Regeringsrätten referat RÅ 2006 ref. 22

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2006 ref. 22
Målnummer
5290-05
Avdelning
1
Avgörandedatum
2006-03-27
Rubrik
Ett beslut enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. gäller omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet.
Lagrum
•  32 § lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.
•  20 kap. 13 § lagen (1962:381) om allmän försäkring

Försäkringskassan beslutade efter omprövning den 11 april 2005 att E.R. skulle betala tillbaka 1 518 kr avseende utbetalt bostadstillägg för januari 2005. Försäkringskassan anförde bl.a. att E.R. inte haft rätt till bostadstillägg för januari 2005 eftersom hon då inte haft någon hyreskostnad. Skäl för att bevilja eftergift helt eller delvis ansågs inte föreligga.

E.R. överklagade beslutet och yrkade inhibition.

Länsrätten i Vänersborg (2005-04-20, ordförande Kockum) yttrade: Domstol, som har att pröva överklagande, kan besluta att det överklagade beslutet, om det annars skulle gälla omedelbart, tills vidare inte skall gälla och även i övrigt besluta rörande saken. Detta framgår av 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). – I lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (BTPL) saknas bestämmelse som medför att beslut gäller omedelbart. Försäkringskassans beslut kan således inte verkställas förrän det vunnit laga kraft. Det finns därför ingen anledning att pröva E.R:s yrkande om inhibition. – Länsrätten avvisar inhibitionsyrkandet.

Försäkringskassan överklagade och yrkade att kammarrätten skulle upphäva länsrättens beslut samt överlämna frågan om inhibition till länsrätten för prövning i sak. Till stöd för sin talan anförde Försäkringskassan följande. Enligt 32 § BTPL skall bestämmelsen i 20 kap. 13 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) tillämpas. I sistnämnda bestämmelse föreskrivs att försäkringskassans beslut skall gälla omedelbart. Länsrättens beslut att avvisa E.R:s yrkande om inhibition är därför felaktigt.

Kammarrätten i Göteborg (2005-07-18, Kihlgren, Nilsson, Mårdberg, referent) yttrade: I BTPL saknas bestämmelser som uttryckligen anger att Försäkringskassans och domstols beslut skall gälla omedelbart. – Av 20 kap. 13 § tredje stycket AFL följer att Försäkringskassans och domstols beslut omedelbart skall gälla, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den domstol som har att pröva beslutet. – Enligt 32 § BTPL skall bestämmelserna i 20 kap. 10-13 §§ AFL om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut tillämpas i ärenden om bostadstillägg enligt denna lag. – Hänvisningen i 32 § BTPL är inskränkt såtillvida att den anger att det är bestämmelserna om omprövning, ändring och överklagande i 20 kap. 10-13 §§ AFL som skall tillämpas i ärenden enligt BTPL. – Frågan uppkommer därmed om 32 § BTPL skall tolkas på så sätt att bestämmelserna i 20 kap. 10-13 §§ AFL är tillämpliga i sin helhet i ärenden enligt BTPL så som Försäkringskassan gör gällande. – Liknande bestämmelser som den i 32 § BTPL återfinns med i allt väsentligt samma lydelse i ett flertal lagar inom socialförsäkringsområdet, t.ex. 29 § första stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag och 15 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag. Till skillnad från BTPL finns i nyss nämnda lagar bestämmelser som särskilt anger att ett beslut i ett ärende skall gälla omedelbart, om inte något annat anges (se t.ex. 29 § andra stycket lagen om bostadsbidrag och 18 § lagen om allmänna barnbidrag). – Enligt kammarrättens mening kan av det ovan anförda endast den slutsatsen dras att det inte kan ha varit lagstiftarens mening att beslut enligt BTPL skall gälla omedelbart. Av detta följer att det till länsrätten överklagade beslutet inte kan verkställas förrän det vunnit laga kraft. Länsrätten har därmed haft fog för sitt beslut att avvisa E.R:s yrkande om inhibition. – Kammarrätten avslår överklagandet.

Försäkringskassan yrkade i överklagande att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till länsrätten för prövning i sak av E.R:s inhibitionsyrkande. Till stöd för sin talan åberopade Försäkringskassan i huvudsak följande. Inom socialförsäkringsområdet finns en allmän bestämmelse i 20 kap. 13 § tredje stycket AFL där det föreskrivs att Försäkringskassans och domstols beslut i ärende enligt AFL skall gälla omedelbart. Bestämmelsen kvarstår med blott språkliga förändringar ända sedan AFL:s tillkomst. I lagmotiven (prop. 1962:90) berörs inte syftet med bestämmelsen. I samma proposition lämnades förslag till lag om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg. I den sedermera antagna lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension angavs i dess 13 § att vad i AFL eljest är stadgat om folkpension skall äga motsvarande tillämpning med avseende på förmån enligt denna lag. Beslut om kommunalt bostadstillägg (och om hustrutillägg) skulle således gälla omedelbart. Det kommunala bostadstillägget ersattes av det statliga bostadstillägget genom lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer. I motiven till den lagen (prop. 1993/94:173) görs inga uttalanden om verkställbarhet av beslut om bostadstillägg till pensionärer. Den lagen är numera ersatt av BTPL. Inte heller i lagmotiven till den lagen (prop. 2000/2001:140) görs några överväganden i verkställbarhetsfrågan. – Lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag (ABBL), lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring (LAF) samt lagen (1993:737) om bostadsbidrag (BoL) innehåller såväl en hänvisning till att bestämmelserna om överklagande och omprövning i 20 kap.13 § AFL är tillämpliga som en uttrycklig bestämmelse om att beslut enligt den ifrågavarande lagen skall gälla omedelbart. Detta förhållande kan enligt Försäkringskassans mening inte i sig tas till intäkt för att 32 § BTPL inte skulle täcka in AFL:s bestämmelse om verkställighet. De aktuella hänvisningarna i ABBL och LAF tillkom samtidigt. I förarbetena till ändringarna (prop. 1977/78:20) anges att syftet avseende LAF:s fall var en anpassning till samtidigt genomförda ändringar i AFL. För ABBL:s del innebar förändringen en ändring av besvärsvägen för ärenden om allmänna barnbidrag (s. 103). Dessa lagar innehöll sedan tidigare egna materiella bestämmelser om omedelbar verkställighet (8 kap. 3 § LAF samt 18 § ABBL). För det kommunala bostadstilläggets del infördes vid det aktuella tillfället inte någon sådan hänvisning till 20 kap. 10-13 §§ AFL, sannolikt för att lagen om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg redan innehöll en hänvisning till att de bestämmelser som gällde angående folkpension i AFL även skulle gälla det kommunala bostadstillägget. Bestämmelsen i 29 § BoL ser i aktuella delar ut som den gjorde vid BoL:s tillkomst. Det görs inte i lagmotiven (prop. 1992/93:174) några överväganden i verkställbarhetsfrågan. – Det finns inom Försäkringskassan en fast praxis att beslut enligt BTPL skall verkställas omedelbart. För den enskilde skulle det enligt kassans mening få mycket olyckliga konsekvenser om beslut om bostadstillägg inte skulle kunna verkställas förrän tidigast två månader efter fattat beslut. – Sammanfattningsvis kan konstateras att det på socialförsäkringens område i övrigt gäller att beslut är omedelbart verkställbara. Försäkringskassan kan inte se att det finns några rationella skäl till varför beslut enligt just BTPL skall behandlas på annat sätt än beslut enligt andra lagar på socialförsäkringsområdet. Den tolkning kassan gör täcks av ordalydelsen i 32 § BTPL, som inte utesluter att 20 kap. 13 § AFL i dess helhet är tillämplig avseende beslut enligt BTPL.

E.R. förklarade att hon inte avsåg att inkomma med något yttrande i målet.

Regeringsrätten (2006-03-27, Nordborg, Schäder, Hamberg, Fernlund, Knutsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Frågan i målet är om beslut om återkrav enligt BTPL gäller omedelbart eller först sedan det vunnit laga kraft.

Enligt 32 § BTPL skall bestämmelserna i 20 kap. 10-13 §§ AFL om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut tillämpas i ärenden om bostadstillägg. I 20 kap. 13 § tredje stycket AFL anges att Försäkringskassans och domstols beslut skall omedelbart gälla, om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av den domstol som har att pröva beslutet.

I BTPL saknas regler som uttryckligen anger att beslut enligt den lagen skall gälla omedelbart. Fråga är då om hänvisningen till 20 kap. 13 § AFL kan tolkas så att beslut enligt BTPL skall gälla omedelbart.

Som framgår av Försäkringskassans överklagande har alltsedan lagstiftningen om kommunala bostadstillägg infördes år 1963 funnits en allmän hänvisning till bestämmelserna om folkpension i AFL. I sistnämnda lag fanns (i 20 kap. 13 §) en bestämmelse om att beslut skulle "lända till omedelbar efterrättelse", om inte annat föreskrivits i beslutet eller bestäms av myndighet som har att pröva beslutet. Likartad, och efter hand mer preciserad, hänvisning har införts i lagar som sedan följt inom bostadstilläggsområdet. Att avsikten därvid skulle ha varit att förändra det förhållandet att besluten var omedelbart verkställbara framkommer inte.

Det står vidare klart att försäkringskassorna genom åren har betraktat beslut om bostadstillägg som gällande omedelbart och att detta, såvitt känt, inte tidigare har ifrågasatts.

Mot denna bakgrund och då en tillämpning i enlighet med fast praxis kan inrymmas i hänvisningen i 32 § BTPL finner Regeringsrätten att beslut enligt lagen alltjämt skall vara omedelbart gällande. Det förhållandet att det inom andra socialförsäkringsområden införts uttryckliga bestämmelser härom föranleder inte någon annan bedömning.

Regeringsrättens avgörande. Med bifall till överklagandet upphäver Regeringsrätten kammarrättens och länsrättens beslut samt visar målet åter till länsrätten för prövning av E.R:s inhibitionsyrkande.

Föredraget 2006-03-08, föredragande Perttu, målnummer 5290-05