Regeringsrätten referat RÅ 2005 ref. 31

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2005 ref. 31
Målnummer
1964-05
Avdelning
2
Avgörandedatum
2005-06-10
Rubrik
En plakett på en tavla inne i en skolbyggnad med namn på ett bidragsgivande företag har inte ansetts utgöra reklam och därmed inte varit skattepliktig enligt lagen om skatt på annonser och reklam. Förhandsbesked enligt lagen om skatt på annonser och reklam.
Lagrum
1 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde Föreningen Hillel bl.a. följande. Föreningen är en ideell förening som bedriver skola och förskola som föräldrakooperativ. Föreningen har för avsikt att sälja plaketter till olika företag. På plaketterna, 16 mm x 150 mm, skall endast företagets namn stå. Samtliga plaketter placeras på en tavla som sätts upp i en till skolan angränsande byggnad. För att komma in i denna byggnad måste en sluss passeras och den ankommande måste antingen vara känd av vakten eller vara anmäld av behörig personal. Föreningen önskade svar på frågan om denna byggnad utgjorde allmän plats i den mening som avses i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, RSL.

Skatterättsnämnden (2005-03-09, Wingren, ordförande, Edlund, Alhager, Odéen, Ohlson, Peterson, Rabe) yttrade: Förhandsbesked. – Skatteplikt enligt RSL föreligger inte för de med ansökan avsedda plaketterna försedda med företags namn. – Motivering. – Med reklam avses enligt 1 § andra stycket 2 RSL, meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst. Skatteplikt föreligger med vissa här inte aktuella undantag enligt 5 § 1 RSL för reklam som återges i s.k. ljustidning, i eller i anslutning till trafikmedel, butikslokal, sportanläggning, teater eller liknande lokal, på fastighet eller allmän plats eller på annat motsvarande sätt. – Nämnden gör följande bedömning. – Förekomsten av en plakett – i storleken 16 x 150 mm – på en tavla inne i förskolebygganden med namnet på ett bidragsgivande företag kan inte anses vara ett sådant återgivande av reklam som avses i 5 § 1 RSL. Inte heller på annan grund föreligger skatteplikt enligt RSL.

Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och besluta att Föreningen Hillel är skattskyldig enligt RSL för de i ansökan angivna plaketterna.

Föreningen Hillel bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2005-06-10, Billum, Wennerström, Ersson, Almgren, Fernlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med reklam avses enligt 1 § andra stycket 2 RSL meddelande som har till syfte att åstadkomma eller främja avsättning i kommersiell verksamhet av vara, fastighet, nyttighet, rättighet eller tjänst.

Med hänsyn till ifrågavarande plaketters utformning och placering kan de inte anses utgöra ett meddelande med sådant syfte som avses i nyssnämnda bestämmelse. Inte heller på annan grund föreligger skatteplikt enligt RSL. Skatterättsnämndens förhandsbesked skall således fastställas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2005-05-18, föredragande Kristiansson, målnummer 1964-05