Regeringsrätten referat RÅ 1996 ref. 59

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1996 ref. 59
Målnummer
2121-95
Avdelning
1
Avgörandedatum
1996-09-12
Rubrik
Socialstyrelsen har ansetts äga rätt att överklaga beslut av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med yrkande om mildare disciplinpåföljd än nämnden tilldelat en yrkesutövare.
Lagrum
•  40 § lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
•  36 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område

I en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anmälde L.R. ansvarig apotekspersonal för att hon på ett apotek hade expedierats en viss hjärtmedicin med dubbelt så stor styrka i förhållande till vad som var ordinerat.

I beslut den 7 oktober 1994 tilldelade Ansvarsnämnden med stöd av 12 § första stycket lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. (tillsynslagen) receptarien U.E. en varning.

I överklagande yrkade Socialstyrelsen i första hand att kammarrätten skulle bedöma att de sammantagna omständigheterna var sådana att ringa fel hade förelegat. I andra hand yrkades att, om ej ringa fel bedömdes föreligga, de samlade omständigheterna var sådana att felet borde betraktas som ursäktligt med beaktande av dessa och att påföljd därför inte borde åläggas. I sista hand yrkades att påföljden skulle ändras från varning till erinran.

Kammarrätten i Stockholm (1995-03-17, Grimby, Sundlöf, Halme, referent,) yttrade: Enligt 40 § tillsynslagen får talan mot Ansvarsnämndens beslut som är slutligt föras av Socialstyrelsen för att tillvarata allmänna intressen. Motsvarande gäller enligt 36 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område (disciplinpåföljdslagen). – Bestämmelserna får anses innebära att Socialstyrelsens besvärsrätt avser rätten att föra talan mot beslut i Ansvarsnämnden som är friande eller som enligt styrelsens mening innebär en alltför mild bedömning. – I det aktuella fallet överklagar Socialstyrelsen ett beslut där Ansvarsnämnden har tilldelat U.E. en varning. Socialstyrelsen yrkar att U.E. inte skall tilldelas disciplinpåföljd alternativt att hon endast skall tilldelas en erinran. Yrkandena innebär en mildare bedömning än den Ansvarsnämnden har gjort och kan enligt kammarrättens mening inte omfattas av Socialstyrelsens besvärsrätt. Socialstyrelsens överklagande skall mot bakgrund härav avvisas. – Kammarrätten avvisar överklagandet.

Socialstyrelsen överklagade hos Regeringsrätten och yrkade att dess talan skulle tas upp till prövning i sak och åberopade till stöd härför att styrelsen hade att tillvarata det allmännas intressen och därför kunde överklaga såväl "friande" som "fällande" avgöranden.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1996-09-12, Brink, Dahlman, Berglöf, Swartling) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt såväl 40 § tillsynslagen som 36 § disciplinpåföljdslagen får talan mot ett slutligt beslut av Ansvarsnämnden föras av Socialstyrelsen för att tillvarata allmänna intressen. Till de allmänna intressen som Socialstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet har att bevaka får anses höra bl.a. frågor om enhetlighet och likformighet vid rättstillämpningen och frågor av principiell betydelse för avgränsningen av området för disciplinansvar. På grund härav får Socialstyrelsen anses ha rätt att överklaga ett beslut av Ansvarsnämnden med yrkande att en av nämnden beslutad disciplinpåföljd skall undanröjas eller att en mildare bedömning skall göras än den nämnden redovisat.

På grund av det sagda skall målet återförvisas till kammarrätten för prövning i sak.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för prövning i sak.

Föredraget 1996-08-21, föredragande Rundquist, målnummer 2121-1995