Regeringsrätten referat RÅ 1996 ref. 78

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1996 ref. 78
Målnummer
6516-95
Avdelning
2
Avgörandedatum
1996-09-19
Rubrik
Fråga om skatteplikt för pension som utbetalas på grund av tidigare tjänst hos Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) i Geneve. Förhandsbesked i taxeringsfråga.
Lagrum
•  19 § , 31 § kommunalskattelagen (1928:370)
•  31 § anvisningarna punkt 1 första stycket, andra stycket första och andra meningen, adertonde stycket kommunalskattelagen (1928:370)
•  32 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370)
Rättsfall
RÅ 1984 1:25

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked beträffande beskattning av pension från Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN) i Geneve anförde U.T. följande: Under åren 1955-1989 hade han arbetat som ingenjör vid CERN i Geneve, det internationella laboratoriet för högenergifysik, en institution som Sverige är medlem i sedan begynnelsen. Som vanligt är för internationella tjänstemän var inkomsten skattefri. 1989 beslöts en frivillig reduktion av personalen vid CERN, och vid 60 års ålder utnyttjade han detta erbjudande. U.T. åtnjöt nu sedan november 1989 en pension från CERN:s pensionskassa och ett s.k. "Permis C" från de schweiziska myndigheterna. Detta innebar att han betalade normal schweizisk skatt, f.n. ca 22 procent av sin pension. CERN-pensionärer behandlades mycket olika i olika länder, t.ex. Österrike beskattade inte alls, oavsett nationalitet, en i Österrike bosatt CERN-pensionär. Tyskland beskattade därstädes bosatta CERN-pensionärer på 1/4 av pensionen, oavsett nationalitet. – U.T. och hans hustru, båda fortfarande svenska medborgare, hade beslutat att återvända till Sverige. Med anledning därav vore han tacksam för att erhålla ett förhandsbesked från Riksskatteverket beträffande framtida beskattning i Sverige av sin CERN-pension. Hans förhoppning om en reduktion vilade på ett rättsfall, RÅ 1984 1:25, gällande en internationella tjänsteman vid FAO i Rom. FAO:s pensionskassa liknade i många avseenden CERN:s , där personalen också betalade ca 1/3 och CERN 2/3 av premierna. CERN:s pensionskassa startade 1956, och var obligatorisk vid längre anställning än 6 månader. – Såvitt U.T. hade förstått, berodde bedömningen på om CERN Pension Fund kunde anses driva en försäkringsrörelse utomlands. Enligt CERN Pension Fund Rules, artikel I 1.01: "Purpose of the Fund: The Pension Fund has the purpose of insuring its members and beneficiaries and the members of their families against the economic consequences of the disability and old age of its members and of the death of its members and beneficiaries."

Skatterättsnämnden (1995-10-18, Sandström, ordförande, Nordling, Johansson, Melz, Nord, Virin) yttrade. – Förhandsbesked – Vad U.T. erhåller utgör intäkt av tjänst hos honom. – Motivering. – U.T. anställdes 1955 vid den europeiska kärnforskningsorganisationen CERN i Schweiz. Han pensionerades 1989 och har nu flyttat tillbaka till Sverige. – Under sin anställning har U.T. varit medlem i CERN Pension Fund. Fondens syfte är att ge ett ekonomiskt skydd vid invaliditet, ålderdom och dödsfall. Anställda vid den europeiska rymdorganisationen ESO har genom avtal 1968 och 1983 anslutits till fonden. Fonden finansieras genom årliga bidrag från organisationerna och medlemmarna, grundade på medlemmarnas "reference salary". – Fonden har i bl.a. administrativt hänseende en betydande autonomi. Den är dock inte en självständig juridisk person utan del av CERN. CERN och ESO garanterar att förpliktelserna gentemot organisationernas anställda kan uppfyllas. – Frågan i ärendet är om utbetalningarna till U.T. avser skattepliktig pension eller skattefria förmåner på grund av vad som i skattehänseende klassificeras som kapitalförsäkring. – Nämnden gör följande bedömning. Vad U.T. erhåller utgår på grund av utfästelser som gjorts av CERN och som har sin grund i U.T:s tidigare anställning. Eftersom det inte kan anses vara fråga om försäkring skall U.T. beskattas för de belopp som tillfaller honom.

Ledamöterna Wingren och Colver var skiljaktiga och anförde med instämmande av nämndens sekreterare Gilbe följande: Den pensioneringsform som genom inrättandet av CERN:s pensionsfond valts för att sörja för social trygghet vid arbetsoförmögenhet, ålderdom och dödsfall för de anställda i CERN, och sedermera även för de anställda i den från CERN fristående organisationen ESO, överensstämmer med vad som allmänt tillämpas i motsvarande internationella organisationer. Den avviker inte i något väsentligt hänseende från den pensioneringsform som varit föremål för Regeringsrättens prövning i rättsfallet RÅ84 1:25 angående pension utbetalad från United Nations Joint Staff Pension Fund. I rättsfallet ansågs fråga vara om utländsk försäkring. – Med hänsyn till det anförda finner vi att U.T:s pension utgår på grund av försäkring meddelad i en utomlands bedriven försäkringsrörelse och att utfallande belopp är skattepliktiga för honom endast till den del som försäkringen svarar mot premier före den 1 januari 1969, (jfr ikraftträdandebestämmelserna till lagen /1969:754/ om ändring i kommunalskattelagen /1928:370/). – Vi anser att förhandsbesked hade bort meddelas i enlighet härmed.

U.T. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att hans pension skulle anses utgå på grund av försäkring meddelad i en utomlands bedriven försäkringsrörelse och att utfallande belopp var skattepliktiga för honom endast till den del som försäkringen svarade mot premier som hade betalats före den 1 januari 1969.

Riksskatteverket bestred bifall till ändringsyrkandet.

Regeringsrätten (1996-09-19, Björne, Brink, Tottie, Holstad) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 1996-09-03, föredragande Waas, målnummer 6516-1995