Regeringsrätten referat RÅ 1996 ref. 13

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1996 ref. 13
Målnummer
3670-94
Avdelning
2
Avgörandedatum
1996-03-18
Rubrik
Ensamstående vuxenstuderande med minderåriga barn har, när fråga inte varit om en nödsituation, inte medgetts bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen som tillskott till studiemedel
Lagrum
6 § socialtjänstlagen (1980:620)
Rättsfall
•  RÅ 1987 ref. 37
•  RÅ 1987 ref. 88
•  RÅ 1987 ref. 103

Sociala distriktsnämnden nr 11 i Stockholms stad avslog den 4 februari 1994 en ansökan av T-B.W. om kompletterande bistånd för februari 1994 till ekonomisk grundtrygghet och för kostnader för umgänge med barn och SL-kort. Som grund för beslutet angavs att T-B.W:s behov kunde tillgodoses genom inkomster i form av studielån.

T-B.W. överklagade beslutet och yrkade att han skulle beviljas sökt bistånd.

Länsrätten i Stockholms län (1994-03-29, ordförande Lagerhorn) yttrade: Enligt 6 § socialtjänstlagen har den enskilde rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, om hans behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. – Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. T-B.W. studerar på universitetet och uppbär studiemedel. Han är ensamstående med två barn, födda 1982 och har umgängesrätt åtta dagar i månaden med ett tredje barn, fött 1985. Inkomsten under februari uppgick till 10 832 kr, bestående av studiemedel 3 588 kr, bidragsförskott 2 294 kr, barnbidrag 1 500 kr samt bostadsbidrag 3 450 kr. Bostadskostnaden uppgår till 6 900 kr. – Länsrätten gör följande bedömning. – Den som är vuxenstuderande och uppbär studiestöd är inte berättigad till bistånd annat än för akuta situationer. Detta gäller även om studierna sker på heltid och studiestödet understiger gällande socialbidragsnorm. Den enskilde är i stället hänvisad till att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande och vara aktivt arbetssökande (prop. 1979/80:1, RÅ 1987 ref. 37 och 88 samt Socialstyrelsens allmänna råd 1992:4, s. 54-56). Med hänsyn till att T-B.W. studerar och uppbär studiemedel samt inte kan anses befinna sig i en akut nödsituation, finner länsrätten att han inte är berättigad till bistånd. T-B.W:s överklagande skall därför lämnas utan bifall. – Länsrätten lämnar besvären utan bifall.

T-B.W. överklagade domen.

Kammarrätten i Stockholm (1994-05-16, Bergh, Sundlöf, Reimers, referent) delade länsrättens bedömning och ändrade inte den överklagade domen.

T-B.W. fullföljde sin talan. Han anförde bl.a. följande. Studiemedelssystemet ändrades 1989 så att studerande med minderåriga barn inte längre erhöll barntillägg. Hade sådant tillägg utgått till honom hade grunden för hans ansökan undanröjts. Kunde han inte fullfölja studierna riskerade han ett långvarigt bidragsberoende.

Prövningstillstånd meddelades.

Socialstyrelsen yttrade sig i målet.

Distriktsnämnden bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Huvudregeln om att vuxna studerande skall försörja sig genom det existerande studiemedelssystemet, alternativt vuxenstudiestöd, måste gälla även i fortsättningen. Det kunde inte vara rimligt att högskolestudier skulle finansieras delvis via socialbidrag. I det fall den studerande hade familj kunde socialbidrag utgå om ett tillfälligt behov eller en akut nödsituation uppstod. Den studerande och hans familj fick under studietiden räkna med att leva med en knapp budget.

Regeringsrätten (1996-03-18, Palm, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten delar underinstansernas bedömning.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom.

Föredraget 1996-02-06, föredragande Eriksson, målnummer 3670-1994