Regeringsrätten referat RÅ 1995 ref. 36

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1995 ref. 36
Målnummer
1214-93
Avdelning
1
Avgörandedatum
1995-07-07
Rubrik
När bygglov söks i efterhand för olovligt uppförd byggnad har byggnadsnämnden ansetts skyldig att fatta beslut i bygglovsfrågan senast i samband med att nämnden utfärdar föreläggande att riva det olovligen uppförda.
Lagrum
10 kap. 1 §, 14 §, 18 § och 19 § plan- och bygglagen (1987:10)

Byggnadsnämnden i Gagnefs kommun beslöt den 20 september 1989, sedan N.A. i egenskap av ägare till fastigheten Säl 4:41 ansökt om bygglov för carport och skärmtak på denna, att nya bygglovshandlingar för carporten skulle inlämnas som visade en till fäbodmiljön bättre anpassad byggnad. Nämnden förelade N.A. efter besöket på platsen att riva den uppförda carporten före den 28 november 1989. – I beslut den 13 december 1989 förelade nämnden ägaren vid vite av 5 000 kr att riva den uppförda carporten före den 6 februari 1990 och påförde med stöd av 10 kap. i plan-och bygglagen (1987:10), PBL, om påföljder och ingripande vid olovligt byggande N.A. en byggnadsavgift av 1 200 kr. – Den 21 februari 1990 beslutade nämnden bl.a. att förelägga fastighetsägaren att riva det skärmtak som uppsatts på garagegaveln. – N.A. överklagade besluten den 13 december 1989 och den 21 februari 1990 till länsstyrelsen. – Den 16 maj 1990 beslutade nämnden att, eftersom den olovligt uppförda carporten ej rivits, begära utdömande av vitet samt att vid ett förhöjt vite förelägga N.A. att riva carporten och skärmtaket. – Nämnden beslutade den 19 september 1990 att på nytt vid ett bestämt vitesbelopp förelägga N.A. att riva carporten och skärmtaket senast tre månader efter att vitesföreläggandet vunnit laga kraft. – N.A. överklagade det sistnämnda beslutet till länsstyrelsen. – Företrädare för Länsstyrelsen i Kopparbergs län besökte platsen och sammanträffade med parterna.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län (1991-10-17), som upphävde det överklagade beslutet den 19 september 1990 och återförvisade ärendet till byggnadsnämnden för handläggning, yttrade: N.A. har ansökt om bygglov för carport och skärmtak på fastigheten Säl 4:41. Byggnadsnämnden har begärt in nya handlingar som visar en till fäbodmiljön bättre anpassad byggnad. De följande besluten rör förelägganden och påföljder med anledning av att byggnation skett trots att bygglov inte lämnats.

Överklagande av nämndens beslut den 13 december 1989 och den 21 februari 1990 har inkommit till länsstyrelsen för sent varför överklagandet i denna del avvisas.

Enligt 10 kap. 1 § PBL skall byggnadsnämnden se till att om åtgärd som kräver bygglov utförts att det blir undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelas i efterhand. I detta fall har en bygglovsansökan inlämnats. Något överklagbart beslut som tar ställning till denna ansökan har inte meddelats av nämnden. Länsstyrelsen, som anser att ett beslut med anledning av bygglovsansökan måste meddelas innan ytterligare vitesförelägganden meddelas, upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning.

Byggnadsnämnden överklagade och yrkade att länsstyrelsens beslut skulle upphävas. Till stöd för sin talan anförde nämnden följande. Byggnadsnämndens skyldighet att ta upp frågan om påföljd och ingripande vid olovligt byggande fastslogs i 10 kap. 1 § PBL. Byggnadsnämnden skulle enligt detta lagrum se till att det som har utförts blev undanröjt eller på annat sätt rättat, om inte lov till åtgärden meddelades i efterhand. Av samma kapitels 19 § framgick att byggnadsnämnden därvid måste ta ställning till frågan om det framstod som sannolikt att lov kunde meddelas i efterhand, och om så visade sig vara fallet, bereda ägaren tillfälle att ansöka om lov. – Länsstyrelsen grundade sitt beslut på att något överklagbart beslut som tog ställning till bygglovsansökan inte meddelats av nämnden. Tydligen var det möjligheten att meddela lov till åtgärden i efterhand som föresvävade länsstyrelsen. I detta fall framstod det inte som sannolikt att sådant lov skulle kunna meddelas. Tvärtom angav ju byggnadsnämnden klart att bygglov inte kunde påräknas på de inlämnade bygglovshandlingarna. Länsstyrelsen syntes mena att byggnadsnämnden varit tvungen att meddela ett avslagsbeslut för att kunna ingripa mot sökanden. Detta skulle ju också bli fallet om länsstyrelsens beslut stod sig. Enligt byggnadsnämndens mening var denna beslutsomgång helt onödig och överdrivet formalistisk. Det framstod som särskilt anmärkningsvärt i sammanhanget att med länsstyrelsens synsätt skulle byggnadsnämnden tydligen kunna ingripa med vitesföreläggande om ingen bygglovsansökan över huvud gjorts men inte i ett fall som det aktuella. Det var svårt att se vilka skäl som kunde finnas att upprätthålla denna skillnad. I båda fallen var det ju helt klart att olovligt byggande förelåg och att bygglov inte kunde meddelas i efterhand.

Kammarrätten i Sundsvall (1993-01-28, Ejvinson, referent, Helin, Wikström) yttrade: I likhet med länsstyrelsen finner kammarrätten att det måste anses ha ålegat byggnadsnämnden att meddela N.A. ett överklagbart beslut i anledning av hans bygglovsansökan. Så har inte skett. Länsstyrelsen har därför haft fog för sitt överklagade beslut. Byggnadsnämndens talan skall därför lämnas utan bifall. – Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall.

Byggnadsnämnden i Gagnef överklagade kammarrättens avgörande och förklarade att dess talan numera gällde endast carporten.

Regeringsrätten (1995-07-07, Palm, Berglöf, Sjöberg, Swartling, Lavin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår följande. N.A. har utan bygglov dels uppfört en carport, dels uppsatt ett skärmtak mot en garagegavel. Han ansökte därefter om bygglov för carporten och skärmtaket. Byggnadsnämnden beslutade infordra nya bygglovshandlingar för carporten. Därefter fattade byggnadsnämnden flera på varandra följande beslut – däribland det nu aktuella vid vite av 30 000 kr – av innebörd att N.A. inom viss angiven tid skulle riva carporten och skärmtaket. Något beslut i bygglovsfrågan fattades inte.

N.A. har i Regeringsrätten uppgivit och med intyg visat att skärmtaket borttagits. Byggnadsnämnden har lämnat uppgiften obestridd samt anfört att dess talan i Regeringsrätten gäller carporten.

Byggnadsnämndens talan bör därför i den del som avsett skärmtaket inte föranleda vidare yttrande.

Frågan i målet gäller därefter den utan lov uppförda carporten och närmare bestämt huruvida byggnadsnämnden borde ha fattat ett uttryckligt beslut i anledning av N.A:s ansökan om bygglov innan beslut om föreläggande att riva det olovligen uppförda fattades. I PBL anges inte att byggnadsnämnden måste fatta beslut i bygglovsfrågan innan nämnden kan förelägga någon att riva eller rätta något som olovligen uppförts. Lagen och dess förarbeten ger dock uttryck för principen att frågan huruvida bygglov kan ges bör klarläggas innan föreläggande beslutas. Av 10 kap. 19 § första stycket i lagen framgår att, om det framstår som sannolikt att lov kan meddelas till en utan lov utförd åtgärd, byggnadsnämnden skall innan föreläggande meddelas bereda ägaren tillfälle att inom viss tid ansöka om lov. Nämnden kan enligt paragrafens andra stycke även självmant pröva bygglovsfrågan. I förevarande fall har nämnden inte ansett det sannolikt att bygglov skulle kunna meddelas i efterhand. Nämnden har därför inte ansett sig behöva meddela något beslut i bygglovsfrågan utan funnit det tillräckligt att meddela beslut om föreläggande att riva carporten och ansett detta beslut innefatta ett ställningstagande att bygglov inte kunde påräknas till den befintliga carporten.

I och med att det föreligger en ansökan om bygglov hos byggnadsnämnden skall ansökan enligt Regeringsrättens mening besvaras med ett beslut, varav framgår att nämnden tagit ställning i bygglovsfrågan samt att beslutet kan överklagas. Det kan däremot inte föreligga något hinder mot att förena beslutet i bygglovsfrågan med ett samtidigt föreläggande om rivning. Eftersom byggnadsnämnden bedömde att bygglov inte kunde meddelas för den redan uppförda carporten har nämnden således varit oförhindrad att förelägga N.A. at riva denna, men då det förelåg en ansökan om bygglov skulle byggnadsnämnden i samma beslut ha avslagit ansökningen. Detta skulle ha skett redan i samband med det första föreläggandet om rivning.

Av detta följer att byggnadsnämndens överklagande vad avser carporten skall avslås.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens beslut såvitt avser carporten.

Byggnadsnämndens överklagande såvitt avser skärmtaket föranleder inte något Regeringsrättens vidare yttrande.

Föredraget 1995-05-09, föredragande Wahling Bexhed, målnummer 1214-1993