Regeringsrätten referat RÅ 1996 ref. 35

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1996 ref. 35
Målnummer
6927-93
Avdelning
2
Avgörandedatum
1996-05-30
Rubrik
Fråga om bestämmelser, som av stiftaren intagits i stadgarna för en stiftelse, innehåller sådant förbehåll eller villkor som gör att förmögenhetsdispositionen är overksam såsom giltig stiftelsebildning och därför inte medför skattskyldighet som för en stiftelse. Inkomst- och förmögenhetstaxeringar 1987-1991.
Lagrum
•  6 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
•  6 § 1 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt
Rättsfall
•  RÅ 1964 Fi 1656
•  RÅ 1988 ref. 20
•  NJA 1974 s. 333

Vid 1987-1991 års taxeringar åsattes Stiftelsen J.W.P:s Minne (i fortsättningen benämnd stiftelsen) taxering till statlig inkomstskatt med vissa belopp (beloppen här uteslutna). Vid 1989-1991 års taxeringar åsattes stiftelsen även taxering till statlig förmögenhetsskatt.

Stiftelsen överklagade 1987 och 1989-1991 års taxeringar med yrkande att stiftelsen skulle befrias från skattskyldighet och åsatta taxeringar undanröjas. I överklagande beträffande 1988 års taxering yrkade Skattemyndigheten i Gävleborgs län att stiftelsen skulle taxeras för all inkomst och förmögenhet med vissa belopp (här uteslutna).

Länsrätten i Gävleborgs län (1991-12-10, ordförande Noren) yttrade beträffande 1987 års taxering: Magistratens i Gävle Änke- och Pupillkassa, understödsförening, beslöt den 4 december 1946 att anslå ett belopp av 25 000 kr att såsom självständig förmögenhet utgöra en stiftelse kallad Stiftelsen J.E.P:s Minne med ändamål att förvärva, utrusta och underhålla sportstuga, vilken skulle ställas till delägarnas i Magistratens i Gävle Änke- och Pupillkassa understödsförening uteslutande disposition. Vidare beslöt föreningen att förbinda sig att i den mån avkastningen av stiftelsens tillgångar ej därtill föresloge årligen lämna stiftelsen ett kontant bidrag med motsvarande stiftelsens utgifter för sportstugans underhåll och drift samt övriga omkostnader. Föreningen fastställde samtidigt stadgar för stiftelsen enligt vilka styrelsen bestående av en ledamot och en suppleant skulle utses av föreningen. Granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall ske av de revisorer som utsetts att granska föreningens räkenskaper och förvaltning och föreningen skall besluta om ansvarsfrihet. Vidare skall föreningen godkänna ändring av stadgar som beslutas av styrelsen. Upphör stiftelsens verksamhet skall dess tillgångar överlämnas till föreningen. – Genom föreningens beslut utgöres stiftelsens förmögenhet enbart av de 25 000 kr som avsatts som självständig förmögenhet. För att i fortsättningen främja stiftelsens ändamål är stiftelsen beroende av det årliga tillskott som föreningen finner för gott att överföra till stiftelsen. Stiftelsens fortvarande är således beroende av föreningens beslut. Länsrätten finner med hänsyn härtill och till övriga i målet föreliggande omständigheter inte att det genom föreningens förfarande bildats en sådan stiftelse för vilken skattskyldighet föreligger vid taxeringen. – Länsrätten bifaller överklagandet och undanröjer åsatt taxering.

Länsrätten biföll beträffande 1989 och 1990 års taxeringar i domar samma dag och beträffande 1991 års taxering i dom den 17 mars 1993 stiftelsens yrkanden och hänvisade till den bedömning som gjorts beträffande 1987 års taxering. Beträffande 1988 års taxering lämnade länsrätten genom dom den 10 december 1991 skattemyndighetens överklagande utan bifall.

I överklagande yrkade skattemyndigheten att stiftelsen taxeringsåren 1987-1991 skulle åsättas taxeringar för inkomst- och förmögenhetsskatt samt påföras fastighetsskatt i enlighet med vad skattemyndigheten yrkat i länsrätten.

Kammarrätten i Sundsvall (1993-10-20, Zackari, Stoorhöök, referent, Linden) yttrade: Av stiftelsens stadgar framgår bl.a. att stiftelsens styrelse skall utses av föreningen, att ändring av stadgarna skall beslutas av styrelsen och att beslut därom skall för att vara giltigt godkännas av föreningen samt att om stiftelsens verksamhet upphör dess tillgångar skall överlämnas till föreningen. – Det förhållandet att föreningen utser styrelse och att styrelsen med godkännande av föreningen kan besluta om ändring av stadgarna måste enligt kammarrättens bedömande medföra möjlighet för föreningen att, om föreningen så önskar, besluta att upphöra med verksamheten och att upplösa stiftelsen. På grund härav och då stiftelsens tillgångar vid sådant förhållande skall överlämnas till föreningen kan en skatterättsligt giltig stiftelse inte anses föreligga. – Kammarrätten lämnar skattemyndighetens överklaganden utan bifall.

Riksskatteverket överklagade och yrkade att stiftelsen skulle beskattas för åren 1987-1991 i enlighet med vad skattemyndigheten yrkat i länsrätten. Riksskatteverket ansåg att stiftelsens stadgar inte gav föreningen rätt att upphöra med verksamheten. Om föreningen hade rätt att upphöra med stiftelsens verksamhet och överföra stiftelsens tillgångar till föreningen, innefattade stiftelseförordnandet ett ogiltigt återgångsförbehåll. Endast förbehållet borde då anses ogiltigt.

Regeringsrätten (1996-05-30, Björne, Tottie, Werner, Swartling) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt huvudreglerna i 6 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och 6 § 1 mom. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt är stiftelser obegränsat skattskyldiga för inkomst och förmögenhet.

I protokoll den 4 december 1946, hållet vid sammanträde med delägarna i Magistratens i Gävle Änke- och Pupillkassa, understödsförening, beslöt föreningen att anslå ett belopp av 25 000 kr att såsom självständig förmögenhet utgöra en stiftelse, kallad Stiftelsen J.E.P:s Minne, med ändamål att förvärva, utrusta och underhålla en sportstuga, vilken skulle ställas till delägarnas uteslutande disposition, ävensom att jämväl i övrigt verka för delägarnas rekreation. Föreningen beslöt samtidigt bl.a. att, i den mån avkastningen av stiftelsens tillgångar inte förslog därtill, årligen bidraga till stiftelsens utgifter för sportstugans underhåll och drift samt övriga omkostnader, att stiftelsens angelägenheter skulle handhas av en styrelse som skulle utses av föreningen, samt att fastställa stadgar för stiftelsen.

Enligt stadgarna åligger det styrelsen bl.a. att söka på bästa sätt främja stiftelsens ändamål. I övrigt upptar stadgarna bestämmelser om styrelsens sammansättning och säte, om räkenskaper och revision samt om styrelsens befattning med den sedermera inköpta sportstugan och dess användning. Ändring av stadgarna skall beslutas av styrelsen, ett beslut som för sin giltighet kräver godkännande av föreningen. Upphör stiftelsens verksamhet, skall dess tillgångar enligt stadgarna överlämnas till föreningen.

Stadgarna berör alltså inte stiftelsens ändamål i vidare mån än att de framhåller styrelsens skyldighet att främja detta ändamål. Den styrelsen tilldelade befogenheten att med föreningens godkännande ändra stadgarna får med hänsyn härtill antas avse de där meddelade bestämmelserna om förvaltningen av stiftelsens tillgångar och därmed sammanhängande frågor men kan inte anses omfatta själva ändamålet med stiftelsen, så som detta har lagts fast i protokollet av den 4 december 1946. Någon möjlighet för styrelsen eller föreningen att på eget initiativ besluta att upphöra med verksamheten och att upplösa stiftelsen kan därför inte utläsas av vare sig stadgarna eller protokollet. Något förbehåll eller villkor som, på sätt kammarrätten funnit, skulle kunna göra föreningens förmögenhetsdisposition overksam såsom giltig stiftelsebildning föreligger därför inte. Inte heller föreningens utfästelse att vid behov bidraga till omkostnaderna för sportstugan innefattar något sådant förbehåll eller villkor.

På grund av det anförda finner Regeringsrätten att Stiftelsen J.E.P:s Minne utgör en från föreningen skild stiftelse, vilken är skattskyldig såsom sådan. Med hänsyn härtill och då stiftelsens ändamål inte är sådant att stiftelsen är endast begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet skall Riksskatteverkets överklagande bifallas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ändrar kammarrättens och länsrättens domar enligt följande.

1987-1990 års taxeringar

Regeringsrätten bestämmer stiftelsens taxeringar till följande belopp (här uteslutna).

1991 års taxering

Regeringsrätten förklarar stiftelsen skattskyldig för all inkomst och förmögenhet. Det ankommer på skattemyndigheten att fastställa stiftelsens beskattningsbara inkomst och förmögenhet samt vidtaga de taxeringsåtgärder i övrigt som föranleds av denna dom.

Föredraget 1996-04-16, föredragande H. Lundgren, målnummer 6927–6931-1993