Regeringsrätten referat RÅ 2004 ref. 22

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2004 ref. 22
Målnummer
3417-03
Avdelning
2
Avgörandedatum
2004-02-26
Rubrik
Jordbruksverket saknar rätt att överklaga domstols avgörande i mål om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen, när länsstyrelse meddelat första beslutet i saken.
Lagrum
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Rättsfall
•  RÅ 1972 ref. 60
•  RÅ 1989 ref. 47
•  RÅ 1993 not. 125

Sedan P.S. överklagat Länsstyrelsens i Skåne län beslut den 7 januari 2002 angående "förhandsbesked" om förvärvstillstånd för bolag enligt jordförvärvslagen (1979:230) avslog Jordbruksverket överklagandet i beslut den 10 maj 2002. P.S. överklagade verkets beslut hos Länsrätten i Skåne län som i dom den 21 oktober 2002 avslog överklagandet. Sedan P.S. fullföljt sin talan, upphävde Kammarrätten i Göteborg i dom den 20 maj 2003 underinstansernas avgöranden och meddelade det sökta förvärvstillståndet.

Jordbruksverket överklagade kammarrättens dom.

Regeringsrätten (2004-02-26, Lavin, Nord, Stävberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Både länsrätten och kammarrätten har i sina domar angett Jordbruksverket som motpart till klaganden. Jordbruksverket har meddelat beslut i målet som första klagoinstans. Länsstyrelsen är däremot den myndighet som först beslutade i saken och som enligt 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) därför rätteligen skulle ha varit klagandens motpart i länsrätt och kammarrätt. Jordbruksverket kan således inte grunda någon klagorätt på det förhållandet att det skulle ha haft partsställning i lägre instanser. Det finns inte heller i jordförvärvslagen eller i annan författning någon uttrycklig föreskrift om att Jordbruksverket har rätt att överklaga beslut om förvärvstillstånd enligt nämnda lag.

Eftersom Jordbruksverket saknar rätt att överklaga kammarrättens dom skall överklagandet avvisas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet.

Föredraget 2004-02-10, föredragande Bäckström, målnummer 3417-03