Regeringsrätten referat RÅ 2004 ref. 85

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2004 ref. 85
Målnummer
8068-03
Avdelning
2
Avgörandedatum
2004-09-21
Rubrik
Ersättning för skolavgifter till person som beviljats skattelättnad som s.k. utländsk expert har inte undantagits från beskattning då ersättningen avsett utgifter för barnens fortsatta skolgång på hemorten och således inte föranletts av vistelsen i Sverige. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
11 kap. 23 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229)

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde A följande. Genom beslut av Forskarskattenämnden har jag berättigats till skattelättnad enligt 11 kap. 22 och 23 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Jag tillträdde tjänsten under år 2002. Min familj med tre barn i åldrarna 11, 13 och 17 år stannar kvar i hemlandet Skottland under min vistelse i Sverige. En avgörande orsak till detta är att barnen skall kunna fortsätta sin skolgång där. Den skolform det gäller är inte en internatskola utan den är mer att betrakta som en halvprivat skola bedriven under dagtid. I Skottland är den vanliga skolan avgiftsfri men i många fall då familjernas ekonomi tillåter det väljs bättre alternativ. Många barn går i någon form av avgiftsbelagd privatskola, vilket även skulle ha varit fallet om barnen hade medföljt till Sverige. – Frågan gäller huruvida den ersättning som enligt anställningsavtalet utgår till mig för de skolavgifter jag betalar för barnen i Skottland skall beskattas eller om den är skattefri i enlighet med bestämmelsen i 11 kap. 23 § punkt 2 IL. Enligt denna bestämmelse gäller skattelättnaden bl.a. avgifter för barns skolgång. I lagtexten preciseras inte om denna skolgång måste avse svensk skola men vid läsning av övriga bestämmelser i 22 och 23 §§ är lagstiftaren tydlig i fråga om nationsgränsdragningen. Detta måste tolkas så att lagstiftaren inte haft för avsikt att begränsa skattelättnaden till skolavgifter som betalas till en svensk skola. Med tanke på lagstiftningens syfte är det också följdriktigt att tillåta skattelättnad för utländsk skolavgift. I jämförelsen mellan länder är det ju inte endast inkomstskatten som hindrat utländsk arbetskraft att söka sig till Sverige utan även avgiftssystemen. Det vore även ett hinder mot efterfrågad arbetskrafts rörlighet om ett indirekt krav från lagstiftaren skulle vara att samtliga familjemedlemmar skulle flytta med.

Skatterättsnämnden (2003-10-29, André, ordförande, Wingren, Brydolf, Eriksson Hallberg, Silfverberg, Ståhl, Virin) yttrade: Förhandsbesked. – Ersättningar som A får av arbetsgivaren för utgifter för sina barns skolgång är inte undantagna från beskattning enligt reglerna i 11 kap. 23 § punkt 2 IL. – Motivering. – Enligt 11 kap. 22 § IL är under vissa förutsättningar utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner vid tillfälligt arbete i Sverige berättigade till skattelättnader som avses i 23 §. Dessa särskilda regler för utländska arbetstagare får tillämpas efter medgivande av Forskarskattenämnden. Skattelättnaderna innebär att 25 procent av lönen eller liknande ersättningar undantas från beskattning, 23 § punkt 1. Dessutom undantas vissa utgiftsersättningar från beskattning, 23 § punkt 2. Det undantaget avser bl.a. ersättningar för avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande. A, vars hemland är Skottland, har genom beslut av Forskarskattenämnden meddelat den 12 december 2001 ansetts berättigad till nämnda skattelättnader i sin anställning hos arbetsgivaren i Sverige. – Frågan i ärendet är om ersättningar som arbetsgivaren avser att utge till A för avgifter för hans barns skolgång omfattas av det nämnda undantaget från skattskyldighet för utgiftsersättningar trots att skolgången sker i Skottland. – Av lämnade uppgifter i ärendet framgår att A:s familj skall bo kvar i Skottland under hans vistelse här. De tre barnen, 11, 13 och 17 år gamla, går i en avgiftsbelagd "halvprivat" skola. Någon förändring i barnens skolgång skall inte ske. – Nämnden gör följande bedömning. – Av lagtexten (SFS 2000:1161) framgår att det endast är ersättningar för utgifter som arbetstagaren har på grund av vistelsen i Sverige som omfattas av skattefrihet (jfr även prop. 2000/01:12 s. 21). Av lämnade uppgifter framgår inte att flyttningen föranlett några sådana utgifter avseende barnens skolgång. Mot denna bakgrund uppfyller de ersättningar som arbetsgivaren kan komma att utge till A för hans barns skolgång i Skottland inte kravet för undantag från beskattning enligt 11 kap. 23 § punkt 2 IL.

A överklagade Skatterättsnämndens beslut och yrkade att Regeringsrätten med ändring av nämndens beslut skulle förklara att ersättningen för de aktuella skolavgifterna skulle vara undantagen från beskattning i enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 23 § första stycket 2 IL.

Skatteverket tillstyrkte bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2004-09-21, Lavin, Eliason, Almgren, Nord, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2004-09-02, föredragande Östman Johansson, målnummer 8068-03