Regeringsrätten referat RÅ 2005 ref. 26

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2005 ref. 26
Målnummer
6049-04
Avdelning
2
Avgörandedatum
2005-04-26
Rubrik
Medel, som en kommun har lämnat till ett av kommunen ägt aktiebolag och som detta bolag lämnat vidare till ett dotterbolag för att användas till täckande av underskott i kommunens kollektivtrafikverksamhet, har ansetts utgöra intäkt i näringsverksamhet i moderbolaget. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
15 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Rättsfall
•  RÅ 1993 ref. 60
•  RÅ 2001 ref. 28
•  RÅ 2001 ref. 79

Skattemyndigheten i Luleå beslutade den 17 november 2003 att inte godta Luleå Kommunföretag AB:s (LK) yrkande i deklaration avseende 2003 års taxering om att aktieägartillskott på 37 718 000 kr skulle återläggas som bokförd inte skattepliktig intäkt. Inrullat underskott från 2002 års taxering medgavs med 89 540 825 kr. Underskottet av näringsverksamhet blev härefter 84 002 143 kr.

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde Riksskatteverket (numera Skatteverket, SKV) bl.a. följande. LK ägs till 100 procent av Luleå kommun och är moderföretag i Luleå Kommunföretagskoncernen. LK har sedan det bildades årligen, fr.o.m. taxeringsåret 1994, erhållit stora belopp som rubricerats som aktieägartillskott. Dessa har så gott som uteslutande lämnats vidare till dotterbolaget Luleå Lokaltrafik AB. Regeringsrätten har i RÅ 2001 ref. 28 I och II funnit att tillskott som en kommun gav direkt till ett helägt bolag för att täcka underskott på driften av detta skulle behandlas som skattepliktigt driftbidrag hos mottagaren, eftersom tillskottet i de prövade fallen var avsedda att täcka underskott i en verksamhet som det ålåg kommunen att bedriva (ref. I) resp. som kommunen åtagit sig (ref. II). Det första målet handlar om bidrag till ett av kommunen helägt bussbolag och det andra om bidrag till ett av kommunen helägt äventyrsbad. Den här aktuella frågan är om en kommun utan skattemässiga konsekvenser för bolagen kan fortsätta att ge bidrag till driften i kommunala bolag utan att det sammantaget uppkommer en skatteeffekt för bolagen, om kommunen lägger ett bolag mellan sig och det bolag som ska få bidraget. – Verket hemställde om svar på följande fråga. Är tillskott från en kommun till ett helägt aktiebolag att betrakta som ett driftbidrag då mottagaren slussar bidraget vidare till ett helägt dotterbolag vars verksamhet kommunens tillskott syftar att stödja?

Skatterättsnämnden (2004-10-07, André, ordförande, Wingren, Knutsson, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl, Svensson) yttrade: Förhandsbesked. – Luleå Kommunföretag AB (LK) skall ta upp tillskottet som intäkt i näringsverksamhet vid 2003 års taxering. – Motivering. – Samtliga aktier i LK ägs av Luleå kommun. LK har, sedan det bildades år 1994, erhållit stora belopp av kommunen. Dessa, som av LK redovisats som aktieägartillskott, har så gott som uteslutande lämnats vidare som koncernbidrag till det av LK helägda Luleå Lokaltrafik AB (LL). – Frågan i ärendet är om, vid 2003 års taxering, det tillskott som LK mottagit och slussat vidare till LL skall tas upp som skattepliktig intäkt av LK. – Av handlingarna i ärendet framgår att Luleå kommun är ansvarig för kollektivtrafiken i kommunen. Det aktuella verksamhetsåret, liksom tidigare år, har kommunen lämnat bidrag till LK för att detta bolag skall föra medel vidare till dotterbolaget LL i syfte att täcka det underskott som uppkommit på grund av att intäkterna i trafikverksamheten inte täckt kostnaderna. Av praxis följer att en sådan medelsöverföring från kommunen skall behandlas som ett driftbidrag (RÅ 2001 ref. 28 I). De omständigheterna att verksamheten som bidraget avser inte bedrivs av LK utan av det helägda dotterbolaget LL, som är den slutliga mottagaren av bidraget, och att bidraget som en del av ett större belopp betecknats som aktieägartillskott förändrar inte den bedömningen. Det innebär att LK skall ta upp bidraget som intäkt. Om i stället LK:s del i hanteringen av driftbidraget skulle uppfattas som enbart en förmedling av bidraget från kommunen till LL, som inte skulle föranleda att beloppet ifråga skulle tas upp som intäkt hos LK, skulle bolaget inte heller ha rätt till avdrag för vidarebetalning till dotterbolaget. Det skattemässiga resultatet skulle alltså bli detsamma.

SKV överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkade att det skulle fastställas.

LK hade fått del av överklagandet men inte yttrat sig i sakfrågan.

Regeringsrätten (2005-04-26, Nordborg, Eliason, Ersson, Almgren, Hamberg) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2005-04-06, föredragande Ingegerd Bolin, målnummer 6049-04