Regeringsrätten referat RÅ 1995 ref. 65

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1995 ref. 65
Målnummer
6155-93
Avdelning
1
Avgörandedatum
1995-11-22
Rubrik
Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Skolstyrelsen i en kommun har av budgetskäl beslutat om vissa begränsningar av verksamheten vid den kommunala musikskolan, vilka i sin tur kunde komma att leda till personalnedskärningar. Fråga huruvida förhållandet att skolans rektor, vilkens dotter hade anställning vid skolan, utarbetat underlag för beslutet har medfört att jäv skall anses ha förekommit vid handläggningen av ärendet i skolstyrelsen.
Lagrum
6 kap. 24-27 §§ kommunallagen (1991:900)
Rättsfall
•  RÅ 1969 ref. 7
•  RÅ 1978 2:23
•  RÅ 1980 2:68

Skolstyrelsen i Nora kommun beslöt den 7 januari 1993 att i enlighet med rektors förslag göra nedskärningar i Musikskolans budget för 1993 enligt följande:

att i enlighet med målsättningen satsa på körer, orkestrar och samspel i olika former

att vara en resurs för grundskola och övrig verksamhet bland barn och ungdom

att berika Nora kommun genom egen utåtriktad verksamhet, samarbeten med körer, orkestrar utanför Musikskolan, samt tillföra dessa nya medlemmar. Vara en tillgång i Noras kulturliv

att piano- och gitarrundervisningen tillsvidare utgår.

P.Ö. överklagade skolstyrelsens beslut och gjorde gällande att beslutet inte tillkommit i laga ordning med avseende på 6 kap. 25 § 1 kommunallagen (1991:900) (jäv). P.Ö. anförde i huvudsak följande. Handläggande tjänsteman hade varit musikskolledare R.P., far till M.P. som var en av kommunala musikskolans lärare. R.P. hade därvid kunnat utnyttja sin ställning för att bereda M.P. fortsatt tjänst i en tid av besparingar med nedskärningar som följd. R.P. hade handlagt ärendet genom att först verka för att skolstyrelsen skulle besluta om en policy som stärkte vissa instruments/lärares ställning, däribland dotterns, och genom att senare, i samband med konsekvensbeskrivningar, förorda att M.P.  borde få upprätthålla sin tjänst vid musikskolan och att andra lärare, som varit i tjänst längre följaktligen måste sluta.

I yttrande anförde skolstyrelsen bl.a. följande. Rektor för kommunala musikskolan utarbetade en konsekvensbeskrivning med anledning av de beslutade nedskärningarna i vilken även ett förslag till beslut förelåg. Konsekvensbeskrivningen överensstämde med den målsättning skolstyrelsen hade beslutat för kommunala musikskolan i Nora. Konsekvensbeskrivningen med förslag förelades skolstyrelsens arbetsutskott den 17 december 1992. Arbetsutskottets förslag MBL-förhandlades den 22 december 1992. Skolstyrelsen fattade sedan beslut i ärendet den 7 januari 1993 varvid en enhällig skolstyrelse beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kammarrätten i Jönköping (1993-11-03, Lindgren, samt särskilda ledamöterna Bredin och Johansson) anförde: Enligt 6 kap. 25 § 1 kommunallagen är en förtroendevald eller en anställd hos kommunen jävig, om saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående. – Regeln har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelse i förvaltningslagen i syfte att garantera objektivitet och opartiskhet i de kommunala nämndernas handlande. – Skolstyrelsens klandrade beslut innebär att vissa nedskärningar i Musikskolans budget beslutats vilket bl.a. medför en minskning av skolans lärarpersonal. R.P. har i egenskap av Musikskolans rektor deltagit i beredningen av ärendet genom att upprätta konsekvensbeskrivning och lämna förslag beträffande musikskolans fortsatta verksamhet. Konsekvensbeskrivningen och förslaget innehåller inte något ställningstagande till frågan huruvida R.P:s dotter skall ha fortsatt anställning vid skolan. Inte heller beträffande övriga anställda – förutom ett antagande om förtidspension – görs sådana uttalanden. Ifrågavarande ärende kan inte anses beröra R.P. eller hans dotter på sådant sätt att han med hänsyn till jävsbestämmelserna i 6 kap. 25 § kommunallagen varit förhindrad att deltaga i beredningen av ärendet. – Kammarrätten finner således att P.Ö. inte har anfört någon omständighet som medför att det överklagade beslutet är olagligt i något av de hänseenden som anges i 10 kap. 8 § kommunallagen. – Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall.

Kammarrättsrådet Holmgren och kammarrättsassessorn Lundgren, referent, var skiljaktiga och anförde: Skolstyrelsens klandrade beslut innebär att vissa nedskärningar i skolans budget beslutats, vilket bl.a. medför en minskning av skolans lärarpersonal. Musikskolans rektor R.P., har deltagit i beredningen av ärendet genom att upprätta konsekvensbeskrivning och lämna förslag beträffande omfattningen av musikskolans fortsatta verksamhet. Enligt vad som upplysts i målet innehar R.P:s dotter anställning som lärare vid skolan. R.P. måste därför på grund av jäv anses ha varit förhindrad att delta i handläggningen av ärendet. Skolstyrelsens beslut har således inte tillkommit i den ordning som föreskrivs i kommunallagen varför beslutet enligt vår mening skall upphävas.

I överklagande hos Regeringsrätten fullföljde P.Ö. sin talan och anförde att frågan om att behålla sitt arbete eller bli uppsagd utan tvekan kunde rubriceras som en fråga om "synnerlig nytta för honom själv eller någon närstående" (6 kap. 25 § 1 kommunallagen).

Prövningstillstånd meddelades.

Nora kommun, som bestred ändringsyrkandet, anförde bl.a. följande. Kammarrätten hade i sina domskäl funnit att rektors förslag till beslut inte innehöll något ställningstagande till huruvida dottern skulle ha fortsatt anställning eller ej, vilket i sak var riktigt. Tilläggas kunde att frågan om vilken personal som genom det överklagade beslutet skulle komma att eventuellt sägas upp endast kunde avgöras genom tillämpning av turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist enligt lagen om anställningsskydd och först efter förhandlingar med berörd facklig organisation. Beslutets innebörd var att inom ramen för en tidigare beslutad målsättning för verksamheten minska dess kostnader, inte att avgöra vilka personer som eventuellt skulle sägas upp.

Regeringsrätten (1995-11-22, Wahlgren, Tottie, Wadell, Sjöberg, Holstad) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 10 kap. 4 § kommunallagen skall den som vill överklaga ett kommunalt beslut i sina klagomål ange de omständigheter som han stöder sitt överklagande på. Vid prövningen av överklagandet får, enligt 10 § samma kapitel, inte beaktas andra omständigheter än sådana som klaganden hänvisat till före klagotidens utgång.

P.Ö. har åberopat vissa omständigheter som han anser medföra att jäv förelegat vid handläggningen av det aktuella ärendet. Att han därvid åberopat jävsgrunderna i 6 kap. 25 § 1 kommunallagen utgör inte hinder för att pröva om anförda omständigheter utgör jäv enligt någon annan punkt i paragrafen.

Enligt 6 kap. 25 § 1 kommunallagen är en förtroendevald eller en anställd hos kommunen jävig, om saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående. Enligt punkt 4 i samma paragraf är en förtroendevald eller en anställd hos kommunen även jävig om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Skolstyrelsen har genom det överklagade beslutet tagit ställning till förslag om vissa förändringar av inriktningen av den kommunala musikskolans verksamhet till följd av budgetnedskärningar för 1993. Till grund för beslutet har legat en konsekvensbeskrivning upprättad av skolans rektor R.P. I beskrivningen konstateras att skolans verksamhet på grund av politiska beslut måste minskas med 15 procent med följd bl.a. att musiklärare måste omplaceras eller sägas upp. Rektor har föreslagit bl.a. att viss undervisning tillsvidare skall utgå medan annan verksamhet skall vara kvar. Några direkta uttalanden om vilka anställda som bör omplaceras eller sägas upp görs inte i beskrivningen, förutom att en innehavare av en pianotjänst förmodas få sjukpension.

Det är ostridigt att rektors dotter var anställd vid musikskolan under den tid konsekvensbeskrivningen gjordes. Som framgår av kommunens invändning var emellertid syftet med konsekvensbeskrivningen och det på grundval av denna fattade beslutet att inom ramen för tidigare beslutad målsättning minska verksamhetens kostnader, inte att avgöra vilka personer som eventuellt skulle sägas upp. Till frågan om uppsägningar till följd av den ändrade verksamhetsinriktningen har ställning inte tagits genom konsekvensbeskrivningen eller beslutet. Det genom överklagade beslutet avgjorda ärendet kan mot denna bakgrund inte anses ha berört dotterns anställning på sådant sätt att det kunnat medföra jäv för rektor enligt 6 kap. 25 § 1 eller 4 kommunallagen.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut vartill kammarrätten kommit.

Föredraget 1995-10-31, föredragande G. Mattsson, målnummer 6155-1993