Regeringsrätten referat RÅ 2001 ref. 24

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2001 ref. 24
Målnummer
8006-99
Avdelning
1
Avgörandedatum
2001-06-25
Rubrik
Bestämmelsen i 22 § andra stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris om att uttagsbeskattning kan underlåtas om överlåtaren med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren har inte ansetts tillämpligt då överlåtaren är ett kommanditbolag vars delägare visserligen kunnat lämna sådant bidrag men som inte självt kunnat göra det. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
22 § första stycket lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris

I ansökan om förhandsbesked anförde Indigo Aviation AB (Indigo) följande: Indigo är moderbolag i en koncern vars verksamhet avser uthyrning av flygplan. Avsikten är nu att två i koncernen ingående kommanditbolag, i vilka Indigo är komplementär, skall avyttra sina respektive ägda flygplan. Avyttringarna skall ske till underpris till det av Indigo helägda dotterbolaget Universal AB. Koncernbidragsrätt föreligger mellan dessa båda bolag. Indigo beräknas ha ett skattemässigt underskott per den 31 december 1998, vilket kommer att utnyttjas. – Indigo begärde förhandsbesked om huruvida 22 § lagen (1998:1600) om beskattning vid överlåtelser till underpris (underprislagen) skulle komma att tillämpas under dessa förutsättningar.

Skatterättsnämnden (1999-11-25, Ersson, ordförande, Wingren, Brydolf, Johansson, Svensson, Tollerz, Virin) yttrade: Förhandsbesked. – Undantagsregeln i 22 § andra stycket underprislagen är tillämplig. – Motivering. – Frågan i ärendet är om uttagsbeskattning kan underlåtas. Frågan aktualiseras av att Indigo har s.k. gammalt underskott. Enligt 22 § första stycket underprislagen medges nämligen inte undantag från uttagsbeskattning om underskott uppkommit hos förvärvaren eller, såsom är fallet i ärendet, hos företag till vilket förvärvaren kan lämna koncernbidrag med avdragsrätt det år överlåtelsen sker. – Enligt andra stycket i den nämnda paragrafen, i dess lydelse enligt lagändringen SFS 1999:644, utgör dock det nu sagda inte hinder mot att underlåta uttagsbeskattning om överlåtaren kan med avdragsrätt lämna koncernbidrag till förvärvaren det år överlåtelsen sker. – Med en tillämpning efter ordalydelsen gäller detta undantag inte i förevarande fall eftersom överlåtaren är kommanditbolag och därmed inte är ett eget skattesubjekt med rätt att lämna koncernbidrag. Däremot har komplementären Indigo en sådan rätt i förhållande till förvärvaren Universal AB. – Reglerna om beskattning av handelsbolag och kommanditbolag innebär att deras inkomst hänförs till delägarna och beskattas hos dem, 6 § 2 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. Detta har medfört att delägarna i olika sammanhang har ansetts bedriva samma verksamhet som handelsbolaget eller kommanditbolaget och på så sätt kunnat ge upphov till bl.a. koncernbidragsrätt hos delägande bolag, jfr rättsfallet R78 1:80. Enligt grunderna för den nu berörda lagstiftningen bör ordalydelsen i 22 § andra stycket underprislagen inte innebära något hinder mot att undantaget gäller även i den med ansökningen avsedda situationen. Att överlåtande kommanditbolag inte själva har någon avdragsrätt för koncernbidrag till förvärvaren bör således inte medföra att undantag från uttagsbeskattning inte kan medges om även övriga förutsättningar är uppfyllda. – Det lämnade svaret berör enbart Indigo såsom komplementär i kommanditbolagen och skattskyldig för deras inkomster. Något svar behövs inte för förvärvaren Indigo Universal AB:s del.

Riksskatteverket överklagade det lämnade förhandsbeskedet och hemställde att det skulle fastställas.

Indigo Aviation AB förelades att yttra sig över yrkandet men avstod från att svara.

Regeringsrätten beslutade i protokoll den 7 februari 2001 i plenum att ett överklagande av Riksskatteverket i ett mål om förhandsbesked – även om verket yrkar fastställelse – får uppfattas som en begäran att Regeringsrätten överprövar Skatterättsnämndens beslut och lämnar förhandsbesked i enlighet med utfallet av denna prövning. [Se närmast föregående referat.]

Regeringsrätten (2001-06-25, Ragnemalm, Baekkevold, Hulgaard, Schäder, Wennerström) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Underprislagen reglerar under vilka förutsättningar uttagsbeskattning kan underlåtas när tillgångar som ingår i näringsverksamhet överlåts utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet utan att detta är affärsmässigt motiverat.

Om förvärvaren är ett företag gäller enligt 22 § första stycket underprislagen som ett villkor för undantag från uttagsbeskattning att det under beskattningsåret närmast före det beskattningsår då överlåtelsen sker inte har uppkommit underskott i förvärvskällan hos förvärvaren eller hos ett företag till vilket förvärvaren kan lämna koncernbidrag med avdragsrätt avseende det år då överlåtelsen sker. Detta tillämpas dock enligt andra stycket samma paragraf inte om överlåtaren det året med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren.

Som Skatterättsnämnden konstaterat är andra stycket enligt ordalydelsen inte tillämpligt i förevarande fall eftersom överlåtarna är kommanditbolag och därmed inte självständiga skattesubjekt som med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag. Den omständigheten att delägare i kommanditbolagen kan ha sådan rätt medför enligt Regeringsrättens mening inte att andra stycket blir tillämpligt.

Eftersom förutsättningarna i 22 § underprislagen för undantag från uttagsbeskattning således inte är uppfyllda skall förhandsbeskedet ändras.

Sedan förhandsbeskedet meddelats har underprislagen upphävts och ersatts av inkomstskattelagen (1999:1229) som, med vissa undantag, skall tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering. Det saknas emellertid anledning att begränsa giltigheten för förhandsbeskedet på grund av författningsändringarna, eftersom dessa inte påverkar svaret på den fråga som förhandsbeskedet avser.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked att förutsättningarna för undantag från uttagsbeskattning enligt 22 § underprislagen inte är uppfyllda.

Föredraget 2000-11-29, 2001-02-07 och 2001-06-05, föredragande Jonsson, målnummer 8006-1999