Regeringsrätten referat RÅ 2005 ref. 72

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2005 ref. 72
Målnummer
2751-03
Avdelning
1
Avgörandedatum
2005-12-15
Rubrik
Preliminärt bostadsbidrag har, när ansökan kommit in till försäkringskassan under det löpande året, inte ansetts kunna bestämmas med beaktande av tiden före den månad då ansökningen kom in.
Lagrum
21 §, 21 a § och 21 b § lagen (1993:737) om bostadsbidrag

Jämtlands läns allmänna försäkringskassa beslutade att ej bevilja L.V. bostadsbidrag retroaktivt. Som skäl för beslutet angavs att bidrag inte fick lämnas för tid innan ansökan kom in till försäkringskassan.

I överklagande hos länsrätten yrkade L.V. omprövning av beslutet och anförde bl.a. följande. Hon är övertygad om att hon har skickat in en ansökan om bostadsbidrag för år 2002 och detta har försäkringskassan inte tagit hänsyn till i sin omprövning. Ansökan om bostadsbidrag lämnades förmodligen in i november 2001. Hon tar delvis på sig skulden till den uppkomna situationen, eftersom hon inte kontrollerade att bostadsbidraget verkligen utbetalades under januari-mars 2002. Detta beror på att hon har en tung vardagssituation, är långtidssjukskriven och därför måste lägga sin energi där den bäst behövs.

Länsrätten i Jämtlands län (2002-12-30, ordförande Normann) yttrade: Av handlingarna i målet framgår att L.V. erhöll bostadsbidrag under år 2001. Den 16 april 2002 lämnade L.V. in en anmälan om höjd hyra. Den 17 april kontaktades hon av försäkringskassan, som undrade varför hon har lämnat in en sådan anmälan när hon inte uppbar något bostadsbidrag. LV blev mycket förvånad, eftersom hon var säker på att hon uppbar bostadsbidrag. Hon lämnade då in en ny ansökan den 22 april. Försäkringskassan har därefter beviljat L.V. bostadsbidrag för tiden april-december 2002. – Till försäkringskassan har L.V. uppgivit, förutom det som redogjorts för ovan, att hon är långtidssjukskriven för att ha "gått in i väggen" och att hon är ensamstående med två barn. Det ena barnet har damp. – Länsrätten gör följande bedömning. – L.V. erhöll bostadsbidrag under år 2001 samt erhåller bostadsbidrag för tiden april-december 2002. För det fall att försäkringskassan hade registrerat en ansökan från L.V. vid sådan tid att bostadsbidrag hade kunnat utbetalas från årets början, skulle hon ostridigt ha erhållit bostadsbidrag även för januari-mars 2002. Med hänsyn till detta och till att L.V:s förklaring är trovärdig, skall överklagandet bifallas. – Länsrätten bifaller överklagandet. – Handlingarna i målet överlämnas till försäkringskassan för erforderlig handläggning.

Försäkringskassan överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle upphäva domen och förklara att L.V. inte hade rätt till bostadsbidrag för januari-mars 2002. Till stöd för sin talan anförde kassan följande. Den 16 januari 2001 ansökte L.V. om bostadsbidrag för 2001. Utifrån ansökan beslutade kassan att bevilja henne bostadsbidrag till och med december samma år. L.V. har uppgivit att hon, förmodligen i november 2001, lämnade en ansökan om bostadsbidrag för 2002. Kassan konstaterar att någon ansökan inte inkommit i ärendet förrän den 22 april 2002. L.V. har uppgivit att hon inte bevakade sin rätt till bostadsbidrag på grund av besvärliga personliga förhållanden. Kassan har ingen anledning att betvivla dessa uppgifter, men de förändrar inte kassans bedömning att rätt till bostadsbidrag inte föreligger för januari-mars 2002.

L.V. bestred bifall till överklagandet. Till stöd härför hänvisade hon till vad hon anfört i länsrätten samt tillade att hon inte hade haft någon anledning att anmäla hyreshöjning under april månad om hon inte varit säker på att hon tidigare, troligen i november 2001, skickat in ansökan för bostadsbidrag under 2002.

Kammarrätten i Sundsvall (2003-03-05, Häggbom samt nämndemännen Bodeby och Frykman) yttrade: Enligt 19 § lagen (1993:737) om bostadsbidrag (BoL) skall ansökan om bidrag göras skriftligen hos försäkringskassan. Av 21 § samma lag framgår att bidrag lämnas från och med månaden efter den då rätten till bidrag har uppkommit. Om rätten till bidrag uppkommit den första dagen i en månad, skall dock bidrag lämnas från och med den månaden. Bidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden. – Utredningen i målet ger inte annat vid handen än att L.V:s ansökan om bostadsbidrag för 2002 inkom till försäkringskassan först den 22 april 2002. Bostadsbidrag får därför inte lämnas för längre tid tillbaka än april 2002. De av L.V. åberopade omständigheterna kan inte föranleda annan bedömning. Länsrättens beslut att bevilja preliminärt bostadsbidrag för månaderna januari-mars 2002 är därför inte korrekt. – Kammarrätten gör dock följande bedömning. Sedan några år innebär regleringen av bostadsbidrag att den bidragsberättigade först erhåller ett preliminärt bostadsbidrag, som i allmänhet bestäms för varje kalenderår. När inkomsttaxeringen avseende detta kalenderår blivit bestämd fastställs ett slutligt bostadsbidrag. Enligt 21 b § BoL skall slutligt bostadsbidrag bestämmas "för varje kalenderår under vilket preliminärt bidrag har betalats ut". Om det slutliga bostadsbidraget avviker från det preliminära med mer än 200 kr skall mellanskillnaden – med vissa undantag – betalas åter till försäkringskassan eller utbetalas till den bidragsberättigade. I 21 a § BoL anges att det preliminära bostadsbidraget beräknas efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst och så nära som möjligt skall motsvara det slutliga bostadsbidraget. Försäkringskassans sätt att beräkna det preliminära bostadsbidragets storlek i de fall när ansökan görs när några månader av ett kalenderår har förflutit innebär att man utifrån hela kalenderårets inkomster beräknar hur stort bostadsbidrag som skall erhållas under 12 månader och det månadsbelopp som då bestäms utbetalas under de månader som återstår av kalenderåret. Med utgångspunkt i L.V:s familjeförhållanden, inkomster och bostadskostnader vid ansökningstillfället i april 2002 kunde bostadsbidraget beräknas till ca 15 900 kr för 12 månader. Med tillämpning av avrundningsregeln i 21 a § BoL innebar det att preliminärt bostadsbidrag skulle utbetalas med 1 300 kr per månad. Försäkringskassans beslut innebär att hon – vid under resten av året oförändrade förhållanden – skulle få totalt (9 x 1 300 =) 11 700 kr i preliminärt bostadsbidrag under år 2002. Försäkringskassan synes vidare anse att när det slutliga bostadsbidraget skall fastställas för en person som sökt bidrag exempelvis i april, skall endast 9/12 av det bostadsbidrag som kan beräknas utifrån den taxerade inkomsten utgöra det slutliga bostadsbidraget. Försäkringskassan anser sålunda att den ovan angivna regeln i 21 § BoL innebär att rätten till bostadsbidrag under den del av kalenderåret som infaller före ansökningsmånaden definitivt går förlorad. Följande exempel visar på vilka resultat som kan bli följden av en sådan lagtolkning.

A och B är båda ensamstående med barn och har en månadshyra om 5 900 kr. Under år 2002 hade de båda en bidragsgrundande inkomst om 240 000 kr. I januari hade emellertid A en månadsinkomst om 30 000 kr, och beräknade att kunna bibehålla denna inkomst under hela året. Någon rätt till bostadsbidrag förelåg därför inte och A avstod – helt korrekt – från att ansöka om bostadsbidrag redan i januari. I mars blev A sjuk och arbetslös och beräknade att han under mars till december skulle komma att tjäna endast 18 000 kr per månad. Han ansökte därför i mars om bostadsbidrag. B tjänade i januari 18 000 kr per månad och ansökte om bostadsbidrag och angav årsinkomsten till 216 000 kr (12 x 18). Från och med november fick han emellertid en ny tjänst med månadslönen 30 000 kr, vilket han omedelbart anmälde till försäkringskassan. Med den lagtolkning som försäkringskassan tillämpar skulle B få ett slutligt bostadsbidrag om ca 13 700 kr. A däremot skulle – trots att hans förhållanden är i princip identiska – endast få ca 10/12 av detta belopp eller ca 11 400 kr.

Försäkringskassans tolkning av BoL leder till resultat som rimligen inte kan ha varit lagstiftarens avsikt. Den riktiga innebörden av bestämmelsen i 21 § BoL bör därför – trots att bestämmelsen inte tagits in under lagens underrubrik om preliminärt bostadsbidrag – inte vara annat än att om en ansökan om bostadsbidrag görs i april skall det preliminära bostadsbidrag som kan beräknas för hela kalenderåret utbetalas inte retroaktivt men med en niondel per månad under månaderna april-december. För L.V. innebär det att hon från och med april 2002 till och med december samma år (förutsatt att hennes inkomster eller familje- och bostadsförhållanden inte ändrades senare under 2002) skulle ha fått 1 700 kr per månad i preliminärt bostadsbidrag (årsbeloppet 15 900 kr delat med 9 månader, avrundas nedåt till 1 700). En sådan utgång i målet måste anses ligga inom ramen för vad L.V. yrkade i länsrätten. Att L.V. uppfyller kraven rörande familjesituation och boendeförhållanden för att få bostadsbidrag under januari-mars 2002 är ostridigt. – Överklagandet skall därför bifallas endast på så sätt att L.V. i stället för att få bostadsbidrag för månaderna januari-mars 2002 skall förklaras ha rätt till ett högre månadsbelopp under perioden april-december. – Kammarrätten ändrar på det sättet länsrättens dom att L.V. förklaras inte ha rätt till preliminärt bostadsbidrag för januari, februari och mars månader 2002 men däremot till preliminärt bostadsbidrag för 2002 med 1 700 kr per månad från och med april och så länge förhållandena var oförändrade.

Ledamöterna Lénberg Karlsson, referent, och Berggren var skiljaktiga och anförde följande. I likhet med majoriteten finner vi att länsrättens beslut att bevilja preliminärt bostadsbidrag för månaderna januari-mars 2002 inte är korrekt. Vi anser också, i motsats till majoriteten, att försäkringskassan i förevarande fall beräknat det preliminära bostadsbidraget för månaderna april-december 2002 i enlighet med gällande bestämmelser och att högre månadsbelopp för bidragsperioden därför lagligen inte kan medges. Överklagandet bör därför bifallas, länsrättens dom upphävas och försäkringskassans beslut fastställas.

Försäkringskassan (förut Riksförsäkringsverket) yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens och länsrättens domar och fastställa försäkringskassans beslut. Kassan anförde bl.a. följande. Enligt 21 § BoL får bidrag inte lämnas för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden. Detta innebär att preliminärt bostadsbidrag endast betalas ut för de månader under vilka rätt till bostadsbidrag förelegat och för varje månad med en tolftedel av beloppet. Slutligt bostadsbidrag beräknas endast för de månader som bostadsbidrag har betalats ut.

L.V. bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2005-12-15, Lavin, Schäder, Almgren, Stävberg, Kindlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bostadsbidrag betalas enligt 1 a § andra stycket BoL ut löpande som preliminärt bidrag, beräknat efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst, och bestäms slutligt i efterhand på grundval av den fastställda bidragsgrundande inkomsten. Den bidragsgrundande inkomsten skall enligt 8 § avse samma kalenderår som bostadsbidraget och skall anses vara lika fördelad på varje månad i kalenderåret. Ansökan om bidrag skall enligt 19 § göras skriftligen hos kassan. Bidrag får enligt 21 §, utom i en i målet inte tillämplig situation, inte lämnas för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden.

Den i målet aktuella frågan är för hur många månader under år 2002 preliminärt bostadsbidrag skall utgå och med vilket belopp. Sådant bidrag beräknas enligt 21 a § BoL efter en uppskattad bidragsgrundande inkomst och skall så nära som möjligt motsvara det slutliga bostadsbidrag som kan antas komma att bestämmas enligt lagen.

Den 22 april 2002 kom en ansökan om bostadsbidrag för år 2002 in till försäkringskassan från L.V. Under rubriken Övriga upplysningar angav hon att något hade blivit fel eftersom hon inte fått något bostadsbidrag för januari-mars, vilket hon trodde att hon sökt och fått. Hon gör i målet gällande att hon lämnat in en ansökan redan i november 2001 och att denna måste ha förkommit hos försäkringskassan. Hon har till sitt överklagande hos länsrätten fogat kopia av en ansökan undertecknad den 18 november 2001. Något som styrker att denna ansökan kommit in till försäkringskassan har emellertid inte framkommit. Det får därför förutsättas att hennes ansökan kom in först i april 2002. L.V. är därmed enligt 21 § BoL berättigad till bostadsbidrag endast för månaderna april-december 2002.

Det saknas i tillämplig lagtext stöd för att som kammarrätten gjort bestämma det preliminära bidraget till ett högre månadsbelopp under perioden april-december med hänvisning till vad som rimligen kan ha varit lagstiftarens avsikt. Tvärtom anvisar 21 § BoL att bidrag inte skall utgå för tiden före den månad då ansökan om bostadsbidrag kom in till försäkringskassan. Försäkringskassans beslut om preliminärt bostadsbidrag är därmed riktigt såväl avseende för vilken tid som med vilket belopp bidraget skall utgå.

Regeringsrättens avgörande. Med bifall till överklagandet upphäver Regeringsrätten kammarrättens och länsrättens domar och fastställer försäkringskassans beslut.

Föredraget 2005-11-30, föredragande Hoffstedt, målnummer 2751-03