Regeringsrätten referat RÅ 2004 ref. 81

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2004 ref. 81
Målnummer
1411-04
Avdelning
2
Avgörandedatum
2004-09-07
Rubrik
Korttidsinventarier som avskrivits bokföringsmässigt under en treårsperiod har inte ansetts kunna avskrivas skattemässigt under samma tidsperiod. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
14 kap. 2 § samt 18 kap. 1 §, 3 § och 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde SYSteam Management AB och SYSteam Distributed Applications AB följande. – SYSteam Management AB har bokfört inköpta datorer som används av bolagets personal i tjänsten som inventarier. Datorerna skrivs av bokföringsmässigt på tre år. – SYSteam Distributed Applications AB har balanserade utvecklingskostnader som bokföringsmässigt skrivs av på tre år. Bolaget har även köpt programlicenser som aktiverat och bokförts på samma vis som datorerna i SYSteam Managements AB:s fall. Bolaget hyr sina datorer. – Med anledning av detta har bolagen följande frågor till Skatterättsnämnden. – Fråga 1. – SYSteam Management AB:s fråga. – Skall datorer som bokföringsmässigt skrivits av på tre år ingå vid beräkningen av de räkenskapsenliga avskrivningarna eller kan bolaget använda sig av det bokföringsmässiga värdet som skattemässigt värde för datorerna? – Frågorna 2 och 3. – SYSteam Distributed Applications AB:s frågor. – Fråga 2: Är 18 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, tillämpligt på egenproducerade immateriella rättigheter, såsom balanserade utvecklingskostnader, eller skall bokföringsmässiga grunder tillämpas? – Fråga 3: Om rättigheterna omfattas av 18 kap. IL och bokföringsmässigt skrivs av på tre år, skall då rättigheterna ingå vid beräkningen av de räkenskapsenliga avskrivningarna eller kan bolaget använda sig av det bokföringsmässiga värdet som skattemässigt värde för datorerna?

Skatterättsnämnden (2004-02-23, André, ordförande, Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin) yttrade: Förhandsbesked. – Fråga 1. – Utgifter för anskaffande av inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år (s.k. korttidsinventarier) skall, för det fall utgifterna inte dras av omedelbart, dras av genom årliga värdeminskningsavdrag i enlighet med bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning. – Fråga 2. – Egenproducerade immateriella rättigheter omfattas inte av regleringen i 18 kap. IL. Värdeminskningsavdrag skall göras med utgångspunkt i företagets räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i 14 kap. IL. – Motivering. – Fråga 1. – SYSteam Management AB har inköpt datorer som används av bolagets personal i tjänsten. Datorerna som enligt förutsättningarna för förhandsbeskedet skatterättsligt utgör korttidsinventarier skrivs bokföringsmässigt av på tre år. Bolaget frågar om dessa datorer skall ingå vid beräkning av räkenskapsenlig avskrivning eller om det bokföringsmässiga värdet kan användas som skattemässigt värde. – Regler om avdrag för anskaffning av maskiner och andra inventarier avsedda för stadigvarande bruk finns i 18 kap. 3-12 §§ IL. Sedan räkenskapsenlig avskrivning ersatte den fria avskrivningen år 1955 – fri avskrivning innebar att aktiebolag och vissa andra juridiska personer medgavs avdrag med samma belopp som i räkenskaperna – har systemet i sin helhet varit starkt schabloniserat. Med undantag för tillgångar av bestående värde samt inventarier som inte finns kvar vid beskattningsårets utgång det år de anskaffats gäller i huvudsak följande. Utgifter för att anskaffa inventarier skall dras av genom årliga värdeminskningsavdrag och beräknas enligt räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdeavskrivning, 18 kap. 3 § IL. Till det finns fogat en möjlighet att för bl.a. inventarier som kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år dra av hela utgiften omedelbart, 18 kap. 4 § IL. Före införandet av IL fanns motsvarigheten till dessa paragrafer i punkt 12 första stycket av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370). – Reglerna om avdrag för anskaffning av inventarier utgör enligt nämndens uppfattning sådana särskilda regler som innebär en avvikelse från huvudregeln att inkomstberäkningen skall göras i enlighet med ett företags räkenskaper om de överensstämmer med god redovisningssed, jfr 14 kap. 2 § andra stycket IL. Vid anskaffning av inventarier med en förväntad ekonomisk livslängd på högst tre år skall därför – om den skattskyldige inte väljer att dra av utgiften direkt – räkenskapsenlig avskrivning eller, i förekommande fall, restvärdeavskrivning användas. Det kan erinras om att det därvid enligt 18 kap. 18 § IL finns en möjlighet att göra ytterligare avdrag om det skattemässiga värdet på den skattskyldiges inventariebestånd överstiger det verkliga värdet på inventarierna. – Fråga 2. – SYSteam Distributed Applications AB har haft kostnader för utveckling av program för analys och rapportering av stora datavolymer samt anpassning av programvaran till småföretag. Kostnaderna har i bokföringen aktiverats i enlighet med 4 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554). Bolaget frågar om 18 kap. IL är tillämpligt på dessa egenproducerade immateriella rättigheter och om så är fallet om rättigheterna skall ingå vid beräkning av räkenskapsenlig avskrivning eller om bolaget kan använda det bokföringsmässiga värdet som skattemässigt värde. – Enligt 18 kap. 1 § andra stycket IL behandlas som inventarier också koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon annan. Motsatsvis följer att 18 kap. IL inte skall tillämpas på immateriella rättigheter som inte förvärvats från någon utomstående utan upparbetats i den skattskyldiges egen verksamhet (jfr prop. 1999/2000:2, Del 2, s. 231). I avsaknad av särskilda regler skall alltså en periodisering som följer av god redovisningssed godtas vid beskattningen. – Fråga 3 förfaller.

Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

SYSteam Management AB fick anses hemställa att Regeringsrätten, med ändring av förhandsbeskedet, besvarade fråga 1 på så sätt att bolaget kunde använda sig av sitt bokföringsmässiga värde som skattemässigt värde för datorer som bokföringsmässigt skrivits av på tre år och att anskaffningsutgiften för datorerna alltså inte behövde ingå i beräkningen av de räkenskapsenliga avskrivningarna.

Regeringsrätten (2004-09-07, Billum, Sandström, Almgren, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2004-08-18, föredragande Heinefors, målnummer 1411-04