Regeringsrätten referat RÅ 2005 ref. 76

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2005 ref. 76
Målnummer
1336-05
Avdelning
1
Avgörandedatum
2005-12-13
Rubrik
Utbyte av preferensaktier mot stamaktier i enlighet med bestämmelse i bolagsordningen ansågs utgöra avyttring av preferensaktierna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Rättsfall
•  RÅ 1984 1:1
•  RÅ 1997 ref. 81
•  RÅ 2000 ref. 44

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde A bl.a. följande. Han äger 20 000 preferensaktier i X AB som är ett s.k. avstämningsbolag. Bolagets aktier är inte noterade på börs eller att anse som marknadsnoterade på annan grund. Bolaget är inte heller ett fåmansföretag. – X AB har för närvarande stamaktier och preferensaktier. Alla aktier medför lika rösträtt. X AB:s styrelse har, i enlighet med en bestämmelse i bolagsordningen, fattat ett preliminärt beslut om att omvandla preferensaktierna till stamaktier. – Preferensaktierna i X AB emitterades i april 2000. Bolagsordningen i X AB har i fråga om preferensaktierna varit oförändrad alltsedan dessa aktier emitterades. Styrelsens enligt bolagsordningen på visst sätt villkorade rätt att omvandla aktierna till stamaktier har således varit känd för samtliga aktieägare och andra intressenter under hela den tid preferensaktierna har funnits. A förvärvade sina preferensaktier i X AB under år 2002. A ställde följande fråga. Om X AB:s styrelse fattar beslut om att omvandla samtliga preferensaktier till stamaktier med tillämpning av bestämmelsen i bolagsordningen och beslutet registreras i aktiebolagsregistret, skall A inkomstskattemässigt i så fall anses ha avyttrat preferensaktierna och genom byte ha förvärvat stamaktier eller skall skattemässig kontinuitet i stället anses föreligga så att A skall anses ha förvärvat stamaktierna för det omkostnadsbelopp som han har för de nuvarande preferensaktierna?

Skatterättsnämnden (2005-02-16, Knutsson, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl): yttrade: – Förhandsbesked. En omvandling av A:s preferensaktier i X AB till stamaktier innebär en avyttring av preferensaktierna. – Motivering. – A äger 20 000 preferensaktier i X AB. Preferensaktierna emitterades i april 2000, i en riktad emission till tidigare ägare av aktier. – – – Förbundet F innehar tillsammans med sitt dotterbolag F AB stamaktier i X AB motsvarande en röstandel om 75 procent. Styrelsen i Förbundet F är densamma som i X AB. – Preferensaktierna utgavs med stöd av 3 kap. 1 § sista stycket aktiebolagslagen (1975:1385), vilket innebär att aktierna kan omvandlas till stamaktier enligt en bestämmelse i bolagsordningen, s.k. konvertibla aktier. Enligt bolagsordningen framgår bl.a. följande. Preferensaktierna medför enligt 5 § företrädesrätt till utdelning med ett belopp som för år räknat skall uppgå till 4,20 kr. Om under ett eller flera år full utdelning inte utgått på preferensaktierna har de företrädesrätt till utdelning nästföljande år intill bristen täcks, innan någon utdelning utgår på stamaktier. I händelse av bolagets upplösning skall preferensaktierna ha företräde till 70 kr per aktie. Om det finns ett överskott sedan även 70 kr tillgodoförts stamaktierna skall det fördelas lika på alla aktier i bolaget. Under förutsättning att utdelningen per preferensaktie under åtminstone tre räkenskapsår varit minst 4,20 kr per aktie kan styrelsen från och med den 1 januari 2004 besluta att samtliga preferensaktier skall omvandlas till lika antal stamaktier. – Förutsättningar finns nu för en omvandling av preferensaktierna till stamaktier och styrelsen planerar att besluta om en sådan omvandling. A vill därför ha besked om en sådan omvandling innebär att han inkomstskattemässigt skall anses ha avyttrat preferensaktierna mot stamaktierna (byte). – Nämnden gör följande bedömning. – Styrelsen i X AB avser att enligt bolagsordningen besluta om att omvandla preferensaktierna i bolaget, med företrädesrätt till utdelning, till stamaktier. – En omvandling som innebär att aktier ges rätt till ökad eller minskad utdelning har i praxis bedömts som en sådan förändring i andelsrätten som i princip leder till att aktierna anses avyttrade (se RÅ 1997 ref. 81 och 2000 ref. 44). Sådana omständigheter som skulle motivera att den nämnda principen frångås föreligger inte.

Ledamöterna André, ordförande, Wingren och Virin var skiljaktiga och anförde följande. Med hänsyn till innehållet i bolagsordningen och omständigheterna i övrigt har det redan vid tecknandet av aktierna i bolaget – och för senare tillkommande ägare till preferensaktier vid förvärvet av aktierna – stått klart att företrädesrätten till utdelning på preferensaktierna skulle komma att upphöra så snart bolagets ekonomiska situation tillät det. Någon möjlighet för ägarna av sådana aktier att motsätta sig ett beslut att omvandla aktierna till stamaktier föreligger inte. Under sådana förhållanden, när omvandlingen i allt väsentligt får anses ha varit bestämd vid emissionstidpunkten, kan själva genomförandet av omvandlingen inte sägas innebära en sådan förändring av rätten till utdelning att en avyttring skall anses ha skett. Av denna ståndpunkt följer att omvandlingen inte skall medföra några andra konsekvenser vid inkomstbeskattningen än att A skall anses ha förvärvat stamaktierna vid tidpunkten för förvärvet av preferensaktierna och till den då betalda köpeskillingen. Vi anser att förhandsbeskedet borde ha utformats i enlighet härmed.

A yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att omvandlingen av preferensaktier till stamaktier i X AB inte skulle medföra några andra konsekvenser vid inkomstbeskattningen än att han skulle anses ha förvärvat stamaktierna vid tidpunkten för förvärvet av preferensaktierna och till den då betalda köpeskillingen. Utöver vad han anfört till stöd för sin talan i Skatterättsnämnden anförde A i huvudsak följande. Det har stått klart för honom under hela innehavstiden, precis som det bör ha gjort för övriga preferensaktieägare i X AB, att företrädesrätten till utdelning troligen skulle komma att upphöra. Den omvandling av aktier som nu övervägs innebär endast att den ursprungliga och i bolagsordningen reglerade förändringen av rätten till utdelning genomförs. Preferensaktieägarna har inte någon möjlighet att motsätta sig en sådan omvandling. En omvandling enligt bolagsordningen innebär inte någon förändring av rätten till utdelning på aktierna utan endast att den ursprungligen aviserade minskningen av rätten till utdelning realiseras. Preferensaktieägarna kommer inte att erhålla någon kompensation för att de avstår från företrädesrätten. En omvandling från preferensaktier till stamaktier fordrar inte någon ändring av aktieägaravtal eller bolagsordning utan innebär tvärtom att bolagsordningens bestämmelser fullföljs.

Skatteverket ansåg att Regeringsrätten skulle fastställa det överklagade förhandsbeskedet.

Regeringsrätten (2005-12-13, Eliason, Schäder, Kindlund, Lundin, Fernlund) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2005-11-16, föredragande M. Lindvall, mål nr 1336-05