Regeringsrätten referat RÅ 2005 ref. 63

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2005 ref. 63
Målnummer
1579-03
Avdelning
1
Avgörandedatum
2005-12-21
Rubrik
En förälder, vars barn omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har deltagit i barnets inskolning i specialskola och har därvid ansetts ha rätt till tillfällig föräldrapenning enligt reglerna i 4 kap. 10 a § lagen om allmän försäkring, eftersom det i inskolningen ingått moment av behandling av barnet.
Lagrum
4 kap. 10 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring
Rättsfall
RÅ 2004 ref. 52

T.S., som har sonen M., ansökte om tillfällig föräldrapenning för tio dagar under tiden den 2-13 september 1996. Malmöhus läns allmänna försäkringskassa beviljade den 18 oktober 1996 ersättning för endast sex dagar vilka avräknades från T.S:s oförbrukade kontaktdagar. Som skäl för beslutet angav kassan att ersättningen avsåg inskolning och att sådan skall ersättas som kontaktdagar. Försäkringskassan beslutade efter omprövning att inte ändra beslutet.

T.S. överklagade och yrkade att ersättningen inte skulle avräknas från kontaktdagarna, varvid han anförde bl.a. följande. Den s.k. inskolningen syftar till att utbyta information om barnet mellan föräldrar och personal. Inskolningen omfattar även olika utredningsmoment och andra personalbedömningar vilka bl.a. ligger till grund för skolans behandlingsstrategi, personalinsats etc. Under "inskolningen" utarbetar föräldrar och personal en efter barnet individuellt anpassad behandlingsstrategi för skolsituationen, elevhemsboendet samt i hemmet. Föräldrarna skall bibringas information om skolans arbetssätt och hur deras barn kommer att leva i skolan och på fritiden då barnet inte bor hemma.

Länsrätten i Skåne län (1998-12-17, ordförande Hanö) yttrade: Enligt 4 kap. 10 § tredje stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, har en förälder till ett barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, rätt till tillfällig föräldrapenning när föräldern avstår från förvärvsarbete i samband med föräldrautbildning, besök i barnets skola eller besök i förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg i vilken barnet deltar (kontaktdagar). – Enligt 4 kap. 10 a § AFL har en förälder till ett sjukt eller funktionshindrat barn som inte fyllt tolv år rätt till tillfällig föräldrapenning när föräldern behöver avstå från förvärvsarbete i samband med bl.a. besök på en institution eller deltagande i kurs anordnad av sjukvårdshuvudman i syfte att föräldern skall kunna medverka i behandlingen av barnet eller för att lära sig vårda barnet. – T.S:s son M., född år 1989, lider av autistiskt syndrom och grav hörselnedsättning. Hösten 1996 började M. på Åsbackaskolan som är en statlig specialskola för döva och hörselskadade. T.S. deltog i inskolningen och yrkar tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § AFL. – Docent Klas Theorell, skolläkare på Åsbackaskolan, har i intyg den 10 december 1996 anfört bl.a. följande. I M:s behandling ingår som ett viktigt moment regelbundna kontakter mellan skolans lärare och föräldrarna. Det är därför viktigt att M. som ett led i denna behandling får träffa sina föräldrar regelbundet också på skolan. En del av inskolningsperioden är därmed att betrakta som en del av behandlingen, vilket härmed intygas. – Länsrätten gör följande bedömning. – Den inskolning av M. som T.S. deltagit i kan inte likställas med besök på institution eller utbildning som har till syfte att lära sig vårda eller behandla barnet. Försäkringskassans beslut att inte utge tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § AFL är därför riktigt. Överklagandet skall således avslås. – Länsrätten avslår överklagandet.

T.S. överklagade hos kammarrätten och yrkade att hans deltagande vid inskolningen av sonen M. på specialskola skulle ersättas med tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § AFL och inte avräknas från kontaktdagarna enligt samma kapitels 10 § tredje stycke. Han anförde bl.a. följande. Av förarbetena till AFL (prop. 1992/93:159 s. 204) framgår att med begreppet institution avses bland annat specialskola. Vidare följer att rätt till tillfällig föräldrapenning villkoras av att föräldern är på institutionen för att medverka i behandling som barnets sjukdom eller funktionshinder kräver eller för att lära sig vårda barnet. Hans son M. började under hösten 1996 på Åsbackaskolan, en statlig specialskola för döva och hörselskadade.

Försäkringskassan ansåg att överklagandet skulle avslås.

Kammarrätten i Göteborg (2003-01-08, Kärrström, Stenberg, Garnegård, referent, samt nämndemännen Lidén och Norrby) yttrade: Tillämpliga bestämmelser framgår av länsrättens dom. – I förarbetena till bestämmelserna i 4 kap. 10 § tredje stycket AFL (prop. 1984/85:78 s. 70) om tillfällig föräldrapenning vid kontaktdagar uttalades att dessa dagar avsågs att få användas bl.a. vid inskolning i skola. Enligt förarbetena till 4 kap. 10 a § AFL (prop. 1992/93:159 s. 146) avses med besök på en institution bl.a. besök på en specialskola. En ytterligare förutsättning för tillfällig föräldrapenning är enligt lagtexten att besöket görs för medverkan i behandling av barnet eller för att lära sig vårda barnet. I detta mål har besöket vid specialskolan gjorts för inskolning av barnet. Frågan är då om inskolningen kan likställas med de nyssnämnda förutsättningarna. – Eftersom det särskilt reglerats angående kontaktdagar för föräldrar till vissa funktionshindrade barn skall, enligt kammarrättens mening, den slutsatsen dras att det inte varit lagstiftarens avsikt att tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § AFL skall utgå under tid då en förälder deltar i barnets inskolning i skola och att detta även gäller vid inskolning i en specialskola. Den inskolning av M. som T.S. deltagit i kan därför inte likställas med besök på institution för medverkan i behandling av barnet eller för att lära sig vårda barnet och kan därmed inte ersättas enligt den sistnämnda bestämmelsen. Överklagandet skall således avslås. – Kammarrätten avslår överklagandet.

T.S. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten.

Även Riksförsäkringsverket, sedermera Försäkringskassan, överklagade och yrkade för sin del att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens och länsrättens domar samt försäkringskassans beslut och bevilja T.S. tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § AFL under inskolning av sonen M. på Åsbackaskolan den 2-13 september 1996. Försäkringskassan anförde bl.a. följande. Försäkringskassan anser att det förhållandet att det av förarbetena framgår att kontaktdagar enligt 4 kap. 10 § tredje stycket AFL kan utges under inskolning inte innebär att tillfällig föräldrapenning enligt 10 a § samma kapitel inte kan utges i sådana situationer. Varken lagstiftningens utformning eller vad som anförts i förarbetena hindrar att tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § AFL utges under sådan inskolning som i det aktuella fallet. Inskolningen av ett funktionshindrat barn i en specialskola får anses ha som mål att barnet skall få adekvat vård. Av förarbetena framgår även att det är lagstiftarens avsikt att hjälpa och stödja föräldrar med sjuka och funktionshindrade barn i den svåra och påfrestande situation som de befinner sig i. I detta sammanhang kan även beaktas att antalet kontaktdagar är begränsat till tio.

Regeringsrätten (2005-12-21, Lavin, Eliason, Schäder, Stävberg, Lundin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. T.S:s son M. är autistisk och gravt hörselskadad. Vid den tidpunkt som målet gäller var M. sju år. Han omfattas av LSS.

Under tiden den 2-13 september 1996 deltog T.S. i inskolning av M. vid Åsbackaskolan, en rikstäckande specialskola för döva och hörselskadade elever med tilläggshandikapp. Inskolningen omfattade enligt T.S. – förutom informationsutbyte – olika utredningsmoment och bedömningar samt utarbetandet av en behandlingsstrategi. Skolläkaren vid Åsbackaskolan, docenten Klas Theorell, barnneurolog, har i ett intyg den 10 december 1996 gjort bedömningen att det är viktigt att M. som ett led i behandlingen får träffa sina föräldrar regelbundet också i skolan och att en del av inskolningsperioden därmed är att betrakta som en del av behandlingen.

Frågan i målet är om T.S. har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § AFL under inskolningen.

Föräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå från förvärvsarbete av skäl som anges i olika bestämmelser i 4 kap. AFL. Den regel som i första hand är aktuell i detta mål finns i 10 a § 1. Den gäller föräldrar till sjuka och funktionshindrade barn och slår fast att de har rätt till tillfällig föräldrapenning i samband med besök på en institution för att medverka i behandlingen av barnet eller för att lära sig vårda barnet.

En annan regel om tillfällig föräldrapenning som är av intresse i detta mål avser s.k. kontaktdagar. Enligt 10 § tredje stycket har föräldrar till barn som omfattas av LSS rätt till ersättning i samband med föräldrautbildning, besök i barnets skola eller besök i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i vilken barnen deltar.

Rätten till ersättning enligt dessa bestämmelser är enligt 12 § första och andra styckena begränsad till ett visst antal dagar per barn och år. Tillfällig föräldrapenning enligt 10 a § utges under högst 60 dagar per barn och år. Rätten till ersättning för kontaktdagar är begränsad till 10 dagar per barn och år.

Regleringen av rätten till tillfällig föräldrapenning för föräldrar till funktionshindrade barn ändrades i flera avseenden i samband med tillkomsten av LSS (prop. 1992/93:159). Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 1994.

De innebar bl.a. att regeln i 4 kap. 10 a § AFL tillkom. Enligt försäkringskassornas praxis kunde redan tidigare tillfällig föräldrapenning utges i sådana situationer som avses i lagrummet, men då med stöd av en regel i 10 § första stycket enligt vilken föräldrar har rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn i samband med sjukdom hos barnet. I fråga om tillämpningen av den sistnämnda regeln rekommenderade dåvarande Riksförsäkringsverket att tillfällig föräldrapenning skulle betalas ut bl.a. när en förälder till ett sjukt/handikappat barn besökte en institution (t.ex. specialskola) eller på annat sätt medverkade i den behandling av barnet som barnets sjukdom eller handikapp krävde. Vidare kunde, enligt verket, en förälder med stöd av samma paragraf vara berättigad till tillfällig föräldrapenning om föräldern deltog i kurser som anordnades av sjukvårdshuvudman eller besökte en specialskola för att få ökad kunskap om barnets sjukdom eller handikapp. Ett krav var dock att även barnet var med. Detta krav togs bort i samband med LSS-reformen. Någon annan ändring i fråga om rätten till tillfällig föräldrapenning i här avsedda situationer åsyftades inte med lagregleringen (a. prop. s. 146 f.).

En annan lagändring avsåg 4 kap. 12 § andra stycket AFL och innebar att den tidigare rätten till ersättning för två kontaktdagar, som då gällde alla barn, utökades till tio dagar per barn och år för föräldrar till barn som omfattas av LSS. I det utredningsförslag som låg till grund för reformen framhölls att det är angeläget för föräldrar till funktionshindrade barn att få ökad kunskap om hur barnets utveckling kan främjas, hur stöd i hemmet kan läggas upp och hur den egna föräldrarollen kan stärkas. Vidare anfördes bl.a. att det finns stora behov för föräldrar till funktionshindrade barn att i större utsträckning än tidigare kunna besöka förskola och skola, bl.a. i inskolningssituationer. Det utökade antalet kontaktdagar borde enligt utredningens förslag få användas för samma ändamål som tidigare, dvs. för föräldrautbildning, besök i barnets skola eller besök i förskole- eller fritidsverksamhet inom samhällets barnomsorg i vilket barnet deltar (a. prop. s. 145). Efter en lagändring den 1 juli 2003 gäller reglerna om kontaktdagar endast föräldrar till barn som omfattas av LSS.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Det finns två olika föreskrifter enligt vilka en förälder kan få tillfällig föräldrapenning i samband med besök i barnets skola. Enligt den ena, den i 4 kap. 10 a § AFL, krävs det att föräldern besöker skolan för att medverka i behandlingen av barnet eller för att lära sig vårda barnet. Enligt den andra, den som gäller s.k. kontaktdagar och som finns i 4 kap. 10 § AFL, krävs det enbart att föräldern besöker skolan. T.S. har begärt ersättning enligt den först nämnda regeln och lämnat uppgifter om syftet med besöket och verksamheten vid besöket. Frågan om rätt till ersättning skall då prövas med bortseende från om han kan ha rätt till ersättning enligt reglerna om kontaktdagar. Av T.S:s egna uppgifter och uppgifterna i läkarintyget framgår att det i inskolningen ingått sådana moment som innebär att denna delvis utgjort ett led i behandlingen av M. T.S. har därför rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § AFL. Det får i målet antas att behandlingen haft så stor omfattning att denna rätt gäller alla dagar som målet avser.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten bifaller överklagandena och upphäver underinstansernas avgöranden samt förklarar att T.S. har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 4 kap. 10 a § AFL för tiden den 2-13 september 1996.

Regeringsrätten överlämnar målet till Försäkringskassan, Länskontoret i Skåne, för handläggning.

Föredraget 2005-12-06, föredragande A. Svensson, målnummer 1579-03