Regeringsrätten referat RÅ 2001 ref. 49

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2001 ref. 49
Målnummer
6356-00
Avdelning
2
Avgörandedatum
2001-08-31
Rubrik
De särskilda beskattningsreglerna för investmentföretag har ansetts tillämpliga fr.o.m. den tidpunkt under ett beskattningsår då företaget fick karaktären av investmentföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
•  2 § 10 mom. och 27 § 2 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt
•  39 kap. 14 §, 16 §, 17 §, 18 § och 19 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Rättsfall
•  R78 1:61
•  RÅ 1991 ref. 88
•  RÅ 1999 ref. 30

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde X AB (bolaget) följande: Bolagets tidigare verksamhet bestod i prospektering, malmbrytning o.dyl. Enligt beslut av ordinarie bolagsstämma den 26 januari 2000 ändrades bolagets verksamhetsinriktning enligt följande: Bolagets huvudsakliga verksamhet skall bestå i att förvärva, inneha och avyttra finansiella instrument, bolag och rörelser inom IT, internet, telecom och media samt därmed förenlig verksamhet, direkt eller genom dotterbolag. Företaget skall även bedriva prospektering, brytning, utveckling och försäljning av kopparprodukter och därmed förenlig verksamhet. – Bolaget har hittills i år investerat i – och avser att fortsatt investera i – företag inom ett eller flera av områdena IT, internet, telecom och media. – Målsättningen är att vid årets utgång ha en portfölj om 25-30 bolag med anskaffningsvärden på normalt 10-40 milj. kr per investering. Bolagets ägarandel skall i regel vara lägst 10 procent och inte överstiga 49 procent per investering. – Bolaget avser att i normalfallet inneha en investering under 1-3 års tid. I samband med investeringen ställer bolaget krav på styrelserepresentation i "investeringsbolagen". – Per den 31 maj 2000 uppgick antalet aktieägare till 9 759. Merparten utgörs av fysiska personer. Bolaget är noterat på Nya Marknaden. – Bolaget har inga anställda förutom VD. – Enligt definitionen i 2 § 10 mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, SIL, avses med investmentföretag ett företag som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller likartad lös egendom och vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda aktieägare riskfördelning och vari ett stort antal fysiska personer äger aktier. – I sak samma definition finns i 39 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. – För bolaget är det av vikt att veta om skattereglerna för investmentföretag är tillämpliga eller inte. Bolaget önskar därför om förhandsbesked i följande frågor.

1. Utgör sökandebolaget under ovan angivna förutsättningar ett investmentföretag enligt definitionen i 2 § 10 mom. tredje stycket SIL (fr.o.m. 2002 års taxering 39 kap. 15 § IL)?

2. Om fråga 1 besvaras jakande, fr.o.m. när anses bolaget utgöra ett investmentföretag?

När det gäller första kriteriet för investmentföretagsstatus, nämligen värdepappersförvaltning, konstaterar bolaget att någon konkret verksamhet avseende prospektering o.dyl. inte bedrevs vid ingången av räkenskapsåret 2000. Inte heller har sådan verksamhet bedrivits senare under året. Sådan verksamhet kan dock komma att framdeles bedrivas (jfr bolagsordningen), men då i dotterbolagsform. Oavsett lydelsen i bolagsordningen – som avses att ändras i fråga om direkt bedriven verksamhet – äger nämnden utgå ifrån att bolaget inte kommer att bedriva egen rörelse. Bolagets verksamhet kommer således uteslutande att bestå av värdepappersförvaltning. – Vad sedan gäller riskspridningskriteriet konstateras att bolaget för närvarande innehar 14 aktieposter i skilda bolag med målsättningen att vid årets utgång ha en portfölj på 25-30 bolag. Innehaven varierar i storlek i ägarandel mellan 1,4 och 35 procent. Inte i något fall avser man att äga mer än 49 procent. För närvarande representerar två innehav ca 46 procent av det totala värdet på innehaven. Längre fram i år kommer naturligen dessas andel att minska. – Företagen verkar inom fyra olika områden, IT, internet, telecom och media. I ett par fall är företag verksamma i flera av dessa områden. Det är viktigt att notera att det – trots vissa gemensamma beröringspunkter – ändå rör sig om fyra skilda verksamhetsområden. I riskspridningshänseende gäller således att om det går dåligt för t.ex. IT-aktier behöver inte samma gälla för telecomaktier, etc. – Mot bakgrund av det nu anförda är enligt bolagets uppfattning kravet på värdepappersinnehavets riskfördelning uppfyllt. – Slutligen krävs att ett stort antal fysiska personer äger aktier i bolaget. Av de 9 759 aktieägarna per den 31 maj 2000 är – som framhållits ovan – merparten fysiska personer. Ägarkravet är således därmed uppfyllt. – Enligt bolagets mening utgör bolaget ett investmentföretag enligt den skatterättsliga definitionen redan i slutet av januari 2000. Frågan är om detta räcker för att bolaget skall betraktas som investmentföretag för räkenskapsåret 2000 eller om investmentföretagsstatusen gäller först fr.o.m. nästa räkenskapsår? Bolaget anser att om investmentföretagskriterierna varit uppfyllda elva av årets tolv månader borde bolaget få tillämpa investmentföretagsreglerna redan fr.o.m. innevarande räkenskapsår (dvs. tax. 2001).

Skatterättsnämnden (2000-09-05, Ersson, ordförande, Wingren, Stenman, Ståhl, Svensson, Virin, Öqvist) yttrade: Förhandsbesked. – X AB skall beskattas som ett investmentföretag enligt 39 kap. 14 § IL från och med ingången av år 2001. – Motivering. – Utformningen av de särskilda skattereglerna för investmentföretag talar för att ett företag, som – genom att ändra sin verksamhetsinriktning och/eller genomgå en ägarspridning – går över till att bli ett investmentföretag, skall behandlas som ett investmentföretag från och med ingången av ett beskattningsår. För att ett företag skall kunna beskattas som ett investmentföretag enligt 2 § 10 mom. SIL respektive 39 kap. IL krävs vidare att det är klart dokumenterat att förutsättningarna för detta är uppfyllda (jfr RÅ 1991 ref. 88). Någon gång under år 2000 (eller i vart fall vid utgången av det året) får bolagets värdepappersinnehav anses bli så välfördelat som anges i 2 § 10 mom. tredje stycket SIL respektive 39 kap. 15 § IL. Ett stort antal fysiska personer äger aktier i bolaget. Med hänsyn till det anförda och under förutsättning att bolaget även i fortsättningen uppfyller kraven för att vara ett investmentföretag finner nämnden att bolaget skall beskattas som ett sådant företag från och med ingången av år 2001, dvs. från och med inkomsttaxeringen år 2002.

Riksskatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

X AB ansåg i första hand att det skulle beskattas enligt reglerna för investmentföretag för hela beskattningsåret 2000. I andra hand ansåg bolaget att sådan beskattning skulle ske fr.o.m. den tidpunkt under år 2000 då bolaget uppfyllde förutsättningarna för investmentföretag.

Regeringsrätten (2001-08-31, Baekkevold, Nordborg, Hulgaard) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med investmentföretag avses ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller likartad lös egendom och vars uppgift väsentligen är att genom ett välfördelat värdepappersinnehav erbjuda aktie- eller andelsägare riskfördelning och vari ett stort antal fysiska personer äger aktier eller andelar. Bestämmelsen finns vad gäller 2001 års taxering i 2 § 10 mom. tredje stycket SIL och vad gäller 2002 och senare års taxeringar i 39 kap. 15 § IL.

Med de i ansökan om förhandsbesked givna förutsättningarna får de förändringar i bolagets verksamhet som inträffar under år 2000 anses medföra att bolaget kommer att uppfylla kraven för att bli behandlat som ett investmentföretag.

Frågan i målet är då från vilken tidpunkt de särskilda skattereglerna för investmentföretag skall tillämpas på bolagets taxering. Bolagets begäran om besked i detta avseende – som avsåg även 2001 års taxering – besvarades av Skatterättsnämnden på så sätt att bolaget skulle beskattas som ett investmentföretag fr.o.m. ingången av år 2001 varjämte nämnden bestämde giltighetstiden för beskedet till taxeringsåren 2002-2004. Något förhandsbesked som gäller för taxeringsåret 2001 har således inte lämnats. Med hänsyn till utformningen av förhandsbeskedet och det förhållandet att ansökan inte till någon del avvisats får beskedet emellertid också anses innefatta ett ställningstagande att de särskilda reglerna för investmentföretag inte skall tillämpas vid nyssnämnda taxering. Hinder bör därför inte anses föreligga för att Regeringsrätten prövar frågan vilka regler som skall tillämpas på bolaget vid 2001 års taxering.

För investmentföretag gäller i vissa avseenden särskilda beskattningsregler. Hänsyn tas således inte till vinst eller förlust vid avyttring av aktier m.m. I stället tas som intäkt upp 2 procent för år räknat av värdet av sådan egendom vid beskattningsårets ingång. Vidare medges i princip avdrag för utdelning som har beslutats för beskattningsåret, dock inte med så stort belopp att det föranleder underskott. Dessutom finns särskilda avskattningsregler för det fall att företag inte längre uppfyller förutsättningarna enligt definitionen av ett investmentföretag. Syftet med dessa regler är att förhindra att de som behåller aktierna i företaget efter karaktärsbytet får en skattemässigt fördelaktigare situation än tidigare med hänsyn till att någon schablonintäkt inte längre tas ut trots att det finns obeskattade realiserade vinster i företaget (jfr prop. 1998/99:15 s. 254-255). Avskattningen innebär att företaget som intäkt skall ta upp 16 procent av det högsta av marknadsvärdena på aktier m.m. som innehafts av företaget vid ingången av det beskattningsår då förändringen inträffar eller vid något av de fem föregående beskattningsåren. Har aktier i företaget avyttrats under året begränsas intäkten. I vissa fall kan avskattning ske hos aktieägare. Efter karaktärsbyte skall de aktier som anskaffats av företaget innan förändringen inträffade anses ha ett anskaffningsvärde motsvarande marknadsvärdet vid tidpunkten för förändringen. Bestämmelserna finns i 2 § 10 mom. första och fjärde-sjätte styckena och 27 § 2 mom. andra stycket SIL respektive 39 kap. 14 och 16-19 §§ IL.

Även i övrigt finns särskilda regler när det gäller investmentföretag, t.ex. i fråga om koncernbidrag och skattefrihet för mottagen utdelning.

Som framgått av det anförda ger lagtexten inte någon klar ledning för bedömningen av från vilken tidpunkt de särskilda skattereglerna för investmentföretag skall tillämpas när en förändring har skett så att ett företag uppfyller kraven för att betraktas som investmentföretag. Skatterättsnämnden har funnit att ett företag i ett sådant fall skall behandlas som ett investmentföretag fr.o.m. ingången av året efter det år då förändringen inträffade. Riksskatteverket har samma uppfattning och åberopar till stöd härför bl.a. att beräkningen av schablonintäkt görs på grundval av aktieinnehavet vid ingången av beskattningsåret och att det därför framstår som naturligt att en sådan beräkning endast görs för företag som redan vid denna tidpunkt uppfyller kraven för investmentföretag. Bolaget anser också – i första hand – att det inte skall göras någon uppdelning av ett beskattningsår så att olika regler kommer att gälla för olika perioder men hävdar, till skillnad mot Skatterättsnämnden och Riksskatteverket, att den avgörande tidpunkten bör vara utgången av det år då förändringen sker; om företaget då uppfyller förutsättningen för investmentföretag skall således de särskilda reglerna tillämpas för hela det gångna året. I andra hand anser bolaget att en uppdelning av beskattningsåret bör ske.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

I ingressen till det lagrum som reglerar tillämpningen av de ifrågavarande särskilda reglerna anges att reglerna gäller för investmentföretag. Någon tidsmässig inskränkning anges inte. Ordalagen talar således med viss styrka för att karaktären vid varje särskilt tillfälle under beskattningsåret skall vara avgörande för om de särskilda reglerna för investmentföretag skall tillämpas. Det kan emellertid konstateras att reglerna i vissa avseenden medför komplikationer om olika system tillämpas under skilda delar av beskattningsåret; det gäller bl.a. reglerna om schablonintäkt och om avdrag för den utdelning som lämnas för beskattningsåret. Det kan därför ifrågasättas om reglerna skall ges den nu angivna tolkningen.

Den aktuella frågan berördes inte när de särskilda reglerna för investmentföretagens beskattning kom till vid 1990 års skattereform. Däremot gjordes vissa uttalanden av intresse när reglerna om avskattning vid ändringar av företagets karaktär infördes år 1998. I samband därmed uttalades nämligen att bestämmelserna om investmentföretag är utformade så att de, när ett sådant företag byter karaktär, tillämpas bara under den del av beskattningsåret då företaget har karaktär av investmentföretag; därefter gäller allmänna skatteregler (prop. 1998/99:15 s. 257). Avskattningsreglerna är också utformade från denna utgångspunkt. Det förefaller således helt omotiverat att företaget beträffande aktier m.m. som förvärvats före förändringen får ett nytt anskaffningsvärde som motsvarar värdet vid tidpunkten för övergången om inte denna tidpunkt också är den då reglerna för investmentföretag upphör att tillämpas.

Även bestämmelsernas utformning i sistnämnda avseende talar således för att en uppdelning av beskattningsåret skall ske. I praxis har frågan inte ställts på sin spets. Av visst intresse är RÅ 1999 ref. 30. Rättsfallet gällde frågan om ett förvaltningsföretag – som den 1 december under beskattningsåret förvärvade aktierna i ett moderbolag i en koncern – kunde lämna och motta koncernbidrag för det aktuella året. Frågan besvarades jakande av Skatterättsnämnden med motiveringen att företaget "efter förvärvet av aktierna" inte längre var ett förvaltningsföretag. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden. Någon närmare vägledning för förevarande fråga ger inte rättsfallet, men det kan konstateras att det i vart fall inte talar emot en uppdelning av beskattningsåret när ett företag byter karaktär.

Som nyss nämnts medför dock en sådan uppdelning vissa komplikationer. Bl.a. uppkommer frågan om schablonintäkten skall beräknas för hela året även om företaget haft karaktären av investmentföretag bara under en del av året. Regeln är utformad så att en jämkning är förutsedd men därvid torde ha åsyftats fall där räkenskapsåret har en annan omfattning än ett helt år. Lagtexten ger dock utrymme för att – i fall där ett företag förlorar karaktären av investmentföretag under beskattningsåret – jämka schablonintäkten beräknad på värdepappersinnehavet vid årets ingång med hänsyn till hur stor del av beskattningsåret som reglerna för investmentföretag skall tillämpas. En motsvarande jämkning synes också möjlig när ett företag som i förevarande fall får karaktären av investmentföretag under året. Däremot tillåter lagtexten inte att man i ett sådant fall beräknar en schablonintäkt för tiden efter förändringen grundad på innehavet vid förändringen, vilket vore det materiellt motiverade.

Ett annat problemområde avser behandlingen av utdelning. Beskattningen i fråga om utdelning hos investmentföretag syftar till att någon beskattning av mottagen utdelning som vidareutdelas inte skall ske hos företaget. Detta uppnås genom att mottagen utdelning skall tas upp som intäkt och den utdelning som beslutas för samma år dras av. En uppdelning av ett år på olika regelsystem medför i detta hänseende avsevärda svårigheter. En komplicerande faktor i sammanhanget är att företaget under resterande del av året kan utgöra ett förvaltningsföretag. I princip samma syfte, att beskattning inte skall ske av mottagen utdelning som vidareutdelas, tillgodoses i fråga om dessa företag genom ett annat system, nämligen så att mottagen utdelning inte skall tas upp som inkomst till den del den motsvaras av utdelning som beslutas för samma år. Det kan alltså bli fråga om att kombinera dessa två system.

Det kan tilläggas att det – vid en ändring under året av tillämpliga beskattningsregler – i princip är nödvändigt att fastställa exakt vilken dag företaget erhåller respektive förlorar karaktären av investmentföretag. När ett företag förlorar denna karaktär behövs emellertid enligt uttryckliga regler ett sådant fastställande för att bestämma vilket anskaffningsvärde som i fortsättningen skall gälla för företagets värdepapper.

En ståndpunkt som innebär att samma beskattningsregler skall tillämpas under hela beskattningsåret eliminerar de nyss beskrivna problemen. En sådan lösning ger emellertid också upphov till betänkligheter. Oavsett vilken tidpunkt eller tidrymd som skall bli avgörande torde det sålunda uppkomma materiellt olämpliga resultat, t.ex. som nyss nämnts i fråga om anskaffningsvärdet för värdepapper. Ytterligare att märka är att det finns särskilda regler som gäller inte själva investmentföretaget utan företag som har viss anknytning till detta. Bl.a. finns regler om skattefrihet för utdelning från investmentföretag. Det är angeläget att frågan om skattefrihet för utdelningen för det mottagande företaget kan avgöras redan när skattskyldigheten uppkommer, något som inte kan bli fallet i vissa alternativ.

Det bör också påpekas att den omständigheten att schablonintäkten beräknas på grundval av aktieinnehavet vid beskattningsårets ingång inte rimligen kan ges den effekten att de särskilda reglerna kan börja tillämpas först året efter det att ett företag har uppnått status av investmentföretag. Det torde exempelvis stå klart att ett företag som nybildas under ett år och under det året uppfyller förutsättningarna för investmentföretag skattemässigt måste kunna behandlas som ett sådant företag redan under det första verksamhetsåret.

Sammanfattningsvis finner Regeringsrätten att det inte finns tillräckliga skäl att frångå den tolkning av den aktuella lagtexten som enligt det tidigare sagda ligger närmast till hands med hänsyn till ordalagen, nämligen att karaktären vid varje särskilt tillfälle under beskattningsåret skall vara avgörande för om de särskilda reglerna för investmentföretag skall tillämpas. Förhandsbeskedet skall därför ändras i enlighet härmed.

I bolagets ansökan om förhandsbesked begärs besked om fr.o.m. när bolaget utgör investmentföretag. Med den tolkning av lagtexten som Regeringsrätten i det föregående stannat för är det i princip nödvändigt att fastställa exakt vilken dag företaget erhållit karaktären av investmentföretag. I förevarande fall saknas emellertid tillräckligt underlag för att göra en sådan bedömning och det är inte heller lämpligt att bedömningen görs av Regeringsrätten som första instans. Skäl att nu återförvisa målet till Skatterättsnämnden för utredning och bedömning av denna fråga föreligger inte. Ansökningen bör därför avvisas såvitt gäller den tidpunkt då bolaget fått karaktären av investmentföretag.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, att skattereglerna för investmentföretag skall tillämpas på bolagets beskattning fr.o.m. den tidpunkt under beskattningsåret då bolaget fått karaktären av investmentföretag. Ansökningen avvisas såvitt gäller den närmare tidpunkten härför.

Regeringsråden Schäder och Wennerström var av skiljaktig mening och anförde följande.

Enligt de i ansökan om förhandsbesked givna förutsättningarna får bolaget någon gång under beskattningsåret 2000 och även vid utgången av detta år anses uppfylla kraven för att bli behandlat som ett investmentföretag. Mot den bakgrunden uppkom i Skatterättsnämnden frågan om från vilken tidpunkt bolaget i beskattningshänseende skall behandlas som ett sådant företag.

Skatterättsnämnden fann att företag i beskattningshänseende skall behandlas som investmentföretag först från och med ingången av det beskattningsår som följer efter det att företaget uppfyller kraven för att behandlas som ett sådant företag.

Riksskatteverket har samma uppfattning och åberopar till stöd härför bl.a. att beräkningen av schablonintäkt görs på grundval av aktieinnehavet vid ingången av beskattningsåret och att det därför framstår som naturligt att en sådan beräkning endast görs för företag som redan vid denna tidpunkt uppfyller kraven för investmentföretag. Bolaget anser också – i första hand – att det inte skall göras någon uppdelning av ett beskattningsår så att olika regler kommer att gälla för olika perioder men hävdar, till skillnad mot Skatterättsnämnden och Riksskatteverket, att den avgörande tidpunkten bör vara utgången av det år då förändringen sker; om företaget då uppfyller förutsättningen för investmentföretag skall således de särskilda reglerna tillämpas för hela det gångna året. I andra hand anser bolaget att en uppdelning av beskattningsåret bör ske.

Som Regeringsrättens majoritet funnit är Regeringsrättens prövning i detta mål inte inskränkt endast till taxeringsåren 2002-2004 utan Regeringsrätten har också att pröva om de särskilda regler som i beskattningshänseende gäller för investmentföretag skall tillämpas på bolaget även vid 2001 års taxering. Enligt vår mening borde Regeringsrätten därvid ha gjort följande bedömning.

Varken i SIL eller IL eller i förarbetena till bestämmelserna om investmentföretag i dessa lagar anges närmare från vilken tidpunkt under ett beskattningsår ett företag skall uppfylla kraven på att vara ett investmentföretag för att de särskilda bestämmelserna om beskattning av sådana företag skall tillämpas med avseende på hela eller delar av beskattningsåret.

Däremot gjordes vissa uttalanden av intresse när det under 1998 infördes vissa ändringar i de bestämmelser i SIL som berörde investmentföretags beskattning (SFS 1998:1606). I samband därmed uttalades nämligen att bestämmelserna om investmentföretag är utformade med tanke på att när det under ett beskattningsår sker ett karaktärsbyte som innebär att företaget inte längre är att betrakta som ett investmentföretag så skall efter denna tidpunkt gälla allmänna skatteregler (jfr prop. 1998/99:15 s. 257). Den ändring som gjordes i 27 § 2 mom. SIL mot bakgrund av nu redovisade förarbetsuttalanden avsåg dock i sak endast bestämmelser rörande vilket anskaffningsvärde som skall gälla för de aktier m.m. som anskaffats av företaget innan ett karaktärsbyte ägt rum och ger i sig inte någon direkt ledning för hur företaget i beskattningshänseende skall behandlas det beskattningsår då karaktärsbytet ägde rum. Inte heller behandlar bestämmelserna i något avseende vad som skall gälla då ett företag övergår till att bli ett investmentföretag.

Utformningen av de särskilda skattereglerna för investmentföretag, som bl.a. innebär att som intäkt skall tas upp ett belopp som för helt år motsvarar 2 procent av värdet på dess aktier m.m. vid beskattningsårets ingång, talar däremot närmast för att företag som går över till att bli ett investmentföretag skall behandlas som ett sådant företag från och med ingången av ett beskattningsår. Vidare gäller som en huvudprincip i inkomstslaget näringsverksamhet att inkomst skall beräknas enligt bokföringsmässiga grunder, vilket innebär att, om inte annat följer av skattelagstiftningen, förhållandena vid beskattningsårets utgång är styrande för beräkning av ett företags inkomst. I praxis har också i annat sammanhang, när uttryckliga bestämmelser saknats, frågan om inverkan i beskattningshänseende av ett under beskattningsåret gjort karaktärsbyte bedömts med utgångspunkt i förhållandena vid beskattningsårets utgång (se RÅ 1999 ref. 30 där fråga var om ett förvaltningsföretag som kort tid före utgången av beskattningsåret genomförde företagsförvärv som innebar att företaget inte längre var att anse som förvaltningsföretag). Regeringsrätten har vidare tidigare, utan att redovisa att skilda regler skulle gälla för olika delar av ett beskattningsår, funnit att företag som någon gång under ett beskattningsår uppfyller villkoren för att vara ett investmentföretag skall behandlas som sådant vid beskattningen för detta år (jfr R78 1:61).

Mot bakgrund av det anförda finner vi sammanfattningsvis att det – i avsaknad av lagtext som ger klart uttryck för annat – ligger närmast till hands att, med hänsyn till såväl utformningen av lagstiftningen som praxis och allmänna skatterättsliga principer för beräkning av ett beskattningsårs inkomster, förhållandena vid beskattningsårets utgång skall vara avgörande för hur ett företag som under ett beskattningsår övergår till att bli investmentföretag skall beskattas detta år. De särskilda reglerna för investmentföretag skall således enligt vår mening tillämpas från och med ingången av det år ett företag övergår till att bli investmentföretag om företaget har kvar statusen av investmentföretag vid beskattningsårets utgång.

Vi anser därför att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, bort förklara att bolaget skulle beskattas som investmentföretag från och med ingången av år 2000 och att giltighetstiden för beskedet till följd härav, under förutsättning att bolaget även i fortsättningen uppfyller kraven för att vara ett investmentföretag, bort bestämmas till taxeringsåren 2001-2004.

Föredraget december 2000 – augusti 2001, föredragande Halme, målnummer 6356-2000