Regeringsrätten referat RÅ 2003 ref. 52

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2003 ref. 52
Målnummer
5655-02
Avdelning
2
Avgörandedatum
2003-07-04
Rubrik
Det förhållandet att en person, som flyttat från Sverige, har ett här bosatt minderårigt barn och gör frekventa resor hit för umgänge med barnet har inte ansetts medföra att väsentlig anknytning till Sverige föreligger. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
3 kap. 3 § och 7 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Rättsfall
•  RÅ 1976 ref. 116
•  RÅ 1982 Aa 129
•  RÅ 1989 not. 443

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde J.W. bl.a. följande. J.W. är 31 år, svensk medborgare och bosatt i Sverige sedan födelsen. Han har för avsikt att flytta ut från Sverige till Storbritannien under 2002 och därvid anskaffa stadigvarande bostad där senast i augusti 2002. Han kommer enligt det brittiska skattesystemet att anses bosatt där och ha status i Storbritannien som Resident and Ordinarily Resident, men inte som Domiciled. – J.W. är anställd av ett bolag i Finland. Arbetet utförs för närvarande delvis i Sverige. Han kommer att avsluta anställningen senast under augusti 2002. – J.W. kommer när han bosatt sig i Storbritannien att bedriva egen yrkesverksamhet där – J.W. har en femårig son, som är bosatt hos sin mor i Sverige. Sonen är mantalsskriven på samma adress som sin mor. J.W. har separerat från sonens mor under 1998 och hon kommer i början av 2002, dvs. före utflyttningen, att få ensam vårdnad om sonen. J.W. brukar ha hand om sonen under några helgdagar per månad. – J.W. kommer efter utflyttningen inte att ha tillgång till någon stadigvarande bostad i Sverige. Hans nuvarande bostad kommer att avyttras. Däremot har han för avsikt att behålla en 1/20 andel i en fastighet i Sverige, efter utflyttningen. Fastigheten ägs tillsammans med ett 15-tal andra personer. Det finns inte någon byggnad för boende på fastigheten ifråga. – J.W. kommer efter utflyttningen att besöka Sverige för arbete ca 20 dagar per år och han kommer därutöver att besöka Sverige under ca 60 helgdagar (och liknande) per år för att umgås med sin son. Han kommer då inte ha tillgång till något annat form av boende än gästrum hos vänner eller släktingar. – J.W. äger för närvarande aktier i ett onoterat svenskt aktiebolag, X AB, där han har för avsikt att behålla ett visst ägande även efter utflyttningen. Han har investerat ca två miljoner kr i X AB. Aktieinnehavet uppgår för närvarande till drygt 30 procent av det totala antalet aktier (både vad gäller kapital och röster). Den största delen av aktieinnehavet i X AB kommer emellertid att avyttras under första halvåret 2002, dvs. före utflyttningen. J.W:s aktieinnehav kommer därefter att uppgå till ca tre procent av det totala antalet aktier (både kapital och röster). J.W. är ordinarie styrelseledamot i X AB sedan april 2000. Uppdraget är begränsat till gängse styrelsearbete och han deltar inte i det operativa arbetet. Någon ersättning för uppdraget som styrelseledamot i X AB har inte utgått och kommer heller inte att utgå. – Övriga aktieinnehav i svenska aktier som J.W. för närvarande innehar kommer att avyttras under första halvåret 2002, dvs. före utflyttningen. – Andra väsentliga anknytningsfaktorer till Sverige än vad som anges ovan kommer inte att finnas när utflyttning sker. – Mot bakgrund av de ovan anförda förutsättningarna önskas svar på följande frågor. Skatterättsnämnden äger vid besvarande av frågorna förutsätta att utflyttningstidpunkten är den 1 september 2002 och att omständigheterna då är som anges ovan. – Fråga 1. Kommer J.W. att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 och 7 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, efter utflyttningen om han kvarstår som ordinarie styrelseledamot i X AB? – Fråga 2. Om fråga 1 besvaras jakande, kommer J.W. att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 och 7 §§ IL efter utflyttningen om han då avgått som styrelseledamot i X AB? – Fråga 3. Om fråga 1 och 2 besvaras jakande, kommer J.W. att anses som obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 och 7 §§ IL efter utflyttningen om han då avgått som styrelseledamot i X AB och avyttrat hela sitt innehav i X AB? – Utredning – Av 3 kap. 3 § IL framgår vilka faktorer som medför att en person är obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen av om väsentlig anknytning till Sverige föreligger skall enligt 3 kap 7 § IL bl.a. beaktas om personen i fråga har familj i Sverige och bedriver näringsverksamhet i Sverige eller är ekonomiskt engagerad i Sverige genom innehav av tillgångar som direkt eller indirekt ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet. – Regeringsrätten har i ett relativt sett nyligen överklagat förhandsbesked (Regeringsrättens dom den 15 mars 2001) förklarat att aktieinnehav i ett svenskt aktiebolag inte i sig ger väsentlig anknytning till Sverige även om detta kombineras med uppdrag för bolaget. – J.W. åberopar denna dom som stöd för ståndpunkten att han efter utflyttningen kommer att sakna väsentlig anknytning till Sverige. Han vill även åberopa Skatterättsnämndens förhandsbesked den 7 maj 2001. – I rättsfallet från Regeringsrätten innehade sökanden posten som VD och styrelseledamot i ett svenskt börsnoterat företag. Sökanden och hans familj ägde direkt och indirekt (via eget svenskt holdingbolag) aktier i samma bolag (mindre än en procent). Sökanden var även VD i ett utländskt koncernbolag. – Enligt förhandsbeskedet av den 7 maj 2001 hade sökanden direkt och indirekt innehav i sex olika svenska bolag och kvarstod som styrelseledamot i ett av bolagen, i vilket han ägde drygt två procent av aktierna. Innehaven översteg inte tio procent i något av bolagen. – J.W:s situation skiljer sig från omständigheterna i ovan åberopade dom och förhandsbesked främst i det avseendet att hans minderåriga son är bosatt i Sverige. Eftersom sonen bor hos sin mor och J.W. har separerat från henne sedan flera år, kan emellertid inte detta leda till att han skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige. – J.W:s innehav i X AB överstiger vid utflyttningen inte tre procent av aktierna och kan därför inte medföra att han skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige. Inte heller styrelseuppdraget för X AB sammantaget med övriga omständigheter bör medföra att J.W. skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige. – Sammanfattningsvis är J.W. av uppfattningen att han efter utflyttningen inte har sådan väsentlig anknytning till Sverige som avses i 3 kap. 3 och 7 §§ IL, i vart fall om han då avgått som styrelseledamot i X AB.

Skatterättsnämnden (2002-09-06, André, ordförande, Wingren, Björkman, Brydolf, Silfverberg, Ståhl, Virin) yttrade: Förhandsbesked (avser alla frågorna) – J.W. skall anses obegränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket IL efter utflyttningen till Storbritannien. – Motivering – Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL, skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § sådana omständigheter beaktas som att han är svensk medborgare, hur länge han var bosatt här, om han inte varaktigt är bosatt på viss utländsk ort, om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl, om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk, om han har familj här, om han bedriver näringsverksamhet här, om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här, om han har fastighet här, och liknande förhållanden. – Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande. J.W., som är svensk medborgare, avser att flytta till Storbritannien för att bedriva egen verksamhet där. Han har en femårig son i Sverige. Sedan J.W. separerade från sonens mor år 1998 har han haft hand om sonen några helgdagar i månaden. Modern kommer att få ensam vårdnad om sonen. Efter utflyttningen kommer J.W. att besöka Sverige under ca 60 helgdagar (eller motsvarande) per år för att umgås med sonen. Han kommer då att bo hos vänner eller släktingar. Han kommer dessutom att besöka Sverige för arbete ca 20 dagar per år. J.W. äger 30 procent av aktierna i X AB och är styrelseledamot i bolaget. Före utflyttningen skall större delen eller hela aktieinnehavet avyttras. – Med hänsyn till de kontakter som J.W. planerat att ha med sin son efter utflyttningen får sonen anses anknyta J.W. till Sverige så att han får väsentlig anknytning hit. Bedömningen påverkas inte av om J.W. behåller styrelseposten i X AB och resterande aktier i bolaget eller ej. J.W. är därför obegränsat skattskyldig här efter utflyttningen till Storbritannien.

J.W. överklagade förhandsbeskedet hos Regeringsrätten och yrkade i första hand att Regeringsrätten skulle förklara att han skulle anses som ej bosatt i Sverige enligt intern svensk rätt. För det fall Regeringsrätten ansåg att han skulle anses bosatt här enligt intern svensk rätt yrkade han, i andra hand, att Regeringsrätten skulle besvara frågorna 2 och 3 i ansökningen nekande.

Riksskatteverket överklagade med yrkande att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Regeringsrätten (2003-07-04, Hulgaard, Almgren, Nord) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan i målet är om J.W. efter utflyttning till Storbritannien skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL.

Av handlingarna i målet framgår att J.W., som är svensk medborgare och varit bosatt i Sverige, efter utflyttningen till Storbritannien inte kommer att ha några ekonomiska engagemang kvar i Sverige förutom en smärre aktiepost och ett styrelseuppdrag i ett onoterat svenskt aktiebolag, vari han inte har något bestämmande inflytande, och innehav av 1/20 av en fastighet i Sorsele utan bostadsbyggnad. J.W. har en, vid tiden för Skatterättsnämndens beslut, femårig son, som är bosatt hos sin mor i Sverige. J.W. separerade från sonens mor under 1998. Modern har nu ensam vårdnad om sonen. J.W. kommer att under ca 60 dagar per år i anslutning till helger att besöka Sverige för att umgås med sonen. J.W. har då inte tillgång till annat boende än gästrum hos vänner och släktingar. Vidare avser J.W. att besöka Sverige 20 dagar per år för arbete. Fråga är i första hand om den i Sverige boende sonen och resorna till Sverige för umgänge med sonen utgör sådana omständigheter som medför att J.W. skall anses ha en väsentlig anknytning till Sverige.

Omständigheter som skall beaktas vid bedömningen av om en person som tidigare varit bosatt i Sverige fortfarande har väsentlig anknytning hit är enligt 3 kap. 7 § IL bl.a. om han har sin familj här och om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. I rättspraxis har sålunda skattskyldig som själv flyttat utomlands men i Sverige haft en kvarvarande make ansetts ha väsentlig anknytning hit (RÅ 1976 ref. 116, RÅ 1982 Aa 129, RÅ 1989 not. 443).

J.W. separerade från sonens mor under 1998. Det förhållandet att sonen är bosatt i Sverige och att J.W. gör frekventa resor till Sverige för att besöka honom kan enligt Regeringsrättens mening inte innebära att J.W. därigenom får en väsentlig anknytning till Sverige i den mening som avses i 3 kap. 3 § IL. J.W:s fastighetsinnehav och innehavet av en aktiepost och ett styrelseuppdrag i ett onoterat svenskt aktiebolag medför inte annan bedömning.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, att J.W. inte skall anses ha väsentlig anknytning till Sverige.

Regeringsrådet Dexe var skiljaktig och fastställde Skatterättsnämndens beslut.

Föredraget: 2003-06-25, föredragande Heinefors, målnummer 5655-2002