Regeringsrätten referat RÅ 1999 ref. 22

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1999 ref. 22
Målnummer
6428-98
Avdelning
2a
Avgörandedatum
1999-04-26
Rubrik
Vid bedömning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt av frågan om en utländsk person är underkastad jämförlig beskattning har källskatt på ränteinkomster som uppburits från andra stater beaktats. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
Rättsfall
RÅ 1996 ref. 60

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde Telefonaktiebolaget LM E. (LME) följande. LME har för avsikt att etablera helägda finansbolag i Irland ("finansbolaget I") och Singapore ("finansbolaget S"). Finansbolagen I och S kommer att ha skatterättslig hemvist i Irland respektive Singapore och huvudsakligen uppbära utländska ränteinkomster. LME kommer att vara direkt ägare till bolagen vilka etableras för att stödja Ericssonkoncernens affärsverksamhet. Ränteinkomsterna kommer att sålunda härröra från utlåning till koncernbolag i andra länder samt utlåning till koncernens kunder. Räntebetalningarna till finansbolagen I och S kan komma att belastas med utländska källskatter uppgående till 20 procent. – A. Irland – Finansbolaget I utgör ett "unlimited" bolag och avsikten är att det på grund av sin verksamhet skall beviljas särskild skattestatus som finansbolag av irländska myndigheter. Detta innebär att all inkomst kommer att beskattas med en bolagsskattesats om 10 procent. De utländska ränteinkomsterna blir således föremål för denna 10-procentiga bolagsbeskattning i Irland. – Den sammanlagda beskattningen av finansbolaget I:s nettovinst efter avräkning/omkostnadsföring (enligt intern rätt samt dubbelbeskattningsavtal) med hänsyn tagen även till de underliggande källskatterna på räntebetalningarna kommer att uppgå till minst 15 procent sett för varje enskilt år beräknad på ett underlag enligt svenska regler. – B. Singapore – Finansbolaget S utgör ett "limited" bolag och avsikten är att det på grund av sin verksamhet skall beviljas särskild skattestatus som regionalt finansbolag av den singaporeanska finansmyndigheten. Detta innebär att all inkomst som omfattas av den kvalificerade verksamheten beskattas med en nominell skattesats om 10 procent. De utländska ränteinkomsterna blir således föremål för denna 10-procentiga bolagsbeskattning i Singapore. – Den sammanlagda beskattningen av finansbolaget S:s nettovinst efter avräkning/omkostnadsföring (enligt intern rätt samt dubbelbeskattningsavtal) med hänsyn tagen även till de underliggande källskatterna på räntebetalningarna kommer att uppgå till minst 15 procent sett för varje enskilt år beräknad på ett underlag enligt svenska regler. – För att uppnå skattefrihet för utländska utdelningar stadgas i 7 § 8 mom. sjätte stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, att den inkomstbeskattning som den utdelande utländska juridiska personen underkastats skall vara jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett enligt SIL om inkomsten hade förvärvats av ett svenskt bolag. LME ställde följande frågor. – a) Är en från finansbolaget I till det svenska moderbolaget LME lämnad utdelning skattefri enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket SIL mot bakgrund av att den inkomstbeskattning som finansbolaget I underkastats anses jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett enligt SIL om inkomsten hade förvärvats av ett svenskt bolag?. – b) Är en från finansbolaget S till det svenska moderbolaget LME lämnad utdelning skattefri enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket SIL mot bakgrund av att den inkomstbeskattning som finansbolaget S underkastats anses jämförlig med den inkomstbeskattning som skulle ha skett enligt SIL om inkomsten hade förvärvats av ett svenskt bolag?

Skatterättsnämnden (1998-09-17, Ersson, ordförande, Wingren, Johansson, Silfverberg, Svensson, Tollerz, Virin) yttrade: Förhandsbesked. – Vid en prövning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket SIL av om de båda utländska finansbolagen är underkastade en jämförlig inkomstbeskattning får källskatter på ränteintäkter som uppburits från andra stater beaktas. Utifrån de i ärendet lämnade förutsättningarna uppfyller därmed finansbolagen kravet på jämförlig beskattning. – Motivering. – LME har för avsikt att etablera helägda finansbolag i Irland och Singapore. Bolagens huvudsakliga inkomster kommer att utgöras av ränteintäkter från andra länder än där de är hemmahörande. Enligt förutsättningarna kan dessa ränteintäkter komma att belastas med källskatter på 20 procent i de stater varifrån räntorna betalas. I såväl Irland som Singapore sker beskattning av finansbolag av den typ som är i fråga efter en skattesats om 10 procent. Emellertid kommer den sammanlagda beskattningen av finansbolagen, efter det hänsyn tagits till effekterna av källskatterna, att uppgå till minst 15 procent beräknat på ett beskattningsunderlag enligt svenska regler. – Frågan i ärendet är om utdelning som lämnas av finansbolagen är skattefri för LME enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket SIL, den s.k. huvudregeln. Det frågan närmare gäller är om det för frikallelse från skattskyldighet uppställda kravet på att det utdelande bolaget är underkastat en inkomstbeskattning som är "jämförlig" med den som skulle ha skett enligt SIL om inkomsten hade förvärvats av ett svenskt företag är uppfyllt. – Den beskattning som sker av finansbolagen i respektive hemviststat är inte tillräcklig för att jämförlighetskravet i huvudregeln skall kunna anses uppfyllt. För detta krävs enligt förarbetena till bestämmelsen att en beskattning skett efter en skattesats som motsvarar minst 15 procent av nettovinsten beräknad enligt svenska regler, jfr prop. 1990/91:107 s. 29. – Vid prövningen kan emellertid beaktas också eventuell skatt på inkomst som utgått i annan stat än i det utdelande bolagets hemviststat. Med sådan "utländsk" skatt får avses den ytterligare skatt som kan tillkomma genom att källskatt också utgått på ränteintäkterna. En given förutsättning är att finansbolagen till följd av källskatterna, även efter att dessa beaktats vid beskattningen i hemviststaten, kommer att ha underkastats en sammanlagd beskattning motsvarande minst 15 procent av en enligt svenska regler beräknad nettovinst. Mot denna bakgrund får jämförlighetskravet anses uppfyllt trots att bolagsskatten för finansbolagen i respektive bolags hemviststat endast uppgår till 10 procent. Jämförlighetskravet hindrar således inte att utdelningarna blir skattefria för LME.

Riksskatteverket (RSV) överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att de båda utdelande finansbolagen inte var underkastade jämförlig beskattning enligt 7 § 8 mom. sjätte stycket 2 SIL, varvid utdelning från dem inte kunde tas emot skattefritt av sökandebolaget. Till stöd för sin talan anförde RSV bl.a. följande. Om hänsyn skall tas till utländska källskatter, borde, för att den jämförelse mellan inkomstbeskattningar som skall göras i målet skall bli relevant, dessa källskatter beaktas också vid bestämningen av skattebelastningen för det svenska jämförelseobjektet. Görs jämförelsen på detta sätt kan det konstateras att skattebelastningen för de båda finansbolagen inte skulle uppgå ens till hälften av den skatt som skulle ha belastat ett svenskt företag. Denna skillnad i skatteuttag är för stor för att kunna innefattas i uttrycket "jämförlig". Även om jämförelsen skall göras på det sätt Skatterättsnämnden förordat kan lagtexten likväl inte anses ge utrymme för den ståndpunkt Skatterättsnämnden intagit på grundval av vissa förarbetsuttalanden. Med hänsyn härtill är kravet på jämförlighet inte uppfyllt.

LME yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. Bolaget framhöll att förutsättningarna enligt ansökningen om förhandsbesked var att det utländska skatteuttaget inbegripet källskatter, beräknat enligt svenska regler, kommer att uppgå till lägst 15 procent. Vidare erinrades om att uttrycket jämförlig inkomstbeskattning liksom vad villkoret anses innefatta är väl inarbetat.

Regeringsrätten (1999-04-26, Werner, Rundqvist, Hulgaard, Schäder) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 1999-03-23, föredragande Eriksson, målnummer 6428-1998