Regeringsrätten referat RÅ 2001 ref. 73

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2001 ref. 73
Målnummer
3586-01
Avdelning
2
Avgörandedatum
2001-12-18
Rubrik
Att personalrabatt i efterhand gottskrivs ett kundkort har inte ansetts utgöra hinder mot att rabatten är skattefri enligt 32 § f mom. kommunalskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
32 § 3 e mom. andra stycket 2, 3 och 4 och 3 f mom. kommunalskattelagen (1928:370)

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde T.W. bl.a. följande. Han är anställd hos Kooperativa Detaljhandelsgruppen AB (KDAB) som är ett bolag i KF-koncernen. Av sin arbetsgivare erhåller han personalrabatt med fem procent på det ordinarie utbudet i de butiker som ingår i KF-koncernen. – Personalrabatten beräknas på köp via kortet MedMera. Detta kort är gemensamt för konsumentkooperationen och är i första hand ett kundkort. Då den anställde samtidigt är kund har det ansetts resurssparande att registrera personalrabatten via kortet. För att erhålla kortet måste den anställde vara medlem i någon konsumentförening. – Personalrabatten gottskrivs MedMera-kontot en gång varje månad. Köpinformationen som samlas in via MedMera-kortet matchas mot aktuell information från personal-/lönesystem för den aktuella perioden och det blir därför en fördröjning på ca två månader innan personalrabatten återfinns på MedMera-kontot. – Innehavaren av MedMera-kontot kan göra inbetalning eller beviljas kredit och därefter använda kortet som ett betalningsmedel. Kortet kan också användas som betalningsmedel när anställd tillgodoförts personalrabatten. Samtidigt som betalning sker med kortet registreras köpet som grund för premiepoäng (poäng som när ett visst antal uppnåtts berättigar till en premiecheck) och personalrabatt. Om innehavaren väljer att betala kontant används kortet enbart för registrering av premiepoäng och personalrabatt. – Eftersom MedMera-kortet är ett kundkort finns det möjlighet för den kund som gjort en inbetalning på kontot eller som har beviljats kredit att i samhand med köp begära att köpesumman avrundas uppåt med maximalt 300 kr och erhålla denna summa kontant. I praktiken torde det även förekomma att enskilda butiker inte nekar kunder kontantuttag även utan samband med inköp. – KDAB har inte funnit det tekniskt möjligt att till en rimlig kostnad införa en spärr mot uttag av personalrabatten genom det beskrivna förfarandet. Det finns således en möjlighet för honom att vid köp begära avrundning och därigenom erhålla kontanter. – Om behållningen på MedMera-kontot överstiger 15 000 kr utbetalas överstigande belopp automatiskt. Det beror på att 15 000 kr är det maximala belopp som får finnas på kontot. – KDAB utvecklar hela tiden MedMera-kortet. Det är idag möjligt att betala telefonräkningen via MedMera-kontot. I framtiden skall det bli möjligt att tanka bilen med kortet. Det kan också bli möjligt att i framtiden betala och erhålla premiepoäng hos företag som inte ingår i KF-koncernen. – T.W. frågade följande. Utgör den personalrabatt som han erhåller från sin arbetsgivare en skattefri intäkt för honom, vid 2001 års taxering, i enlighet med bestämmelsen i 32 § 3 f mom. kommunalskattelagen (1928:370), KL? – Förändras svaret på frågan om han kan använda MedMera-kortet som betalningsmedel hos företag utanför KF-koncernen? – Förändras svaret på frågan om hans arbetsgivare ställer som villkor för att han skall erhålla personalrabatt, att kontantuttag inte får ske med MedMera-kortet. Vid missbruk dras personalrabatten in?

Skatterättsnämnden (2001-05-09, Kindlund, ordförande, Wingren, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Svensson, Virin) yttrade: Förhandsbesked. – Att personalrabatten gottskrivs T.W:s MedMerakort utgör inte hinder mot att rabatten är skattefri för honom i enlighet med bestämmelserna i 32 § 3 f mom. KL. Svaret förändras inte om T.W. använder kortet som betalningsmedel hos företag utanför KF-koncernen. – Motivering. – T.W. är anställd i ett bolag inom KF-koncernen. Han får av sin arbetsgivare en personalrabatt på fem procent i KF-koncernens butiker. Rabatten beräknas på köp via kortet MedMera som är ett gemensamt kundkort för konsumentkooperationen. För att få kortet måste T.W. även vara medlem i någon konsumentförening. Det dröjer ca två månader innan rabatten gottskrivs kontot. Innehavaren av kortet kan göra inbetalning eller beviljas kredit och därefter använda kortet som ett betalningsmedel. Kortet kan också användas som betalningsmedel när rabatten tillgodoförts. Som kundkort kan MedMera-kortet användas för att i samband med köp få köpesumman avrundad uppåt med maximalt 300 kr och få denna summa utbetalt kontant. Kontantuttag kan även förekomma utan samband med inköp. Det kan i framtiden bli möjligt att betala med MedMera-kortet hos företag som inte ingår i KF-koncernen. – Enligt 32 § 3 f mom. KL skall som intäkt inte tas upp personalrabatt från arbetsgivaren eller något annat företag i samma koncern om varan ingår i säljarens ordinarie utbud. Detta gäller dock inte om rabatten är en direkt ersättning för utfört arbete, om den överstiger den största rabatt som en konsument kan erhålla på affärsmässiga grunder eller om den uppenbart överstiger personalrabatt som är sedvanlig i branschen. – Rabatten får inte heller utgå på sätt som anges i 32 § 3 e mom. andra stycket 2-4 KL. Av den bestämmelsen följer, såvitt här är av intresse, att rabatter som den anställde får byta ut mot kontant ersättning inte är skattefria. – Den fråga som har förts fram i ärendet är om den rabatt som tillgodoförs T.W:s MedMera-kort anses som en sådan förmån som är utbytbar mot kontant ersättning. – Nämnden gör följande bedömning. En rabatt är en prisnedsättning på en vara. Huruvida den utgår vid själva köptillfället eller vid en senare tidpunkt är därvid oväsentligt. Rabatten som sådan kan inte bytas ut mot kontanter. Det lagstiftaren synes ha velat undvika är att skattefria förmåner som arbetsgivaren erbjuder byts ut mot kontanter (se prop. 1993/94:90 s. 78-79). Enförmån, som t.ex. fritt kaffe, skall inte gå att byta ut mot kontant ersättning. Att T.W. tillgodoförs rabatt på inhandlade varor i efterskott på sitt MedMera-kort innebär således inte att någon förmån för hans del är utbytt mot kontanter. Under förutsättning att övriga villkor enligt de ovan nämnda bestämmelserna är uppfyllda utgör den personalrabatt som T.W. erhåller inte en skattepliktig intäkt för honom.

Riksskatteverket överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att personalrabatt som gottskrivas sökandens kundkort i efterhand på grundval av registrerade inköp inte uppfyller kraven för skattefrihet.

T.W. bestred bifall till Riksskatteverkets överklagande.

Regeringsrätten (2001-12-18, Lindstam, Hulgaard, Wennerström, Almgren, Stävberg) gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde nämndens förhandsbesked.

Föredraget 2001-11-28, föredragande Bokefors, målnummer 3586-2001