Regeringsrätten referat RÅ 1995 ref. 29

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1995 ref. 29
Målnummer
2670-95
Avdelning
2
Avgörandedatum
1995-06-19
Rubrik
Tidpunkten för länsrättens dom - före eller efter utgången av mars 1995 - har i ett biståndsmål ansetts avgörande när det gäller frågan om prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten
Lagrum
73 § socialtjänstlagen (1980:620) i lydelse (1995:53) jämte övergångsbestämmelse till nämnda lagrum
Rättsfall
RÅ 1981 2:4

Genom dom den 6 april 1995 avslog Länsrätten i Stockholms län R.Y:s överklaganden av Sociala distriktsnämndens nr 2 i Stockholms stad beslut den 2 januari och den 13 februari 1995 angående bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. I bilaga till länsrättens dom avseende tillvägagångssättet vid överklagande av domen angavs bl.a. att prövningstillstånd fordrades för att ett överklagande skulle kunna tas upp i kammarrätten. Genom beslut den 28 april 1995 meddelade Kammarrätten i Stockholm (Bergh, Westling, referent) inte prövningstillstånd i följd varav länsrättens dom skulle stå fast.

R.Y. överklagade och yrkade omprövning av kammarrättens beslut.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1995-06-19, Björne, Dahlman, Werner, von Bahr, Swartling) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt lag (1995:53) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten av länsrätts dom angående bl.a. bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. Nämnda ändringslag trädde i kraft den 1 april 1995. I en övergångsbestämmelse till lagen föreskrivs att beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Olika uppfattningar har hävdats om den rätta innebörden av den nyss angivna övergångsbestämmelsen. Osäkerhet har närmare bestämt rått om huruvida ordet "beslut" tar sikte endast på socialnämndens avgöranden eller om "beslut" omfattar jämväl avgöranden av länsrätt. Med den första tolkningen avgörs kravet på prövningstillstånd av om socialnämndens beslut meddelats före eller efter utgången av mars 1995. Väljs den andra tolkningen är kravet på prövningstillstånd kopplat till tidpunkten för länsrättens beslut.

Enligt Regeringsrättens uppfattning är den sist nämnda tolkningen bäst förenlig med övergångsbestämmelsens ordalydelse. För en sådan tillämpning talar också praktiska skäl. Något principiellt hinder mot denna lösning föreligger inte heller. Regeringsrätten finner därför att krav på prövningstillstånd gäller i de fall då länsrättens beslut meddelats efter utgången av mars 1995.

Av det anförda följer att kammarrätten förfarit riktigt genom att – i anledning av R.Y:s överklagande av länsrättens dom – ta ställning till om prövningstillstånd borde beviljas. Regeringsrätten delar vidare kammarrättens uppfattning att skäl saknas att meddela sådant tillstånd.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut.

Föredraget 1995-06-08, föredragande Noring, målnummer 2670-1995 och 2688-1995