stockholm (1993-03-09, Lindgren, Pernold, referent, Wijkman) yttrade: Enligt prop. 1984/85:145 s. 20 är ändamålet med närradioverksamheten att ge lokala sammanslutningar av ideell karaktär möjlighet att utnyttja etermediet för att sända information om sin verksamhet och i övrigt sprida sitt budskap. På de föreningar som inte är studerandesammanslutningar eller närradioföreningar ställs krav att deras verksamhet bl.a. skall ha viss karaktär. Av handlingarna i målet framgår att klubbens verksamhet huvudsakligen har bestått i träning och tävling i dart för klubbens medlemmar. – Kammarrätten finner inte att klubbens verksamhet uppfyller de krav som erfordras för att erhålla sändningstillstånd – Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall.

Hos Regeringsrätten fullföljde klubben sin talan.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1995-04-06, Björne, Tottie, Bouvin, Sjöberg, Lindstam) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 4 § närradiolagen (1982:459) kan, såvitt i målet är aktuellt, tillstånd att sända närradio ges till lokala ideella föreningar som bedriver verksamhet inom sändningsområdet. Om särskilda skäl inte föranleder till annat, får tillståndet ges endast under förutsättning att verksamheten har bedrivits i minst ett år före ansökningsdagen.

Lokalt verksamma ideella föreningar har rätt att erhålla sändningstid (prop. 1992/93:70 s. 32). Däremot skall tillfälliga grupper och sammanslutningar med enda syfte att sända radio inte kunna få sändningstillstånd. Av förarbetena till 4 § närradiolagen framgår att det därför i lagtexten krävs att föreningen "bedriver verksamhet" inom sändningsområdet och att så skett i minst ett år före ansökningsdagen (prop. 1981/82:127 s. 14). En förening skall få sända närradio endast om den bedriver annan verksamhet som är dess huvudsakliga uppgift och om verksamheten kan dokumenteras och tagit sig uttryck i yttre aktiviteter (samma prop. s. 104 f.). Dessa lagens krav har också uttryckts så, att verksamheten skall ha viss varaktighet, karaktär och omfattning (prop. 1984/85:145 s. 20).

Av handlingarna framgår att Vallentuna Dart Club antagit stadgar och valt styrelse och att klubben även i övrigt uppfyller kraven på en ideell förening. Det framgår vidare att klubben, som är medlem i Svenska Dartförbundet, har sin verksamhet förlagd till Vallentuna och att verksamheten bedrivits sedan i vart fall 1989. Klubben har under de verksamhetsår som föregått ansökningen den 20 november 1992 till Närradionämnden ordnat bl.a. träning och tävling i dartsporten i egna lokaler.

Enligt den utredning som klubben ingivit uppfyller den alltså kraven för att erhålla sändningstillstånd. Någon grund för att antaga att klubben, mot vad handlingarna utvisar, skulle ha som enda eller huvudsakliga syfte att sända närradio föreligger inte. Klubbens överklagande skall därför bifallas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar, med ändring av kammarrättens dom, Vallentuna Dart Club tillstånd att sända närradio över sändaren i Vallentuna.

Föredraget 1995-03-07, föredragande Karlsson, målnummer 147-1993 och 2104-1993