Regeringsrätten referat RÅ 1997 ref. 29

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1997 ref. 29
Målnummer
5979-95
Avdelning
1
Avgörandedatum
1997-06-06
Rubrik
Anmälan till handelsregistret av ändrad verksamhet för ett handelsbolag har inte ansetts kunna föranleda en förnyad prövning av bolagets firma.
Lagrum
11 § och 13 § handelsregisterlagen (1974:157)

Handelsbolaget Reimersholme Invest 7 (bolaget) registrerades i handelsregistret den 9 december 1991. I anmälan som inkom till Patent- och registreringsverket (PRV) den 9 december 1993 anmälde bolagsmännen bl.a. ändrad verksamhet för bolaget. Enligt anmälan skulle den nya verksamheten avse "Att i vinstsyfte producera, finansiera, uthyra och distribuera film och filmrättigheter, att uthyra alla slags maskiner och inventarier, att äga och förvalta värdepapper för att på sikt uppnå en värdetillväxt i eller annan avkastning av den förvaltade egendomen, att bedriva konsultverksamhet, samt idka annan därmed förenlig verksamhet." Den ändrade verksamheten skulle därmed komma att förete stor likhet med den verksamhet som tidigare registrerats för Handelsbolaget Reimerholme Invest 3. PRV anförde sistnämnda firma som hinder mot sökt registrering. Bolaget vidhöll att registrering skulle ske.

Patent- och registreringsverket (1994-06-17) yttrade: Den sökta ändringen av verksamheten innebär, om den registreras, att det i handelsregistret kommer att finnas två i det närmaste identiska firmor endast skilda åt med ett ordningstal och med nära nog identisk verksamhet. PRV anser att sådana firmor typiskt sett är ägnade att vilseleda allmänheten genom att man inte kan skilja bolagen åt. Risken är att allmänheten kan komma vända sig till fel juridisk person. – Vidare anser PRV att firmorna ar förväxlingsbara enligt 7 § handelsregisterlagen (1974:157). I registret finns visserligen flera bolag med liknande verksamhet och firma, så kallade lagerbolag. Detta tillåts enligt PRV:s praxis så länge bolagen inte bedriver någon verksamhet utan endast är inregistrerade och vilande i väntan på försäljning. När bolagen byter verksamhet och bli aktiva bevakar PRV att firman ändras så att inte förväxlingsrisk uppstår enligt 7 § handelsregisterlagen. – PRV finner genom det anförda att den sökta verksamhetsändringen ej kan registreras med hänsyn till att bolagets firma därmed blir vilseledande enligt 10 § första stycket 3 firmalagen (1974:158) samt förväxlingsbar med den tidigare registrerade firman Handelsbolaget Reimersholme Invest 3, jämlikt 7 § handelsregisterlagen. – På grund härav vägrar PRV enligt 11 § tredje stycket handelsregisterlagen den sökta registreringen i den del som avser registrering av ny verksamhet. Ärendet i övrigt registreras.

Bolaget överklagade PRV:s beslut och yrkade att den sökta verksamhetsändringen skulle registreras. Bolaget anförde bl.a. följande. Kravet på att firma inte får vara ägnad att vilseleda allmänheten syftar på firmans innehåll i sig. Firmans innehåll skall överensstämma med sanningen, den s.k. sanningsprincipen. Detta på grund av att firman ofta innehåller upplysningar om näringsidkaren och den verksamhet som denne bedriver. Oriktiga eller missvisande uppgifter i detta avseende kan vilseleda konsumenterna och skada andra företagare. Denna situation föreligger inte i detta fall. Bolagets firma innehåller överhuvudtaget inte något som syftar på en viss typ av verksamhet. Något vilseledande föreligger därför inte. Vid registrering i handelsregistret torde det inte kunna uppställas några högre krav på originalitet hos firman. Det finns inte något motiv för en hög grad av särskiljningsförmåga på motsvarande sätt som inom t.ex. varumärkesrätten. De två bolag som avses i detta fall har olika ordningstal i respektive firma. Mot bakgrund härav bör de begränsade krav på särskiljningsförmåga som uppställs i handelsregisterlagen vara uppfyllda.

Kammarrätten i Stockholm (1995-10-02, Svensson, Josephson, referent, Hallgren) yttrade: Vad bolaget anfört i kammarrätten och vad som i övrigt förekommit i målet föranleder ingen annan bedömning än den PRV gjort.

Kammarrätten avslår överklagandet.

Bolaget fullföljde sin talan.

Prövningstillstånd meddelades.

PRV anförde i yttrande bl.a. följande. Enligt verkets uppfattning måste bestämmelserna i handelsregisterlagen och firmalagen tolkas på så sätt att en granskning gentemot redan registrerade kännetecken måste ske även i de fall då en näringsidkare enbart gör förändringar i sin verksamhet och inte i firman. Registreringsskyddet för firman gäller bara för den verksamhet som firman ursprungligen är granskad och registrerad för. Vid en förändring av verksamhetsinriktningen kan detta innebära att firman blir förväxlingsbar med någon annans tidigare registrerade kännetecken inom den nya branschen. Skulle verket inte företa granskning av den nya verksamheten även i känneteckensrättsligt hänseende skulle firma- och varumärkeslagarnas regler om skydd för kännetecken kraftigt urholkas. – För att göra hanteringen av lagerbolag smidig har verket, trots regeln i 7 § handelsregisterlagen, gått med på att namnen på lagerbolagsserier endast skiljer sig obetydligt åt. Bolagen ligger ju vilande och avsikten är att lagerbolagen byter firma när de säljs och startar aktiv verksamhet.

Regeringsrätten (1997-06-06, Sjöberg, Holstad, Nordborg, Eliason, Hulgaard) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Upphör en näringsidkare med sin verksamhet eller överlåts verksamheten eller sätts den under likvidation eller ändras i annat fall uppgift som registrerats, skall enligt 13 § handelsregisterlagen (1974:157) anmälan utan dröjsmål göras till PRV. Enligt paragrafens andra stycke görs och handläggs anmälan – med vissa här inte aktuella undantag – i den ordning som gäller för ansökan om registrering.

I målet uppkommer frågan huruvida registrering av en anmälan om ändrad verksamhet för ett handelsbolag kan vägras på grund av en förnyad prövning av bolagets firma.

Bestämmelserna i 13 § andra stycket handelsregisterlagen – att anmälan om ändring i redan registrerad uppgift skall göras och handläggas i samma ordning som gäller för ansökan om registrering – innebär att föreskrifterna i 9 och 11 §§ samma lag blir tillämpliga (prop. 1974:4 s. 243, 286 och 292). I 9 § föreskrivs såvitt här är av intresse att ansökan om registrering av handelsbolag skall göras av samtliga bolagsmän. I 11 § regleras förfarandet när sökanden inte har iakttagit vad som är föreskrivet om ansökan eller registreringsmyndigheten finner annat hinder föreligga för bifall till ansökan. Något stöd i lagtext eller förarbeten för att en anmälan om ändrad verksamhet skall föranleda förnyad granskning av bolagets firma med utgångspunkt i den nya verksamheten finns inte.

På grund av det anförda skall målet visas åter till PRV för fortsatt handläggning.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver PRV:s beslut och kammarrättens dom samt visar målet åter till PRV för fortsatt handläggning.

Föredraget 1997-05-14, föredragande Lundgren, målnummer 5979-1995