Regeringsrätten referat RÅ 1998 ref. 55

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1998 ref. 55
Målnummer
5750-92
Avdelning
2
Avgörandedatum
1998-09-25
Rubrik
Kravet på uppfinningshöjd ansågs uppfyllt i fråga om jordbruksvält (I) och anordning för separering av vitlut och mesa vid papperstillverkning (II). Praxis inom europeiska patentverket (EPO) beaktad.
Lagrum
2 § patentlagen (1967:837)
Rättsfall
RÅ 1990 ref. 84

I.

C.S. ansökte den 5 december 1986 hos Patent- och registreringsverket (PRV) om patent på en uppfinning benämnd "Jordbruksvält med sidosektioner som är fällbara mellan ett arbetsläge och ett transportläge". Jordbruksvälten innefattade en vid vältens mitt belägen sektionsram, en mittram, och åtminstone en sidosektionsram på vardera sida om mittramen. Sektionsramarna bar upp var sitt vältorgan, som tillsammans med tillhörande sektionsram utgjorde en vältsektion. Intilliggande sektionsramar var förbundna med enaxliga svängleder. Svänglederna gjorde det bl.a. möjligt för vältsektionerna att anpassa sig till markens ojämnheter. De två närmast mittramen belägna sidosektionsramarna var försedda med var sitt transporthjul. Vidare var en dragstång ledbart förbunden med mittramen för transport och bogsering efter en traktor. Dessutom var en hydraulcylinder anordnad mellan dragstången och mittramen vilken kunde svänga mittramen och med denna förbundna vältsektioner ca 900 kring en svängningsaxel tvärs en körriktning till ett upprest läge, ett mellanläge, där välten vilade på transporthjulen. Genom att köra traktorn framåt bringades sidosektionerna att svänga mot varandra till transportläget.

/BILD – utesluten här/

Jordbruksvälten enligt uppfinningen. I Fig. 1 visas välten i arbetsläget och i Fig. 2 visas välten i transportläget.

PRV förelade den 24 juni 1987 C.S. att inlämna nya patentkrav, som klart var avgränsade mot tidigare teknik. Fyra skrifter anfördes i föreläggandet US, 4 418 762, A, US, 3 700 040, A, US, 3 539 016, A samt US, 3 640 345, A vilka samtliga visade jordbruksmaskiner med liknande ramanordningar.

/BILD – utesluten här/

Jordbruksmaskinen enligt US, 3 700 040.

Med anledning av föreläggandet ingav C.S. nya patentkrav. I krav 1 angavs bl.a. att samtliga hjul var anordnade på sidosektionerna och avsedda enbart för transport samt var omställbara mellan ett friläge ovanför marken vid vältens arbetsläge och ett nedfällt läge, där hjulen uppbar välten med vältorganen upplyfta från marken, varvid två transporthjul var förbundna med var sin sektionsram för de två närmaste mittramen belägna sidosektionerna, att intilliggande sektioner var förbundna medelst enaxliga svängleder, så utformade och orienterade att sektionerna i vältens arbetsläge var fria att svänga vertikalt relativt varandra i ändamål att medge sektionerna att anpassa sig till markens ojämnheter, medan sektionerna i vältens transportläge medgavs att svänga mot varandra så, att en minskad transportbredd erhölls.

PRV godkände ansökan. Invändning gjordes av AB C.M.W:s Vagn- och redskapsfabrik, som åberopade de i föreläggandet anförda skrifterna samt en broschyr. Innehållet i nämnda broschyr överensstämde i allt väsenligt med innehållet i den i föreläggandet anförda US, 4 418 762, A.

Genom beslut den 22 september 1989 biföll PRV ansökan trots invändning och anförde bl.a. följande skäl: Den jordbruksvält som angavs i det utlagda patentkravet 1 skiljde sig väsentligen från dem som angavs i ovan nämnda skrifter genom att samtliga hjul var anordnade på sidosektionerna och avsedda enbart för transport. Vidare anfördes bl.a.: Det kan tilläggas att patentlitteraturen på området är omfattande och att de fyra skrifter som anförts i föreläggandet endast är exempel, utvalda bland åtskilliga liknande skrifter, av vilka ingen visar ett hjularrangemang motsvarande det som anges i det utlagda patentkravet 1.

I överklagandet till Patentbesvärsrätten yrkade invändaren att ansökningen skulle avslås. Invändaren hänvisade till vad de tidigare anfört i ärendet.

Sökanden vidhöll ansökningen med oförändrade patentkrav.

Patentbesvärsrätten (1992-09-18, Pernold, Schulze) biföll, med undanröjande av överklagade beslutet, invändarens besvär och avslog ansökningen samt anförde som skäl: Från vad som är förut känt genom amerikanska patentskriften 3 700 040 skiljer sig anordningen enligt patentkravet 1 därigenom att den har avseende på en jordbruksvält med roterbara vältorgan och att samtliga hjul är anordnade på sidosektionerna och avsedda enbart för transport under det att den förut kända anordningen som i det beskrivna utföringsexemplet avser en jordbruksharv är utrustad med harvpinnar på sektionsramarna samt förutom på sidosektionerna anordnade transporthjul även har hjul som uppbär sektionsramarna vid harvens arbetsläge vilka sistnämnda hjul i likhet med harvpinnarna är upplyfta från marken i transportläget. Den kända anordningen är emellertid inte inskränkt till harvar (jfr sp. 4, r. 58-60) utan kan tillämpas vid andra typer av jordbruksredskap. Det krävs ingen uppfinnarinsats av jordbruksmaskinkonstruktören att vid den genom amerikanska patentskriften 3 700 040 förut kända harven i stället för harvpinnar förse sektionsramarna med roterbara vältorgan. Då i arbetsläge vältorganen skall rulla över och bearbeta marken framstår det som närliggande att pröva en variant där de hjul som uppbär sektionsramarna vid deras arbetsläge har eliminerats. – Med hänsyn till det ovan anförda finner Patentbesvärsrätten att kravet 1 ej anger någon patenterbar uppfinning. Ansökningen skall därför avslås.

Patenträttsrådet Andersson var skiljaktig och anförde: Jag delar inte majoritetens uppfattning att patentkravet 1 ej anger en patenterbar uppfinning. Detta ställningstagande grundas på följande överväganden: Vad gäller redovisningen av jordbruksmaskinen enligt den av majoriteten åberopade amerikanska patentskriften 3 700 040 liksom av de skillnader anordningen enligt kravet 1 uppvisar i förhållande till denna kända maskin ansluter jag mig till majoritetens mening. – Vad härefter gäller frågan huruvida det – mot bakgrund av uppgifterna i patentskriften att den aktuella konstruktionen även kan tillämpas vid andra typer av jordbruksredskap – krävs någon uppfinnarinsats av fackmannen att förse sektionsramarna vid den kända maskinen med roterbara vältorgan noterar jag att bland de av patentavdelning och invändare såsom hinder för bifall åberopade kända jordbruksmaskinerna ingår enbart ett slags vältkonstruktion (visad i den amerikanska patentskriften 4 418 762), nämligen en sådan där vältorganen släpar efter sektionsramarna utan att på något sätt uppbära dessa. Incitament för fackmannen att – på sätt som synbarligen avses av majoriteten – i stället för med harvpinnar förse sektionsramarna vid den förstnämnda kända maskinen med sådana roterbara vältorgan som tillsammans med förefintliga bärhjul uppbär ramarna saknas därför enligt mitt förmenande. Följaktligen kan det ej heller vara aktuellt att pröva en variant där nämnda bärhjul har eliminerats. – Då den i patentkravet 1 angivna anordningen, så långt utredningen i målet ger vid handen, är ny och besitter tillräcklig uppfinningshöjd och då dess tekniska effekt ej kan ifrågasättas samt då hinder för patent i övrigt ej heller visats föreligga bifaller jag inte invändarens besvär utan bifaller i stället ansökningen till patent.

Sökanden yrkade i överklagande att Regeringsrätten skulle ompröva Patentbesvärsrättens dom. Sökanden hävdade att Patentbesvärsrättens avgörande stred mot den praxis som hade utvecklats inom den europeiska patentorganisationen och hänvisade i övrigt till de skäl som hade angetts i den skiljaktiga meningen i Patentbesvärsrätten.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1998-09-25, Werner, Sjöberg, Hulgaard, Nilsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Uppfinningen avser en anordning vid en för jordbearbetning avsedd jordbruksvält, som innefattar dels två eller flera sidledes anordnade, med varandra svängbart förbundna sektioner, varvid en vid vältens mitt belägen sektionsram, en "mittram", har en för transport och bogsering efter traktor avsedd dragstång, ledbart förbunden med mittramen, dels på ömse sidor om mittramen anordnade vältsektioner med vältramar, som uppbär jorden bearbetande, roterbara vältorgan och dels transporthjul, vilka är omställbara mellan ett friläge ovanför marken vid vältens arbetsläge och ett transportläge, där transporthjulen stöder och uppbär välten med vältorganen upplyfta från marken och svängda mot varandra så, att en minskad transportbredd erhålles.

Frågan i målet är om uppfinningen motsvarar kravet på uppfinningshöjd. Vid denna bedömning bör stor vikt fästas vid utvecklingen av praxis vid det europeiska patentverket (EPO) och hur metoderna för bedömning av bl.a. uppfinningshöjd utvecklas där (prop. 1977/78:1 Del A s. 323 och RÅ 1990 ref. 84).

Av de riktlinjer som utarbetats inom EPO för bedömning av uppfinningshöjd framgår bl.a. följande. Uppfinningen måste normalt bedömas som en helhet. Det förhållandet att varje enskilt drag i uppfinningen är känt eller för fackmannen närliggande föranleder därför inte att hela uppfinningen skall betraktas som närliggande. Bedömningen av om uppfinningshöjd föreligger skall vanligen ske i tre steg. Först klarläggs vad som är närmast liggande teknik. Därefter definieras det problem som skall lösas. Slutligen bedöms om uppfinningen från dessa utgångspunkter skulle vara närliggande för fackmannen. I detta tredje steg är frågan om det finns något i den närmast liggande tekniken som en helhet som skulle – inte bara kunde – leda fackmannen, som står inför den tekniska uppgiften att modifiera eller anpassa den närmast liggande tekniken med utgångspunkter i dessa uppgifter, till en teknisk lösning som ligger inom ramen för patentkravet och uppnår vad som uppnås genom uppfinningen. När man bedömer om uppfinningshöjd föreligger är det tillåtet att kombinera uppgifter i två eller flera handlingar men bara när en sådan kombination skulle ha varit närliggande för en fackman vid prioritetstidpunkten. Vid bedömningen skall beaktas om innehållet i handlingarna är sådant att det är sannolikt eller osannolikt att fackmannen skulle kombinera uppgifterna när han försökte lösa den föreliggande uppgiften, om handlingarna härrör från liknande, närliggande eller avlägsna områden samt antalet handlingar som måste kombineras. En uppfinning som vid första anblicken framstår som närliggande kan i själva verket ha uppfinningshöjd. När en ny idé en gång har formulerats kan det ofta teoretiskt visas hur man kan komma fram till den med startpunkt i något som är känt, genom en serie steg som framstår som enkla. Bedömaren skall undvika en efterhandsanalys av detta slag. Om en uppfinning t.ex. visas ha ett stort tekniskt värde och särskilt om den ger tekniska fördelar som är nya och överraskande och detta på ett övertygande sätt kan hänföras till ett eller flera av patentkraven, är ofta kravet på uppfinningshöjd uppfyllt. Detsamma gäller om uppfinningen löser ett tekniskt problem som de som är verksamma inom området har försökt lösa under lång tid eller den på annat sätt tillgodoser ett länge känt behov.

Underlaget för bedömningen skapas alltså genom att i ett första steg den mest närliggande tekniken kartläggs och skillnaderna mellan denna teknik och uppfinningen definieras. Därefter anges vilka tekniska problem som uppfinningen skall lösa. Slutligen bedöms, med utgångspunkt i den mest närliggande tekniken och de definierade problemen, om den lösning som uppfinningen utgör varit närliggande för den genomsnittlige fackmannen.

Av de dokument som är anförda under handläggningen är den harv som är känd genom den amerikanska patentskriften 3 700 040 det redskap som uppvisar flest gemensamma drag med den i målet aktuella välten. Endast i patentskriften 3 700 040 är sidosektionerna förbundna med mittsektionen medelst enaxliga svängleder. I övriga hänvisningar är sidosektionerna förbundna med mittsektionen medelst ledanordningar som har två mot varandra vinkelräta svängningsaxlar. Då den kända ramanordningen enligt patentskriften 3 700 040 inte är inskränkt till harvar (jfr sp. 4, r. 58-60) får det bedömas vara uppenbart för fackmannen att använda sig av anordningen även vid jordbruksvältar. Incitament för fackmannen att byta ut harvpinnar mot vältorgan får således anses föreligga. Fackmannen får även anses kapabel att pröva en variant där vältorgan är placerade så att de tillsammans med befintliga bärhjul uppbär sektionsramarna vid den genom patentskriften 3 700 040 kända ramanordningen. Härvid har fackmannen åstadkommit en jordbruksvält som huvudsakligen skiljer sig från den i målet aktuella genom de hjul som uppbär mittsektionen samt de hjul som uppbär sidosektionerna och är i kontakt med marken när jorden bearbetas.

Då vältorganen fungerar som hjul i sig och dessutom uppbär sidosektionsramarna bedöms fackmannen också vara kapabel att pröva en variant där hjulen på sidosektionerna eliminerats.

Den kvarstående skillnaden mellan fackmannens jordbruksvält och den i målet aktuella utgörs nu av de hjul som uppbär mittsektionen. Dessa hjuls gemensamma rotationsaxel utgör den axel kring vilken mittsektionen och sidosektionerna kan svängas 90? och inta ett vertikalt, icke-bearbetande läge. I och med att bärhjulen på mittsektionen således är nödvändiga för anordningens funktion finner Regeringsrätten att det inte kan förväntas av fackmannen att han också skall finna det naturligt att pröva en variant där dessa hjul utelämnats.

Mot bakgrund av vad som nu redovisats kan den lösning som valts för den patentsökta jordbruksvälten som helhet betraktad inte anses närliggande för den genomsnittlige fackmannen. Kravet på uppfinningshöjd är därför uppfyllt och uppfinningen är således patenterbar.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Patentbesvärsrättens dom och fastställer Patent- och registreringsverkets beslut att meddela patent.

II.

AB Hedemora Verkstäder ansökte den 2 maj 1985 hos PRV om patent på "Anordning och förfarande för separering av vitlut, mesa och eventuellt slam varvid användes ett roterande skiv- eller trumfilter". Ansökningen överfördes sedermera på Caustec AB. I ansökningen anfördes bl.a. följande.

I samband med papperstillverkning förekom ett antal processteg. Ett sådant steg var s.k. kausticering. I detta steg omvandlades restprodukter från tidigare steg genom att släckt kalk bringades att reagera med en sodalösning till att bilda kalciumkarbonat, mesa, och natriumhydroxid, vitlut. Vitluten användes för kokning av massafibrer och mesan fördes tillbaka till processen tillsammans med bl.a. restprodukter från kokningen varefter man så småningom återkom till ett nytt kausticeringssteg. Själva uppfinningen avsåg separeringen av vitluten, en vätska, och mesan i form av fasta partiklar. Blandningen som skulle separeras var tämligen kladdig.

Kända separeringsmetoder var för det första enkel sedimentering där de fasta partiklarna bringades att sjunka till botten. Mer sofistikerade metoder var att aktivt behandla blandningen i ett roterande vakuumfilter varvid blandningen applicerades på en perforerad trumma nedsänkt i blandningen. Vätskan kunde aktivt sugas ur blandningen med hjälp av ett undertryck inne i trumman. Trumman var öppen utåt varigenom igensättningstendenser kunde övervakas, se bild 1. En tredje metod var separering i ett tubfilter bestående av ett kärl med nedhängande filterduk som vätskan kunde pressas igenom med övertryck. Tubfiltret hade inga rörliga delar och filterduken måste rengöras från mesa med jämna mellanrum.

Det fanns flera nackdelar med de kända separeringsmetoderna t.ex. att torrhalten hos mesan blev för låg och att reaktionsvärmen inte kunde tas tillvara, vilket gällde särskilt vakuumfilter som inte fungerade vid högre temperaturer.

Uppfinningen avsåg ett filter som medgav ett bättre utbyte och som inte hade några begränsningar ur energisparsynpunkt, se bild 2. Filtret bestod av ett slutet, under övertryck kontinuerligt arbetande filter, i ansökningen exemplifierat som ett skiv- eller trumfilter. Mesans torrhalt blev högre – dvs. mer vitlut kunde utvinnas. Trycket var i princip obegränsat jämfört med den tryckskillnad som erhölls med vakuum vilken aldrig kan bli högre än atmosfärtrycket. Filter av denna typ var i och för sig välkända, se bild 3, men uppfinningen avsåg ett sådant filter enbart avsett för den aktuella separeringen av vitlut och mesa i en kausticeringsprocess.

/BILD – utesluten här/

Bild 1

Vakuumfilter, SE 210 864, publicerad 1967, anförd som patenterbarhetshinder. I den öppna tanken 37 är en trumma delvis nedsänkt och i tanken befinner sig en suspension av vitlut och mesa. Under trummans rotation sugs vitluten ut ur en filterkaka som bildas på trummans ovansida.

/BILD- utesluten här/

Bild 2

Slutet skivfilter enligt den patentsökta uppfinningen.

I trycktanken 7 är ett roterande skivförsett filterelement anordnat. I den nedre delen av tanken tillförs suspensionen, i den övre finns gas. Tanken trycksätts med hjälp av en kompressor 8.

Vitluten matas ut via behållaren 6.

/BILD – utesluten här/

Bild 3

Slutet trumfilter enligt US 4 168 234, publicerad 1979, anförd som patenterbarhetshinder. Figuren visar ett trycksatt filter av samma principiella uppbyggnad som det enligt uppfinningen, trycktank 4, filtertrumma 2 och kompressor 40, vätskeutlopp 34. Skriften avser inte filtrering av vitlut och mesa.

PRV godkände ansökningen den 13 mars 1992 trots invändning gjord av A.A. Corporation. Beslutet överklagades till Patentbesvärsrätten. Sökanden åberopade följande huvudpatentkrav, nu inskränkt till enbart skivfilter.

1. Anordning för genomförande av en kausticeringsprocess för separering av vitlut och mesa och i förekommande fall för separering av grönlut och slam, varvid åtminstone för vitlutsepareringen är anordnat ett under övertryck arbetande filter (32), kännetecknad av att filtret (32) är ett kontinuerligt arbetande filter (32) innefattande filterelement (1) roterbart anordnade i ett tryckkärl (7) och genomlöpande för varje varv en filtreringscykel bestående av filtreringszoner i vätskefas och gasfas, varvid filtret (32) är anordnat i ett för cirkulerande gas slutet system, i vilket är anordnat en filtratavskiljare (6,21) för att separera vitlut och gas samt en kompressor (8,22) för att öka gastrycket innan gasen återföres till tryckkärlets (7) utrymme utanför filterelementen (1), att filtret utgöres av ett skivfilter med parallellt på avstånd från varandra på en axel (2) anordnade skivelement (1) samt att det i filtret är inrättat organ för förhindrande av igensättning av mesa i för mesan anordnad avtagningsanordning (14).

Dessutom åberopades ytterligare två självständiga krav och vissa alternativa kravkombinationer, som här utelämnas.

Patentbesvärsrätten (1995-01-04) Pernold, referent, Schulze) undanröjde överklagade beslutet och avslog ansökningen samt anförde som skäl: Föreliggande ansökning avser enligt ingressen till det nya kravet 1 en anordning för genomförande av en kausticeringsprocess för separering av vitlut och mesa och i förekommande fall för separering av grönlut och slam, varvid åtminstone för vitlutsepareringen är anordnat ett under övertryck arbetande filter. – – – Sökanden framhåller i beskrivningen att i en kausticeringsprocess enligt nu känd teknik sker separering av vitlut och mesa i tubfilter, dvs. i mesasuspensionen nedhängande perforerade rör överdragna med filterduk genom vilka vitluten tryckes. Dessa filter ger en relativt låg mesatorrhalt, ca 30-35 procent. Detta ger ett lågt utbyte och belastar efterföljande mesatvätt. Tubfiltren är dessutom vanligen inte kontinuerligt arbetande utan filtreringsoperationen avbryts för avtagning av den bildade filterkakan och rengöring av filterduken genom backspolning, vilket innebär en komplikation i en i övrigt kontinuerlig process. – Även vakuumfilter uppges vara behäftade med nackdelar. De måste arbeta med högt vakuum för att ge en bra tvätteffekt och hög utgående massatorrhalt. Erforderligt vakuum sätter gräns för temperaturen hos den suspension som skall filtreras och som inte gärna får överskrida 700 C. De i kausticeringsprocesser kända tubfiltren och vakuumfiltren är således dåligt lämpade för en effektiv filtrering under tryck och vid hög temperatur. – Ovannämnda nackdelar elimineras enligt sökanden i hög grad med föreliggande uppfinning genom att enligt den kännetecknande delen av kravet 1 filtret är ett kontinuerligt arbetande filter innefattande filterelement roterbart anordnade i ett tryckkärl och genomlöpande för varje varv en filtreringscykel bestående av filtreringszoner i vätskefas och gasfas, varvid filtret är anordnat i ett för cirkulerande gas slutet system, i vilket är anordnat en filtratavskiljare för att separera vitlut och gas samt en kompressor för att öka gastrycket innan gasen återföras till tryckkärlets utrymme utanför filterelementen, att filtret utgöres av ett skivfilter med parallellt på avstånd från varandra på en axel anordnade skrivelement samt att det i filtret är inrättat organ för förhindrande av igensättning av mesa i för mesan anordnad avtagningsanordning. – – – De fördelar som uppnås består enligt sökanden bl.a. i att

– kontinuerlig drift medges,

– hög torrhalt hos utgående material uppnås,

– stor filteryta och därmed högt utbyte erhålls,

– ger mindre grad av oxidering, vilket minskar inkrusteringsbildningar,

– medger effektiv förträngningstvätt av mesan vid höga temperaturer,

– medger obegränsat högt tryck,

– ger varmare vitlut och mesa,

– medför minskning av cirkulerande lutmängder,

– kräver förhållandevis litet utrymme och ger god ekonomi. – Invändaren har i besvären utöver de i Patentverket behandlade patentskrifterna som nya hinder åberopat US 4 086 168 och US 4 168 234, publikationen "Solid/Liquid separation technology" av Derek B. Purchas, s. 372-380 (Aktbil. 29), "Proceedings of the Technical Association of the Pulp and Paper Industry", 1983 Pulping Conference; Book2 TAPPI PRESS; s. 593-601: Pressure filtration for white liquor clarification and lime mud washing" (Aktbil. 27) samt "Yrkesbok – Vitlutsberedning"; Sveriges Skogsindustriförbund 1976, s. 16-17 och 26-27 (Aktbil. 28). Den förstnämnda patentskriften visar enligt invändaren ett medel (disc filter chute liner) för infodring av ett skivfilters utloppsrör för förhindrande av att det igensättes vid behandling av kladdiga material såsom koppar, kol, cement, takonit. Mesa nämns emellertid ej. – Publikationen "Solid/Liquid separation technology" beskriver vakuumfilter och olika användningar därav, t.ex. filtrering av mesa medelst trumfilter (Table 5.6). I avsnitt 1.2.3 Pressure och speciellt i inledningen av avsnitt 1.2.3.1 Rotary (Drum/Disc) Filters anges att denna typ av filter är en direkt anpassning till de vakuumfilter som finns. Enligt invändaren kan detta för fackmannen inte betyda någonting annat än att den speciella typ av roterande trycksatta filter som beskrivs är tillämpliga på de användningsområden som anges i Table 5.6 t.ex. på mesa (CaCO mud recausticising). Föreliggande uppfinningsidé framstår därför enligt invändaren som uppenbart närliggande för fackmannen. – I "Proceedings of the Technical Association of the Pulp and Paper Industry" talas i inledningen allmänt om filtrering under tryck och vidare beskrivs fördelarna med tryckfilter, innefattande minskad oxidering. – I "Yrkesbok – Vitlutsberedning" beskrivs att schaberutrustning kan användas för kontinuerlig avskrapning av en viss del av tvättad mesakaka från filter som är av precoat-typ och där anges också att mesatvättfilter av trumtyp är i princip av samma uppbyggnad som filter för massatvättning. Här gör man således en direkt sammankoppling mellan mesa- och massaområdena, vilket enligt invändaren understryker det självklara i att fackmannen tittar på båda områdena då det gäller att hitta lämpliga lösningar. – I US 4 168 234 visas ett roterande trycksatt filter som är universellt användbart. En schaber avskrapar filterkakan och en del av en pre-coatbeläggning. Enligt invändaren är det självklart att ett sådant filter kan användas i en kausticeringsprocess. – Av de i Patentverket behandlade skrifterna har invändaren i Patentbesvärsrätten särskilt hänvisat till SE 210 864 och SE 419 997. Den förstnämnda skriften avser ett sätt att separera vid kausticering av grönlut erhållet fast material från lösningen av kaustik soda. Invändaren har härvid särskilt hänvisat till ett textställe där det nämns att vid förfarandet används ett filter av det slag som har en roterande, under vakuum stående trumma eller något annat med en tryckdifferens arbetande filter. Den andra skriften berör ett sätt att bereda vitlut för massaframställning medelst sulfatmetoden, varvid sättet genomföras i en sluten anläggning vid ett tryck som överstiger atmosfärtrycket. Filtret utgöres av ett s.k. tubfilter. – Invändaren har också framfört formella anmärkningar mot kraven.

Sökanden framhåller att US 4 168 234 visar ett roterbart tryckfilter som har strukturella likheter med den patentsökta anordningen men varje antydan om att tryckfiltret skulle kunna användas i en kausticeringsprocess saknas. Sökanden hävdar att fackmannen i själva verket leds bort från detta användningsområde, eftersom skriften anvisar att innan tryckfiltret får börja behandla vätskan som skall filtreras måste den perforerade plåten beläggas med ett som filtermedium verkande primärt skikt såsom kiselgur. I motsats härtill, framhåller sökanden, utnyttjas vid uppfinningen mesa som nämnda primära skikt. Detta kända filter omfattar ej organ för förhindrande av igensättning i avtagningsanordningen. – Inte heller "Solid/Liquid separation technology" avser filter för kausticeringsprocesser. Tvärtom anges att dessa filter är fördelaktiga vid behandling av flyktiga vätskor och av kostnadsskäl begränsas användningen till filtrering av organiska lösningsmedel, i synnerhet heta sådana. Ytterligare ett skäl för att fackmannen inte leds till att prova ett sådant här filterarrangemang inom det område som anges i ingresserna till de självständiga patentkraven är att det föreligger speciella problem inom mesaområdet som gör att man inte kan göra en direkt överflyttning från massaområdet. Det är främst mesans kladdighet som gör att fackmannen varit rädd för att använda sig av filter från andra applikationsområden. Denna kladdighet ställer till problem vid avtagningen av mesan från filterelementen med igensättningstendenser som resultat då torrhalten, vilken typiskt fluktuerar över tiden, når ett värde där kladdighet uppstår. Skulle vid de kända vakuumfiltren i ett ogynnsamt fall igensättningsproblem uppstå, skulle detta, framhåller sökanden, kunna åtgärdas manuellt, eftersom dessa filter är öppna och elementen tillgängliga utifrån. Ett manuellt åtgärdande kan naturligtvis ej ske vid ett kontinuerligt arbetande tryckskivfilter. Det i de nya kraven infogade särdraget om avtagningsanordningen innebär lösningen på problemet med hantering av mesan i samband med avtagningen, vilket särdrag således tillförsäkrar den kontinuerliga driften. – Vad beträffar "Yrkesbok – Vitlutsberedning" utnyttjas enligt s. 26 ett trumfilter för mesatvätt, vilket filter är av vakuumtyp. Som separeringsfilter används tydligen ett tubfilter, framhåller sökanden. – Vad gäller SE 210 864 anser sökanden att det från denna skrift ej är möjligt att utläsa någon anvisning till fackmannen att pröva en lösning enligt de självständiga kraven. Angivelsen i skriften "ett med tryckdifferens arbetande filter" är uppenbarligen spekulativ och något stöd för att ens ett tryckfilter kan användas saknas i skriften. – SE 419 997 avser enligt sökanden ett tubfilter, vilket utgör ingress till föreliggande självständiga patentkrav. Det finns inga anvisningar för fackmannen i denna skrift, vilka leder till en uppfinning enligt sökandens självständiga krav.

Patentbesvärsrätten gör följande bedömning. – Patentbesvärsrätten anser att de gällande kraven besitter erforderlig tydlighet. – Såsom framgår av ansökningens beskrivning är tubfilter och vakuumfilter kända i kausticeringsprocesser för separering av vitlut och mesa. De är emellertid behäftade med vissa nackdelar. Exempelvis är tubfiltret vanligen icke kontinuerligt arbetande i den i övrigt kontinuerliga kausticeringsprocessen. Vakuumfiltret har andra nackdelar. I målet har anförts SE 210 864 som i första hand beskriver ett roterande, kontinuerligt arbetande vakuumtrumfilter. Skriften är emellertid inte inskränkt till denna utföringsform utan läsaren av skriften får en klar anvisning om att tryckdifferensen över trumfiltrets ytor kan åstadkommas på annat sätt (jfr det allmänna uttrycket på r. 7-8 i patentanspråket 1 och det specifika uttrycket på r. 2-4 i patentanspråket 2). Fackmannen leds härigenom enligt Patentbesvärsrättens mening onekligen in på konstruktioner med roterande, trycksatta trumfilter. För att söka konstruktionslösningar på trycksatta, kontinuerligt arbetande filter inom kausticeringsområdet har fackmannen enligt Patentbesvärsrättens mening anledning undersöka lösningar inom den allmänna filtertekniken. Han får då kännedom om den teknik som beskrivs i US 4 168 234. Där framgår att den omtalade tryckdifferensen över ett roterande filter förutom medelst vakuum också kan åstadkommas genom att filtret anordnas under ett övertryck. Dessutom erhålls den informationen att filtret kan anordnas i ett för cirkulerande gas slutet system, i vilket är anordnat en filtratavskiljare för att separera filtrat och gas samt en kompressor för att öka gastrycket innan gasen återföres till tryckkärlets utrymme utanför filtret. Att pröva ett sådant trycksatt roterande filter såväl i trum- som skrivutförande i en kausticeringsprocess framstår som naturligt. Om det härvid visar sig att det uppstår problem med igensättning i avtagningsanordningen för mesan pga. mesans kladdighet är det, mot bakgrund av vad som är för känt genom US 4 086 168, närliggande att anordna organ i avtagningsanordningen som förhindrar igensättning. Kravet 1 kan därför inte anses ange någon patenterbar uppfinning. – – –

Patenträttsrådet Andersson var skiljaktig och anförde: Jag delar inte den slutsats majoriteten kommit till i patenterbarhetsfrågan. Skälen härtill är följande. – Det är ostridigt i målet att ingen av de uppfinningar som anges i de självständiga patentkraven 1 (4 och 6) enligt sökandens förstahandsyrkande är förut kända. – Det har i målet ej framkommit eller föreligger eljest skäl att ifrågasätta att uppgivna nackdelar kan elimineras respektive angivna fördelar ernås medelst uppfinningarna sådana de definieras i kraven 1 (4 och 6). – Jag har i sak ingenting att invända mot den presentation av känd teknik sådan denna framgår av ansökningens beskrivning och av de tre angivna dokumenten som görs i andra stycket av bedömningsavsnittet, som alltså visar att de i nämnda krav ingående komponenterna och momenten i huvudsak är kända var för sig. Däremot är genomsnittsfackmannen enligt min uppfattning inte kapabel att med utgångspunkt i de angivna nackdelarna med hjälp av den information som kan erhållas från den kända tekniken på sätt som majoriteten menar stegvis söka sig fram till den lösning som anges i de förevarande kraven. Inte heller i övrig i målet åberopad känd teknik gör att uppfinningarna i förstahandsyrkandets krav 1 (4 och 6) framstår som närliggande. – Vid angivet förhållande och då några andra anmärkningar ej kan riktas mot kraven enligt förstahandsyrkandet visar jag ansökningen åter till Patentverket för fortsatt behandling på grundval av dessa krav.

Sökanden överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja Patentbesvärsrättens dom så att patent kunde meddelas. Patentkraven var de som angetts i skrivelsen den 28 september 1994 till Patentbesvärsrätten. De alternativa yrkandena vidhölls. Sökanden hävdade att Patentbesvärsrättens avgörande stred mot den praxis som hade utvecklats inom den europeiska patentorganisationen och hänvisade i övrigt till de skäl som angetts i den skiljaktiga meningen i Patentbesvärsrätten.

Prövningstillstånd meddelades.

Invändaren bestred ändring och hade i Regeringsrätten gett in publikationen "Filtration, George Dickey, New York 1961, s. 96-117". Där beskrevs en teknik för filtrering med trycksatta skivfilter. Som exempel på användningsområde nämndes "caustic liquor".

Regeringsrätten (1998-09-30, Sjöberg, Rundqvist, Hulgaard, Nilsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Uppfinningen avser en anordning och ett förfarande för separering av vitlut, mesa och eventuellt slam, varvid används roterande skivfilter. I likhet med Patentbesvärsrätten finner Regeringsrätten att patentkraven uppfyller de krav på tydlighet som anges i 8 § andra stycket patentlagen (1967:837). Även nyhetskravet i 2 § patentlagen är uppfyllt.

Frågan i målet – – – (andra t.o.m. fjärde styckena i Regeringsrättens dom i mål I) – – – för den genomsnittlige fackmannen.

När det gäller mest närliggande teknik är Caustecs utgångspunkt förut kända stationära tubfilter och kontinuerligt arbetande vakuumfilter för kausticeringsprocesser. När det objektivt skall bestämmas vad som är mest närliggande teknik är det främst sådana dokument som direkt behandlar filtrering av lut och mesa i en kausticeringsprocess som kan beaktas. Av de dokument som åberopats i målet är det bara SE 210 864 (vakuumfilter), SE 419 997 (tubfilter), "Solid/Liquid separation technology" (vakuumfilter och skivfilter) samt "1983 Pulping Conference" (tubfilter) som behandlar denna typ av filtrering. I de skrifter som behandlar tubfilter finns inga anvisningar om kontinuerligt arbetande filter. I "Solid/Liquid" anges i en tabell endast att vakuumfilter är användbart för lut/mesafiltrering. I den skriften beskrivs också kontinuerlig filtrering med övertryck, dock i ett annat avsnitt och utan att det nämns något om att sådan teknik skulle vara användbar för separering av vitlut och mesa. I SE 210 864 behandlas vakuumfiltrering. Där finns en antydan om att tryckdifferensen i filtret kan åstadkommas på annat sätt än genom vakuum. Vad som beskrivs i den skriften är enligt Regeringsrättens bedömning den mest närliggande tekniken.

Problemet har definierats så att filtratet inte kan ha högre temperatur än 700 C vid användning av vakuumfilter. Denna begränsning medför stora värmeförluster i processen. Problemet som skall lösas är alltså att utforma en teknik som möjliggör filtrering vid väsentligt högre temperatur. Den lösning som uppfinningen anvisar är en teknik med kontinuerligt arbetande övertrycksfilter av skivtyp.

Frågan är sedan om den tekniska lösning på angivna problem som uppfinningen utgör framstår som närliggande för den genomsnittlige fackmannen vid en jämförelse med de tekniker för filtrering som redovisats. Av de skrifter som Patentbesvärsrätten angett i sina domskäl får anses framgå att de i patentkraven ingående komponenterna och momenten var för sig i huvudsak är kända. En utgångspunkt är också att fackmannen har god kännedom om allmän filterteknik, bl.a. filtrering med övertryck. En sådan teknik med filter som arbetar kontinuerligt i ett slutet system med övertryck redovisas i den i målet åberopade skriften av Dickey. En tillämpning av den tekniken indikerar emellertid, i jämförelse med tidigare använda metoder för separering av lut och mesa, ökad teknisk komplexitet och därmed ökade kostnader, försvårad övervakning eftersom systemet är slutet, samt risker för igensättning på grund av mesans egenskaper. Den teknik som beskrivs i skriften SE 210 864 bygger på "en roterande, under vakuum stående trumma (eller något annat med tryckdifferens arbetande filter)". Beskrivningen leder rimligen läsaren till att reflektera över hur en tryckdifferens skulle kunna åstadkommas på annat sätt än genom vacuum. I skriften antyds emellertid inte på något sätt hur detta skulle kunna ske. Inte heller innehåller den några uppgifter om metoder för att ta tillvara suspensionens energiinnehåll. Av nu anförda skäl finner Regeringsrätten att de i dessa båda skrifter redovisade uppgifterna inte är av den karaktären att de inte endast kunde utan också skulle leda fackmannen till den kombination av kända tekniker och den lösning av problemen som den i målet aktuella uppfinningen utgör. De skrifter som i övrigt åberopats föranleder ingen annan bedömning. Kravet på uppfinningshöjd får därför anses uppfyllt vad gäller de krav som angetts i Caustecs förstahandsyrkande. Överklagandet skall därför bifallas och ansökan visas åter till Patent- och registreringsverket för fortsatt behandling på grundval av dessa krav.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Patentbesvärsrättens dom och Patent- och registreringsverkets beslut. Regeringsrätten visar målet åter till verket för fortsatt handläggning på grundval av patentkraven enligt förstahandsyrkandet i skrivelsen till Patentbesvärsrätten den 28 september 1994.

Regeringsrådet Lindstam var av skiljaktig mening och ansåg att Patentbesvärsrättens dom skulle fastställas.

Föredragna 1998-06-11 (I) och 1998-05-13 (II), föredragande Öhman (I) och Axberger (II), målnr 5750-1992 (I) och 1367-1995 (II)