Regeringsrätten referat RÅ 2004 ref. 25

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2004 ref. 25
Målnummer
5063-02
Avdelning
2
Avgörandedatum
2004-03-25
Rubrik
Mål om återkallelse av F-skattsedel har ansetts som ett mål om skatt i den mening som avses i lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
Lagrum
•  1 § första stycket och 3 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.
•  4 kap. skattebetalningslagen (1997:483)
Rättsfall
•  RÅ 2002 ref. 95
•  RÅ 2001 ref. 25
•  RÅ 1996 ref. 97

Skattemyndigheten i Stockholm beslutade den 31 mars 2000 att återkalla Stadsbudskontoret Artillerigatan HB:s F-skattsedel för år 2000. Sedan handelsbolaget överklagat beslutet hos Länsrätten i Stockholms län beslutade länsrätten genom dom den 25 oktober 2000 (mål nr 6668-00) att bifalla överklagandet och undanröja skattemyndighetens beslut. Länsrätten tillerkände även handelsbolaget ersättning enligt lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (ersättningslagen) med 29 025 kr för ombudskostnader motsvarande 27 timmars arbete.

Skattemyndigheten överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm såvitt avsåg beslutet om ersättning för ombudskostnader. Skattemyndigheten yrkade i första hand att ersättning inte skulle medges på den grunden att mål om återkallelse av F-skattsedel inte var ett mål om skatt och därför inte omfattades av ersättningslagen. I andra hand yrkade skattemyndigheten att ersättning endast skulle beviljas med skäliga 16 125 kr motsvarande 15 timmars arbete.

Kammarrätten i Stockholm (2002-06-06, Nylund, Strandberg, Nordlund, referent) yttrade: I 1 § första stycket ersättningslagen anges att lagen gäller ersättning av allmänna medel för en skattskyldigs kostnader hos domstolar och andra myndigheter i ärenden och mål om skatter, tullar och avgifter samt taxering av fastighet. Det sägs explicit att lagen även skall tillämpas i mål enligt lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter samt i ärenden om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor. I ärenden enligt den sistnämnda lagen är ersättningslagen dock tillämplig endast om Riksskatteverket ansökt om förhandsbesked. – I andra stycket av nämnda paragraf anges att med avgifter avses i ersättningslagen sådana avgifter som omfattas av lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Med skattskyldig avses den vars skyldighet att betala skatt, tull eller avgift har varit föremål för prövning, liksom den som är ägare till fastighet eller som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som ägare. – Kammarrätten gör följande bedömning. – Huvudfrågan i målet är huruvida kostnader i mål om återkallelse av F-skattsedel kan ersättas enligt ersättningslagen. Enligt ersättningslagens ordalydelse är den inte tillämplig i mål av förevarande slag eftersom målet inte avser skyldighet att betala skatt utan sättet att betala skatt. Med hänsyn till att ersättningslagen innebär ett undantag från huvudregeln inom förvaltningsrätten – att den enskilde själv får bära sin eventuella rättegångskostnader – bör en tolkning som utvidgar tillämpningsområdet enligt kammarrättens mening endast kunna komma i fråga om det finns ett klart stöd för det i lagens förarbeten eller praxis. Den aktuella frågan har inte berörts i de förarbeten som låg till grund för införandet av ersättningslagen. I prop. 1988/89:126 anges att de huvudsakliga skälen för lagens införande är att beskattningen har stor ekonomisk betydelse för den enskilde och att det rör sig om en komplicerad lagstiftning. Det senare av dessa angivna skäl kan enligt kammarrättens mening inte anses vara för handen i ett mål om återkallelse av F-skattsedel. Kammarrätten finner till följd härav att ersättningslagen inte är tillämplig i målet. Skattemyndighetens överklagande skall därför bifallas och länsrättens dom ändras på så sätt att handelsbolaget inte beviljas ersättning för ombudskostnader. – Eftersom målet i kammarrätten endast gäller ersättning för kostnader är ersättningslagen inte tillämplig på målet i kammarrätten. Enär ersättning för kostnader inte heller kan beviljas på någon annan grund skall handelsbolagets yrkande om ersättning för ombudskostnader i kammarrätten avslås. – Kammarrätten bifaller överklagandet och ändrar länsrättens dom på så sätt att handelsbolaget inte beviljas ersättning för ombudskostnader i länsrätten. – Kammarrätten avslår yrkandet om ersättning för ombudskostnader i kammarrätten.

Handelsbolaget överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom och fastställa länsrättens dom i den del den avsåg ersättning för ombudskostnader med 29 025 kr. Vidare yrkades ersättning för kostnader i kammarrätten med 5 000 kr och för kostnader i Regeringsrätten.

Skatteverket bestred bifall till överklagandet.

Till grund för sin talan anförde handelsbolaget bl.a. följande. Mål om återkallelse av F-skattsedel utgör ett mål om skatt i ersättningslagens mening. Det framgår av lagen och lagens förarbeten att sådana mål skall omfattas. Varken lagens ordalydelse eller förarbetena ger vid handen att ersättningslagen endast skulle vara tillämplig i ärenden och mål som rör skyldighet att betala skatt och inte i mål som rör sättet att betala skatt. Lagstiftarens avsikt har varit att lagen skall vara tillämplig på alla ärenden och mål som rör skatt. Kammarrättens slutsats står också i strid med bl.a. RÅ 1996 ref. 97, i vilket mål Regeringsrätten fann att ersättningslagen är tillämplig i mål enligt lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Regeringsrätten (2004-03-25, Billum, Sandström, Ersson, Nord, Stävberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § första stycket ersättningslagen i den i målet aktuella lydelsen gäller lagen ersättning av allmänna medel för en skattskyldigs kostnader hos domstolar och andra myndigheter i ärenden och mål om skatter, tullar och avgifter samt taxering av fastighet. Lagen tillämpas även i vissa andra angivna typer av ärenden och mål.

Enligt 3 § samma lag skall en skattskyldig, som i ett ärende eller mål haft kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att ta till vara hans rätt, efter framställning beviljas ersättning för kostnaderna bl.a. i det fall den skattskyldige helt eller delvis vinner bifall till sina yrkanden i ärendet eller målet.

Frågan i målet är om ett mål om återkallelse av F-skattsedel enligt bestämmelser i 4 kap. skattebetalningslagen (1997:483) är ett mål om skatt i ersättningslagens mening. I andra hand uppkommer frågan om kostnaderna skäligen behövts för att ta till vara den skattskyldiges rätt.

I propositionen till ersättningslagen uttalades bl.a. att i princip alla tvister som gäller skatter, tullar och avgifter borde omfattas av lagens tillämpningsområde (prop. 1988/89:126 s. 17). I prop. 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen, vari bl.a. föreslogs utvidgningar av ersättningsmöjligheterna, uttalades vidare bl.a. följande (a. prop. s. 133 och s. 134 f.). Från rättssäkerhetssynpunkt är det rimligt att ge den skattskyldige ersättning för processkostnader (i huvudsak kostnader för juridiskt ombud eller biträde) då han vunnit målet, om det behövts för att ta till vara hans rätt och han inte själv har orsakat processen genom att inte fullgöra sin skyldighet att deklarera eller lämna uppgifter, bevismaterial eller dylikt. – Skattelagstiftningen har fortlöpande blivit allt mer komplicerad, särskilt för näringsidkare. – Av rättviseskäl är det viktigt att skattskyldiga så långt det är möjligt bereds samma möjligheter att oberoende av olika förutsättningar kunna föra en framgångsrik process. Däremot är det inte meningsfullt från rättssäkerhetssynpunkt att ge ersättning till en enskild som av bekvämlighetsskäl låter ett juridiskt ombud föra talan. Om man emellertid uppställer villkoret att kostnaderna skäligen behövts för att ta till vara den skattskyldiges rätt, kan skattemyndigheten resp. domstolen pröva huruvida sådant behov föreligger eller ej.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

De uttalanden som gjorts i lagstiftningsärendena ger visserligen vid handen att syftet i första hand varit att ge möjligheter till ersättning för biträdeskostnader i taxeringsmål och liknande mål som gäller en enskilds betalningsskyldighet för vissa skatter eller avgifter. Någon avsiktlig begränsning till sådana fall kan dock inte utläsas vare sig av lagen eller av dess förarbeten. Enligt Regeringsrättens mening saknas anledning att inte anse ersättningslagen tillämplig även i mål som gäller frågor om skattens betalning, under förutsättning att målen är av sådan komplicerad natur att samma skäl för ersättning gör sig gällande som i fråga om taxeringsprocessen. Vad som förekommit vid senare ändring i 1 § ersättningslagen föranleder inte annan bedömning (jfr prop. 2002/03:128 s. 38 och 62).

Återkallelse av en F-skattsedel kan vara en mycket ingripande åtgärd som kan ha betydande skadeverkningar för en näringsidkare. En näringsidkare som anser sig på felaktiga grunder ha fått sin F-skattsedel återkallad bör därför oberoende av egna förutsättningar ha möjlighet att ta till vara sin rätt. Regeringsrätten finner sålunda att ersättning enligt ersättningslagen i princip kan utgå i mål om återkallelse av F-skattsedel. Kammarrättens dom skall därför upphävas.

Vid sådant förhållande uppkommer frågan om de kostnader handelsbolaget begärt ersättning för i länsrätten skäligen behövts för att ta till vara bolagets rätt. I denna del framställde skattemyndigheten ett andrahandsyrkande hos kammarrätten om ersättning med visst lägre belopp än enligt länsrättens dom. Detta yrkande har inte prövats av kammarrätten. Målet skall därför återförvisas dit för prövning av skattemyndighetens andrahandsyrkande.

Vad härefter gäller handelsbolagets yrkanden om ersättning för kostnader i kammarrätten och Regeringsrätten kan konstateras att målet i dessa instanser endast avsett frågan huruvida rätt till ersättning föreligger. Regeringsrätten har i rättsfallet RÅ 2002 ref. 95 fastslagit att mål som avser enbart ersättningsfrågan inte utgör mål om skatt i ersättningslagens mening. Handelsbolagets överklagande skall därför avslås i denna del liksom yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och återförvisar målet till kammarrätten för prövning av skattemyndighetens andrahandsyrkande. Regeringsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten.

Föredraget 2004-02-18, föredragande Ringvall, målnummer 5063-02