Regeringsrätten referat RÅ 2003 ref. 24

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2003 ref. 24
Målnummer
4068-01
Avdelning
2
Avgörandedatum
2003-03-10
Rubrik
Evenemang med musikframträdanden och prisutdelningar har ansetts som konsert varför skattesatsen 6 procent skulle tillämpas. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
Lagrum
7 kap. 1 § tredje stycket 2, numera tredje stycket 5, mervärdesskattelagen (1994:200)
Rättsfall
•  RÅ 2002 ref. 9
•  EG-domstolens dom i mål C-349/96, Card Protection Plan Ltd, REG 1999 s. I-973

MTV Networks Europe (MTV) är ett engelskt företag som är registrerat för mervärdesskatt i Sverige. MTV skulle den 16 november 2000 arrangera European Music Awards (EMA) i Globen i Stockholm. Under EMA-galan skulle en rad världsartister framträda med olika musikinslag. Vidare skulle utmärkelser delas ut till olika internationella musikartister och grupper. Evenemanget skulle komma att TV-sändas. Publiken skulle till en mindre del bestå av särskilt inbjudna gäster. MTV hade för avsikt att sälja ca 7 500 biljetter till allmänheten. Biljetterna skulle avse enbart tillträde till EMA-galan.

I ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked ställde MTV frågan om vilken skattesats som var tillämplig vid omsättningen av entrébiljetter till EMA-galan.

Skatterättsnämnden (2001-06-01, Wingren, ordförande, Edlund, Nyström, Ohlson, Sjöberg) yttrade: Förhandsbesked. – Mervärdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för entréavgifterna till EMA-galan. – Motivering. – Enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) skall skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt tredje stycket 2, som aktualiseras i ärendet, skall skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar. – Enligt nämndens mening bör, redan mot bakgrund av vad som upplysts om EMA-galans innehåll och övriga omständigheter i ärendet, denna hänföras till en prisutdelning och inte till en konsert. Galan är inte heller hänförlig till någon annan föreställning som avses i bestämmelsen. Mervärdesskatt skall därför tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget för tillträdet till galan.

Ledamöterna Peterson och Rabe var skiljaktiga och anförde följande. Enligt vår mening bör det avgörande för ärendet vara vad som kan anses tillhandahållas publiken, i praktiken vad de betalar för. Vi delar därvidlag MTV:s uppfattning att den ifrågavarande galan i första hand är att jämställa med en konsert och inte en prisutdelning. – Mervärdesskatt skall således tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

MTV överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att mervärdesskatt skulle tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget. Till stöd för sin talan anförde MTV bl.a. följande. Enligt förarbetena till den aktuella lagstiftningen utgör det förhållandet att en verksamhet i form av t.ex. en konsert är rent kommersiell inte något hinder mot att tillämpa den reducerade skattesatsen. Oavsett om "subjektet" erhåller stöd från det allmänna eller är kommersiellt, anses t.ex. konserter utgöra en tydlig del av kulturområdet. Någon restriktiv tolkning av begreppet konsert skall inte ske på den grunden att det är fråga om ett kommersiellt arrangemang. Frågan är i stället vad som kan anses utgöra det huvudsakliga tillhandahållandet. Vid den bedömningen bör stor vikt läggas vid bl.a. marknadsföring mot presumtiv publik, publicitet i massmedia och hur evenemanget upplevs av den betalande publiken. På samtliga dessa punkter står det klart att det var de olika artistuppträdandena som var evenemangets centrala del. Det kan anmärkas att de biljetter som var tillgängliga för allmänheten omedelbart blev slutsålda. Anledningen till det mycket stora biljettintresset var de olika världsartister som skulle uppträda. Det huvudsakliga tillhandahållandet utgjordes av en konsert. Den omständigheten att det mellan konsertavsnitten delades ut priser bör inte medföra en annan bedömning.

Riksskatteverket (RSV) bestred bifall till överklagandet och hemställde att Skatterättsnämndens beslut skulle fastställas. RSV anförde bl.a. följande. Det har inte framkommit något som tyder på att en konsert skulle vara mer värdefull ur ett besökarperspektiv än en prisutdelning. Det är därmed inte heller möjligt att antalet sålda biljetter eller biljettpris kan styra bedömningen av vilken karaktär ett arrangemang har i mervärdesskattehänseende. Det är arrangemangets huvudsakliga karaktär som skall vara avgörande för tillämplig skattesats.

Regeringsrätten (2003-03-10, Lindstam, Hulgaard, Schäder, Melin, Stävberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen skall skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av bl.a. tredje stycket. Enligt dåvarande tredje stycket 2 (numera tredje stycket 5) skall skatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för tillträde till konserter, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar.

Av förarbetena till nämnda bestämmelse (prop.1996/97:10 s. 34) framgår att möjligheten att tillämpa den reducerade skattesatsen bör förbehållas verksamheter som tydligt utgör en del av kulturområdet. Vidare anges att önskvärdheten av att mervärdesskattereglerna är utformade på ett konkurrensneutralt sätt gör att åtskillnad inte bör göras mellan understödda respektive rent kommersiella subjekt. – Någon definition av vad som avses med konsert eller därmed jämförlig föreställning finns varken i lagen eller i dess förarbeten.

MTV arrangerade år 2000 EMA i Globen i Stockholm. Till EMA såldes ca 4 800 biljetter till allmänheten. Under evenemanget framträdde en rad framstående artister med olika musikinslag. Vidare delades utmärkelser ut till olika internationella artister och grupper inom musikbranschen. Evenemanget TV-sändes. Frågan i målet är om EMA är att anse som en konsert eller annan jämförlig föreställning till följd varav den reducerade skattesatsen om 6 procent skall tillämpas på omsättningen av entrébiljetter.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Evenemanget innebar att allmänheten bl.a. fick möjlighet att se och höra vissa kända artister inom populärmusikbranschen. Av utredningen i målet framgår det att artisternas musikaliska framträdanden har varit av väsentlig betydelse för EMA-evenemangets popularitet och för möjligheten att genomföra arrangemanget. Enligt Regeringsrättens mening står det klart att det i första hand varit de musikaliska framträdandena och inte prisutdelningarna som utgjort tyngdpunkten i evenemanget och som varit avgörande för allmänhetens efterfrågan av och försäljningen av biljetter till EMA. Det får också anses klarlagt att nämnda artisters musikaliska framträdanden och presentationerna av dessa har varit av det slag som vanligen inryms i vad som brukar betecknas som en konsert.

Många av de artister som uppträdde musikaliskt var även nominerade till olika utmärkelser och erhöll i vissa fall också pris. De olika inslagen som rörde prisutdelningarna hörde således naturligen samman med artistframträdandena, vilket leder till att evenemanget i förevarande fall bör ses som en helhet. Vid en bedömning av vad som utgjort EMA:s huvudsakliga karaktär finner Regeringsrätten, mot bakgrund av vad som sagts ovan om evenemangets tyngdpunkt, att detta får anses utgöra en konsert. Mervärdesskatt skall således tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av förhandsbeskedet, att mervärdesskatt skall tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för entréavgifterna till European Music Awards.

Föredraget 2003-02-05, föredragande Hogendoorn, målnummer 4068-2001