Regeringsrätten referat RÅ 2003 ref. 64

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2003 ref. 64
Målnummer
7276-03
Avdelning
1
Avgörandedatum
2003-10-17
Rubrik
Interimistiskt beslut enligt 7 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling fattades när domstolens möjlighet till överprövning annars skulle kunna upphöra.
Lagrum
7 kap. 2 § andra stycket lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
Rättsfall
Mål C-81/98, Alcatel Austria m.fl., REG 1999 s. I-7671

Verket för högskoleservice (VHS) genomförde en upphandling avseende visst ramavtal, vars omsättning uppskattades till ca 1 600 miljoner kr. Upphandlingen genomfördes som en öppen upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, LOU. Den 6 oktober 2003 offentliggjorde VHS beslutet om tilldelning av kontraktet.

Sharp Electronics Nordic AB (bolaget) ansökte hos Länsrätten i Stockholms län om överprövning av upphandlingen och hemställde dessutom att länsrätten skulle fatta ett interimistiskt beslut om att upphandlingen inte skulle få avslutas innan annat beslutats.

Länsrätten i Stockholms län (ordförande Beck-Friis) avslog ansökningen i dom den 16 oktober 2003.

I överklagande samma dag hos Kammarrätten i Stockholm betonade bolaget särskilt behovet av ett interimistiskt beslut och åberopade en uppgift om att VHS avsåg att teckna avtal kl. 10 dagen därpå.

Kammarrätten i Stockholm (Strandberg, Sjökvist, referent) tog slutlig ställning i målet genom beslut i protokoll den 16 oktober 2003 att inte meddela prövningstillstånd.

Bolaget underrättades samma dag om avgörandet.

I överklagande hos Regeringsrätten yrkade bolaget att kammarrättens beslut skulle upphävas och att målet skulle återförvisas till kammarrätten för prövning av där framställda yrkanden. Bolaget yrkade även att Regeringsrätten skulle fatta ett interimistiskt beslut om att upphandlingen inte fick avslutas förrän Regeringsrätten tagit ställning till huvudyrkandena. Överklagandet samt övriga handlingar i målet kom in till Regeringsrätten på förmiddagen den 17 oktober 2003.

I akten ingick bl.a. en skrivelse som VHS givit in till länsrätten och i vilken en företrädare för verket intygade att avtalet skulle komma att tecknas "tidigast" den 17 oktober 2003, med hänsyn till att verket behövde invänta kommunernas/landstingens tilldelningsbeslut.

Regeringsrätten (2003-10-17, Ragnemalm, Dexe, Nord) yttrade: Regeringsrätten, som senare kommer att ta ställning till frågan om prövningstillstånd, beslutar med stöd av 7 kap. 2 § andra stycket LOU att VHS:s upphandling avseende ramavtal omfattande skrivare, kopiatorer och faxar inte får avslutas innan något annat har beslutats.

Föredraget 2003-10-17, föredragande Ringvall, målnummer 7276-2003

Anm.: Det interimistiska beslutet expedierades under eftermiddagen den 17 oktober 2003. Senare inkom från VHS uppgift om att avtal tecknats med de leverantörer som omfattades av tilldelningsbeslutet och att detta hade gjorts redan under förmiddagen och således innan Regeringsrättens beslut meddelades. Regeringsrätten fann inte skäl att ifrågasätta denna uppgift. Med hänsyn till att ett upphandlingskontrakt således förelåg fann Regeringsrätten det följa av 7 kap. 1 § tredje stycket LOU att domstolen inte kunde överpröva upphandlingen. Regeringsrätten (Ragnemalm, Dexe, Nord) beslutade därför den 23 oktober 2003 att upphäva det interimistiska beslutet och avskriva målet.