Regeringsrätten referat RÅ 1996 ref. 71

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1996 ref. 71
Målnummer
5791-95
Avdelning
2
Avgörandedatum
1996-10-08
Rubrik
Ett handelsbolag har till underpris överlåtit en tillgång till ett aktiebolag som ägs av delägarna i handelsbolaget. Enligt ett lagakraftvunnet förhandsbesked har överlåtelsen ansetts inte böra föranleda uttagsbeskattning. Överlåtelsen har inte heller ansetts innebära att delägarna gjort ett sådant uttag som avses i 28 § första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
28 § första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Rättsfall
RÅ 1992 ref. 56

Av 28 § första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, framgår att vid beräkning av realisationsvinst på grund av avyttring av andel i handelsbolag ingångsvärdet för andelen skall ökas med tillskott till bolaget och minskas med uttag från bolaget.

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde F.W., H.W. och U.W. bl.a. följande: Genom förhandsbesked, meddelat den 30 januari 1995 hade sökandena fått det beskedet att undantag från uttagsbeskattning medgavs då det av sökandena till lika delar ägda Trerik Invest HB (TIHB) överlåtit sina andelar i HB Tylöbaden (HBT) till det av sökandena likaledes till lika delar ägda Trerik AB. – Emellertid hade en komplikation uppstått som sökandena inte förutsåg då de ingav ansökan i ovan nämnda förhandsbeskedsärende. Sökandenas fader, G.W., och dennes biträde i Halmstad då det gällde redovisnings- och skattefrågor, kontaktade Skattemyndigheten i Halmstad inför den planerade överlåtelsen av andelarna i HBT, som omfrågades i ovannämnda förhandsbeskedsärende. Därvid framkom att skattemyndighetens uppfattning var den, att visserligen skulle överlåtelsen av andelarna i HBT från TIHB till Trerik AB inte medföra någon omedelbar inkomstskattekonsekvens, allt i enlighet med det erhållna förhandsbeskedet, men däremot skulle sökandenas ingångsvärden på deras andelar i TIHB enligt 28 § SIL minskas med det faktiska uttag som enligt skattemyndighetens uppfattning skedde genom att överlåtelsepriset understeg det verkliga värdet på andelarna i HBT. – Den mera näraliggande effekten av skattemyndighetens tolkning skulle bli att sökandena årligen skulle drabbas av negativ räntefördelning enligt lagen om räntefördelning vid beskattning (1993:1536). Enligt 2 § andra stycket i nämnda lag utgörs nämligen fördelningsunderlaget för delägare i handelsbolag av dennes justerade ingångsvärde för andelen i bolaget enligt 28 § SIL vid ingången av respektive beskattningsår. Vidare skulle en likvidation av TIHB omöjliggöras med hänsyn till den prohibitiva skattekostnaden. En överlåtelse (oneröst eller benefikt) skulle medföra motsvarande drakoniska skattekostnad. Förr eller senare måste en sådan komma, om inte förr, så vid ett skifte av det dödsbo som sökandena en gång i framtiden lämnar efter sig. – Med hänsyn till de betydande övervärdena på HBT-andelarna, skulle skattemyndighetens synsätt medföra stora negativa ingångsvärden för sökandena på deras andelar i TIHB, om HBT-andelarna skulle överlåtas till Trerik AB enligt planerna. Vore skattemyndighetens uppfattning korrekt, skulle den utgöra ett hinder för genomförandet av den planerade omorganisationen omfrågad i föregående ansökan. Det var därför av synnerlig vikt att förhandsbesked meddelades även i den nu uppkomna rättsfrågan. – Vad som planerades ske var inte att hänföra till uttag ur TIHB i den mening som avsågs i 28 § SIL. Andelarna i HBT skulle inte tas ut av bolagsmännen. De skulle överlåtas till en annan av dem ägd juridisk person, nämligen Trerik AB. – Motsvarande fråga var prövad av Regeringsrätten i plenum, nämligen i avgörandet RÅ 1992 ref. 56. Regeringsrätten fann i det målet – i motsats till utgången i RÅ 1989 ref. 119 – att den s.k. felprisregeln i 32 § anvisningarna punkt 14 fjärde stycket kommunalskattelagen (1928:370), KL, inte var tillämplig då tillgångar överlåtits till underpris mellan två bolag som ägdes av samma fysiska personer. Det måste tolkas som att de fysiska personerna inte ansågs ha gjort något uttag ur det bolag som frånhändes värde, i det fall samma värde direkt tillfördes en annan juridisk person, vilken ägdes av de fysiska personerna. Utgången borde ha giltighet även vid tillämpning av andra lagbestämmelser där skattekonsekvenser knyts till överföringar från juridiska personer till dess ägare, nämligen på det sättet att de föreskrivna konsekvenserna inte inträdde, då värdena direkt överfördes till en annan juridisk person och aldrig passerade ägarna. – Fråga: Skulle skillnaden mellan verkligt värde på andelarna i HBT och åsatt pris vid TlHB:s överlåtelse av HBT-andelarna till Trerik AB anses utgöra uttag ur TIHB för sökandena enligt 28 § SIL och därmed minska deras ingångsvärde enligt sagda lagrum på deras andelar i TIHB?

Skatterättsnämnden (1995-01-30, Sandström, ordförande, Nordling, Wingren, Colver, Johansson, Nord, Tollerz, Virin) yttrade: Förhandsbesked. – Den omständigheten att uttagbeskattning inte sker vid den av TIHB i det tidigare förhandsbeskedet avsedda överlåtelsen leder inte till att sökandena skall anses ha gjort sådana uttag från TIHB som avses i 28 § SIL. – Motivering. – Sökandena är delägare i TIHB som i sin tur är delägare i HBT. Enligt det tidigare förhandsbeskedet skall – under de förutsättningar som gäller för det beskedet – någon uttagbeskattning inte ske om TIHB till underpris överlåter andelen i HBT till ett av sökandena ägt aktiebolag. I den nu aktuella ansökningen ställs frågan om den underlåtna uttagsbeskattningen påverkar ingångsvärdena för sökandenas andelar i TIHB på så sätt att sökandena vid tillämpning av 28 § SIL skall anses ha gjort uttag från TIHB med belopp motsvarande underpriset. – Enligt 28 § SIL bestäms ingångsvärdet på en andel i ett handelsbolag av de på delägaren belöpande skattepliktiga inkomsterna och avdragsgilla underskotten samt av tillskott till och uttag från bolaget. Vid bedömningen av om en viss transaktion innefattar ett tillskott/uttag enligt 28 § SIL måste hänsyn tas till de inkomstskattemässiga effekterna av transaktionen (jfr vad som sägs i prop. 1988/89:55 s. 29 f. om effekterna på ingångsvärdet av en delägares användning av handelsbolagets bil). Lika litet som ett tillskott kan anses ha skett om undantagsregeln i punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 22 §, KL, tillämpas vid en överlåtelse till handelsbolaget kan ett uttag anses ha skett om regeln tillämpas vid en överlåtelse som företas av bolaget. Frågan skall således besvaras nekande.

Riksskatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att, även om någon uttagsbeskattning enligt 22 § anvisningarna punkt 1 fjärde stycket KL inte skulle äga rum, ingångsvärdena för sökandenas andelar i TIHB skulle påverkas på så sätt att sökandena vid tillämpning av 28 § SIL skulle anses ha gjort uttag från TIHB med belopp motsvarande underpriset av den överlåtna egendomen.

Regeringsrätten (1996-10-08, Björne, Dahlman, Werner, Swartling, Eliason) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 1996-09-19, föredragande Sundin, målnummer 5791-1995