Regeringsrätten referat RÅ 1996 ref. 7

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1996 ref. 7
Målnummer
5700-94
Avdelning
3
Avgörandedatum
1996-02-19
Rubrik
Ett i konkurs försatt aktiebolag har ansetts som part och tillerkänts talerätt i mål om eftertaxering för år före konkursbeslutet. Eftertaxering för år 1990.
Lagrum
•  3 kap. 1 § och 9 § samt 5 kap. 1 § konkurslagen (1987:672)
•  13 kap. 20 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385)
Rättsfall
RÅ 1981 1:20

Cassandra Trading AB ingav till 1989 års taxering deklarationsblankett 2 den 1 juni 1989 till Lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi. På blanketten uppgavs att bolagets räkenskapsår förlängts och skulle omfatta tiden den 1 januari 1988 – den 30 juni 1989 och att alla inkomstslag för denna period skulle komma att redovisas vid 1990 års taxering. – Vid 1990 års taxering taxerades bolaget i avsaknad av deklaration skönsmässigt för inkomst av rörelse med 50 000 kr.

Cassandra Trading AB försattes i konkurs den 10 mars 1992.

I ansökan den 7 december 1993 yrkade skattemyndigheten att Cassandra Trading AB för år 1990 skulle eftertaxeras till statlig inkomstskatt med 128 677 958 kr (128 727 958 – 50 000). Vidare yrkade skattemyndigheten att skattetillägg skulle påföras bolaget med 40 procent av den skatt som belöpte på eftertaxerat belopp.

Ansökan delgavs konkursförvaltaren den 27 december 1993. Denna uppgav därefter i ett yttrande att konkursboet inte hade för avsikt att inträda i rättegången.

Länsrätten i Stockholms län (1994-03-11, ordförande Engström) åsatte på anförda skäl Cassandra Trading AB eftertaxering till statlig inkomstskatt för 1990 för en taxerad och beskattningsbar inkomst av 128 677 958 kr. – Länsrätten påförde vidare bolaget skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöpte på eftertaxerat belopp.

Av intresse i detta referat är här att anmärka att av länsrättens dom framgick att Cassandra Trading AB ägdes av Cassandra Teknik AB, vilket bolag i sin tur var ett dotterbolag till AB Cassandra, samt att aktierna i AB Cassandra ägdes av P.D..

P.D.. överklagade länsrättens dom. Han yrkade i första hand att målet skulle återförvisas till länsrätten och i andra hand att eftertaxeringen skulle undanröjas. Som grund för förstahandsyrkandet anförde han bl.a. att länsrätten varken delgivit honom skattemyndighetens ansökan om eftertaxering eller på annat sätt berett honom tillfälle att föra bolagets talan i målet.

Kammarrätten i Stockholm (1994-08-22, Wennerholm, Lindbäck, Willman, referent) yttrade: Enligt 3 kap. 1 § konkurslagen får konkursgäldenären efter det att ett beslut om konkurs meddelats inte råda över egendom som tillhör konkursboet. Av stadgandet följer att talerätten i en process som den nu förevarande, där talan mot gäldenären väckts först efter beslutet om konkurs, inte tillkommer gäldenären utan konkursboet. Konkursförvaltaren har därvid exklusiv talerätt. P.D:s överklagande kan således inte tas upp till prövning utan skall avvisas. – Kammarrätten avvisar överklagandet.

Cassandra Trading AB i konkurs med P.D.. som ombud överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut och återförvisa målet till kammarrätten för sakprövning.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1996-02-19, Brink, Palm, Berglöf, Swartling, Baekkevold) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Målet gäller rätten att föra talan rörande en eftertaxering som efter konkursbeslutet åsatts Cassandra Trading AB i konkurs (konkursgäldenären) för ett före beslutet avslutat beskattningsår.

Varken det av kammarrätten åberopade stadgandet i 3 kap. 1 § konkurslagen (1987:672, KonkL) – som fråntar konkursgäldenären möjligheten att råda över egendom som hör till konkursboet och att åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen – eller någon annan bestämmelse i KonkL hindrar att konkursgäldenären för talan i eftertaxeringsprocessen. I rättsfallet RÅ81 1:20 fann Regeringsrätten att utgången av ett mål angående ett konkursbolags inkomsttaxering hade en sådan betydelse för konkursboet att förvaltaren ägde föra konkursbolagets talan i taxeringsmålet. Avgörandet kan inte anses innebära att konkursgäldenären skulle vara förhindrad att föra sin talan genom den som enligt 13 kap. 20 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385) företräder bolaget eller genom ett av denna företrädare utsett ombud (jfr den ordning som gäller enligt 3 kap. 9 § andra stycket KonkL).

Av det anförda följer att konkursgäldenärens av P.D:s förda talan i kammarrätten inte borde ha avvisats på den av kammarrätten angivna grunden. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför undanröjas och målet visas åter till kammarrätten för ny handläggning.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer kammarrättens beslut och visar målet åter till kammarrätten för ny handläggning.

Föredraget 1996-01-09, föredragande Wahling Bexhed, målnummer 5700-1994