Regeringsrätten referat RÅ 2002 ref. 34

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2002 ref. 34
Målnummer
799-00
Avdelning
1
Avgörandedatum
2002-03-26
Rubrik
När länsrätten i ett s.k. blandat mål enligt plan- och bygglagen avgjort målet i sak och kammarrätten inte meddelat prövningstillstånd, har Regeringsrätten efter att ha upphävt underinstansernas avgöranden överlämnat målet till kammarrätten för fortsatt handläggning.
Lagrum
•  8 kap. 12 § och 13 kap. 4 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10)
•  9 § och 14 a § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Rättsfall
RÅ 1992 ref. 88

Byggnadsnämnden i Norrtälje kommun beslöt den 17 juni 1998 att bevilja en ansökan från Stiftelsen Oscar Hirschs Minne om bygglov för uppförande av en sjöbod samt anläggande av brygga och parkeringsplats på fastigheten Länna-Tranvik 1:3 inom naturreservatet Tranvik.

Byggnadsnämndens beslut överklagades hos Länsstyrelsen i Stockholms län av bl.a. A.H. I beslut den 29 oktober 1998 avslog länsstyrelsen överklagandena. – A.H. m.fl. överklagade länsstyrelsens beslut hos Länsrätten i Stockholms län. Länsrätten avslog överklagandena i dom den 29 januari 1999. Efter det att A.H. överklagat länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm, beslöt kammarrätten genom beslut i protokoll den 18 januari 2000 att inte meddela prövningstillstånd i målet.

I överklagande hos Regeringsrätten yrkade A.H. att bygglov inte skulle beviljas för aktuella anläggningar.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (2002-03-26, Lavin, Hulgaard, Melin, Stävberg, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Målet gäller i sak ett av byggnadsnämnd meddelat bygglov för åtgärder enligt 8 kap. 12 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, inom område som inte omfattas av detaljplan.

Av 13 kap. 4 § andra stycket PBL framgår att länsstyrelses beslut om bygglov inom område som inte omfattas av detaljplan får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser – såvitt nu är aktuellt – frågan om åtgärderna uppfyller kraven i 3 kap. PBL samt hos regeringen i övriga fall. Länsstyrelsens avgörande innefattar frågor om åtgärdernas överensstämmelse med både 2 och 3 kap. PBL. Av handlingarna i målet framgår vidare att överklagandena i länsrätten avser såväl frågan om de sökta åtgärderna uppfyller kraven i 2 kap. PBL som frågan om åtgärderna uppfyller kraven i 3 kap. samma lag. Överklagandena gäller således inte enbart frågor som det ankommer på allmän förvaltningsdomstol att pröva utan även sådana frågor som skall prövas av regeringen. Genom överklagandena har ett s.k. blandat mål uppkommit hos länsrätten. Domstolen hade därför med tillämpning av 14 a § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar bort överlämna målet till kammarrätten för handläggning enligt 9 § samma lag.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens beslut och länsrättens dom och överlämnar målet till Kammarrätten i Stockholm för fortsatt handläggning.

Föredraget 2002-03-26, föredragande Amgren, målnummer 799-2000