Regeringsrätten referat RÅ 2002 ref. 112

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2002 ref. 112
Målnummer
8320-99
Avdelning
1
Avgörandedatum
2002-12-20
Rubrik
En restaurangkedja har lämnat en viss procentuell andel av en dags försäljningsintäkter till en närstående stiftelse. Beskattningsunderlaget för bestämmande av mervärdesskatt har utgjorts av ersättningen vid försäljningen utan avdrag för den del som skall tillfalla stiftelsen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
Lagrum
•  7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen (1994:200)
•  Artikel 11 A. 1.a) Rådets sjätte mervärdesskattedirektiv 77/388 EEG
Rättsfall
•  RÅ 1975 Aa 639
•  EG-domstolens domar i mål C-38/93, Glawe Spiel, [1994] ECR s. I-1679 och i mål C-498/99, Town & County Factors, domen ännu ej publicerad i rättsfallssamlingen

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde Svenska McDonald¿s AB (bolaget) i huvudsak följande. Bolagets verksamhet bedrivs antingen i egen regi eller under franchiseavtal med fristående näringsidkare, vilka driver restaurangverksamheten under bolagets firma. Bolaget har också inrättat två stiftelser som har till syfte att driva s.k. anhörighus. Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond samlar in medel och ansvarar för uppförandet av anhörighus. McDonald¿s bidrar till stiftelserna på olika sätt, bl.a. arrangeras årligen en McHappy Day på McDonald¿s restauranger i Sverige. Inför en McHappy Day sker en omfattande marknadsföring. Av denna framgår bl.a. att en del av försäljningen oavkortat tillfaller barnfonden. Vidare upplyses om den verksamhet som anhörighusen bedriver. Samtliga gäster som handlar på McDonald¿s den aktuella dagen informeras om insamlingen och om hur mycket de bidrar med till insamlingen. Någon möjlighet att avstå från att bidra till insamlingen finns inte. Bolaget hade för avsikt att under 1999 anordna en McHappy Day runt om i Sverige. Samtliga McDonald¿s restauranger skulle delta. Styrelsen i McOpco ekonomisk förening, vilket är en förening för samtliga företagare som driver en McDonald¿s restaurang i Sverige, skulle besluta att en viss procent av försäljningen under McHappy Day skulle tillfalla barnfonden. Bolaget skulle därmed vara förhindrat att disponera över den aktuella dagens samtliga intäkter. I samband härmed uppkom fråga om bolaget skall beräkna mervärdesskatt på den del av ersättningen som inte kommer bolaget till godo utan överförs till barnfonden. Bolaget anser att mervärdesskatt inte skall beräknas för den ersättning som på detta sätt inte kommer bolaget till godo. – Mot denna bakgrund ställde bolaget frågan om reglerna i 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, med beaktande av innehållet i EG-rätten skulle tolkas så att den del av ersättningen som inte tillfaller bolaget skall exkluderas från den ersättning som mervärdesskatt skall beräknas på under en McHappy Day.

Skatterättsnämnden (1999-11-23, Wingren, ordförande, Edlund, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg), som antecknade att det i ärendet upplysts att priserna på bolagets produkter kommer att vara oförändrade under en McHappy Day, yttrade: Förhandsbesked. – Vid bestämmande av beskattningsunderlaget utgörs ersättningen för aktuella tillhandahållanden av den erhållna likviden, utan avdrag för den del som skall tillfalla Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond. – Motivering. – Enligt 7 kap. 2 § första stycket ML jämfört med 3 § 1 samma kapitel beräknas beskattningsunderlaget, vid annan omsättning än uttag, med utgångspunkt i ersättningen. Med ersättning förstås enligt 3 a § första stycket det pris som följer av avtalet om varan eller tjänsten. Till grund för beräkningen av beskattningsunderlaget, i ett fall som det förevarande, skall således ligga vad kunden enligt prislista faktiskt har att erlägga för sitt inköp och vad den skattskyldige faktiskt uppbär. Det förhållandet att en del av ersättningen, i enlighet med en överenskommelse som träffats mellan dem som driver McDonald¿s-restauranger, lämnas av den skattskyldige som gåva till Ronald McDonald Barnfond är inte en omständighet som skall påverka bestämmandet av ersättningens storlek (jfr RÅ 1975 Aa 639). Detta synsätt överensstämmer enligt nämndens mening också med det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) och EG-domstolens tillämpning av detta (jfr artikel 11 A 1 a i direktivet och punkt 8 domen i mål C-38/93 ang. Glawe Spiel och punkt 16 domen i mål C-288/94 ang. Argos). Sökandebolaget skall således beräkna beskattningsunderlaget med utgångspunkt i hela den ersättning, som kunden erlägger vid ett inköp under en McHappy Day.

Bolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, skulle besluta att den erhållna likviden med avdrag för den del som skulle tillfalla Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond vid bestämmande av beskattningsunderlaget skulle anses utgöra ersättningen för aktuella tillhandahållanden.

Riksskatteverket bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2002-12-20, Ragnemalm, Nordborg, Hulgaard, Almgren, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2002-12-11, föredragande Kristiansson, målnummer 8320-1999