Regeringsrätten referat RÅ 1996 ref. 74

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1996 ref. 74
Målnummer
1906-95
Avdelning
3
Avgörandedatum
1996-07-05
Rubrik
Ett bolag drev enligt avtal med sjukvårdsdistrikt verksamhet som innebar att läkare gjorde hembesök hos patienter. För transporter av läkarna anlitade bolaget ett taxiföretag. Verksamheten har i sin helhet ansetts utgöra sådan sjukvård som är undantagen från skatteplikt till mervärdesskatt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
Lagrum
1 kap. 1 § första stycket 1. och 2 § första stycket 1., 3 kap. 4 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200)

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde och åberopade Computer Aided Medicine No 1 AB (bolaget) i huvudsak följande: Bolaget bedrev s.k. mobil sjukvård vilket innebar att bolaget enligt avtal med ett sjukvårdsdistrikt hade åtagit sig att tillhandahålla sjukvård i form av hembesök av läkare hos patienter i distriktet. För transport av läkarna anlitade bolaget ett taxiföretag som debiterade mervärdesskatt för de utförda transporttjänsterna. Av sjukvårdsdistriktet erhöll bolaget för varje hembesök dels en ersättning för transporttjänsten inklusive mervärdesskatt dels en ersättning för själva sjukvårdstjänsten utan mervärdesskatt. Patientavgiften tillföll bolaget . – I ansökan anhöll bolaget om förhandsbesked avseende dels om bolaget hade rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till läkartransporterna, dels om mervärdesskatt skulle utgå i anledning av dessa transporter när bolaget debiterade sjukvårdsdistriktet. Bolaget hävdade därvid att verksamheten var helt eller delvis skattepliktig till mervärdesskatt.

Skatterättsnämnden (1995-03-01, Stegard, ordförande, Wingren, Edlund, Lindberg, Peterson, Rabe, Zackari) yttrade: Förhandsbesked. – Bolaget skall inte ta ut mervärdesskatt på grund av att den med ansökningen avsedda verksamheten innefattar läkartransporter och har inte heller rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till av bolaget utgiven ersättning för sådana transporter. – Motivering. – Skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är, såvitt nu är aktuellt, enligt 1 kap. 2 § första stycket 1. jämfört med 1 kap. 1 § första stycket 1. nämnda lag den som inom landet omsätter skattepliktiga varor eller tjänster i en yrkesmässig verksamhet. – Enligt 3 kap. 4 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bl.a. tjänster som utgör sjukvård samt tjänster av annat slag och varor som den som tillhandahåller vården omsätter som ett led i denna. Enligt 8 kap. 3 § första stycket ML får den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv eller import i verksamheten. – Den aktuella verksamheten, med de utifrån inköpta transporttjänsterna, utgör i sin helhet sådan sjukvård som är undantagen från skatteplikt. Omsättningar i verksamheten medför därför inte till någon del skattskyldighet enligt ML. Härav följer dels att bolaget inte skall ta ut någon mervärdesskatt i anledning av läkartransporterna, dels att bolaget inte har rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till dessa transporter.

Bolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten med ändring av förhandsbeskedet skulle förklara att transporttjänst vid privat sjukvård skulle vara helt eller delvis skattepliktig till mervärdesskatt.

Regeringsrätten (1996-07-05, Wadell, Werner, von Bahr, Baekkevold) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked.

Föredraget 1996-06-26, föredragande Hancock Bruhn, målnummer 1906-1995