Regeringsrätten referat RÅ 2004 ref. 84

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2004 ref. 84
Målnummer
1653-04
Avdelning
2
Avgörandedatum
2004-09-17
Rubrik
Livförsäkring, som tecknas i en försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat inom EU och som uppfyller samtliga villkor som ställs på en pensionsförsäkring - utom villkoret att försäkringen skall vara tecknad i en i Sverige bedriven försäkringsrörelse - har ansetts likställd med en pensionsförsäkring såvitt avser taxering till avkastningsskatt och förmögenhetsskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt, avkastningsskatt och förmögenhetsskatt.
Lagrum
•  58 kap. 2 § och 4 § samt 59 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229)
•  2 § och 9 § lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
•  3 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
Rättsfall
•  EG-domstolens dom i mål nr C-204/90 Bachmann REG 1992 s. I-29
•  EG-domstolens dom i mål nr C-136/00 Danner REG 2002 s. I-8147

I en ansökan om förhandsbesked uppgav A bl.a. följande. A var svensk medborgare, bosatt i Sverige och oinskränkt skattskyldig här. Såvitt nu kunde bedömas, kommer hon att vara bosatt i Sverige även i framtiden och pensioneras här. Mot bakgrund av EG-domstolens skattemässiga klargöranden i Danner-domen önskade A utnyttja den inre marknaden för försäkringstjänster och teckna en pensionsförsäkring i det engelska bolaget X Ltd. Som förutsättning för förhandsbeskedet angavs att försäkringen skulle uppfylla alla kvantitativa och kvalitativa krav enligt den svenska skattelagstiftningen för att anses som en pensionsförsäkring, med undantag för att försäkringsgivaren var ett engelskt livförsäkringsbolag. – Mot bakgrund av detta önskade A svar på följande frågor. – Fråga 1 – Kommer, mot bakgrund av EG-domstolens dom i Danner-målet, den pensionsförsäkring som A avser att teckna att inkomstbeskattas som en K-försäkring när det gäller avdrag för premier och skatteplikt för utfallande belopp, dvs. ingen avdragsrätt men utfallande belopp är skattefria? Om så inte är fallet hur kommer försäkringen att beskattas när det gäller avdrag för premier och skatteplikt för utfallande belopp? – Fråga 2 – Kommer, mot bakgrund av EG-domstolens dom i Danner-målet, avkastningsskatt att tas ut på den pensionsförsäkring som A avser att teckna enligt samma regler som gäller för svenska P-försäkringar, dvs. med en skattesats på 15 procent av skatteunderlaget? Om så inte är fallet, med vilken skattesats kommer avkastningsskatt att tas ut? – Fråga 3 – Kommer, mot bakgrund av EG-domstolens dom i Danner-målet, den pensionsförsäkring som A avser att teckna att vara förmögenhetsskattefri enligt samma regler som gäller för svenska P-försäkringar.

Skatterättsnämnden (2004-02-17, André, ordförande, Wingren, Brydolf, Hallberg Eriksson, Silfverberg, Ståhl, Virin) yttrade: Förhandsbesked. – Fråga 1 – Vid tillämpning av inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall avdrag för betalning av premier för försäkringen inte medges. Utfallande belopp på försäkringen är skattefria enligt samma lag. – Fråga 2 – Vid beräkning av avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel (avkastningsskattelagen) skall försäkringen ingå i den del av underlaget för vilken skattesatsen är 15 procent. – Fråga 3 – Försäkringen skall inte tas upp som tillgång vid beräkning av skattepliktig förmögenhet enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. – Motivering. – Som förutsättning för förhandsbeskedet har sökanden givit att hon avser att i ett engelskt bolag teckna en försäkring som i alla kvantitativa och kvalitativa hänseenden – utom det att bolaget är ett engelskt livförsäkringsbolag – uppfyller villkoren för att vara en pensionsförsäkring enligt IL. Nämnden utgår från att sökanden med kvantitativa villkor avser att premier kommer att betalas med högst de belopp som hade varit avdragsgilla för henne enligt 59 kap. IL om försäkringen varit en pensionsförsäkring som meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige (58 kap. 4 § IL) och att hon med kvalitativa villkor avser att försäkringen uppfyller de villkor som anges i 58 kap. 6-16 §§ IL. – Fråga 1 – Enligt IL är premierna för en sådan försäkring som sökanden avser att teckna inte avdragsgilla medan utfallande belopp på försäkringen är skattefria. Situationen skulle vara den omvända (premierna avdragsgilla och utfallande belopp skattepliktiga) om försäkringen hade meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige. En sådan skillnad i avdragsrätt kan leda till både att enskilda avhåller sig från att teckna försäkringar hos försäkringsgivare som är etablerade i andra medlemsstater och att sådana företag avhåller sig från att tillhandahålla tjänster på den svenska marknaden. Enligt EG-domstolens praxis innebär det en inskränkning i den fria rörligheten för tjänster i artikel 49 i EG-fördraget. Frågan är om en sådan olikabehandling strider mot gemenskapsrätten. EG-domstolen har i mål nr C-204/90, Bachmann, funnit att det inte var oförenligt med fördraget att – på samma sätt som gäller enligt svensk rätt – skilja mellan försäkringar tecknade i det egna landet och sådana som tecknats i ett annat medlemsland. Anledning saknas att anta att gemenskapsrätten inte längre skulle ha denna innebörd (jfr domstolens dom i mål nr C-136/00, Danner, punkt 57). – Fråga 2 – Utgångspunkten för beskedet är att försäkringen uppfyller samtliga villkor för att godtas som en pensionsförsäkring utom det att den inte är meddelad i en försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige. På motsvarande sätt som angetts i motiveringen till fråga 1 utgör det förhållandet att avkastningsskatt tas ut med högre belopp på den aktuella försäkringen än en motsvarande försäkring meddelad i en försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. Någon omständighet som kan rättfärdiga detta förhållande föreligger inte (jfr ovannämnda mål nr C-136/00, Danner, och Ds 2003:65 s. 91). – Fråga 3 – Av samma skäl som anges i motiveringen till svaret på fråga 2 (jfr här Ds 2003:65 s. 83) finner nämnden att ifrågavarande försäkring i förmögenhetsskattehänseende bör behandlas som om den meddelats i försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige, dvs. som en skattefri tillgång.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa detta såvitt avsåg fråga 1, besvara fråga 2 med att avkastningsskatten på en utländsk pensionsförsäkring klassificerad som kapitalförsäkring utgör 30 procent av nio tiondelar av skatteunderlaget och fråga 3 med att en sådan kapitalförsäkring skall tas upp som skattepliktig förmögenhetstillgång.

A ansåg att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet.

Regeringsrätten (2004-09-17, Billum, Almgren, Nord, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2004-09-02, föredragande Abrahamsson, målnummer 1653-04