Regeringsrätten referat RÅ 1998 ref. 1

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1998 ref. 1
Målnummer
2706-97
Avdelning
2
Avgörandedatum
1998-01-15
Rubrik
Kammarrätten har ansetts böra meddela prövningstillstånd i mål där länsrätten till kommunal nämnd för kännedom överlämnat sakuppgifter - som lagts till grund för länsrättens avgörande - från enskild part men inte berett nämnden tillfälle att inom viss tid yttra sig över sakuppgifterna.
Lagrum
•  8 § och 18 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
•  18 § och 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291)

G.H. var delvis förlamad efter en hjärnblödning och hade balansproblem. Hon använde rollator och rullstol vid förflyttning. I januari 1996 flyttade G.H. tillsammans med sin make till ett hus i Viby. Kort dessförinnan hade hon ansökt om bostadsanpassningsbidrag för vissa anpassningsåtgärder i huset.

Byggnadsnämnden i Kristianstads kommun beslöt den 19 december 1995 att avslå ansökningen. Som skäl angavs att vid köp eller byte av bostad anpassningsbidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl att välja en bostad som kräver anpassningsåtgärder. Kommunen bedömde att det inte fanns några sådana skäl för valet av bostad som avses i 8 § lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Vidare bedömde kommunen att det fanns bostäder som uppfyllde de krav G.H. hade på tillgänglighet i hygienrum och entré på bostadsmarknaden i Viby. Kommunen var beredd att bistå i sökandet efter en bostad som inte behövde anpassas.

G.H. överklagade beslutet hos länsrätten. Byggnadsnämnden och Boverket, som yttrade sig i målet, avstyrkte bifall till överklagandet. G.H. gavs genom sin dotter såsom ombud tillfälle att yttra sig över Boverkets yttrande. Hon lämnade därvid vissa uppgifter, som tillfördes länsrättens akt i form av en tjänsteanteckning. En kopia av tjänsteanteckningen översändes till nämnden för kännedom.

Länsrätten i Kristianstads län (1996-06-20, ordförande Nordenstam) yttrade. Enligt 6 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. lämnas sådant bidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden skall vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade. Vid nybyggnad samt vid köp eller byte av bostad lämnas enligt 8 § samma lag bostadsanpassningsbidrag endast om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassningsåtgärd. –  I propositionen till lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. (prop. 1992/93:58 s. 19) har departementschefen bl.a. anfört följande. Enligt min uppfattning är det av kostnadsskäl rimligt att den funktionshindrade vid nybyggnad eller köp eller byte av bostad väljer en bostad som är lämplig med hänsyn till hans eller hennes behov så att anpassningsåtgärder i möjligaste mån kan undvikas eller minimeras. För att bostadsanpassningsbidrag skall lämnas, bör krävas att det finns särskilda skäl för att välja en bostad som gör det nödvändigt att vidta anpassningsåtgärder. Det kan t.ex. vara fråga om en bostad som ligger nära en vårdinrättning som den funktionshindrade bör ha tillgång till. Det kan också gälla fall där den funktionshindrade trots omfattande försök inte lyckats få tag på någon annan lämplig bostad. – Länsrätten gör följande bedömning. Såvitt framgår i målet är de anpassningsåtgärder som G.H. ansökt om nödvändiga för att hennes bostad skall vara ändamålsenlig som bostad för henne. Fråga uppstår därför huruvida det funnits särskilda skäl för henne att välja den i målet aktuella bostaden. G.H. har uppgett att hon utan framgång försökt få hjälp av socialnämnden att ordna ett lämpligt boende. Sedan hon inte heller på den öppna hyresmarknaden kunnat finna något lämpligt boende har hon och maken funnit ett hus som de och arbetsterapeuten funnit lämpligt för dem. Då de dessutom fått löfte om bostadsanpassningsbidrag har de köpt huset. Förutom löftet om bostadsanpassningsbidrag har husets belägenhet intill dagcentral och busshållplats varit avgörande för köpet. Med hänsyn härtill finner länsrätten att det förelegat sådana särskilda skäl som avses i 8 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. varför G.H. är berättigad till bostadsanpassningsbidrag till de av henne ansökta åtgärderna.- Länsrätten förklarar G.H. berättigad till bostadsanpassningsbidrag avseende borttagande av badkar och iordningsställande av duschplats samt till ramp/lyftplatta vid entré.

Byggnadsnämnden överklagade domen hos kammarrätten och yrkade att den skulle upphävas. Sammantaget ansåg nämnden att inga särskilda skäl förelåg för att bevilja berört bidrag och ifrågasatte dessutom om länsrätten fullgjort sin underrättelseskyldighet då målet tillförts uppgifter enligt telefonsamtal utan att nämnden beretts tillfälle till genmäle.

Kammarrätten i Göteborg (1997-03-06), Koch, Lindén, referent) meddelade inte prövningstillstånd.

Byggnadsnämnden fullföljde sin talan och anförde i huvudsak följande. I sak gäller frågan i målet om det vid bytet av bostad förelegat sådana särskilda skäl enligt 8 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. för valet av bostad som medför att bidrag skall lämnas till de sökta anpassningsåtgärderna. Länsrättens dom bygger huvudsakligen på uppgifter som lämnats per telefon av G.H:s dotter, bl.a. om att G.H.  inte kunnat hitta en lämplig bostad på den öppna hyresmarknaden, att hon fått löfte om bostadsanpassningsbidrag samt att huset är beläget intill dagcentral och busshållplats. Nämnden anser att de uppgifter som lämnats är felaktiga eller saknar betydelse för den prövning som skall göras. Nämnden har inte beretts tillfälle att yttra sig över de lämnade uppgifterna, vilket strider mot bestämmelserna om kommunikation i förvaltningsprocesslagen (1971:291).  Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1998-01-15, Brink, Werner, Sjöberg, Hulgaard) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen får kammarrätten i de fall det är särskilt föreskrivet pröva ett överklagande från länsrätten endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Sådant tillstånd meddelas om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Meddelas inte prövningstillstånd, står länsrättens beslut fast.

Av 18 § lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. framgår att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsrätten i Kristianstads län har genom den dom som byggnadsnämnden överklagat till kammarrätten bifallit G.H:s överklagande av nämndens beslut att inte lämna henne bostadsanpassningsbidrag till de aktuella åtgärderna. Därvid har länsrätten vid sin bedömning av om särskilda skäl förelegat för valet av bostad i huvudsak hänvisat till de uppgifter som G.H. genom sin dotter muntligen lämnat till länsrätten och vilka genom en tjänsteanteckning tillförts akten. En kopia av tjänsteanteckningen har översänts till nämnden för kännedom.

Innan ett mål avgörs, skall part – med vissa undantag som inte är aktuella i förevarande mål – enligt 18 § förvaltningsprocesslagen ha fått kännedom om det som tillförts målet genom annan än honom själv och haft tillfälle att yttra sig över det. Bestämmelsen ger uttryck för en allmän förvaltningsrättslig princip, som ligger till grund även för bestämmelserna i 10 och 12 §§ förvaltningsprocesslagen. I de senare paragraferna föreskrivs att mottagaren av informationen skall föreläggas respektive ges tillfälle att yttra sig inom viss tid vid påföljd att målet ändå kan komma att avgöras. Några motsvarande föreskrifter finns inte i 18 §.

Av det utdrag ur länsrättens dagbok som finns i länsrättens akt framgår att länsrätten den 3 april 1996 skickat bl.a. tjänsteanteckningen avseende samtalet med G.H:s ombud till byggnadsnämnden för kännedom. Nämnden har inte hävdat att den inte fått kännedom om innehållet i tjänsteanteckningen.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Med hänsyn till att innehållet i tjänsteanteckningarna utgjordes av sakuppgifter som lades till grund för länsrättens avgörande får det anses ha ålegat länsrätten att innan målet togs upp till avgörande bereda nämnden tillfälle att inom viss tid yttra sig över uppgifterna. Det kan inte anses ha varit tillräckligt att uppgifterna översändes för kännedom. När nämnden i kammarrätten gjorde gällande att uppgifterna var felaktiga och önskade bemöta dem har vidare frågan uppkommit om anledning förekom till ändring i länsrättens avgörande. Kammarrätten borde därför ha meddelat nämnden prövningstillstånd.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Byggnadsnämnden i Kristianstads kommun prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av nämndens överklagande av Länsrättens i Kristianstads län dom den 20 juni 1996 i mål nr 491-96.

Regeringsrådet Lindstam var av skiljaktig mening i fråga om motiveringen och anförde: Bestämmelsen i 18 § förvaltningsprocesslagen kan inte anses innebära att länsrätten varit skyldig att uttryckligen bereda byggnadsnämnden tillfälle att yttra sig över vad som enligt tjänsteanteckningen tillförts ärendet. Med hänsyn till att länsrättens dom har meddelats den 20 juni 1996 har byggnadsnämnden haft tillräcklig tid till sitt förfogande för att bemöta de enligt nämnden felaktiga uppgifter som anteckningen innehåller. Vad nu sagts leder enligt min mening till att det inte funnits synnerliga skäl för kammarrätten att meddela prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 3 förvaltningsprocesslagen. Däremot anser jag att prövningstillstånd borde ha meddelats av kammarrätten med stöd av punkten 2 i samma stycke.

Föredraget 1997-12-10, föredragande Ekroth, målnummer 2706-1997