Regeringsrätten referat RÅ 1995 ref. 41

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1995 ref. 41
Målnummer
1635-94
Avdelning
2
Avgörandedatum
1995-09-08
Rubrik
Ett företags ansökan om trafiktillstånd skall enligt yrkestrafiklagen prövas av länsstyrelsen i det län där företagets ledning finns. Ett aktiebolags ledning har ansetts finnas där styrelsen har sitt säte.
Lagrum
4 § första stycket yrkestrafiklagen (1988:263)

Länsstyrelsen i Stockholms län återkallade genom beslut den 7 maj 1993 ett tillstånd till taxitrafik för ett aktiebolag. Bolagets överklagande av beslutet avslogs av Kammarrätten i Stockholm, varefter Regeringsrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd. – Bolaget ansökte (efter ändring av styrelsens säte till Norrköpings kommun) om taxitillstånd hos Länsstyrelsen i Östergötlands län. Enligt ansökningshandlingarna hade bolaget i övrigt ingen anknytning till Östergötlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län (1993-12-17), som överlämnade bolagets ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län, yttrade: Såvitt framgår av ansökningshandlingarna och inkomna uppgifter i övrigt har det aktiebolag som söker tillstånd sin ledning i Stockholms län. Handlingarna i ärendet överlämnas härmed för handläggning.

Bolaget överklagade och yrkade att länsstyrelsens beslut att överlämna bolagets ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län skulle undanröjas och att Länsstyrelsen i Östergötlands län skulle uppta ansökan till prövning. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Bolagets styrelse, som utgjorde dess ledning, hade numera sitt säte i Norrköping. Det var därför fel av länsstyrelsen att överlämna målet.

Kammarrätten i Jönköping (1994-02-21, Stahre, Falkelius, referent, Persson) yttrade: I målet är fråga om länsstyrelsens åtgärd att överlämna bolagets ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län innefattar ett överklagbart beslut och om den är lagligen grundad. – Enligt 4 § yrkestrafiklagen (1988:263), YTL, prövas frågor om trafiktillstånd av länsstyrelsen (tillståndsmyndigheten) i det län där sökanden är folkbokförd eller om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns. Tillståndsmyndighetens beslut överklagas enligt 23 § samma lag hos kammarrätten. – Länsstyrelsen har under hänvisning till i det överklagade avgörandet antecknade omständigheter överlämnat bolagets ansökan till annan beslutsmyndighet. Åtgärden, som innebär att länsstyrelsen visar ärendet ifrån sig, utgör ett överklagbart beslut som kammarrätten är behörig att pröva. – Den i målet tillgängliga utredningen visar att bolagets ledning finns i Stockholm. Länsstyrelsen har därför haft fog för sin åtgärd att överlämna ansökan till Länsstyrelsen i Stockholms län. – Kammarrätten avslår bolagets talan.

Bolaget fullföljde sin talan.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1995-09-08, Björne, Tottie, Sjöberg, Lindstam, Rundqvist) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 4 § första stycket YTL prövas frågor om trafiktillstånd av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns.

Varken av bestämmelserna i YTL eller av lagens förarbeten framgår vad som avses med uttrycket företagets ledning. Innebörden härav får därför bestämmas på annan grund. I målet är fråga om ett aktiebolag. I 8 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) föreskrivs att aktiebolag skall ha styrelse. Av 8 kap. 6 § samma lag följer att bolagets ledning utövas av styrelsen och i vissa hänseenden av den verkställande direktören, om det finns en sådan. Såvitt handlingarna utvisar har i bolaget inte utsetts verkställande direktör. Bolagets ledning utövas därför av styrelsen och får anses finnas där styrelsen enligt i aktiebolagsregistret införda uppgifter har sitt säte, dvs. i Norrköping i Östergötlands län.

Bolagets ansökan om trafiktillstånd skall med hänvisning till vad som nu sagts prövas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Bolagets talan skall därför bifallas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens och länsstyrelsens beslut och förordnar att Länsstyrelsen i Östergötlands län skall pröva bolagets ansökan om trafiktillstånd.

Föredraget 1995-08-22, föredragande Hartzell, målnummer 1635-1994