Regeringsrätten referat RÅ 1998 ref. 37

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1998 ref. 37
Målnummer
4906-95
Avdelning
2
Avgörandedatum
1998-09-23
Rubrik
En förälder, för vilken anmälan gjorts hos försäkringskassan om tjänstledighet med ersättning i form av föräldrapenning, har samma dag som ledigheten enligt anmälan skulle börja begärt att i stället få uppbära tillfällig föräldrapenning. Begränsningsregeln i 4 kap. 10 § andra stycket andra meningen lagen (1962:381) om allmän försäkring har ansetts utgöra hinder mot sådant utbyte.
Lagrum
4 kap. 10 § andra stycket andra meningen lagen (1962:381) om allmän försäkring

Bohusläns allmänna försäkringskassa beslutade den 9 september 1993 att M.M. inte var berättigad att uppbära tillfällig föräldrapenning för tiden den 16-22 augusti 1994. Ersättning skulle i stället, som planerat, utgå med föräldrapenning.

M.M. överklagade och yrkade att tillfällig föräldrapenning skulle utgå. Hon anförde i huvudsak följande. Hon hade begärt föräldraledighet med föräldrapenning under tiden den 15-25 augusti 1993 för att kunna skola in sina två yngsta barn på daghem. Ett av barnen insjuknade dock, varför de var tvungna att stanna hemma. Då inskolningen inte blev av borde tillfällig föräldrapenning utgå.

Länsrätten i Göteborgs och Bohus län (1994-12-14, ordförande Klint) yttrade: Av handlingarna framgår i huvudsak följande. M.M. hade varit hemma med föräldrapenning i olika omgångar, senast under knappt ett års tid fram till den 10 januari 1993. I juli 1993 begärde hon tjänstledigt från sitt arbete för att kunna skola in sina minsta två barn, som var drygt ett och knappt fem år gamla, på daghem. För detta skulle föräldrapenning utgå från den 16 augusti till den 26 augusti 1993. Strax innan inskolningen skulle börja fick emellertid ett av barnen en ögoninfektion. Efter samråd med daghemmet blev därmed den planerade inskolningen aldrig av, utan barnen och hon själv stannade hemma. Hon anmälde detta till försäkringskassan den 16 augusti 1993. – En förälder har enligt 4 kap. 4 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, rätt att erhålla föräldrapenning i samband med föräldrautbildning eller besök i förskoleverksamhet inom samhällets barnomsorg, i vilken barnet deltar. Enligt 4 kap. 10 § AFL har förälder rätt att erhålla tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn bl.a. om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom eller smitta hos barnet. För vård av ett barn som är äldre än 240 dagar, utges enligt andra stycket sådan tillfällig föräldrapenning inte för tid under vilken annars föräldrapenning skulle ha uppburits, såvida barnet inte vistas på sjukhus. – I förarbetena till i målet aktuell lydelse av 4 kap. 10 § AFL (prop. 1991/92:106 s. 19 f och s. 40 f) påpekades följande. Meningen med den nya lagstiftningen var att föräldrapenningen för ett barn som är äldre än 240 dagar endast skulle kunna utbytas mot tillfällig föräldrapenning för det fall att barnet skall vårdas på sjukhus. Under pågående föräldraledighet med föräldrapenning är föräldern kompenserad för det inkomstbortfall som ledigheten för med sig. Om barnet blir sjukt saknas därför bärande skäl för att byta ut föräldrapenningen mot tillfällig föräldrapenning så länge som föräldern fortsätter att vårda barnet enligt tidigare uppgjorda planer. Detsamma gäller för det fall att något äldre syskon till barnet insjuknar och måste stanna hemma från skolan eller den kommunala barnomsorgen. – Länsrätten gör följande bedömning. – I målet är obestritt att barnet blev sjukt innan inskolningen påbörjades. I denna situation har M.M. valt att inte börja utta föräldraledigheten utan gjort en anmälan om att hon i stället skulle ta ut tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn. Någon pågående föräldraledighet kan då inte bedömas ha förelegat vid tidpunkten då M.M. ändrade sina planer. Vid detta förhållande finner länsrätten att M.M:s talan skall bifallas. – Länsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till försäkringskassan för erforderlig handläggning.

Riksförsäkringsverket överklagade och yrkade att länsrättens dom skulle upphävas. Verket anförde följande. Utöver vad som upptagits i länsrättens dom anges i specialmotiveringen till den nu aktuella lydelsen av 4 kap. 10 § AFL att utbyte av föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning får ske först när en period – under vilken föräldrapenning utges – har löpt till ända eller uppehåll görs i ersättningsperioden. Enligt ett tillägg i 13 § samma kapitel skall den försäkrade dessutom kunna visa att han under den tid den tillfälliga föräldrapenningen avser skulle ha förvärvsarbetat. Det sagda innebär följaktligen enligt vad som fortsättningsvis anges i specialmotiveringen också att t.ex. en försäkrad som uppbär tillfällig föräldrapenning och har en inplanerad ledighet med föräldrapenning inte är berättigad till tillfällig föräldrapenning för tid, då han skall vara ledig med föräldrapenning. M.M. skulle inte ha förvärvsarbetat vid den tidpunkt då hon begärde tillfällig föräldrapenning på grund av att ett av hennes barn insjuknat. Hon skulle i stället ha varit ledig från sitt arbete för att uppbära föräldrapenning under inskolning av sina barn på daghem. Hon uppfyller således inte förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning.

Kammarrätten i Göteborg (1995-06-13, Häggbom, Monell, referent, Sandeblad samt nämndemännen Aljered och Randelid) yttrade: Som länsrätten konstaterat är det obestritt i målet att M.M:s barn insjuknade innan inskolningen på daghemmet skulle påbörjats. Kammarrätten finner därför liksom länsrätten att det inte fanns någon pågående föräldraledighet vid den tidpunkt då M.M. på grund av barnets sjukdom ändrade sina planer och begärde tillfällig föräldrapenning. Hennes begäran om tillfällig föräldrapenning får anses innebära att hon återtagit sin begäran om föräldrapenning innan den började utgå. Vid sådant förhållande och då det av M.M:s anmälan till försäkringskassan den 14 juli 1993 framgår att hon skulle ha arbetat sex av dagarna under perioden den 16-25 augusti 1993 finner kammarrätten att förutsättningarna för rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 § första stycket AFL är uppfyllda. – Kammarrätten avslår överklagandet.

Riksförsäkringsverket överklagade hos Regeringsrätten och yrkade att kammarrättens och länsrättens domar skulle upphävas och att försäkringskassans beslut skulle fastställas.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1998-09-23, Brink, Werner, Sjöberg, Swartling, Rundqvist) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 4 kap. 10 § första stycket lagen AFL, har en förälder rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av ett barn, som inte har fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med sjukdom hos barnet. Paragrafens andra stycke innehåller undantagsbestämmelser som begränsar rätten till tillfällig föräldrapenning i vissa situationer. För vård av ett barn som uppnått en levnadsålder av minst 240 dagar gäller enligt styckets andra mening att tillfällig föräldrapenning enligt huvudregeln -frånsett fall då barnet vårdas på sjukhus – inte utges för tid under vilken annars föräldrapenning skulle ha uppburits.

Den redovisade undantagsregeln infördes med giltighet fr.o.m. den 1 juli 1992. Lagändringen utgjorde ett led i strävanden att förenkla den administrativa hanteringen av föräldraförsäkringen hos försäkringskassorna. I 1991 års budgetproposition (prop. 1990/91:100 bil. 7 s. 46) angavs bl.a. att flexibiliteten inom föräldraförsäkringen i vissa fall utnyttjats på ett sätt som förorsakat en icke obetydlig administrativ belastning hos försäkringskassorna och att reglerna i vissa fall tedde sig svåröverskådliga. Som motiv för den aktuella begränsningsregeln anförde föredragande statsrådet bl.a. följande (prop. 1991/92:106 s. 20).

Under pågående föräldraledighet med föräldrapenning är föräldern kompenserad för det inkomstbortfall som ledigheten för med sig. Om barnet som föräldern vårdar blir sjukt saknas det därför enligt min mening bärande skäl för att byta ut föräldrapenningen mot tillfällig föräldrapenning så länge som föräldern fortsätter att vårda barnet enligt tidigare uppgjorda planer.

Av handlingarna i målet framgår följande. Enligt en anmälan inkommen till försäkringskassan den 6 augusti 1993 från M.M:s arbetsgivare skulle M.M. vara frånvarande från sitt arbete under perioden 16-25 augusti 1993 med föräldrapenning. Hon skulle under denna period skola in barn på daghem. Den 16 augusti 1993 ringde M.M. till kassan och meddelade att hennes barn blivit sjukt och att hon ville byta ut föräldrapenningen mot tillfällig föräldrapenning under barnets sjukdom.

Frågan i målet är om begränsningsregeln i 4 kap. 10 § andra stycket andra meningen AFL medger ett sådant utbyte av förmån.

Med beaktande av syftet med den aktuella regleringen bör det enligt Regeringsrättens mening fästas avgörande vikt vid om den anmälda perioden av ledighet med tillämnad ersättning i form av föräldrapenning skall anses påbörjad vid den tidpunkt då önskemålet om att i stället få uppbära tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn framfördes till försäkringskassan. Den tidpunkt då barnet insjuknade kan däremot inte tillmätas särskild betydelse i sammanhanget. I enlighet härmed kan konstateras att M.M. först den 16 augusti 1993, dvs. samma dag som ledigheten med föräldrapenning enligt gjord anmälan skulle börja, hos försäkringskassan begärde att få byta ut föräldrapenningen mot tillfällig föräldrapenning. Vid sådant förhållande har en period under vilken annars föräldrapenning skulle ha uppburits redan påbörjats när begäran om utbyte gjordes. Den aktuella begränsningsregeln är således tillämplig i M.M:s fall och utgör, såsom försäkringskassan funnit, hinder mot att tillerkänna M.M. tillfällig föräldrapenning för tid fr.o.m. den 16 augusti 1993. Riksförsäkringsverkets talan skall följaktligen bifallas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsrättens domar och fastställer försäkringskassans beslut.

Föredraget 1998-08-18, föredragande Jansson, målnummer 4906-1995