Regeringsrätten referat RÅ 2005 ref. 93

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2005 ref. 93
Målnummer
7019-04
Avdelning
2
Avgörandedatum
2005-12-30
Rubrik
En lotterivinst i form av månatliga utbetalningar under ett visst antal år har ansetts utgöra en förmögenhetsskattepliktig tillgång. Förmögenhetstaxering 2002 och 2003.
Lagrum
2 §, 3 § första stycket 11 och 5 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt

Skattemyndigheten fastställde för taxeringsåret 2002 R.L:s beskattningsbara förmögenhet till 3 339 000 kr och påförde skattetillägg med 20 procent av den förmögenhetsskatt som belöpte på den beskattningsbara förmögenheten. Beslutet motiverades med bl.a. följande. Av inkomna uppgifter till skattemyndigheten framgår att R.L. erhållit en trisslottsvinst till ett belopp av 15 000 kr per månad under 25 år. Då denna rättighet till periodiska utbetalningar av bestämda belopp under viss bestämd tid kan anses utgöra en skattepliktig fordran enligt 3 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, SFL, skall den ligga till grund för beräkning av hans skattepliktiga förmögenhet.

R.L. överklagade skattemyndighetens beslut hos länsrätten och yrkade att den skattepliktiga förmögenheten gällande vinsten i första hand skulle fastställas till 0 kr och i andra hand till 2 520 000 kr. Han yrkade att skattetillägget i vart fall skulle efterges. Han yrkade även ersättning för biträdeskostnader i länsrätten med sammanlagt 28 011 kr exklusive mervärdesskatt. Arbetet avsåg totalt 10,5 timmar. Han anförde bl.a. följande. Den starka förfoganderättsinskränkning som gäller vinsten talar emot att den skall anses utgöra en förmögenhetsskattepliktig fordran. Vidare består vinsten till skillnad från en fordran inte av ett belopp som skall amorteras under ett antal år utan av ett antal vinster som skall utbetalas på i förväg bestämda tidpunkter. I motsats till en normal fordran är villkoren ensidigt fastställda av AB Svenska Spel. Vinnaren måste således foga sig och acceptera utbetalningsplanen och kan inte förfoga över eller på annat sätt tillgodogöra sig värdet av de framtida utbetalningarna förrän dessa kan disponeras. Vinsten bör i förmögenhetsskattehänseende jämställas med rätten till en framtida utbetalning av avsatta medel ur en vinstandelsstiftelse vilken enligt rättspraxis (RÅ 1977 Aa 174a) inte utgör en förmögenhetsskattepliktig tillgång. Det bör även noteras att rätt till pension och undantagsförmån inte heller anses skattepliktiga. Förfogandet över vinstmedlen är lika starkt inskränkt som i fallet med vinstandelsstiftelsen. Att förmögenhetsbeskatta en framtida inkomst som den skattskyldige inte kommer att kunna förfoga över i sin helhet förrän efter 25 år skulle vidare strida mot den i svensk skatterätt grundläggande skatteförmågeprincipen, innebärande att endast inkomster som ger en reell skatteförmåga skall beskattas. Detta gör sig särskilt gällande i ett fall som detta, när den framtida inkomsten uppgår till ett så högt belopp att det framstår som direkt oskäligt att den skattskyldige skall åläggas att betala förmögenhetsskatt på inkomsten. – – – Av villkoren för lotteriet framgår att spelare som skrapar fram tre klöversymboler i vinstfältet på lotten är berättigade att delta i en officiell dragning i TV och får chansen att vinna ett månadsbelopp från 10 000 kr per månad i 10 år upp till 25 000 kr i 25 år. Vidare framgår av villkoren att vinnaren får en engångssumma för vinstlotten på 500 000 kr om vinnaren väljer att inte medverka i dragningen. Det anförda visar att det inte är fråga om en fordran avseende ett kapitalbelopp som skall amorteras under ett antal år utan vinnaren får ett antal vinster som utbetalas periodiskt över den i villkoren angivna perioden. Vidare inkluderar vinsten även värdesäkring i form av justering med hänsyn till konsumentprisindex. Detta innebär att det är fråga om en vinst som inte utbetalas i nominella belopp utan i reala belopp. Som en intern åtgärd avsätter AB Svenska Spel en engångssumma som beräknas efter gällande realränta och som skall täcka framtida utbetalningar – månadsbeloppet – i antalet vunna år minus den första månadsutbetalningen. De avsatta medlen förvaltas för närvarande av Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, för att AB Svenska Spel inte skall ta andra medel än de avsatta medlen i anspråk för att utbetala vinstbeloppen. Avsättningen och förvaltningsuppdraget till SEB är helt betingade av redovisningsregler och företagsekonomiska överväganden. Förvaltningsuppdraget är enbart en relation mellan AB Svenska Spel och SEB. Vinnaren är således inte någon part i det avtalet. De avsatta medlen är således AB Svenska Spels medel. – Om länsrätten skulle finna’ att vinsten utgör en skattepliktig förmögenhetstillgång skall skattetillägget efterges, dels då underlåtenheten att ta upp vinsten i deklarationen framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens art, dels då det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. Det finns inte någon vägledande praxis eller några uttryckliga lagregler för hur en vinst som i det aktuella ärendet skall behandlas i förmögenhetsskattehänseende. Skattefrågan måste därför anses objektivt svårbedömd för den enskilde. Vidare framstår det höga skattetillägget som uppenbart oskäligt, eftersom han endast har erhållit en rätt till framtida utbetalningar vilka han ännu inte förfogar över.

Skattemyndigheten beslutade vid obligatorisk omprövning att i enlighet med R.L:s andrahandsyrkande nedsätta underlaget för den beskattningsbara förmögenheten samt underlaget för skattetillägg. Skattemyndigheten hade gjort en jämförelse mellan marknadsränteberäkning och beräkning av avkastning utifrån uppräkning med genomsnittlig förändring av konsumentprisindex under den senaste tioårsperioden och därvid funnit att en väsentlig skillnad uppstår mellan dessa båda avkastningsberäkningar. Sammantaget visade denna beräkning att uppräkning efter konsumentprisindex i aktuellt fall avvek i betydande omfattning från marknadsräntan. Skattemyndigheten fann därför skäl att beräkna nuvärdet av fordran efter den till lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, AGL, fogade tabellen. Den förmögenhetsskattepliktiga fordran beräknades därför till sitt nuvärde, 2 520 000 kr, mot det tidigare fastställda nominella beloppet 4 320 000 kr. – Skattemyndigheten vidhöll att grund för befrielse från skattetillägg inte förelåg. – Skattemyndigheten bestred bifall till yrkandet om ersättning för kostnaderna i målet.

Länsrätten i Västernorrlands län (2003-12-19, Johansson, ordförande, och Larsson samt nämnd) yttrade: Enligt 2 § SFL utgörs den skattepliktiga förmögenheten av värdet av den skattskyldiges tillgångar efter avdrag för dennes skulder. Den skattepliktiga förmögenheten bestäms med hänsyn till förhållandena vid utgången av beskattningsåret. Med beskattningsår avses kalenderåret före taxeringsåret. – Enligt 3 § SFL skall vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten som tillgång tas upp bl.a. fordran i pengar och liknade betalningsmedel. – Enligt 5 § SFL är fordran skattepliktig och skuld är avdragsgill endast om det är fråga om rättighet respektive förpliktelse som kan bestämmas till belopp och vars uppkomst inte är beroende av villkor. – Enligt 17 § SFL tas fordran i pengar och liknande betalningsmedel som inte är marknadsnoterad och som löper med ränta upp till sitt nominella belopp med tillägg för förfallen ränta. Om en sådan fordran löper med ränta som betydligt understiger marknadsräntan eller är räntelös, tas den upp till sitt nuvärde beräknat med hänsyn till marknadsräntan, avtalad ränta och löptid. Osäker fordran tas upp till det belopp som kan förväntas bli betalt. Värdelös fordran tas inte upp.

Enligt 19 § SFL beräknas skatten på den beskattningsbara förmögenheten. Beskattningsbar förmögenhet är den del av den skattepliktiga förmögenheten som överstiger ett fribelopp. Den beskattningsbara förmögenheten avrundas nedåt till helt tusental kronor.

Av handlingarna i målet framgår bl. a. följande. – R.L. har efter deltagande i en dragning erhållit en lotterivinst i form av s. k. "Triss Månadsklöver". Vinsten innebär att R.L. erhåller månatliga vinstutbetalningar om 15 000 kr i 25 år. Lotteriet arrangeras av AB Svenska Spel. Om reglerna för den aktuella vinsten "Triss Månadsklöver" är följande upplyst i målet. AB Svenska Spel avsätter en engångssumma som beräknas efter gällande realränta och som skall täcka framtida utbetalningar – månadsbeloppet – i antalet vunna år minus första månadsutbetalningen. Årligen den 15 januari sker justering av månadsbeloppet med hänsyn till fastställt konsumentprisindex i oktober föregående år. Första justering sker efter andra årsskiftet efter den periodiserade vinstutbetalningens början. Om vinnaren avlider under tiden den periodiserade utbetalningen pågår, utbetalas till dödsboet ett engångsbelopp motsvarande återstående utbetalningar diskonterade med räntan på betalningsdagen. Diskonteringen skall ske till högsta marknadsnoterade realränta (köpnotering) på gällande realräntemarknad vid tillfälle då realränteobligationen säljs. Vinst i AB Svenska Spels lotterier är fri från inkomstskatt. Enligt AB Svenska Spels tolkning skall ingen förmögenhetsskatt erläggas av vinnaren på ännu ej utbetalat belopp. Inga uppgifter om kvarstående behållning skall därför lämnas till vinnaren från vare sig AB Svenska Spel eller SEB. – Länsrätten gör följande bedömning. – Frågan i målet är om en lotterivinst som utfaller med 15 000 kr per månad under 25 år – dvs. en periodiserad utbetalning av vinsten – utgör en skattepliktig tillgång enligt SFL. – Inledningsvis konstaterar länsrätten att förmögenhetsbeskattningen är en från inkomstbeskattningen helt fristående skatt på förmögenhet. Att vinster i svenska lotterier är befriade från inkomstskatt enligt 8 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) saknar således betydelse för frågan om vinsten är skattepliktig enligt SFL. – Skatteplikten för tillgångar är noga reglerad i 3 § genom en uttömmande uppräkning av de tillgångar som skall upptas till förmögenhetsbeskattning och eventuella undantag från huvudregeln anges. Som förmögenhetsskattepliktiga tillgångar anges, såvitt nu är av intresse, rättigheter till framtida utbetalningar av livränta eller därmed jämförlig utbetalning med undantag för rätt till utbetalning på grund av försäkring, utbetalning på grund av tidigare anställning och underhållsbidrag (3 § 9). Vidare är fordringar i pengar och liknande betalningsmedel skattepliktiga (3 § 11). – Den rättighet som lotterivinnaren förvärvar i förevarande fall tillfaller vinnarens dödsbo om denne avlider under den tid som utbetalningen pågår. Utbetalning skall då ske till dödsboet med ett engångsbelopp motsvarande återstående betalningar diskonterade med räntan på betalningsdagen. Härav följer att rättigheten inte är av personlig art och kan därför inte anses utgöra en livränta eller därmed jämförlig förmån enligt 3 § 9 SFL. Rättigheten är enligt länsrättens mening därmed att bedöma som en fordran i pengar vilken omfattas som sådan av 3 § 11 samma lag. – Enligt 5 § SFL skall emellertid endast fordringar som uppfyller vissa förutsättningar påverka förmögenhetsberäkningen. För att en fordran skall utgöra en förmögenhetsskattepliktig tillgång skall den vara bindande, ovillkorlig och kunna bestämmas till belopp. En fordran som ännu inte är fastställd skall inte heller tas upp till något belopp. Det kan exempelvis vara fallet om fordran är beroende av ett villkor och det är osäkert om eller när detta villkor blir uppfyllt. – Månadsbeloppets storlek och dess varaktighet i tid bestäms vid dragningstillfället. Rättigheten blir civilrättsligt bindande och utbetalningarna är beloppsbestämda jämte tillkommande värdesäkring som fastställs årligen och baseras på konsumentprisindex. Frågan är därefter om fordran är ovillkorlig. I förevarande fall erhåller vinnaren rätten till de månatligen utfallande vinstbeloppen i och med att dragningen sker. Därefter är de framtida utbetalningarna inte beroende av att några ytterligare villkor skall uppfyllas av vare sig vinnaren eller vinstutbetalaren. Fordran uppkommer således i sin helhet redan vid dragningen. Den aktuella vinsten är därmed att anse som en enda vinst, även om utfallande belopp kommer att utbetalas periodiskt under en längre tid. Vid nu angivna omständigheter är fordran bindande, ovillkorlig och beloppsbestämd och uppfyller därmed förutsättningarna enligt 5 § SFL. – De omständigheter som R.L. har anfört; att framtida månadsbelopp ännu inte är förfallna till betalning, att vinnaren saknar möjlighet att förfoga över ännu inte utbetalda månadsbelopp och att villkoren för utbetalningarna ensidigt har uppställts av utbetalaren, kan i detta sammanhang inte bedömas på annat sätt än vad som gäller för en motsvarande rättighet i form av fordran på framtida utbetalningar i allmänhet. Mot denna bakgrund och med beaktande av att något uttryckligt undantag för lotterivinster av den aktuella typen inte gjorts i SFL, finner länsrätten att det saknas förutsättningar att bedöma den genom dragningen förvärvade rättigheten på annat sätt än att den utgör en skattepliktig fordran i den mening som avses i SFL. Länsrätten finner därför inte skäl att ändra skattemyndighetens beslut i denna del.

Enligt 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324), TL, i tillämplig lydelse skall, om en skattskyldig på annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och uppgiften befinns oriktig, en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Skattetillägg tas i förevarande fall ut med 20 procent av den skatt som, om det oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts den skattskyldige. Enligt 5 kap. 6 § TL i tillämplig lydelse skall befrielse från skattetillägg ske om 1. felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande att den framstår som ursäktlig, 2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet, eller 3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den särskilda avgiften.

Av utredningen i målet framgår att R.L. har ställt frågor till skattemyndigheten gällande vinsten före avlämnandet av självdeklaration för taxeringsåret 2002. Skattemyndigheten redovisade då sin bedömning att kvarvarande vinst utgjorde skattepliktig förmögenhet. R.L. fick i samband härmed upplysning om att han i vart fall skulle omnämna vinsten i den deklaration som senare skulle lämnas. R.L. har inte tagit upp vinsten i sin självdeklaration för taxeringsåret 2002. Han har därmed lämnat oriktig uppgift i den mening som avses i taxeringslagen och det föreligger därför skäl att påföra honom skattetillägg. – Frågan är därefter om det föreligger skäl för befrielse av skattetillägget. I de upplysningar som AB Svenska Spel har lämnat vinnarna har bolaget gjort den tolkningen att vinsterna är fria från förmögenhetsskatt. Vidare måste det beaktas att den aktuella typen av lotterivinst är en ny företeelse. I avsaknad av rättspraxis utgör frågan om vinsten är förmögenhetsskattepliktig en svårbedömd skatterättslig fråga. Mot denna bakgrund framstår underlåtenheten att redovisa vinsten i självdeklarationen som ursäktlig, varför länsrätten finner att det föreligger skäl för befrielse från skattetillägget.

Av 3 § lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (ersättningslagen) framgår att en skattskyldig som i ett ärende eller mål haft kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att ta till vara hans rätt skall efter framställning beviljas ersättning för kostnaderna om 1. den skattskyldige helt eller delvis vinner bifall till sina yrkanden i ärendet eller målet, 2. ärendet eller målet avser fråga som är av betydelse för rättstillämpningen eller 3. det finns synnerliga skäl för ersättning. – Enligt 7 § samma lag skall en framställning om ersättning för kostnader göras hos den myndighet eller den domstol där kostnaderna uppkommit. Framställningen skall ha kommit in innan myndigheten eller domstolen avgör ärendet eller målet.

Skattemyndigheten har i det obligatoriska omprövningsbeslutet delvis ändrat sitt omprövningsbeslut i enlighet med R.L:s andrahandsyrkande. Skattemyndigheten har emellertid avslagit R.L:s yrkande om ersättning för kostnader om 34 212 kr inklusive mervärdesskatt för biträde hos skattemyndigheten med motiveringen att det inte anförts något nytt i sak för tiden efter skattemyndighetens första omprövningsbeslut. Yrkade kostnader som tillkommit i länsrätten uppgår till 28 011 kr exklusive mervärdesskatt. – Med hänsyn till det oklara rättsläge som gällt för sådan lotterivinst som målet avser, måste R.L. enligt länsrättens mening skäligen behövt biträde för att ta till vara sin rätt. Han har även vunnit delvis bifall till sin talan och målet är av betydelse för rättstillämpningen. Rättsutredning som gjorts måste dock till övervägande del ha utförts före skattemyndighetens omprövningsbeslut. Med hänsyn härtill och till den relativt avgränsade frågeställning som målet berör, finner länsrätten att ersättningen skäligen skall begränsas till 15 000 kr inklusive mervärdesskatt.

Länsrätten befriar R.L. från påfört skattetillägg. – Länsrätten avslår överklagandet i övrigt.

Länsrätten tillerkänner R.L. ersättning enligt ersättningslagen för kostnader för biträde i länsrätten med 15 000 kr.

Frågan om R.L:s förmögenhetstaxering avseende taxeringsåret 2003 prövades av länsrätten i dom samma dag och med samma utgång såvitt avsåg frågan om huruvida lotterivinsten var skattepliktig tillgång enligt SFL samt frågan om skattetillägg.

R.L. överklagade länsrättens domar och yrkade i kammarrätten att hans beskattningsbara förmögenhet 2002 skulle bestämmas till 0 kr. I andra hand yrkade han att den tillgång som han hade till följd av lotterivinsten skulle värderas i enlighet med den till AGL fogade tabell I och att värdet därigenom skulle reduceras med 180 000 kr. För 2003 yrkade han att bli taxerad i enlighet med avgiven självdeklaration. I andra hand yrkade han att den tillgång som han hade till följd av lotterivinsten skulle värderas till 2 286 000 kr i stället för 2 340 000 kr, i enlighet med den till AGL fogade tabell I. Vidare yrkade han ersättning för biträdeskostnader hos Skatteverket och i länsrätten med sammanlagt 34 212 kr, inklusive mervärdesskatt, samt för kostnader i kammarrätten. Slutligen yrkade han skadestånd av Skatteverket med 1 000 000 kr för det lidande han fått utstå till följd av skatteärendena.

Skatteverket bestred bifall till såväl överklagandena som ersättningsyrkandet.

Kammarrätten i Sundsvall (2004-09-28, Diurson, Eriksson, Karlsson, referent) yttrade: Kammarrätten delar underinstansernas bedömningar att den rättighet som R.L. har förvärvat genom trissvinsten utgör skattepliktig tillgång enligt SFL. Likaså delar kammarrätten underinstansernas bedömningar i frågan om hur tillgången skall värderas. Vad R.L. anfört i kammarrätten föranleder inte annan bedömning. Överklagandena kan således inte bifallas i denna del.

Vid denna utgång finner kammarrätten att R.L. inte är berättigad till högre ersättning för biträdeskostnader i underinstanserna än vad han tillerkänts av länsrätten och att han inte är berättigad till ersättning för kostnader i kammarrätten. Inte heller i denna del kan hans talan därför bifallas.

R.L:s yrkande om skadestånd kan inte lagligen prövas av kammarrätten.

Kammarrätten avslår överklagandena.

Kammarrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i målen. Kammarrätten avvisar yrkandet om skadestånd.

R.L. överklagade kammarrättens dom och yrkade att förmögenhetstaxeringarna skulle undanröjas och att han skulle medges ersättning för kostnader i målet för tid fram till kammarrättens dom. Han yrkade vidare ersättning för nedlagd tid efter domen med 131 718 kr avseende 38,06 timmar.

Skatteverket bestred bifall till överklagandet. Vad gällde yrkandet om ersättning i Regeringsrätten hade verket ingen invändning mot antalet redovisade timmar.

Regeringsrätten (2005-12-30, Billum, Sandström, Dexe, Nord, Brickman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § SFL utgörs den skattepliktiga förmögenheten av värdet av den skattskyldiges tillgångar efter avdrag för dennes skulder. I 3-5 §§ finns bestämmelser om tillgångar som skall tas upp och skulder som skall dras av vid beräkningen av den skattepliktiga förmögenheten. I 9-18 §§ finns värderingsregler.

R.L. har genom sitt deltagande i lotteriet förvärvat en tillgång i form av en rätt till på visst sätt värdesäkrade månatliga utbetalningar om 15 000 kr under 25 år från AB Svenska Spel. Denna rätt är inte beroende av villkor och kan även bestämmas till belopp. Tillgången får därför ses som en sådan fordran som avses i 3 § första stycket 11 och 5 § SFL. Den är därmed skattepliktig. Med hänsyn till periodiciteten skulle visserligen också kunna hävdas att fråga är om en sådan rätt till en med livränta jämförlig utbetalning som avses i 3 § första stycket 9 SFL. Även en sådan rätt är emellertid skattepliktig, varför detta inte skulle leda till annat resultat för R.L:s del. Vad gäller värderingen av tillgången har R.L. godtagit den värdering som slutligen gjorts av skatteförvaltningen.

Av det anförda följer att R.L:s överklagande av taxeringarna skall avslås.

Enligt lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. kan en skattskyldig under vissa förutsättningar få ersättning av allmänna medel för kostnader han haft med anledning av ärendet eller målet. Ersättning kan beviljas bl.a. om ett mål avser en fråga som är av betydelse för rättstillämpningen och kostnaderna avser biträde eller annat som skäligen behövts för att ta till vara den skattskyldiges rätt (3 §). När ersättningen bestäms skall den minskas med annan ersättning som den skattskyldige har fått eller kan antas komma att få för samma kostnader enligt annan författning eller enligt avtal (5 §).

När det gäller R.L:s överklagande avseende ersättning för kostnader i målet för tid fram till kammarrättens dom finner Regeringsrätten inte anledning att ändra kammarrättens avgörande.

Vad därefter gäller R.L:s yrkande om ersättning för kostnader i Regeringsrätten kan konstateras att målet avser en fråga av betydelse för rättstillämpningen och att R.L. i och för sig skäligen behövt biträde för att ta till vara sin rätt. Mot bakgrund av att R.L. uppgivit att AB Svenska Spel åtagit sig att stå för de kostnader som inte ersätts kan han emellertid inte anses ha haft några kostnader av beskaffenhet att böra ersättas. Hans yrkande om ersättning för kostnader i Regeringsrätten skall därför avslås.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Regeringsrätten avslår yrkandet om ersättning för kostnader i Regeringsrätten.

Föredraget 2005-11-30, föredragande Björnsson, målnummer 7017-04 och 7019-04