Regeringsrätten referat RÅ 1996 ref. 64

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1996 ref. 64
Målnummer
705-95
Avdelning
1
Avgörandedatum
1996-09-12
Rubrik
Part har inte ansetts ha rätt att föra särskild talan mot beslut varigenom en för sent framställd jävsinvändning avvisats.
Lagrum
34 § och 41 § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

S.C. inkom till Länsrätten i Kristianstads län med en skrivelse avseende ett flertal där handlagda oavgjorda mål angående bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen. I skrivelsen framställde han invändning om jäv mot en domare vid länsrätten som handlagt mål som han överklagat. Han redogjorde i skrivelsen närmare för omständigheterna vilka jävsinvändningen grundades på.

Länsrätten i Kristianstads län (1994-08-17, ordförande Lindencrona) yttrade: I fråga om jäv mot den som handlägger mål enligt förvaltningsprocesslagen gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare. – Vet domare omständighet föreligga, som kan antas utgöra jäv mot honom, vare han skyldig att självmant ge det till känna. Fråga om domarjäv kan även väckas av part. Rätten härtill är emellertid begränsad. En jävsinvändning skall framställas när parten första gången för talan i målet, förutsatt att han då känner till dels att domaren deltar i handläggningen och dels den omständighet som grundar jäv. Om jävsinvändningen framställs för sent skall den avvisas. Särskild talan får inte föras över ett beslut om avvisning. – S.C. har sedan den 21 oktober 1993 känt till att C.W. deltar i handläggningen av biståndsmålen. Även de omständigheter som enligt S.C:s förmenande skulle grunda jäv får anses ha varit kända för honom. Jävsinvändningen har således framställts för sent. – Länsrätten avvisar S.C:s jävsinvändning i målen. – Talan mot detta beslut får föras endast i samband med överklagande av länsrättens domar i biståndsfrågan.

S.C. överklagade länsrättens beslut och vidhöll sin invändning om jäv. Han anförde i huvudsak att jävsinvändningen framställdes när förhållandet om jäv blev känt för honom.

Kammarrätten i Göteborg (1994-12-22, Dyhre, Hulting, referent, Dahlin) yttrade: Länsrättens beslut att avvisa S.C:s jävsinvändning mot ledamot i rätten såsom för sent anförd är inte av sådan beskaffenhet att talan däremot enligt 34 § förvaltningsprocesslagen får föras särskilt. Talan mot beslutet får föras först i samband med talan mot länsrättens blivande domar i målen. S.C:s talan skall därför avvisas. – Kammarrätten avvisar överklagandet.

S.C. överklagade hos Regeringsrätten och vidhöll sin jävsinvändning samt yrkade att han skulle förklaras ha rätt att särskilt överklaga länsrättens beslut vari hans invändning om jäv inte hade prövats såsom för sent framställd.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten ( 1996-09-12, Brink, Dahlman, Berglöf, Swartling) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 34 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) stadgas att beslut under måls handläggning får med vissa i paragrafen närmare angivna undantag överklagas först i samband med talan mot beslutet i själva målet. Ett sådant undantag avser beslut om ogillande av invändning om jäv mot ledamot av rätten. Ett sådant beslut får enligt paragrafens första punkt överklagas särskilt.

I förevarande mål har inte länsrätten gjort någon prövning av frågan om den av S.C. anmälda domaren varit jävig. Jävsinvändningen har istället avvisats såsom för sent anförd. Ett beslut vari invändning om jäv avvisats kan enligt huvudregeln i 34 § förvaltningsprocesslagen överklagas endast i samband med att talan förs mot beslut i själva målet.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller inte överklagandet.

Föredraget 1996-08-21, föredragande Rundquist, målnummer 705-1995