Regeringsrätten referat RÅ 1997 ref. 46

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1997 ref. 46
Målnummer
6046-96
Avdelning
1
Avgörandedatum
1997-06-03
Rubrik
I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen som fullföljts till kammarrätt har det ansetts att denna domstol inte skall ex officio pröva om det kommunala beslutet i rätt tid överklagats till länsrätt.
Lagrum
10 kap. 6 § första stycket kommunallagen (1991:900)
Rättsfall
•  RÅ 1972 C 224
•  RÅ 1976 ref. 13
•  RÅ 1976 Ab 500

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun beslutade den 31 augusti 1995, § 102, att ändra barnomsorgstaxan. Beslutet anslogs på kommunens anslagstavla onsdagen den 13 september 1995. Sista dag för överklagande var onsdagen den 4 oktober 1995. M.H. och F.H. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län. M.H:s överklagande kom in till länsrätten den 3 oktober 1995 och F.H:s den 5 oktober 1995. Länsrätten inhämtade yttrande från Sigtuna kommun. Frågan om överklagandena kommit in i rätt tid till länsrätten berördes inte av kommunen i yttrandet.

Länsrätten i Stockholms län (1995-12-27, ordförande Widström, samt särskilda ledamöterna Tibbling och Schwarz) uttalade bl.a. att vad M.H. och F.H. anfört i överklagandena inte innebar att någon av de i 10 kap. 8 § angivna förutsättningarna för upphävande av kommunfullmäktiges beslut förelåg och avslog överklagandena.

F.H. överklagade länsrättens dom.

Kammarrätten i Stockholm (1996-09-04, Rydholm, Ganting, Wetterfors, referent) meddelade prövningstillstånd och yttrade: Enligt 10 kap. 6 § kommunallagen skulle klagomålen ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. – Sådant tillkännagivande ägde rum den 13 september 1995. F.H:s klagomål kom in till länsrätten först den 5 oktober 1995 och således efter klagotidens utgång. Länsrätten borde därför inte ha prövat hans klagomål över fullmäktiges beslut. – Kammarrätten undanröjer länsrättens dom vad gäller F.H:s överklagande.

F.H. överklagade kammarrättens beslut och anförde bl.a. att hans klagomål över Sigtuna kommuns beslut var poststämplat i rätt tid.

Prövningstillstånd meddelades.

Sigtuna kommun motsatte sig inte att F.H:s överklagande skulle anses ha kommit in i rätt tid till länsrätten.

Regeringsrätten (1997-06-03, Björne, Wadell, Sjöberg, Swartling, Eliason) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 10 kap. 6 § första stycket kommunallagen (1991:900) skall ett överklagande av ett kommunalt beslut ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Om överklagandet kommer in för sent skall länsrätten inte pröva det i sak utan avvisa det. Att besvärstiden har iakttagits skall beaktas ex officio av länsrätten.

Sedan F.H. överklagat Kommunfullmäktiges i Sigtuna kommun beslut avgav kommunen yttrande till länsrätten. I yttrandet berördes inte frågan om överklagandet kommit in för sent. Länsrätten prövade överklagandet i sak och avslog det. F.H. överklagade länsrättens dom hos kammarrätten. Överklagandet kommunicerades inte med Sigtuna kommun. Kammarrätten undanröjde i stället ex officio länsrättens dom vad gällde F.H:s överklagande.

Av handlingarna framgår att F.H:s överklagande kommit in för sent till länsrätten. Frågan i Regeringsrätten är om kammarrätten förfarit riktigt genom att självmant pröva om överklagandet kommit in i rätt tid till länsrätten, dvs. utan att frågan väckts av part.

Rättsfallen RÅ 1972 C 224 och 1976 Ab 500 utvisar att frågan om kommunalbesvär anförts inom lagstadgad tid i första instans inte har ansetts skola prövas ex officio av Regeringsrätten som överordnad instans. Anledning saknas att frångå den grundsats som framgår av dessa avgöranden.

Kammarrätten skulle således inte utan att invändning därom hade gjorts av kommunen ha prövat frågan huruvida F.H:s överklagande hade kommit in för sent till länsrätten. Kammarrättens beslut i denna del skall på grund härav upphävas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut att undanröja länsrättens dom i viss del och visar målet åter till kammarrätten för ny behandling.

Föredraget 1997-04-17, föredragande Gylling Lindkvist, målnummer 6046-1996