Regeringsrätten referat RÅ 2006 ref. 23

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 2006 ref. 23
Målnummer
808-04
Avdelning
2
Avgörandedatum
2006-02-01
Rubrik
I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en studerande, som avslutat en högskoleutbildning på heltid under vårterminen och studerat på deltid under påföljande hösttermin, ansetts ha uppfyllt kravet i studerandevillkoret på att ha avslutat sin utbildning under vårterminen.
Lagrum
•  10 § och 18 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
•  12 § och 16 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring
Rättsfall
•  FÖD 1989:23
•  RÅ 1997 not. 75

E-L.B. överklagade Arbetslöshetskassan Alfas omprövningsbeslut den 13 december 2002 om att avslå hennes ansökan om arbetslöshetsersättning och yrkade bifall till sin ansökan. Till stöd för sin talan anförde hon i huvudsak följande. Hon har under perioden höstterminen 1999 t.o.m. vårterminen 2002 bedrivit studier på heltid vid Högskolan i Dalarna. Studierna avslutades den 30 maj 2002. I samband med att studierna avslutades anmälde hon sig fr.o.m. den 31 maj 2002 till arbetsförmedlingen med förhoppning om att så snart som möjligt erhålla anställning. I avvaktan på detta anmälde hon sig till en deltidskurs vid Högskolan i Dalarna. Anledningen till att hon i studieintyget som hon skickade till Alfa-kassan uppgav att hon skulle fortsätta studera beror på en missuppfattning. Hon avslutade sina studier i och med vårterminen 2002 och anser sig ha visat detta i och med att hon anmälde sig till arbetsförmedlingen. Kursen som hon sökte, Organisation C 5 p, var enbart för att ha någon sysselsättning under hösten, om hon inte skulle ha fått något arbete. Från Alfa-kassan fick hon dessutom per telefon besked om att det från ersättningssynpunkt inte skulle möta några hinder att hon efter avslutade studier, i avvaktan på att erhålla ett arbete, påbörjade den aktuella kursen. Alfa-kassan har inte visat på vilket sätt det framgår att hon inte har avslutat studierna. Hon anser att det borde ankomma på kassan att vederlägga hennes påstående. Om hon hade vetat att dessa studier skulle utgöra hinder för ersättning hade hon aldrig påbörjat kursen. Arbetsförmedlingen har godkänt hennes karenstid på 90 dagar i enlighet med studerandevillkoret. Efter gällande karenstid torde hon vara berättigad till ersättning från den 5 september 2002.

Arbetslöshetskassan Alfa vidhöll sitt beslut.

Länsrätten i Gävleborgs län (2003-04-10, ordförande Björner) yttrade: Enligt 12 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, krävs för rätt till ersättning att man under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde har förvärvsarbetat i minst sex månader och utfört arbete under minst 70 timmar per kalendermånad, eller haft förvärvsarbete i minst 450 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbete under minst 45 timmar under var och en av dessa månader (arbetsvillkor). Av 16 § andra punkten samma lag följer att när ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte den tid då den sökande varit hindrad att arbeta på grund av heltidsutbildning som den sökande avslutat efter fyllda 25 år eller som har föregåtts av sammanhängande förvärvsarbete på heltid i minst fem månader (överhoppningsbar tid). – Av 18 § ALF följer vidare att sökande är berättigade till ersättning enligt grundförsäkringen utan att ha uppfyllt arbetsvillkoret, om de stått till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande genom den offentliga arbetsförmedlingen eller förvärvsarbetat i minst 90 kalenderdagar under en ramtid av tio månader i anslutning till att de avslutat en utbildning på heltid som omfattar minst ett läsår och som berättigar till studiesocialt stöd (studerandevillkoret). – Av utredningen framgår bl.a. följande. – Av studieintyg från Högskolan i Dalarna daterat den 2 september 2002 framgår att E-L.B. avslutat kurser i företagsekonomi om 120 p, varav de sista 10 p avser examensarbete. Kursadministratör vid högskolan har även intygat att E-L.B. hade sitt sista seminarium den 30 maj 2002 då hon gick ut Ekonomprogrammet 120 p. – E-L.B. är inskriven vid arbetsförmedlingen från den 31 maj 2002. – Av studieförsäkran daterad den 16 september 2002 framgår att E-L.B. bl.a. intygat att hennes studier är avslutade. Hon har angivit att hon har sökt fortsatta studier i form av en organisationskurs på 5 p. – Av försäkran daterad den 16 september 2002 framgår att E-L.B. intygat att hon inte uppbär studiemedel, att hon söker heltidsarbete, att hon inte är heltidsstuderande, att utbildningen är förlagd eller kan förläggas så att den inte utgör hinder för att ta ett heltidsarbete eller att hon är beredd att omedelbart avbryta studierna om hon erbjuds ett lämpligt arbete. Vidare framgår av arbetsförmedlingens yttrande att E-L.B. söker heltidsarbete. – Av registreringsintyg från Högskolan i Dalarna framgår att E-L.B. är registrerad på kursen Organisation C 5 p som pågår under höstterminen 2002 vecka 35-44. – Länsrätten gör följande bedömning. – Av handlingarna har framkommit att E-L.B. studerat på Ekonomprogrammet 120 p och att studierna på detta program avslutats med examensarbete vårterminen 2002. Hon har även direkt därefter anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen och bl.a. intygat att hon avslutat sina studier, att hon söker heltidsarbete samt att hon är beredd att avbryta aktuell kurs om hon erbjuds ett lämpligt arbete. Detta talar för att E-L.B:s studier skall betraktas som fullföljda. Mot detta talar emellertid det faktum att den deltidskurs som E-L.B. inför höstterminen 2002 sökt och antagits till, Organisation C 5 p, är en kurs som har nära anknytning till hennes avslutade studier på Ekonomprogrammet. E-L.B. har dessutom öppet på sin studieförsäkran till kassan redovisat sin ansökan till kursen. Aktuell kurs har dock inneburit studier i ringa omfattning som endast bedrivs på deltid. Vid en helhetsbedömning av vad som framkommit finner länsrätten mot bakgrund härav att kursen inte kan anses innebära att E-L.B. har fortsatt sina studier. Hennes studier skall således anses som avslutade den 30 maj 2002. Vid detta förhållande har arbetslöshetskassan inte haft fog för att avslå E-L.B:s ansökan om arbetslöshetsersättning på den grunden att hon inte fullföljt sin utbildning. Arbetslöshetskassans beslut skall därför upphävas samt målet visas åter till kassan för erforderlig handläggning i enlighet med det ovan anförda. – Länsrätten upphäver arbetslöshetskassans beslut och bifaller överklagandet på så sätt att E-L.B. skall anses ha avslutat sina studier den 30 maj 2002. – Länsrätten visar målet åter till arbetslöshetskassan för erforderlig handläggning.

Arbetslöshetskassan Alfa överklagade länsrättens dom och yrkade att kammarrätten skulle upphäva domen och fastställa kassans beslut. I huvudsak anförde kassan följande till stöd för sin talan. E-L.B. kan inte vid ansökningstillfället i maj 2002 anses ha fullföljt sin utbildning som helhet då hon hade för avsikt att fortsätta studera under höstterminen 2002. De studier som E-L.B. påbörjade höstterminen 2002 var av samma inriktning som tidigare studier. – E-L.B. bestred bifall till överklagandet och yrkade för sin del att ränta på utebliven ersättning skulle medges. I huvudsak anförde hon följande till stöd för sin talan. Skulle hon haft för avsikt att studera vidare hade hon studerat heltid på exempelvis skatteprogrammet och sökt studiemedel. Hon har vid telefonkontakt med Alfa-kassan fått besked att det inte var något problem med ersättning om man studerade på deltid. Med dessa uppgifter började hon kursen Organisation C 5 p. Om hon inte hade fått dessa uppgifter hade det aldrig varit aktuellt att börja kursen då hon redan har tagit examen. Hon har visat att hon inte haft för avsikt att fortsätta studierna utöver den nu aktuella Organisation C 5 p-kursen.

Kammarrätten i Sundsvall (2003-12-09, Larsson, Tärnvik, Rathsman, referent, samt nämndemännen Gidlund och Gabrielsson) yttrade: E-L.B. har, vid tidpunkten för hennes anmälan till arbetsförmedlingen, enligt studieintyg från Högskolan i Borlänge avslutat kurser om totalt 120 p på Ekonomprogrammet. E-L.B. har därefter fr.o.m. den 26 augusti 2002 fortsatt studera Organisation C 5 p på halvtid. Vidare framgår av handlingarna att E-L.B. den 21 oktober 2002 tog ut examen från högskolan. – Enligt 10 § ALF lämnas inte ersättning enligt lagen till personer som deltar i utbildning, annat än i vissa undantagssituationer som inte är aktuella här. – En förutsättning för rätt till ersättning enligt grundförsäkringen är enligt det s.k. studerandevillkoret i 18 § ALF att sökanden skall ha avslutat en utbildning på heltid över grundskolenivå som omfattar minst ett läsår och som berättigar till studiesocialt stöd. – Enligt kammarrättens bedömning kan inte E-L.B:s studier anses avslutade i maj 2002 då hon hösten 2002 fortsatt studier av samma inriktning som tidigare studier. E-L.B. är därför inte berättigad till arbetslöshetsersättning varför överklagandet skall bifallas. – Med bifall till överklagandet upphäver kammarrätten länsrättens dom och fastställer Arbetslöshetskassan Alfas beslut den 13 december 2002.

E-L.B. överklagade hos Regeringsrätten och yrkade att kammarrättens dom skulle undanröjas och att hon skulle tillerkännas arbetslöshetsersättning samt ränta på utebliven ersättning. E-L.B. hänvisade till rättsfallet RÅ 1997 not. 75 och anförde bl.a. följande till stöd för sin talan. Hon avslutade sina studier på Ekonomprogrammet den 30 maj 2002 och anmälde sig direkt som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Hennes avsikt var att erhålla en anställning, inte att fortsätta studera. Vid telefonsamtal med en handläggare på arbetslöshetskassan fick hon veta att hon kunde studera fem poäng Organisation C på högskolan samtidigt som hon uppbar arbetslöshetsersättning. Hon intygade att hon sökte heltidsarbete, att kursen inte hindrade henne från att söka och ta ett heltidsarbete, att hon var villig att avbryta studierna om hon erbjöds ett lämpligt heltidsarbete samt att hon inte sökt eller uppbar någon form av studiefinansiering. Kursen pågick under veckorna 36-44, cirka fem timmar per vecka och var helt fristående. Den ingår inte i hennes examen.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Frågan i målet är om E-L.B. kan anses ha avslutat sina studier vid tidpunkten för ansökan om arbetslöshetsersättning. Av handlingarna i målet framgår att E-L.B. under perioden den 25 augusti 1999 t.o.m. den 30 maj 2002 bedrivit studier på heltid på Ekonomprogrammet, 120 poäng, vid Högskolan Dalarna. I programmet ingick bl.a. kursen Organisation A, fem poäng. Hon tog ut sin ekonomie kandidatexamen den 21 oktober 2002. Hon blev inskriven på arbetsförmedlingen den 31 maj 2002. Under höstterminen 2002 har hon varit registrerad på kursen Organisation C, fem poäng. För att få läsa den kursen krävdes förkunskaper i företagsekonomi på 40 poäng. – Enligt 10 § första stycket 1 ALF lämnas inte ersättning till personer som deltar i utbildning. Om det finns särskilda skäl får enligt andra stycket nämnda paragraf regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att ersättning får lämnas till personer som deltar i utbildning. Så t.ex. kan, under förutsättning att det tidigare arbetet inte upphörde på grund av studierna, enligt 16 § 2 förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring ersättning lämnas till personer som bedriver studier på deltid, under förutsättning att studierna inte hindrar dem från att söka och ta heltidsarbete samt att de intygar att de är beredda att avbryta studierna om dessa kan hindra dem från att ta arbete. Av 18 § ALF framgår bl.a. att en sökande, som inte har uppfyllt arbetsvillkoret, är berättigad till ersättning enligt det s.k. studerandevillkoret under vissa förutsättningar, om sökanden har avslutat sin utbildning. För att avgöra om en person har rätt till ersättning efter heltidsstudier enligt studerandevillkoret i 18 § ALF måste det först klarläggas om studierna är avslutade eller inte. En förutsättning för att den i 18 § ALF stadgade kvalifikationstiden skall börja löpa är att studierna har avslutats. – Studier betraktas vid beräknandet av ramtid som avslutade om den sökande inte längre har för avsikt att studera vidare utan söker ett permanent arbete. – I AMS meddelande nr 17/1998 angående avslutad utbildning anges bl.a. följande. Det skall inte finnas begränsningar i arbetsutbudet som innebär t.ex. att den sökande endast söker feriearbete eller arbete för viss period. Om en utbildning består av en eller flera enstaka kurser skall det, för att ersättning skall kunna beviljas, inte finnas någon avsikt att påbörja ytterligare studier. Om den sökande har sökt någon ytterligare studiefinansiering eller utbildning, torde studierna inte kunna anses avslutade. För den som avslutat sin utbildning och efter ett aktivt arbetssökande ändå påbörjar en utbildning, kan utbildningen bedömas vara avslutad. Den ursprungliga avsikten att söka arbete skall vara vägledande för kassans beslut. – Om en person övergår från att ha studerat på heltid till att studera på deltid, eller har för avsikt att göra så, och samtidigt anmäler sig som helt arbetslös och ansöker om arbetslöshetsersättning måste det fastställas om de tidigare studierna kan anses ha avslutats. Först därefter kan avgöras om personen ifråga skall anses som studerande eller som arbetssökande i första hand och därmed ha rätt till arbetslöshetsersättning under tiden som han eller hon bedriver deltidsstudier. Vid bedömningen av om de tidigare heltidsstudierna skall anses vara avslutade har det betydelse vilket innehållsmässigt samband deltidsstudierna har med de tidigare heltidsstudierna. Om studierna har ett relativt starkt samband med varandra och deltidsstudierna kan ses som en fortsättning på heltidsstudierna eller på annat sätt kompletterande till dessa kan de tidigare heltidsstudierna aldrig betraktas som avslutade. Det kan nämligen inte vara lagstiftarens mening att en studerande skall kunna finansiera sin avslutande studieperiod via arbetslöshetsförsäkringen genom att övergå från heltidsstudier till deltidsstudier. – De studier som E-L.B. har bedrivit i form av kursen Organisation C, fem poäng, under höstterminen 2002 kan inte anses ha varit av ringa omfattning. Studierna synes ha haft ett mycket starkt samband med de tidigare bedrivna studierna på Ekonomprogrammet. Kursen Organisation A ingår i Ekonomprogrammet och det krävs förkunskaper i företagsekonomi på 40 poäng för att få läsa kursen Organisation C. Studierna får därför anses vara en fortsättning på de tidigare bedrivna studierna. – Mot bakgrund av det anförda kan E-L.B. vid tidpunkten för ansökan om arbetslöshetsersättning inte anses ha avslutat sina studier.

Regeringsrätten (2006-02-01, Billum, Nordborg, Dexe, Hamberg, Knutsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. För att E-L.B. skall vara berättigad till arbetslöshetsersättning i anledning av sin ansökan i september 2002 måste hon först ha uppfyllt studerandevillkoret enligt 18 § ALF. För att uppfylla detta villkor krävs bl.a. att den heltidsutbildning hon deltagit i fram t.o.m. den 30 maj 2002 kan anses som avslutad och att hon i anslutning därtill stått till arbetsmarknadens förfogande som arbetssökande. E-L.B. har ostridigt anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen den 31 maj 2002. Frågan i målet är om hennes deltagande i en högskolekurs om fem poäng, som skulle pågå på deltid i tio veckor under höstterminen 2002, skall medföra att hon inte skall anses ha avslutat sin utbildning och därför inte har uppfyllt studerandevillkoret.

Enligt 10 § ALF lämnas inte ersättning till personer som deltar i utbildning. I andra stycket i paragrafen anges att om det finns särskilda skäl får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva att ersättning får lämnas till personer som deltar i utbildning samt de villkor för rätt till ersättning som i sådana fall skall gälla. Av 12 och 16 §§ förordningen om arbetslöshetsförsäkring framgår att särskilda skäl att enligt 10 § andra stycket ALF lämna ersättning till personer som är arbetslösa och deltar i utbildning föreligger bl.a. vid deltidsstudier under förutsättning att studierna inte hindrar dem från att söka och ta heltidsarbete samt att de intygar att de är beredda att avbryta studierna om dessa kan hindra dem från att ta arbete.

E-L.B. intygade i september 2002 i en försäkran jämlikt 16 § förordningen att hon sökte heltidsarbete och att hon inte sökt eller uppbar studiemedel eller studiebidrag under tiden för deltidsstudierna. Vidare intygade hon att utbildningen inte hindrade henne från att ta ett heltidsarbete, alternativt att hon var beredd att avbryta studierna om hon erbjöds ett lämpligt arbete. E-L.B. hämtade ut sitt examensbevis avseende ekonomie kandidatexamen, 120 poäng, i oktober 2002. Den i målet aktuella kursen ingick inte i examen.

Enligt Regeringsrättens mening framgår inte annat än att E-L.B:s avsikt varit att såsom nyutbildad ekonom söka och erhålla ett lämpligt heltidsarbete, inte att komplettera sin utbildning. Då hon dessutom intygat att hon varit beredd att avbryta deltidsstudierna har hon under hösten 2002 i första hand varit att bedöma som arbetssökande i försäkringens mening. Deltidsstudierna medför därför inte att hennes heltidsutbildning inte varit att anse som avslutad.

Med hänsyn till vad ovan anförts får E-L.B:s utbildning anses som avslutad den 30 maj 2002. Det ankommer på Arbetslöshetskassan Alfa att pröva om E-L.B. uppfyller övriga villkor för rätt till ersättning.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Sundsvall dom och fastställer det slut som Länsrättens i Gävleborgs län dom innehåller. Handlingarna överlämnas till Arbetslöshetskassan Alfa för vidare handläggning.

Föredraget 2005-11-30, föredragande M. Olsson, målnummer 808-04